دریافت گواهی نشست تخصصی تحلیل روند های انتخابات ریاست جمهوری در ایران

دریافت گواهی نشست تخصصی تحلیل روند های انتخابات ریاست جمهوری در ایران

گواهی شرکت کنندگانی که در نشست تخصصی تحلیل روند های انتخابات ریاست جمهوری در ایران صادر گردیده که از طریق لینک زیر قابل دسترسی می باشد

ورود به صفحه دریافت گواهی