لیست متمرکز گواهی های صادر شده به همراه لینک دسترسی

لیست متمرکز گواهی های صادر شده به همراه لینک دسترسی

ردیفکد دورهعنوان دورهتاریخ برگزاریمدت دورهلینک دسترسی به گواهی ها
11002کارگاه آموزشی مجازی اساتید
استمرار اندیشه امام خمینی(ره) در اندیشه مقام معظم رهبری
1399/08/252 تا 6 ساعتhttp://emam.iau.ir/1002
21003مقاومت در سیاست خارجی در اندیشه و عمل رهبران انقلاب اسلامی1399/09/122 ساعتhttp://emam.iau.ir/1003
31004تبار ترور – بررسی ابعاد و پیامد های ترور ناجوانمردانه دانشمند هسته ای دفاعی شهید دکتر محسن فخری زاده1399/09/262 ساعتhttp://emam.iau.ir/1004
41005تبیین بیانیه گام دوم انقلاب و راهکارهای عملیاتی آن1399/11/132 ساعتhttp://emam.iau.ir/1005
51006روش شناسی فهم اندیشه های امام خمینی(ره)1399/11/152 ساعتhttp://emam.iau.ir/1006
61007بررسی و تبیین کتاب “ولایت و حکومت”1399/11/192 ساعتhttp://emam.iau.ir/1007
71008تبیین “نظریه نظام انقلابی”1399/11/212 ساعتhttp://emam.iau.ir/1008
81009کارگاه آموزشی مجازی اساتید- دفتر توانمند سازی
استمرار اندیشه امام خمینی(ره) در اندیشه مقام معظم رهبری
1399/08/258 ساعتhttp://emam.iau.ir/1009
91010تحلیل روند های انتخابات ریاست جمهوری در ایران1399/12/242 ساعتhttp://emam.iau.ir/1010
101011کارگاه اموزشی تبین مبانی فکری و تاریخی انقلاب اسلامی و اندیشه های وصایای امام خمینی (ره)1398/11/168 ساعتhttp://emam.iau.ir/1011
111012انتخابات در جمهوری اسلامی – جمهوری اسلامی ایران و توسعه سیاسی با تاکید بر انتخابات1399/12/262 ساعتhttp://emam.iau.ir/1012
121013انتخابات در جمهوری اسلامی – پیشران ها و روندهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران1399/12/272 ساعتhttp://emam.iau.ir/1013
131014بررسی سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین1400/01/172 ساعتhttp://emam.iau.ir/1014