دریافت گواهی نشست تخصصی جمهوری اسلامی ایران و توسعه سیاسی با تاکید بر انتخابات

دریافت گواهی نشست تخصصی جمهوری اسلامی ایران و توسعه سیاسی با تاکید بر انتخابات

گواهی شرکت کنندگانی که در نشست تخصصی جمهوری اسلامی ایران و توسعه سیاسی با تاکید بر انتخابات صادر گردیده که از طریق لینک زیر قابل دسترسی می باشد

ورود به صفحه دریافت گواهی