دریافت گواهی نشست تخصصی پیشران ها و روندهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران

دریافت گواهی نشست تخصصی پیشران ها و روندهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران

گواهی شرکت کنندگانی که در نشست تخصصی پیشران ها و روندهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران صادر گردیده که از طریق لینک زیر قابل دسترسی می باشد

ورود به صفحه دریافت گواهی