دریافت گواهی نشست تخصصی بررسی سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین

دریافت گواهی نشست تخصصی بررسی سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین

گواهی شرکت کنندگانی که در نشست تخصصی بررسی سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین صادر گردیده که از طریق لینک زیر قابل دسترسی می باشد

ورود به صفحه دریافت گواهی