گواهی جلسه نقد کتاب تضاد دولت و ملت

گواهی جلسه نقد کتاب تضاد دولت و ملت

گواهی شرکت کنندگان در جلسه نقد کتاب تضاد دولت و ملت ، صادر گردید که از طریق لینک زیر در دسترس می باشد.
http://emam.iau.ir/1017