سومین کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه های علمی

سومین کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه های علمی

مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی برگزار می کند؛

سومین کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه های علمی

روشنفکران سکولار و انقلاب اسلامی، مطالعه موردی: هنرمندان

ارائه دهنده
آ‌قای سجاد محمودی
دانشجوی دکتری علوم سیاسی واحد تهران مرکزی

ناقدان
دکتر محمد رحیم عیوضی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
دکتر مسعود مطلبی عضو هیات علمی واحد تهران مرکزی

دبیر علمی جلسه
آقای دکتر فاضل فیضی
عضو هیات علمی واحد تاکستان

زمان: دوشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸ الی ۲۰

این جلسه از طریق سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز امام به آدرس زیر برگزار می شود.

https://sessions.iauec.ac.ir:443/korsi/