جدول زمان بندی کارگاه آموزشی طرح شهید شهریاری

جدول زمان بندی کارگاه آموزشی طرح شهید شهریاری

ردیفروز برگزاریتاریخساعتاستاد و موضوع جلسه
1شنبه20 شهریور 140015 الی 17افتتاحیه
2شنبه20 شهریور 140017:30 الی 19:30دکتر سعد اله زارعی
3یکشنبه21 شهریور 140016 الی 18دکتر طهرانچی
4یکشنبه21 شهریور 140018 الی 20دکتر محمد رضا پورابراهیمی
5دوشنبه22 شهریور 140015 الی 17دکتر فرزاد جهان بین
6دوشنبه22 شهریور 140017:30 الی 19:30محمد لسانی
7سه شنبه23 شهریور 140015 الی 17دکتر حبیب الله بابا یی
8سه شنبه23 شهریور 140017:30 الی 19:30دکتر جلال درخشه
9چهارشنبه24 شهریور 140015 الی 17دکتر حسین سرآبادانی
10چهارشنبه24 شهریور 140017:30 الی 19:30اختتامیه