گواهی کارگاه تمدن نوین اسلامی

گواهی کارگاه تمدن نوین اسلامی

گواهی شرکت کنندگان کارگاه تمدن نوین اسلامی صارد گردید که از طریق لینک زیر در دسترس می باشد

http://emam.iau.ir/1021