ساختار مرکز

اهداف و استرات‍ژي هاي سازماني تعيين كننده نوع سازمان و ساختار آن است. مركز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی،‌ سازماني پژوهشي، آموزشي و فرهنگي در خصوص انديشه امام خميني (ره) و انقلاب اسلامي مي باشد و لذا بر اساس ماموريت، اهداف و وظايف مشخص شده در اساسنامه مركز و طبق بند 1 از ماده 9 آن اساسنامه، ساختار و نمودار سازماني اين مركز به تصویب رسیده است.

سياست ها، اصول و معيارهاي حاکم بر طراحي ساختار مركز فرهنگي دانشگاهي امام خميني (ره):

  1. تعريف مأموريت واحد‌ها در چارچوب اساسنامه مرکز
  2. تاكيد بر ايجاد كارگروه هاي تخصصي با حضور مديران كل مرتبط با حوزه هاي فعاليت مركز و كارشناسان خبره
  3. استفاده حداكثري از توانايي ها و ظرفيت هاي موجود در دانشگاه آزاد اسلامي
  4. تمركز بر سياست گذاري و پرهيز از تصدي گري در امور اجرايي
  5. نظارت بر اثربخشي برنامه هاي اجرايي توسط بخش هاي مربوطه
  6. حرکت به سمت استفاده از فناوري اطلاعات در جهت کوچک‌سازي ساختار، تسهيل ارتباطات و انجام امور از طريق سامانه مجازي
  7. توسعه تدريجي ساختار همگام با گسترش فعاليت هاي مركز