مسابقات و جشنواره ها

در راستاي بند 3 ماده 3 بند 8 ماده 4 اساسنامه مركز به منظور تقويت سطح دانش و تشويق اساتيد و دانشجويان و كاركنان دانشگاه براي آشنايي با انديشه‌هاي حضرت امام خميني(ره) مسابقات و جشنواره های مرتبط در دانشگاه آزاد اسلامی یا با مشارکت این دانشگاه برنامه ریزی و اجرا می شوند.
ارتقاي سطح معرفت جوانان نسبت به شخصيت عظيم حضرت امام(ره) و آگاهي از تحولات شگفتي كه ايشان در عرصه‌ي جهاني پديد آورده است، ضروري است كه همه‌ي خردمندان روزگار به آن تأكيد مي‌ورزند زيرا اين امر مهم‌ترين عامل استقرار، همدلي و همراهي با آرمان‌هاي متعالي امام راحل تلقي مي‌گردد.
از سويي ديگر در اين برهه‌ي حساس از تاريخ انقلاب اسلامي كه دشمنان اين نظام به هدف مقابله روز افزون با انديشه‌ي الهي امام(ره) در ميان نسل جوان كشور استحاله فكري و تضعيف نيروهاي جوان كشور را در دستور کار خود قرار داده‌اند، ضرورت برخورداري از بينش عميق در اين زمينه بيشتر احساس مي‌شود.
با اين اعتقاد كه در جامعه‌ي ايران، دانشجويان و دانش‌آموختگان مسلمان و معتقد به امام(ره) بهترين طيف و گروه براي شناخت و بازشناسي تفكرات ايشان هستند، لذا مركز فرهنگي دانشگاهي امام خميني(ره ) و انقلاب اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي براي تحقق اين امر فعاليت‌هاي متنوعي را طراحي نموده است. چرا كه اين مركز بر آن است تا با استفاده از ابزارهاي فرهنگي، شخصيت، انديشه و سيره‌ي عملي حضرت امام(ره) را به نسل جوان دانشگاهي معرفي نمايد.