فهرست مقالات

مقالات حوزه عرفان

ردیف عنوان مقالات نام و نام خانوادگي نويسنده عنوان فصلنامه
1 نسبت ميان آموزه هاي شيعي و تعاليم ابن عربي در تعيين مصداق خاتم الاولياء (با محوريت ديدگاه سيد حيدر آملي و امام خميني(س)) بهمن صادقي مزده فصلنامه متين
2 نقش و جايگاه عرفان در انديشه سياسي امام خميني(س) خليل بهرامي قصرچمي، سيدرضا هاشمي فصلنامه متين
3 ولايت تكويني انسان سالك در قرآن با تاكيد بر آراي امام خميني(س) سعيده غروي، طاهره محسني فصلنامه متين
4 نزول وحي قرآن بر پيامبر اسلام از منظر امام خميني(س) عبدالمجيد طالب تاش فصلنامه متين
5 طريق معرفت (ديدگاه عارفانه امام خميني(س) درباره معرفت صحيح و واقعي) فاطمه شريف فخر فصلنامه متين
6 جامعيت قرآن از ديدگاه امام خميني(س) فيض اله اكبري دستك فصلنامه متين
7 نظريه ادوار و اكوار از فيزيك تا متافيزيك با رويكردي بر انديشه هاي ابن عربي و امام خميني(س) نفيسه مصطفوي فصلنامه متين

حوزه علوم سياسي و انديشه سياسي

ردیف عنوان مقالات نام و نام خانوادگي نويسنده عنوان فصل نامه
1 تحليل مفهوم كرامت انساني در انديشه شيعه: مطالعه موردي انديشه ي امام خميني(ره) منصور مير احمدي/ محمد كمالي گوكي  پژوهشنامه انقلاب اسلامي
2 بررسي تاثيرات آراء اصولي امام خيميني(ره) بر فقه سياسي ايشان نجف لك زائي/ هادي جلالي اصل پژوهشنامه انقلاب اسلامي
3 مولفه هاي هستي شناسي تفكر امام خميني در مقايسه با نظريه هاي روابط بين الملل احمد جانسيز/ حسين بهمنش پژوهشنامه انقلاب اسلامي
4 خوانشي از  انديشه امام خميني(ره9 و حسين البناءپيرامون نظام سياسي عبدالله عطائي/بهزاد قاسمي پژوهشنامه انقلاب اسلامي
5 تبين جايگاه رهبري امام خميني(ره) در چارچوب مفهومي حي بن يقظان محمد آهي/ سحر سوري پژوهشنامه انقلاب اسلامي
6 مباني، نتايج و تمايزات روش شناسي اصولي انديشه سياسي امام خميني(ره) مريم السادات حسيني پژوهشنامه انقلاب اسلامي
7 عدالت و مصلحت در فلسفه سياسي امام خميني(ره) جلال درخشه/ محمد صادق نصرت پناه پژوهشنامه انقلاب اسلامي
8 محورها و مصاديق حقوق شهروندي از منظر امام خميني(ره) امير عظيمي دولت آبادي/ مهسا مير حسيني پژوهشنامه انقلاب اسلامي
9 تبين مدل تعالي از  ديدگاه امام خميني( با استاده از استراتژي نظريه پردازي داده بنياد احمد عربشاهي كريزي پژوهشنامه انقلاب اسلامي

حوزه كلامي و فلسفي

ردیف عنوان مقالات نام و نام خانوادگي نويسنده عنوان فصل نامه
1 اراده خدا (جل جلاله) با تکیه بر آرای امام خمینی (ره) علی الله بداشتی انديشه نوين ديني
2 برهان جهان­شناختی بر اثبات وجود خدا از دیدگاه امام خمینی(ره) محمد محمدرضایی انديشه نوين ديني
3 تحليل سمع و بصر حق تعالي از منظر ملا صدرا و امام خميني بهادر مهركي/علي محمد ساجدي انديشه نوين ديني
4 نحليل مسئله شر با تاكيد بر آراي فلسفي و كلامي امام خميني مسلم محمدي انديشه نوين ديني
5 ويژگي هاي روشي امام خميني در تاويل و تفسير قرآن مهدي رستم نژاد  مطالعات تفسيري
6 مباني نتايج و تمايزات روش شناسي اصولي انديشه امام خميني مريم السادات حسيني پژوهشنامه انقلاب اسلامي