فهرست مقالات

فهرست مقالات

مقالات حوزه عرفان

ردیفعنوان مقالاتنام و نام خانوادگي نويسندهعنوان فصلنامه
1نسبت ميان آموزه هاي شيعي و تعاليم ابن عربي در تعيين مصداق خاتم الاولياء (با محوريت ديدگاه سيد حيدر آملي و امام خميني(س))بهمن صادقي مزدهفصلنامه متين
2نقش و جايگاه عرفان در انديشه سياسي امام خميني(س)خليل بهرامي قصرچمي، سيدرضا هاشميفصلنامه متين
3ولايت تكويني انسان سالك در قرآن با تاكيد بر آراي امام خميني(س)سعيده غروي، طاهره محسنيفصلنامه متين
4نزول وحي قرآن بر پيامبر اسلام از منظر امام خميني(س)عبدالمجيد طالب تاشفصلنامه متين
5طريق معرفت (ديدگاه عارفانه امام خميني(س) درباره معرفت صحيح و واقعي)فاطمه شريف فخرفصلنامه متين
6جامعيت قرآن از ديدگاه امام خميني(س)فيض اله اكبري دستكفصلنامه متين
7نظريه ادوار و اكوار از فيزيك تا متافيزيك با رويكردي بر انديشه هاي ابن عربي و امام خميني(س)نفيسه مصطفويفصلنامه متين

حوزه علوم سياسي و انديشه سياسي

ردیفعنوان مقالاتنام و نام خانوادگي نويسنده عنوان فصل نامه
1تحليل مفهوم كرامت انساني در انديشه شيعه: مطالعه موردي انديشه ي امام خميني(ره)منصور مير احمدي/ محمد كمالي گوكي پژوهشنامه انقلاب اسلامي
2بررسي تاثيرات آراء اصولي امام خيميني(ره) بر فقه سياسي ايشاننجف لك زائي/ هادي جلالي اصلپژوهشنامه انقلاب اسلامي
3مولفه هاي هستي شناسي تفكر امام خميني در مقايسه با نظريه هاي روابط بين المللاحمد جانسيز/ حسين بهمنشپژوهشنامه انقلاب اسلامي
4خوانشي از  انديشه امام خميني(ره9 و حسين البناءپيرامون نظام سياسيعبدالله عطائي/بهزاد قاسميپژوهشنامه انقلاب اسلامي
5تبين جايگاه رهبري امام خميني(ره) در چارچوب مفهومي حي بن يقظانمحمد آهي/ سحر سوريپژوهشنامه انقلاب اسلامي
6مباني، نتايج و تمايزات روش شناسي اصولي انديشه سياسي امام خميني(ره)مريم السادات حسينيپژوهشنامه انقلاب اسلامي
7عدالت و مصلحت در فلسفه سياسي امام خميني(ره)جلال درخشه/ محمد صادق نصرت پناهپژوهشنامه انقلاب اسلامي
8محورها و مصاديق حقوق شهروندي از منظر امام خميني(ره)امير عظيمي دولت آبادي/ مهسا مير حسينيپژوهشنامه انقلاب اسلامي
9تبين مدل تعالي از  ديدگاه امام خميني( با استاده از استراتژي نظريه پردازي داده بنياداحمد عربشاهي كريزيپژوهشنامه انقلاب اسلامي

حوزه كلامي و فلسفي

ردیفعنوان مقالاتنام و نام خانوادگي نويسنده عنوان فصل نامه
1اراده خدا (جل جلاله) با تکیه بر آرای امام خمینی (ره)علی الله بداشتیانديشه نوين ديني
2برهان جهان­شناختی بر اثبات وجود خدا از دیدگاه امام خمینی(ره)محمد محمدرضاییانديشه نوين ديني
3تحليل سمع و بصر حق تعالي از منظر ملا صدرا و امام خمينيبهادر مهركي/علي محمد ساجديانديشه نوين ديني
4نحليل مسئله شر با تاكيد بر آراي فلسفي و كلامي امام خمينيمسلم محمديانديشه نوين ديني
5ويژگي هاي روشي امام خميني در تاويل و تفسير قرآنمهدي رستم نژاد مطالعات تفسيري
6مباني نتايج و تمايزات روش شناسي اصولي انديشه امام خمينيمريم السادات حسينيپژوهشنامه انقلاب اسلامي