پایان نامه های دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه های دانشگاه آزاد اسلامی

پدید آورندهعنوانرشته تحصیلیمقطع تحصیلیاستاد راهنمااستاد مشاورسال تحصیلمحل تحصیل
اب‍راه‍ی‍م‌آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍اب‍ررس‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ از ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ن‍ظارت‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ در س‍ی‍ره‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر ح‍س‍ن‌ ع‍اب‍دی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌دک‍ت‍ر ه‍اش‍م‌ ن‍ی‍ک‍وم‍رام‌۸۰-۱۳۷۹دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
ابراهیمی، شبنماخذ اجرت بر واجبات از دیدگاه شیخ طوسی-شیخ انصاری- امام خمینی(ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدمحمد حسن برهانیمحسن جابری عربلو1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ف‍ری‍ب‍اب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ع‍ش‍ق‌ از م‍ن‍ظر ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) و م‍ول‍وی‌ادی‍ان‌ و ع‍رف‍ان‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د (MA)دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ص‍ائ‍ی‍ن‍ی‌دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر اف‍راس‍ی‍اب‌پ‍ور1386دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د زن‍ج‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌
احمدی، كاظمبررسی آرء امام خمینی و ملا احمد نراقی و شیخ فضل الله نوری در باب ولایت فقیه فقه ومبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشداصغر عربیانمهدی خدایی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
اح‍م‍دی، م‍ج‍ت‍بیب‍ررسی م‍ب‍انی ف‍ق‍هی ولایت‌ پ‍درن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ازدواج‌ ب‍اک‍ره‌ رشیده‌ درف‍ق‍ه‌ ام‍امیه‌ ب‍ارویک‍ردی ب‍ر آراء ام‍ام‌ خ‍مینی

فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدح‍س‍ن‌ رض‍ا خ‍ل‍جی1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
اخزری، مصطفی ولایت در عرفان با تکیه بر آراء صدرالدین قونوی و حضرت امام خمینی (ره)عرفان اسلامیکارشناسی ارشد1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز
اخلاقی، حمیدتداوم و تحول اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) درباره حكومت از كشف الاسرار تا شكل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدجلال درخشهمحمد جعفری هرندی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
اخلاقی، سودابهتجلی قرآن وعترت در اندیشه های سیاسی اجتماعی، فرهنگی امام خمینی(ره)علوم قرآن و حدیثکارشناسی ارشدمحمد مهدی مظاهریبابک فرزانهدانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
اخ‍وان‌ زن‍ج‍ان‍ی‌، م‍ه‍ن‍ازپژوهش دو آثارعرفانی حضرت امام خمینی (ره)ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ گ‍ذش‍ت‍ی‌ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ه‍زادی‌ ان‍دوه‍ج‍ردی‌1378دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
اردو، طاهرهجامعه مدنی در پیامدهای امام خمینی (ره)جامعه شناسیکارشناسی ارشدناصرتکمیل همایون حسین ابوترابیان ۷۸-‎۱۳۷۷دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ازک، محسن تاثیر افکار امام خمینی بر حزب الله جنوب لبنانعلوم سیاسیکارشناسی ارشد13۸۸، ‎۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز
اژدرن‍ی‍ا، ش‍ه‍روزب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) ب‍ا ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ن‍م‍ازق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دی‍دال‍ل‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ری‍ان‌دل‌آرا ن‍ع‍م‍ت‍ی‌ پ‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌1385دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ک‍رج‌
اس‍ح‍اق‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ان‍س‍ان‌ ک‍ام‍ل‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د (MA)دک‍ت‍ر خ‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ه‍رام‍ی‌ ق‍ص‍ر چ‍م‍ی‌دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‍ی‌1385دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ده‍اق‍ان‌
اسدی، اکبرتربیت از دیدگاه حضرت امام خمینیفلسفه تعلیم و تربیتک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دمنصور خوشخوییمحمد رضا فریدونی1387دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
اس‍دی‌، ش‍م‍س‍ی‌ح‍ض‍ان‍ت‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ و م‍ق‍ارن‍ه‌ آن‌ ب‍ا ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ر ن‍ظرات‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ال‍ه‍ی‍ات‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دآی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ س‍ی‍د م‍ح‍م‍د م‍وس‍وی‌ ب‍ج‍ن‍وردی‌دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍ی‍ض‌1383دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
اسفندیاری پلنگ، غزاله ابعاد جمهوریت در اندیشه سیاسی امام خمینی ( ره )علوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
اسفهبدی، خسروبررسی احكام فقهی و حقوقی ارتداد و تطبیق آن با نظریات امام خمینی(ره)فقه ومبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدعباسعلی سلطانی1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار
اسکندری نسب، علیارمقایسه اندیشه سیاسی علامه نائینی و امام خمینی در باب تشکیل حکومت اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمهدی حسنی باقریمجید معصومی1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت
اسلامی، مجید تبیین جایگاه مومن از منظر امام خمینی (رحمه الله علیه)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدابوالقاسم عاصیشهربانو مهینی1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
اسماعیل نیا بالف، محسنبررسی تلمیحات دردیوان امام خمینی (ره)زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدبهرام خشنودیسیدحسن سید ترابی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت
اسماعیلی فرد ،ملیحه الساداتحقوق مخالفان در نظام اسلامی با تاکید بر آرا و سیره امام خمینیالهیات (فقه و مبانی)کارشناسی ارشدخلیل الله احمدوندخدیجه مرادی1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
اش‍راف‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌ت‍ح‍ول‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دن‍ورال‍ل‍ه‌ ق‍ی‍ص‍ری‌م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ ال‍ه‍ی‌م‍ن‍ش‌1386دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ق‍م‌
اش‍رف‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ر دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دع‍ل‍ی‍رض‍ا ازغ‍ن‍دی‌پ‍ی‍ش‍ه‌ور1374دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
اشرفی، محمد علینقش نظام فرهنگی در تعامل اجتماعی با تاكید بر اندیشه امام خمینی(ره)اندیشه سیاسیکارشناسی ارشدعبد الرحیم عناقه1379دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان
اشفاق ، علی اکبربررسی مقایسه ای موقعیت سرحدی امام خمینی (ره) با شخصیت روانی پهلوی دوم با کاربرد آن در تعیین روانشناختی انقلاب اسلامی ایران
علوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاكستان
اصالتی، رضاجایگاه و کارکردهای روحانیت و دانشگاهیان در اندیشه امام‌خمینی و رهبریعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
اصفهاني ، محسنمقايسه روشهاي تربيت اسلامي از ديدگاه امام خميني ( ره) وعلامه طباطباييتعلیم و تربیت اسلامیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن
اطمینان قوچانی، شیمابررسی مبانی فقهی و حقوقی طلاق با تاکید بر آراء شهید ثانی و امام خمینیحقوقکارشناسی ارشدغلامحسن دلاور1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
اعتدال، عصمتفلسفه تربیت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدابوالقاسم عاصیاحمد صادقیان1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
اعتمادیان، علیرضاسیر تحول نظریه‌های وحدت اسلامی پس از انقلاب اسلامی (با تاکید بر آراء امام خمینی و آیت الله خامنه‌ای)اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدموسی نجفیفریدالدین حداد عادل1389داننشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
اعظم پور، صغرینقش زن در توسعه فرهنگی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)علوم سیاسیکارشناسی ارشدسید عباس فروغیمعصومی1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت
افشار، كبری بررسی تطبیقی انسان كامل از دیدگاه عزیز الدین فلسفی و امام خمینی(ره)فلسه و حکمتکارشناسی ارشدغلامعلی آریا1392دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
اقبالی زارچ، اسماعیلبررسی فقهی و حقوقی کنوانسیون معاملات کالا(بخش شروط فسخ معامله) با محوریت نظرات امام خمینیفقه و حقوقکارشناسی ارشدمجید وزیریعلی بهرامی نژاد1391دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
اکبری تیر،اصغرعلی بررسی مقایسه‌ای حکومت اسلامی دراندیشه علامه نائینی وامام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد اکبراشرفیجهانبخش ایزدی1387-1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ال‍ک‍ائ‍ی‌، ق‍رب‍ان‍ع‍ل‍ی‌ن‍ق‍ش‌ زم‍ان‌ و م‍ک‍ان‌ در اج‍ت‍ه‍اد و ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ آن‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(رض‍وان‌ ال‍ل‍ه‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌)فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دعلیرضا فیضعلی مهدیزاده1376دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌.
ال‍ل‍ه‌ ب‍خ‍ش‌، س‍ع‍ی‍دم‍ع‍اد از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ای‍ران‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دح‍م‍ی‍درض‍ا م‍ل‍ک‌ م‍ح‍م‍دی‌ع‍ل‍ی‌ ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌1383دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ق‍م‌
ال‍ل‍ه‍ی‍اری‌، م‍ج‍ی‍دع‍رف‍ان‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ال‍ه‍ی‍ات‌ (ادی‍ان‌ و ع‍رف‍ان‌)ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر م‍ه‍دی‍زاده‌دک‍ت‍ر آری‍ا۷۸-۱۳۷۷دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ش‍ه‍رری‌
امامی، زهرانفد فمینیسم با تاکید بر آراء امام خمینی و مرتضی مطهریاندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدمحمد رحیم عیوضی1394دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ام‍ان‍ی‌ف‍ر، ح‍ی‍درم‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ت‍س‍اه‍ل‌ و ت‍س‍ام‍ح‌ (ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ آراء ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌))ف‍ق‍ه‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دراغ‍ب‍ی‌م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌ گ‍رج‍ی‍ان‌1379دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
امیر، زهراعلل تغییر رویکرد امام خمینی از تعامل با نظام پهلوی تا لزوم براندازی آناندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشداکبر اشرفیارسلان قربانی شیخ نشین1393دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
امیری ابراهیم محمدی، وحید تطبیق اندیشه های امام خمینی (ره) راجع به نقد حاکم و حکومت با اصول حقوق عمومیحقوق عمومیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دحسین هادوی1393دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
ام‍ی‍ری‌، ع‍ی‍س‍ی‌ب‍ررس‍ی‌ اه‍داف‌، روش‍ه‍ا و م‍ح‍ت‍وای‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر م‍ح‍س‍ن‌ خ‍ادم‍ی‌دک‍ت‍ر ش‍اپ‍ور ام‍ی‍ن‌ ش‍ای‍ان‌۷۵-۱۳۷۴دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ش‍ی‍راز
امین الرعایا، مرآتبررسی و تبیین مفهوم انسان کامل در اندیشه امام خمینیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدشهربانو مهینیاعظم اعتمادی فرد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
امین، حسن بررسی تطبیقی احوال و مقامات عرفانی در دیوان حضرت امام خمینی و خواجه حافظشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدعزیزالله توکلیهادی حیدری نیا1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
امینی زاده، فاطمهتولی و تبری در اندیشه امام خمینی (ره)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدمحمد مهدی خواجه پورشمع ریزی، حمید1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
انصاری، رضابازخوانی و تحلیل بر خیار شرط از کتاب البیع امام خمینی (ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دعباسعلی حیدرییونس واحد یاریجان1389دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
انصاری، علی سیر و سلوك عرفانی از دیدگاه امام خمینی(ره)ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍یکارشناسی ارشدعبد الرحیم عناقه1386دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان
ان‍ص‍اری‌، م‍ه‍دی‌ت‍أث‍ی‍ر ه‍ج‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) از ع‍ت‍ب‍ات‌ ع‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ه‌ پ‍اری‍س‌ در پ‍ی‍روزی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ت‍اری‍خ‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌دک‍ت‍ر س‍ع‍ی‍دی‍ان‌1380دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی،‌ واح‍د ش‍ه‍رری‌
انصاری،محمد مهدی بررسی تطبیقی نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) و آیت الله ملا احمد نراقی(ره)علوم سیاسیکارشناسی ارشد بخشایش اردستانیجلالی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
اولادقباد، محسن بررسی اندیشه های آخوند خراسانی و امام خمینی (ره) در باره حکومت اسلامی با تکیه بر ولایت فقیهفقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دعلی اکبر گرجیحسین جوان آراسته1390دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
ایرانمنش، همانقش زن در تكامل معنوی خانواده و جامعه از دیدگاه امام خمینی(ره) مطالعات زنانکارشناسی ارشدابراهیم خراسانی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت
ایروانی غفاری، راضیهدیدگاه عالمان شیعه ایران معاصر: امام خمینی (س) و استاد مطهری (ره) در مورد “حقوق سیاسی زنان”علوم سیاسیکارشناسی ارشدابراهیم برزگرملک یحی صلاحی1385دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
ایزدی اغجه کهل، یحیی تحلیل رهبری سیاسی امام خمینی بر مبنای الگوهای استراتژیکعلوم سیاسیکارشناسی ارشدجهانگیر باقریبی تادانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز
آبگول، فاطمهحقوق بشر از دیدگاه امام خمینی(ره)فقه ومبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدعباسعلی سلطانی1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار
آخوندی، حسینمبانی نظری دفاع از فلسطین در اندیشه امام خمینیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشداحمد صادقیانشهربانو مهینی1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
آذر پیکان، حدیثقاعده لاضرر از دیدگاه امام خمینی و تطبیق آن با مبحث سوءاستفاده از حقفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشداحمد رضا توکلی1394دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
آذری، محمد رضامساله ربا و حیله های شرعی آن از دیدگاه امام خمینی و آیت الله خوییفقه ومبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدرضا افتخاری1387دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار
آریان پور، سعید جرم سیاسی از منظر حقوق عمومی با تاکید بر دوران خلافت امام علی (ع )و دیدگاههای امام خمینی (ره )حقوقکارشناسی ارشددکتر توجهی1382-1383دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
آزاد فر، محمد جواد تاثیر امام خمینی(ره) بر جنبش شیعیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمهدی حسنی باقری1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت
آزادی کناری، رضانقش امام خمینی در فرآیند دولت سازی ایران پس از انقلاب اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات آیت ا… آملی
آسیابانی، حسینبررسی مفهوم عشق در آثار عرفانی امام خمینیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدمحمدرضا ابوئیشهربانو مهینی1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
آقاجانی، محمودتحقیق و ترجمه رساله الجتهاد و التقلید حضرت امام خمینی(ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدعلی نكونام1380دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت
آل‍ب‍اش‌ ب‍اوی‍ل‌، م‍ری‍م‌م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ح‍ض‍ور زن‍ان‌ در اج‍ت‍م‍اع‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر زه‍را ف‍ه‍رس‍ت‍ی‌دک‍ت‍ر ه‍ادی‌ ع‍ظی‍م‍ی‌ گ‍رک‍ان‍ی‌1383دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
آئینه نگینی ،قدمعلیمطالعه تطبیقی مفهوم آزادی ازدیدگاه امام خمینی (ره)ودکترعلی شریعتیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت
بارانی بیرانوند، ابراهیم تبیین وحدت و کثرت وجود در فلسفه اسلامی با مقایسه دیدگاه‌های حاجی سبزواری (ره)، علامه طباطبایی (ره) و امام خمینی (ره)فلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی ارشدبیوک علی زادهاحمد بهشتی1388-89دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
بازمانده قرائی، زهره بررسی قائده لاضرر با رویكردی به نظرات حضرت امام خمینیفقه و مبانیکارشناسی ارشدسید مصطفی محقق احمد آبادی1390دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
بازیار، احمدجایگاه تفاسیر فقهی امام خمینی(ره) بر نوسازی سیاسی ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمحمد موسویرحیم خستو1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
باطنی، فاطمههویت اسلامی از منظر امام خمینیروابط بین المللکارشناسی ارشدمحمد توحید فام پاک نیا1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ب‍اق‍رن‍ژاد، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وای‌ وص‍ی‍ت‌ن‍ام‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ال‍ه‍ی‌ ره‍ب‍ر ک‍ب‍ی‍ر ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ق‍دس‌ س‍ره‌)روانشناسی و علوم اجتماعیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ح‍م‍د دادگ‍ران‌م‍ح‍م‍د س‍ل‍طان‍ی‌ف‍ر1378-1377دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
ب‍اق‍رن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍درض‍اال‍ه‍ام‌گ‍ی‍ری‌ ق‍ی‍ام‌ و م‍ب‍ارزات‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (رح‍م‍ةال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌) از ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌ال‍ه‍ی‍ات‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ح‍ج‍ت‍ی‌م‍ش‍اور م‍ه‍دی‌زاده‌1376دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
باقری طادی، حدیثامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه شیخ انصاری، ملا احمد نراقی و امام
خمینی( ره)
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت اسلامیکارشناسی ارشدهاشم گلستانی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)
باقری، مهردادجایگاه مصلحت در فقه سیاسی شیعه با تاکید بر دیدگاه های امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر
باقریان، فاطمهبررسی نقش زن در تحولات سیاسی و اجتماعی از منظر امام خمینیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدشهربانو مهینیاعظم اعتمادی فر1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
باهار ناز، محسننسبت شناسی تفرد و حضور در تفکر غرب و اندیشه اسلامی با مطالعه موردی تطبیق اندیشه تربیتی کانت با امام خمینیفلسفه غربکارشناسی ارشدمحمد اکوان1391دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ب‍خ‍ش‍ی‌، ج‍وادام‍ر ب‍ه‌ م‍ع‍روف‌ و ن‍ه‍ی‌ از م‍ن‍ک‍ر (م‍ق‍ای‍س‍ه‌ دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) ب‍ا س‍ای‍ر ف‍ق‍ه‍ا)فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌ م‍وس‍وی‌دک‍ت‍ر س‍ی‍د اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ن‍ق‍ی‍ب‍ی‌۸۵-۱۳۸۴دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
بخشیان، مهدیمفهوم نرمش قهرمانانه در مبانی اسلام و اندیشه سیاسی امام خمینی و اندیشه سیاسی مقام معظم رهبریاندیشه سیاسیکارشناسی ارشدمسعود جعفری نژاددانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا
براتلو، زهراتقیه در حج با رویكردی بر نظرات امام خمینی(ره) فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدابراهیم صدیقیعلی اصغر نراقی1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
براتی، فریدون آزادی سیاسی از دیدگاه امام خمینی و دكتر شریعتیاندیشه سیاسیکارشناسی ارشدرضا باقی زاده1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان
ب‍رزگ‍ر، م‍ح‍س‍ن‌ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ دول‍ت‌ م‍درن‌ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ص‍طف‍ی‌ م‍ل‍ک‍وت‍ی‍ان‌ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر م‍ص‍دق‌1383دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ق‍م‌
برزگرمنش، عبدالرضاالگوی رهبری امام خمینی و نقش آن در پیروزی انقلاب اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدعلیرضا سبزیان موسی آبادیدانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا
برزگری، محمداندیشه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدکمال خواجه پورسید حمید شمع ریزیدانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
برنده ، عهدیهتکالیف دولت از دیدگاه فارابی و امام خمینی (ره)علوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
بشری، محمدرضاامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امامیه با نگرش بر آراء امام خمینیفقه و مبانی حقوقکارشناسی ارشدحسن رضا خلجی1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
بلوكی، غلامحسین طریقت از دیدگاه سید حیدر آملی و امام خمینیعرفان اسلامیکارشناسی ارشدقنبری1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور
بنده خدایزدی، حسینجایگاه توسعه سیاسی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی با تاکید بر اندیشه های سیاسی امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدرهبرمحمودی1386دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
بنی اسدی، مسعودبررسی توسعه سیاسی در ایران از دیدگاه امام خمینیاندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشداکبر اشرفیحسین تفضلی1386دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
بنی کریمی، سیدمحمد نقش نظریه وعمل سیاسی امام خمینی درشکل گیری نظام ارزشی عقلانی جمهوری اسلامی ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
بنی هاشم، میرخلیلبررسی تطبیقی اندیشه متفکرین مذهبی در مورد حکومت اسلامی(امام خمینی، مصباح و سروش)علوم سیاسیکارشناسی ارشدمحمد موسوی1388دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د زنجان
بنیعلی، عبدالرضا ذات و صفات الهی از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقایسه آن با آراء علامه طباطبایی (ره)فلسفه و حکمتکارشناسی ارشدحسن ابراهیمیصدر الدین طاهری1386دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
بوستانی، حشمت الهبررسی اجماع با تاكید بر نظر امام خمینی(ره) و محقق اردبیلیفقه و مبانیکارشناسی ارشدمحمد رضا حبیبی مهر1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج
بهزادی، محمد حسیننظم جهانی مطلوب از دیدگاه امام خمینی (ره)علوم سیاسیکارشناسی ارشدمحمد کاظم کاوه پیشقدم1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
بهشتی، محمدصادقمقایسه تطبیقی اندیشه سیاسی میرزای نائینی و امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدسید مصطفی ابطحیمجید توسلی رکن آبادی1390-91داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
بهلولی، اکرمسیمای اهل بیت (علیهم السلام) از دیدگاه عرفانی امام خمینی (ره)عرفان اسلامیکارشناسی ارشد1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز
بیات، قاسم مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه در مقایسه با نظرات آخوند خراسانی و امام خمینی(ره)فقه و مبانیکارشناسی ارشدرضا باقی زادهدانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان
ب‍ی‍ات‌، م‍ح‍م‍دب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)فلسفه تعلیم و تربیتک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر ح‍س‍ی‍ن‌ ت‍اج‌آب‍ادی‌دک‍ت‍ر م‍ه‍رداد ن‍ورب‍خ‍ش‌1380دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
ب‍ی‍اد، ف‍رام‍رزم‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر س‍وره‌ ح‍م‍د ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) ب‍ا ت‍ف‍اس‍ی‍ر م‍ع‍اص‍ر س‍ن‍ی‌ و ش‍ی‍ع‍ی‌ادی‍ان‌ و ع‍رف‍ان‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د (M.A)دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ص‍ائ‍ی‍ن‍ی‌دک‍ت‍ر ق‍دم‍ع‍ل‍ی‌ س‍رام‍ی‌1386دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د زن‍ج‍ان‌
ب‍ی‌ت‍ا، ک‍ری‍م‌آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ق‍دس‌ س‍ره‌)ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ح‍م‍دب‍اق‍ر خ‍رم‍ش‍ادح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌1381دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
بیدکی، زهرا توکل، تسلیم و رضا از دیدگاه امام خمینی (ره) و محیالدین عربیعرفان اسلامیکارشناسی ارشدهادی وکیلیاسماعیل منصوری لاریجانی1383-84دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
بیگی ابهری، محسنتاثیر الگوهای پیامبران الهی بر مبارزات سیاسی امام خمینی با تاکید بر الگو حضرت موسیاندیشه سیاسیکارشناسی ارشدحبیب الله ابوالحسن شیرازیاحمد بخشایشی اردستانی1393دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
پاکپور، اعظم تأثیر سبک عراقی بر شعر امام خمینی ( ره )زبان و ادبیات فارسیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دمحمد رضا زمان احمدیجلیل مشیدی1379دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
پالیزگیر، عبداللهتوسعه سیاسی در آثار و اندیشه های امام خمینیالهیاتکارشناسی ارشدرضا شیرزادیمحمد جعفری هرندی1391دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د کرج
پ‍روی‍ن‌، ک‍ل‍ث‍وم‌ف‍ن‍ون‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ ادب‍ی‌ در غ‍زل‍ی‍ات‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ رض‍ای‍ی‌ح‍ب‍ی‍ب‌ ت‍ب‍را1388دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ب‍وش‍ه‍ر
پروین‌زاد، مهدی

بررسی دیدگاه انتقادی امام‌خمینی (ره) درباره رسانه‌ها در دوران پهلوی باتاکید بر مطبوعاتارت‍ب‍اطات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌کارشناسی ارشد احمد پیشه ورمحمد سلطانی فر۸۰-‎۱۳۷۹دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
پژوهش نیا، هادیمقایسه باطن قرآن از دیدگاه امام خمینی و علامه طباطبایی با سایر مفسرینقرآن‌وحدیثکارشناسی ارشدمحمد مهدی پور گل1382-1383دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
پ‍ن‍اه‍ی‌، س‍ج‍ادب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍ی‍اس‍ی‌ رض‍ا ش‍اه‌ و آت‍ات‍ورک‌ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دع‍ل‍ی‌ ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌ع‍ب‍دال‍ام‍ی‍ر ج‍رف‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ش‍اه‍ک‍ار1382دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ش‍ی‍راز
پور سیاهجل، محمد موسیجایگاه سیاسی و اجتماعی زنان از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)مطالعات زنانکارشناسی ارشدخراسانیجلالیدانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت
پوردهقانی، عباسعلیشجاعت و ظلم ستیزی حضرت امام خمینی (ره) و تاثیر آن بر پیروزی و بقاء انقلاب اسلامی ایرانشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشداحمد طباطباییابوالقاسم عاصی1395دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
پورکاوه، زهراجایگاه صمت و سکوت در عرفان اسلامی با تکیه بر آراء عرفای مشهور(امام خمینی، علامه حسن زاده آملی و خواجه عبدالله انصاری)عرفان اسلامیکارشناسی ارشد1391 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز
پ‍وی‍ا، ت‍ورج‌ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ض‍ع‍ف‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و س‍ی‍اس‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌ در ع‍ص‍ر ح‍اض‍ر در دی‍دگ‍اه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌(ره‌)ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دع‍ب‍اس‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌اص‍غ‍ر م‍ن‍ت‍ظر ال‍ق‍ائ‍م‌1376دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ش‍ه‍رض‍ا
پهلوان نصیر، لالهحاکمیت عدالت اجتماعی در نهج البلاغه و سیره امام خمینی (رحمه الله علیه)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشد اعظماعتمادی فر ابوالقاسم عاصی1395دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
تاجدینی، محمد عیسیرابطه اخلاق و سیاست در اندیشه و رفتار سیاسی امام خمینیاندیشه سیاسیکارشناسی ارشدرشیدیسهرابی1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
تامینی لیچائی، علیخطابات فقهی و قانونی در اندیشه حضرت امام خمینیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد1391دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د لاه‍ی‍ج‍ان‌
تقی پور، لطف الله بررسی مبانی فقهی وكلامی نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) و آخوند خراسانی و شیخ انصارالهیاتکارشناسی ارشدقباد محمدی1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج
ت‍ل‍ه‌ج‍ردی‌، ح‍س‍ن‌ گ‍ودرزش‍رح‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ب‍ح‍ث‌ ارت‍داد از ک‍ت‍اب‌ ت‍ح‍ری‍رال‍وس‍ی‍ل‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ال‍ه‍ی‍ات‌، گ‍رای‍ش‌ فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دآی‍ت‍ی‌م‍ه‍دی‌زاده‌1377دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
ت‍وران‍ی‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ع‍رف‍ان‌ ح‍م‍اس‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د (M.Sc)دک‍ت‍ر ش‍ی‍خ‌ الاس‍لام‍ی‌دک‍ت‍ر ف‍اطم‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، دک‍ت‍ر م‍ن‍ص‍وری‌ لاری‍ج‍ان‍ی‌1382دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
توسلی، رضاتحلیل محتوای فرهنگی پیام ها و نامه های امام خمینی(ره)مدیریت امور فرهنگیکارشناسی ارشدرضا اسماعیلی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)
ت‍وف‍ی‍ق‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ان‍ق‍ش‌ زم‍ان‌ و م‍ک‍ان‌ در اج‍ت‍ه‍اد و ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ آن‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(رض‍وان‌ ال‍ل‍ه‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌)فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌ گ‍رج‍ی‍ان‌ع‍ل‍ی‍رض‍ا ص‍اب‍ری‍ان‌1381دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
توکلی، احمدرضانظریه‌ی «خطاب های قانونی» امام خمینی (ره) و آثار عملی آنفقه و مبانی حقوق اسلامیدکتریعلیرضا امینی، محمد کاظم رحمان ستایشسید محمد رضا آیتی1391داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
تونئی، مجتبیجایگاه مصلحت در فقه و نظام قانون گذاری ایران با تاکید بر دیدگاه امام خمینیفقه و مبانی حقوقکارشناسی ارشدحسن رضا خلجی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
ثقفی، سیمابررسی تطبیقی تهذیب نفس از دیدگاه ملا مهدی زاقی و امام خمینیفلسفهکارشناسی ارشدقاسمعلی کوچانی1381دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ج‍ع‍ف‍رزاده‌ ی‍زدی‌، اح‍م‍دع‍رف‍ان‌ در ش‍ع‍ر ام‍ام‌ [خ‍م‍ی‍ن‍ی‌] (ره‌) (ب‍ررس‍ی‌ م‍ض‍ام‍ی‍ن‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ و ص‍ور خ‍ی‍ال‌ در ش‍ع‍ر ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌))زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر اح‍م‍د ک‍راب‍ی‌دک‍ت‍ر س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ع‍ل‍وی‌ م‍ق‍دم‌1383دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د س‍ب‍زوار
جعفری، احمدنقش رسانه های جمعی در تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی(ره) علوم تربیتیکارشناسی ارشدجمشید صدری1387دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاكستان
ج‍ع‍ف‍ری‌، اص‍غ‍رت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) در دف‍اع‌ از م‍ل‍ل‌ اس‍لام‍ی‌ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر اح‍م‍د دوس‍ت‌ م‍ح‍م‍دی‌دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌۷۹-۱۳۷۸دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
جعفری، الههبررسی احكام فقهی غنا و مصادیق آن از نظر امام خمینی(ره) و آیت الله بهجتفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدفروزان علایی نوینجمال رضایی حسن آبادی۹۳-‎۹۲
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
جعفری، عباس تبیین جایگاه تربیتی حجاب و نقش آن در پیشگیری از آسیب های اجتماعی از منظر امام خمینی (ره) و امام خامنه ای (مدظله)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدشهربانو مهینی1395دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
جعفری، عبدالخالقاخلاق مدیریتی از منظر امام خمینیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدابوالقاسم عاصیاحمد صادقیان1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
ج‍ع‍ف‍ری‌، ق‍اس‍م‌ مبانی فقهی نظارت شهروندان بر حاکمان (با تاکید بر نظر امام خمینی (ره))فقه و مبانی حقوق اسلامیدک‍ت‍ری‌سید مصطفی محقق دامادکاظم قاضی زاده1385-86دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
جعفري، سيد ياسين حقوق و تکاليف زوجين با توجه به نظر جمع امام خميني و آيت الله خوييفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد1395دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قزوين
جلالی، زهرا تبیین اندیشه های حفاظتی امنیتی امام خمینی (ره)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشداعظم اعتمادی فراحمد صادقیان1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
جلالی، لیلا مبانی الگوهای رفتاری امام خمینی درآثارمکتوب وتطبیق آن باقرآن کریم علوم قرآن و حدیثکارشناسی ارشدمحمد حسین تواناییسیمیندخت شاکری1387دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
جلیلوند، مرتضیشروط ضمن عقد نکاح و آثار تخلف آن در فقه شیعه و قوانین با تاکید بر آراء امام خمینیحقوقکارشناسی ارشدذبیح الله مطهری خواه1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
ج‍لیلی،‌ م‍ه‍دیج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای ب‍لاغی و زب‍انی در اش‍ع‍ار ام‍ام‌ خ‍مینی (ره‌)زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشده‍ادی خ‍دیور1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
جمالی پاپکیاده، کبرینوآوری های اصولی امام خمینی (ره)
فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد1392دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د لاه‍ی‍ج‍ان‌
ج‍وان‍ی‌ م‍طل‍ق‌، رق‍ی‍ه‌ح‍ق‌ اش‍ت‍غ‍ال‌ زن‍ان‌ ب‍ا ت‍أک‍ی‍د ب‍ر دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د (MA)دک‍ت‍ر اح‍م‍د ب‍اق‍ری‌دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ام‍ی‍ن‍ی‌۸۶-۱۳۸۵دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
جور شریفی، صالحتجلی قرآن در آثار عرفانی و ادبی امام خمینی(ره)علوم قرآن و حدیثکارشناسی ارشدسیاوش رودگر كوهپرمنیر السادات پورطولمی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
ج‍وه‍ری‌، س‍ل‍طن‍ت‌م‍ب‍ان‍ی‌، اص‍ول‌ و ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ آم‍وزگ‍ارع‍ل‍ی‌ ق‍ائ‍م‍ی‌ ام‍ی‍ری‌1379دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
جهان تیغ، محمودبررسی ودیعه از دیدگاه شهیدین و امام خمینی و تطبیق آن با حقوق مدنیفقه وحقوقکارشناسی ارشدجعفری هرندیفخاریان1380-81دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
جهانگیری، اكرمانسان كامل از منظر امام خمینی(ره) و شهید مرتضی مطهری
عرفان اسلامیکارشناسی ارشدمیر هادی موسوی نیا
1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار
چ‍ال‍وئ‍ی‌، ص‍دی‍ق‍ه‌م‍ج‍س‍م‍ه‌س‍ازی‌ و ن‍ق‍اش‍ی‌ در ف‍ق‍ه‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ر ن‍ظر ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دسید ابوالقاسم نقیبیاحمد علی قانع1384دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
چ‍ق‍ای‍ی‌، م‍ه‍دی‌ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ت‍ئ‍وری‍ک‌ دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) در ب‍راب‍ری‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ع‍دال‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌اق‍ت‍ص‍ادک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر م‍ح‍م‍د خ‍وش‌چ‍ه‍ره‌دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ص‍اب‍ری‍ان‌1381دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
چهار لنگ،بهنامبررسی فقهی وحقوقی حریم خصوصی وجایگاه ان در امنیت اجتماعی با تاکید بر آرائ امام خمینی(ره)فقه ومبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدجمال رضایی حسین ابادیمهدی خدایی1394دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د کرج
حاتمی میری، نرگساندیشه های فلسفی و کلامی امام خمینیفلسفهکارشناسی ارشداحمد بهشتیدکتر نجفی افرا
1381دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
حاتمیان، رمضانعلیمدیریت خانواده در اندیشه و سیره حضرت امام خمینی (ره)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدابوالقاسم عاصیشهربانو مهینی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
حاجی بابائیان امیری، سید فاطمهتجلی دین و عرفان در آثار امام خمینی ادبیات فارسیکارشناسی ارشدمحمد علی گذشتیبهزادی اندوهجری1387دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ح‍اج‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍اب‍ازت‍ف‍س‍ی‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ در ای‍ران‌ (ب‍ا ت‍أک‍ی‍د ب‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌))اندیشه سیاسیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر س‍ی‍د م‍ص‍طف‍ی‌ اب‍طح‍ی‌دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍د ع‍ی‍وض‍ی‌1380-81دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
حاجیان، حیدر
عرفان و امام خمینی در دیوان اشعارزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدسید احمد حسینی كازرونیسید جعفر
حمیدی
بی تادانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر
ح‍اج‍ی‌زاده‌، س‍ی‍روس‌ج‍ای‍گ‍اه‌ ن‍ظری‍ه‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در اس‍لام‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دآی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ دک‍ت‍ر ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ ع‍م‍ی‍د زن‍ج‍ان‍ی‌دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ذاک‍ر اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌1384دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
ح‍اج‍ی‌غ‍لام‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ام‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر س‍وره‌ ح‍م‍د ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) ب‍ا ت‍ف‍اس‍ی‍ر م‍ع‍اص‍ر س‍ن‍ی‌ و ش‍ی‍ع‍ی‌ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دی‍دال‍ل‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ری‍انع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د طال‍ب‌ ت‍اش‌1387دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ک‍رج‌
ح‍ام‍دی‌ ک‍ل‍ج‍اه‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ام‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ام‍ر ب‍ه‌ م‍ع‍روف‌ و ن‍ه‍ی‌ از م‍ن‍ک‍ر ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ راغ‍ب‍ی‌م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌ گ‍رج‍ی‍ان‌ ع‍رب‍ی‌1379دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
حبیب نژاد، رقیه تحلیل محتوای نامه های خانوادگی حضرت امام خمینی (ره)كتابداری و اطلاع رسانیکارشناسی ارشدزهره میر حسینیزهرا اباذری1395دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
حبیبی تیله نویی، فاطمهبررسی زمینه ها و مضامین قرآنی وصیت نامه امام خمینی(ره) علوم قرآن و حدیثکارشناسی ارشدسید احمد میریان آكندیحمید محمد قاسمی1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
حبیبیان، احمد توحید خداوند و کثرت عالم از منظر امام خمینی (ره)فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشدبیوک علی زادهموسی طاهری1389-90دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
ح‍ج‍ازی‌، م‍ی‍ن‍اری‍ش‍ه‌ی‍اب‍ی‌ خ‍اس‍ت‍گ‍اه‍ ه‍ای‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) در رس‍ال‍ه‌ س‍رال‍ص‍ل‍وة از دی‍دگ‍اه‌ ق‍رآن‌ و روای‍ات‌ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دع‍ب‍اس‌ ه‍م‍ام‍ی‌م‍ح‍م‍د غ‍ف‍ران‍ی‌1380دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌
حسن زاده، رویا بررسی مبانی فقهی ارتداد با رویكردی به دیدگاه امام خمینی(ره)فقه و مبانیکارشناسی ارشدسید محمد موسوی بجنوردی1383دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
حسن‌زاده کلیشمی، ابراهیم بررسی مشروعیت سیاسی از نظر امام خمینی (ره) و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدیاندیشه سیاسی اسلامکارشناسی ارشدفیروز اصلانیفرهاد زیویار1391-92دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
حسنی، محمد تجلی دانش معانی در دیوان حضرت امام خمینی ( ره )زبان و ادبیات فارسیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دشاهرخ حکمتمحمد رضا قاری1387دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
ح‍سین‌ زاده‌ چ‍م‌ گ‍ردانی، لیلاب‍ررسی م‍ب‍انی ف‍ق‍هی و ح‍ق‍وقی ع‍ق‍ود ب‍ان‍کی ب‍ا ت‍اکید ب‍ر آراء ام‍ام‌ خ‍مینی (ره‌)

فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدم‍رضیه‌ پیل‍ه‌ ور1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
حسین زاده، سمیه حقوق سیاسی زنان از دیدگاه امام خمینی (ره)علوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
حسینی حسن نوه، محمودعوامل مهجوریت قرآن و اهل بیت (ع) و راهکارهای رفع آن در اندیشه و سیره امام خمینی (ره)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشداحمد طباطباییکمال خواجه پور1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
حسینی خیرآبادی، عذراءاندیشه های فلسفی عرفانی امام خمینی در باب معرفت نفسفلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشدناد علی عاشوری تلوکیاصغر شمس سولاری1380دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ک‍م‍ال‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌م‍ب‍ان‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ – اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ح‍ج‌ از دی‍د گ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ح‍ج‍ت‍ی‌م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ل‍س‍ان‍ی‌ ف‍ش‍ارک‍ی‌1381دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ک‍رج‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ن‍ج‍ف‌آب‍ادی‌، ش‍ه‍ن‍ازن‍ف‍ق‍ه‌ زوج‍ه‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ر ن‍ظرات‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ال‍ه‍ی‍ات‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د (M.S)آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ س‍ی‍د م‍ح‍م‍د م‍وس‍وی‌ ب‍ج‍ن‍وردی‌دک‍ت‍ر س‍ی‍د م‍ح‍م‍درض‍ا آی‍ت‍ی‌1383دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
حسینی، احمدمطالعه تطبیقی مفهوم بازگشت به خویشتن در نگاه امام خمینی (ره) و دکتر علی شریعتیفلسفهکارشناسی ارشد1395دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات آیت ا… آملی
حسینی، زینب الساداتتاویلات عرفانی فلسفی امام خمینی از آیات قرآن کریمشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدابوالقاسم عاصیکمال خواجه پوردانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
حسینی، عبدالجلیلمبانی فقهی حضرت امام خمینی(ره) در خصوص امر به معروف و نهی از منكرشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدحسین ایوبیمحمدرضا شایق1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
حسینی، وحیده ساداتبررسی تطبیقی مفهوم مشروعیت از دیدگاه سید جمال الدین و امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر
حسینیان درونکلاء، اسماعیلبررسی تطبیقی دیدگاه امام خمینی و استاد مطهری در فقه اقتصادیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدسیاوش رودگر کوهپرمهدی خدایی1387دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د کرج
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌پ‍ور س‍ری‍زدی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ررس‍ی‌ آرای‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) و ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌ خ‍ادم‍ی‌ع‍ل‍ی‌ ق‍ائ‍م‍ی‌ ام‍ی‍ری‌1384دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
حميدي، احمدرضاتحول مفهوم مالکيت خصوصي پس از انقلاب اسلامي از منظر انديشه امام خميني ( ره ) و قانون اساسيحقوقکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامي، واحد میبد
حیدر آبادی، غلامعباس بررسی نظریه مقایسه مفهوم عدالت از دیدگاه امام خمینی و ابونصر فارابیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمهدی حسنی باقری1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت
حیدرزاده، ابوطالبمبانی حکومت اسلامی در نهج البلاغه با رویکردی بر نظر امام خمینی ( ره )الهیاتکارشناسی ارشدابراهیم عربیانابراهیم صدیقی1389دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د کرج
ح‍ی‍دری‌، اش‍رف‌ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ب‍ح‍ث‌ ح‍رم‍ت‌ غ‍ی‍ب‍ت‌ از ک‍ت‍اب‌ م‍ک‍اس‍ب‌ م‍ح‍رم‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍ی‍ض‌م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ح‍ج‍ت‍ی‌، علی م‍ه‍دی‍زاده‌1376دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌
حیدری، اکرمبررسی حقوق غیرمالی زوجه در فقه و حقوق اسلام با نگرشی بر اندیشه های امام خمینی فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدجمشید معصومیاحمد رضا خزائی1392دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
حیدری، مریمتحقیق وترجمه درموردکذب ازمکاسب محرمه امام خمینی (ره )فقه و مبانی حقوقکارشناسی ارشداحمد باقریعلی اصغر نراقی1379دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
حیدریان، سونیابررسی فقهی ارتداد و حدود آن از منظر امام خمینی(ره) و فقهای معاصرفقه ومبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدابراهیم صدیقیمهدی خدایی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
حیدریان، فاطمهبررسی قائده تقیه در فقه و حقوق با رویكردی به نظرات امام خمینی(ره)فقه و مبانی حقوقکارشناسی ارشد سید محمود علوی1389دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
خادمی، فاطمهحقیقت حکم از دیدگاه امام خمینی و محقق خوییفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشداصغر عربیان1394دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
خ‍اک‍ی‌، ح‍ام‍دم‍س‍أل‍ه‌ ای‍م‍ان‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ق‍دس‌ س‍ره‌) ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر ع‍ب‍اس‌ گ‍وه‍ریدک‍ت‍ر خ‍س‍رو ظف‍رن‍وای‍ی‌۸۴-۱۳۸۳دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌‌
خانی جوی آباد، فاطمهمقایسه نظریه امام خمینی (ره) و شیخ انصاری (ره) در شرایط قضاءالهیات( گرایش فقه و مبانی حقوق)کارشناسی ارشدمحمد جعفری هرندیاصغر عربیان1389-90داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
خانی، مهدیهشرایط عمومی و اختصاصی اجرای حدود و موانع آن با رویکردی بر آرای امام خمینیفقه و مبانی حقوقکارشناسی ارشداحمد باقری1392دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د تهران شمال
خ‍ج‍س‍ت‍ه‌، م‍ه‍دی‌ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر و دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ (ره‌) درب‍اره‌ آن‌ح‍ق‍وق‌ ع‍م‍وم‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر س‍ی‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍وی‌دک‍ت‍ر س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ق‍اری‌ س‍ی‍د ف‍اطم‍ی‌، دک‍ت‍ر م‍ص‍طف‍ی‌ ت‍ق‍ی‌زاده‌ ان‍ص‍اری‌دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
خدابخشیان، عبدالله بررسی تطبیقی آراء امام خمینی و سیدجمال الدین اسدآبادی پیرامون مفهوم قدرتعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
خ‍دری‌، س‍ه‍ی‍لاب‍ررس‍ی‌ س‍ت‍م‌س‍ت‍ی‍زی‌ در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ از م‍ش‍روطی‍ت‌ ت‍ا ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در اش‍ع‍ار س‍ه‌ ت‍ن‌ از ش‍ع‍رای‌ م‍ع‍اص‍ر (م‍ل‍ک‌ ال‍ش‍ع‍رای‌ ب‍ه‍ار، م‍ح‍م‍د ف‍رخ‍ی‌ ی‍زدی‌، پ‍روی‍ن‌ اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌) ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر م‍ض‍ام‍ی‍ن‌ ش‍ع‍ری‌ آن‍ه‍ازب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍داح‍م‍د ک‍ازرون‍ی‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ رض‍ای‍ی‌1388دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ب‍وش‍ه‍ر
خرسندی، حمیدهبررسی اصطلاحات عرفانی دیوان امام خمینی(ره)عرفان اسلامیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار
خ‍س‍رو ش‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) و اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌ت‍اری‍خ‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د1380-81دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
خ‍س‍روی‌، اح‍م‍دع‍ل‍ی‌ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌) در ره‍ب‍ری‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ( ۱۳۵۷-۱۳۴۲ )ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دای‍رج‌ ذوق‍ی‌م‍ن‍ص‍ور رح‍م‍ان‍ی‌1378دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
خ‍س‍روی‌، پ‍روی‍زوج‍ودش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ از م‍ن‍ظر ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ ع‍ن‍اق‍ه‌دک‍ت‍ر خ‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ه‍رام‍ی‌ ق‍ص‍رچ‍م‍ی‌1386دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ده‍اق‍ان‌
خلیلی، عذار بررسی حکم قضاوت زنان در مکاتب فقهی با رویکردی بر نگرش حضرت امام خمینی (ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدعلیرضا فیضاحمد باقری1384دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
خ‍ن‍ج‍رخ‍ان‍ی‌، س‍ک‍ی‍ن‍ه‌ب‍ررس‍ی‌ ع‍ن‍ص‍ر ت‍ق‍ی‍ه‌ در ح‍دی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ه‌ ن‍ظرات‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر ام‍ی‍ر ت‍وح‍ی‍دی‌دک‍ت‍ر م‍ج‍ی‍د مع‍ارف‌1383دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
خنيفر، حسين امام خميني (ره) و مديريت تحولمدیریتکارشناسی ارشد نادر قلي قورچيان سيد علي حسيني تاش1380دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول
خوش کلام ، امین وحدت و انسجام امت اسلامی در اندیشه امام خمینی ( ره) و مبانی آن در قران و حدیثالهیات(علوم قرآن و حدیث)کارشناسی ارشدمحمد حسین برهانی فرغنی افتخاری1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
خ‍ی‍رزاده‌، ف‍ری‍ب‍ات‍ق‍ری‍ب‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ح‍ج‍ت‍ی‌ع‍ل‍ی‌ م‍ه‍دی‌زاده‌1376دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
دارابی، حسننقش وسایل ارتباط جمعی در تغییر نگرش فرهنگی جامعه براساس دیدگاه امام خمینی( ره)الهیاتکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
دانش آموز، رحمت اللهبررسی تاثیر اندیشه امام خمینی بر همگرایی کشورهای اسلامیاندیشه سیاسیکارشناسی ارشدحسن ثقفیان92دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا
دانش، جهانفرتاثیر عدالت در اندیشه سیاسی امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشداکبر اشرفیمرتضی محمودی1393دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
دانش، سیما سادات بررسی قائده اتصاله لزوم عقود از نظر فقهی و قانون مدنی فرانسه با رویكردی بر نظر امام خمینیفقه و حقوق اسلامیکارشناسی ارشدسید محمد موسوی بجنوردی1382دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
داودی، حامدبررسی فقهی حقوقی مصادره اموال با تکیه بر آراء امام خمینیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدجمشید معصومی1394دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
داودی، حمیدرضانقش قانون گرایی در ارتقاء امنیت ملی از منظر امام خمینی اندیشه سیاسیکارشناسی ارشداکبر اشرفیبیژن نیری1390دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
داودی‌، گ‍ی‍ت‍ی‌ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ف‍ض‍ای‍ل‌ و رذای‍ل‌ از دی‍دگ‍اه‌ ارس‍طو و ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ک‍لام‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دق‍اس‍م‍ع‍ل‍ی‌ ک‍وچ‍ن‍ان‍ی‌اح‍م‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌1380دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
داوودی مطلق، مریمالهام پذیری وصیت نامه امام خمینی (ره) از قرآن کریم در بعد اعتقادیالهیات(علوم قرآن و حدیث)ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دعلیرضا طبیبیکیوان احسانی1390دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
درخشان، زهرهتهذیب نفس و روش خودسازی از منظر امام خمینیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدکمال خواجه پورابوالقاسم عاصی1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
درگاهی، كبریبررسی عیوب مجوز فسخ نكاح در فقه با رویكردی به نظر امام خمینی(ره) و مسائل مستدحثهفقه و مبانی حقوقکارشناسی ارشد ید اله نصیریان1383دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
درویش زاده، جلالجایگاه عدالت و آزادی در آرای فقهی و سیاسی امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدبهمن کشاورزحبیب الله کمالی1390دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د زنجان
درویش‌زاده، مهدیبررسی مفاهیم سیاسی جدید در اندیشه حضرت امام خمینی (ره) با تاکید بر جمهوریت نظام اسلامی و انتخاباتاندیشه سیاسیکارشناسی ارشدموسی نجفیفرهاد زیویار1390-91دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
دره زرشکی ، فهیمه مبانی و محدوده اختیارات ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی و آیت الله خوییفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدمهدی خداییعلی جهانخواه1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
دلشاد، کوروشبررسی نفقه زن در فقه و حقوق با تکیه بر نظرات فقهی امام خمینیفقه و حقوقکارشناسی ارشدمحمد علی حیدریاصغر پور شمس1388دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د نجف آباد
دوستدار، عفت بررسی تطبیقی قرض‌الحسنه در عملیات بانکداری بدون ربا با رویکردی به نظرات امام خمینی (ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشداحمد باقریمحمد رضا آیتی1381-82دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
دهسرائی ثابت، محمد حسینبررسی مال مشاع از دیدگاه شهید ثانی در شرح لمعه، تحریرالوسیله امام خمینی (ره) و حقوق ایرانفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدسید علی میر ابراهیمی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت
دهشیری، حسن نقش فرهنگ بسیجی در پیشبرد اهداف نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبریشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدمحمدرضا ابوییاحمد طباطبایی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
دهقان تفتی، ابوالقاسمسیره گفتاری امام خمینی در حوزه فردی و اجتماعیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشداحمد صادقیانابوالقاسم عاصیبی تادانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
دهقان، ابوالقاسمتوسعه اقتصادی از منظر امام خمینی و نقش کارگزاران نظام در تحقق آنشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشداحمد صادقیانسید حمید شمع ریزی1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
دهقان، ناصر بررسی تلفیقی آراء و نظرات تربیتی شهید مطهری با اندیشه های تربیتی امام خمینی (ره)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدابوالقاسم عاصیاعظم اعتمادی فر1395دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
دهقانی، سمیرا بررسی تطبیقی جایگاه سیاسی اجتمایی زنان از دیدگاه حضرت امام خمینی وحضرت امام خامنه ایمطالعات زنانکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت
راد، حسینساخت قدرت سیاسی از منظر امام خمینی و آیت الله خامنه ای علوم سیاسیکارشناسی ارشدعیوضیدوست محمدی1387-1386دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
راشدی، اسداله اخلاق مسئولان در اندیشه امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ایاندیشه سیاسیکارشناسی ارشدفیروز اصلانیفرهاد زیویار1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
رامساردار، سیدرضا تامین اجتماعی و رفاه عمومی از منظر امام خمینیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدکمال خواجه پورمحمدرضا ابویی1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
راه‌چ‍م‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍اس‍ی‍م‍ای‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ در آی‍ی‍ن‍ه‌ ت‍ف‍ک‍رات‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (رح‍م‍ةال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌)ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دع‍ل‍ی‌ ق‍ائ‍م‍ی‌ ام‍ی‍ری‌ک‍اظم‌ اک‍رم‍ی‌1376دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
راهنما، جوادمقایسه تطبیقی مسائل فقهی – عرفانی اربعین حدیث حضرت امام خمینی(ره) و شیخ بهایی(ره)الهیاتکارشناسی ارشدحسین بهروان1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار
رج‍ائ‍ی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍دب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ س‍ن‍ت‌ و م‍درن‍ی‍ت‍ه‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ و ع‍م‍ل‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دش‍ی‍رخ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌رن‍ج‍ب‍ر، م‍ق‍ص‍ود1388دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ق‍م‌
رجبعلینژاد،عبداللهنقد نسبت‌ بنیادگرائی اسلامی به‌ اندیشه‌ها وآراء امام خمینی(ره)علوم سیاسیکارشناسی ارشددوست محمدیبخشایشی اردستانی1382دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
رجبلو، عبدالرحیمتحقیق پیرامون انقلاب سفید با تکیه بر واکنش امام خمینی در برابر آنتاریخکارشناسی ارشدنقیب زادهعلی بیگدلی
1382دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
رجبی، فاطمهمشروعیت و مقبولیت در اندیشه سیاسی امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمحمد رحیم عیوضیجواد معین الدینی1388دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
رجبی، فاطمهآرای سیاسی اجتماعی متفکران اسلامی فارابی، ابن خلدون و امام خمینیفلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشدنادعلی عاشوری تلوکیاصغر شمس سولاری1380دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
رجبی، منیژه عرف از دیدگاه فقهی امام خمینی (ره)و آیت الله مکارم شیرازی فقه و حقوق اسلامیکارشناسی ارشدصدیقه مصدق صدقجمال رضایی حسین آبادی1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
رحمانی فر، مهناز جریان شناسی اتحاد ملی و انسجام اسلامی با تاكید بر بیانات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبریعلوم سیاسیکارشناسی ارشد رضا باقی زاده1388دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد آشتیان
رحمانی، علی اکبرگفتمان مقاومت اسلامی از منظر امام خمینی و امام خامنه ایشناخت اندیشه های امام خمینیابوالقاسم عاصیاعظم اعتمادی فر1395دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
رح‍م‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍رب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍ام‍ه‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) در ج‍ری‍ان‌ ت‍س‍خ‍ی‍ر لان‍ه‌ ج‍اس‍وس‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ا ت‍ا آزاد ش‍دن‌ گ‍روگ‍ان‍ه‍اع‍ل‍وم‌ ارت‍ب‍اطات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، گ‍رای‍ش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ارت‍ب‍اطات‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر س‍ی‍د وح‍ی‍د ع‍ق‍ی‍ل‍ی‌دک‍ت‍ر ح‍س‍ن‌ ع‍اب‍دی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌1383دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
رحیم زادگان، زهراتاثیر نهضت امام خمینی و انقلاب اسلامی بر لبنانتاریخکارشناسی ارشدمحمد حسن رازنهانمجد1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
رحیمی، مهری وجود شناسی عرفانی از دیدگاه امام خمینی(ره)ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍یکارشناسی ارشدعبد الرحیم عناقه1386دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان
رحيم پور مرادي، هدايت اللهمباني فقهي ديدگاه هاي امام خميني در دفاع مقدسفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرمان
رزاقی، محمدمعرفت دینی در اندیشه امام خمینیفلسفهکارشناسی ارشدخسرو ظفرنوایی1385دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
رزاقی، مهینبررسی مقارنی آراء امام خمینی وشیخ انصاری در مبحث شروط در عقد بیعفقه و حقوقکارشناسی ارشداحمد باقریعلیرضا فیض1380دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
رسولی، امیر ابراهیممولفه‌های ثبات سیاسی جمهوری اسلامی در اندیشهی امام خمینی (ره)اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدمحمد علی فتح الهیفرید الدین حداد عادل1388-89داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
رس‍ولی،‌ سید م‍ص‍طفیاج‍رای ح‍دود در زم‍ان‌ غیب‍ت‌ از م‍ن‍ظر ف‍ق‍ه‍ای ام‍امیه‌ ب‍ا ت‍اکید ب‍ر ن‍ظر ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍مینی

فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدطیب‍ه‌ زارع‌ زاده‌1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
رسولی، سیدمحمودبررسی اندیشه سیاسی امام خمینی و آیت الله کاشانیاندیشه سیاسیکارشناسی ارشداشرفیامینی1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
رشیدی، بهروز چگونپگی رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه و رفتار سیاسی حضرت امام خمینی( به صورت استد مشاور)اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشد1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
رشیدی، صدیقهبیع از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدعلی نکونام1383دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت
رضایی، جوادبررسی تطبیقی ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی(ره) و شیخ مرتضی انصاریفقه و مبانیکارشناسی ارشدعطا الله اسماعیلی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات گیلان
رض‍ای‍ی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌م‍ؤل‍ف‍ه‌ه‍ای‌ م‍ن‍اف‍ع‌ م‍ل‍ی‌ در س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ (دوره‌ ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ آق‍ای‌ ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌ و دوره‌ اول‌ ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ آق‍ای‌ خ‍ات‍م‍ی‌)ح‍ق‍وق‌ ع‍م‍وم‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍خ‌ م‍وح‍دم‍ح‍م‍ده‍ای‌ ص‍ادق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ پ‍اک‌ ش‍ی‍ر1383دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ش‍ی‍راز
رض‍ای‍ی‌زاده‌، م‍ح‍م‍ودب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ خ‍رد م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ م‍دی‍ران‌ ارش‍د ن‍ظام‌ اداری‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ا خ‍رد م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌دک‍ت‍ری‌دک‍ت‍ر ح‍س‍ن‌ ع‍اب‍دی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌دک‍ت‍ر ال‍ه‍ه‌ ح‍ج‍ازی‌، دک‍ت‍ر ع‍ادل‌ آذر۸۳-۱۳۸۲دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
رضائی، احسان بررسی دیدگاههای فقهی آیت الله محمد هادی معرفت و مقایسه آن با دیدگاههای حضرت امام خمینی(ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد محمد باقر عامری نیاعلی پورجواهری1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج
رضوی، راضیه السادات معنا شناسی عرفانی از دیدگاه امام خمینی(ره)ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍یکارشناسی ارشدخلیل بهرامی1386دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان
رف‍ی‍ع‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌س‍ی‍ر و س‍ل‍وک‌ از دی‍دگ‍اه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ادی‍ان‌ و ع‍رف‍ان‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د (MA)دک‍ت‍ر ی‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ه‍م‍ن‍ی‌ م‍طل‍ق‌دک‍ت‍ر رس‍ول‌ چ‍ه‍ره‌ق‍ان‍ی‌ م‍ن‍ت‍ظر1385دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واحد زنجان
رمضانی آهودشتی، رضاقلیام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ و ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍داس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ح‍اک‍م‍ی‌غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ دی‍ن‍ان‍ی‌1376دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
رنگین کمان،فاطمهسوء استفاده از حق در فقه و حقوق با رویكردی بر نظرات امام خمینی(ره)فقه و حقوقکارشناسی ارشداحمد باقریمحمد موسوی بجنوردی1384دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
روح الامینی، خدابخشبررسی تطبیقی جایگاه سیاسی اجتماعی خانواده از دیدگاه امام خمینی و فمنیسممطالعات زنانکارشناسی ارشدابراهیم خراسانی پاریزی1393دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد بافت
روح الامینی، محمد تقیقاعده لاضرر و دیدگاه امام خمینی(ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدپرنده غیبی1385دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت
روحی پناه، مسلمبررسی ابعاد باطنی حج از دیدگاه امام خمینی (ره) و آیت الله جوادی آملیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدمحمدرضا ابوییاحمد صادقیان1395دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
ریاحی پور، معصومهمقایسه حكومت از دیدگاه افلاطون و فارابی با سیره سیاسی امام خمینی(ره)علوم سیاسیکارشناسی ارشدداود معماری1384دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار
ریحانی، سیدمصطفی اصول و قواعد حقوق بین الملل از دیدگاه، آثار و نظریات امام خمینی (ره)حقوقکارشناسی ارشدمحمدحسین فرهنگی1391-92دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ری‍ع‍ان‌، زه‍راآث‍ار و م‍ق‍اص‍د ب‍ع‍ث‍ت‌ ن‍ب‍ی‌ اک‍رم‌(ص‌) از دی‍دگ‍اه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ال‍ه‍ی‍ات‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌، گ‍رای‍ش‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ک‍لام‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍داح‍م‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ع‍ل‍ی‌ م‍ه‍دی‍زاده‌1377دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
رئوفی نیا، کاظمبررسی آسیب شناسی انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)علوم سیاسیکارشناسی ارشدمعصومیگل پرور1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت
زارع زاده، رضاراهکارهای محرومیت زدایی در اندیشه و سیره امام خمینی (ره) با رویکرد تشکیل کمیته امدادشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشداحمد طباطباییاحمد صادقیان1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
زارعزاده، رضیهمقام و منزلت زن از دیدگاه امام خمینیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدشهربانو مهینیاعظم اعتمادی فرد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
زارعكار، موسیبررسی دیدگاه های امام خمینی(ره) در موضع اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبانعلوم سیاسیکارشناسی ارشدعباس والیسید عبدالامیر نبوی1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
زارع‍ی‌ اق‍دم‌، م‍ری‍م‌ح‍ک‍وم‍ت‌ دی‍ن‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌) و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ع‍لام‍ه‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ک‍لام‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍داح‍م‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌م‍وس‍ی‌ م‍لای‍ری‌1381دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
زارعی، مجتبیبنیادهای نظریهی تجدد اول‌ وتجدد ثانی ‌دراندیشهی ‌امام‌ خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدنجفیایزدی1385دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
زارعییان، فرحنازهویت جمعی از دیدگاه امام خمینی(ره)جامعه شناسیکارشناسی ارشدكرامت راسخ1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم
زاهدی تجریشی، محمد مهدی تحلیل محتوای مضامین فرهنگی صحیفه امام خمینی(ره)عرفان اسلامیکارشناسی ارشد اكبر مجد الدین1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان
زاهدی، بهرام بررسی مقایسه ای تاثیر تعریف مفهوم عدات برتعیین نسبت میان اسلام و دموکراسی در اندیشه ی سیاسی امام خمینی ره و سید قطب علوم سیاسیکارشناسی ارشدحسن شفیعی جلال درخشه1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
زرندزاده، سيدمحمدرضا بررسي انديشه ها و آثار تربيتي و فرهنگي امام خميني (ره)علوم تربیتیکارشناسی ارشدعباس شکاريمحمدرضاسنگري1387دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول
زروانی، جوادمولفه های توسعه فرهنگی از منظر امام خمینی با تاکید بر آموزه های ملی و بومیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدحبیب الله ابوالحسن شیرازی رضا جلالی‎۱۳۹۰دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
زلفعلی فام، حسینبررسی دیدگاههای رهبری انقلاب امام خمینی درباره ایالات متحده امریكا و اسرائیل در تدوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از سال 1357تا 1368روابط بین المللکارشناسی ارشدعلیرضا محمد خانی1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان
زمانی امیر آباد، خسرونقش وحدت در حکومت اسلامی با تاکید بر اندیشه امام خمینیاندیشه سیاسیکارشناسی ارشدخلیل بهرامیدانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا
زمانی اصل، مریم برخی از دیدگاه‌های عرفانی حضرت امام خمینی و مقایسه آن با دیدگاه‌های خواجه عبدالله انصاریعرفان اسلامیکارشناسی ارشدابراهیمی دینانیمحمود انوار1378دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
زنوزی اصل، هادی نقش امام خمینی (ه ) درمدیریت بحرانهای دهه نخست جمهوری اسلامی ایرانمطالعات منطقه ای
کارشناسی ارشد حبیب اله ابوالحسن شیرازی۸۶-‎۸۵دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
زیارتی، مرضیه بررسی ارتباط افراد وگروههای خارجی با حضرت امام خمینی (ره) روابط بین‌المللکارشناسی ارشد1377-78دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
س‍ادات‌ دان‍ش‌، س‍ی‍م‍اب‍ررس‍ی‌ ق‍اع‍ده‌ اص‍ال‍ة ال‍ل‍زوم‌ در ع‍ق‍ود از ن‍ظر ف‍ق‍ه‍ی‌ و ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ف‍ران‍س‍ه‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ر ن‍ظر ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د (MA)آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ س‍ی‍د م‍ح‍م‍د م‍وس‍وی‌ ب‍ج‍ن‍وردی‌دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍م‍ح‍م‍د م‍ک‍رم‍ی‌1382دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌
سادات رسول ، سیدمحمدجایگاه عقل در استنباط احكام شرعی از دیدگاه امام خمینی فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدابراهیم صدیقیمهدی خدایی1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
ساسانی، حمیدشرط ابتدایی با تاکید بر مقایسه آراء امام خمینی و مرحوم آیت الله خوییفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدعلیرضا امینیکاظم رحمان ستایش1389-90داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
ساسانی، شیمامبانی دفاع از بلاد اسلامی از دیدگاه امام خمینیالهیاتکارشناسی ارشدصدیقه مصدق صدقیفروزان علایی نوین1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
س‍اع‍ی‌ب‍خ‍ش‌، ج‍وادب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ ش‍رط ب‍ن‍دی‌ و س‍ب‍ق‌ و رم‍ای‍ه‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍ی‍ض‌دک‍ت‍ر م‍ج‍ی‍د وزی‍ری‌1385دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌،
سالاری، مصطفی تبیین الگوی خدمتگزاری کارگزاران نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشداحمد طباطباییاعظم اعتمادی فر1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
سامت، سید احسان مقایسه تاویل آیات الهی از دیدگاه امام خمینی و مولویعلوم قرآن و حدیثکارشناسی ارشدقنبری1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، رض‍ام‍ف‍ه‍وم‌ ع‍دال‍ت‌ و ب‍ازت‍اب‌ آن‌ در م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا س‍ب‍زی‍ان‌ م‍وس‍ی‌ آب‍ادی‌دک‍ت‍ر ب‍ه‍رام‌ م‍ن‍ت‍ظری‌1381دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ش‍ه‍رض‍ا
سبقت الهی، زهرهشناسایی مؤلفه‌های فرهنگی نقش و منزلت زن در اندیشه امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای برنامه ریزی امور فرهنگیکارشناسی ارشدامیرحسین بانکی پور فردحمید دوازده امامی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)
سترگ، طیبه مبانی فقهی قاعده ” اهم و مهم” با رویکردی بر آرا حضرت امام خمینی (ره)فقه و مبانی حقوقکارشناسی ارشد1390دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ش‍ه‍رری‌
سرافراز، فرشته بررسی مقارنی آرای امام خمینی وشیخ انصاری درمفهوم عقدبیع واحکام مربوط به آنفقه و حقوقکارشناسی ارشداحمد باقریعلیرضا فیض1383دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
س‍ع‍ادت‍ی‌، س‍ع‍ی‍داص‍لاح‌طل‍ب‍ی‌ دی‍ن‍ی‌ در ای‍ران‌ ب‍ا ت‍أک‍ی‍د ب‍ر دی‍دگ‍اه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) (از ج‍ن‍ب‍ش‌ ت‍ن‍ب‍اک‍و ت‍ا رح‍ل‍ت‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) )ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر خ‍رم‍ش‍اددک‍ت‍ر س‍ی‍د م‍ص‍طف‍ی‌ اب‍طح‍ی‌1385دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
سلطانی نژاد، تابندهمبانی فقهی امر به معروف و نهی از منكر با توجه به دیدگاه امام خمینی(ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدعلیرضا فیض1379دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت
سلیمی، فریبرزمشروعیت قدرت در اندیشه سیاسی اسلام (شیعی) از منظر امام خمینی و از دیدگاه لیبرال دمکراسی (توماس هابز)اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدداود مهدوی زادگانموسی نجفی1389-90داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
سلیمی، مهدیبررسی تطبیقی آرای امام خمینی و صاحب جواهر در باب ولایت فقیهفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدمرتضی طبیبی جبلیهرمز اسدی کوه آباد1390دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
سمائی صحنه سرایی، مرضیه مطالعه تطبیقی نظریهی مصلحت در فقه سیاسی امام خمینی و ابواسحاق شاطبیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدجلال درخشهرحیم خستو1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
سمیعی شوره دل، فریبا بررسی تغیر جنسیت در فقه و حقوق با رویكردی بر نظرات امام خمینی(ره)فقه و مبانی حقوقکارشناسی ارشدسید محمد موسوی بجنوردی1389دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
سمیعی، خسروتاثیر اقتدار فرهمندی امام خمینی بر پیشبرد تحولات دهه اول انقلابعلوم سیاسیکارشناسی ارشدعیسی کیانی1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
سنچولی، مریمبررسی تطبیقی نظریه ولایت فقیه در انیشه امام خمینی و آیت الله خوییعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر
سهرابی، مهیندختاستطاعت در حج با رویکردی بر نظرات امام خمینیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدمحمد علی صفاسید عزیز الله حسینی1388دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د جیرفت
سهیلی، لیلی حقوق بیماران ترانس – سکشوال در فقه امامیه با رویکردی به نظریات امام خمینی ( ره )الهیات(فقه و مبانی حقوق اسلامی)کارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان
سیامی تکمه داش،پریسابررسی فقهی جبران كاهش قدرت خرید در اثر تورم با رویكردی بر نظر امام خمینی(ره) و آیت الله مكارم شیرازیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدفروزان علایی نوینمحسن جابری عربلو1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
سیدناصری، شهرزاد بررسی مقارنی ارای امام خمینی وشیخ انصاری در شروط عوضین درعقد بیعفقه و حقوقکارشناسی ارشداحمد باقریعلیرضا فیض1380دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
سیدین، نرجس الساداتبررسی تطبیقی ولایت از نظر امام خمینی (ره) و ابن عربیع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍یکارشناسی ارشدعبد الرحیم عناقه1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان
سیفی، علیبررسی عقود اسلامی در بانكداری از منظر فقهی امام خمینی(ره)فقه و مبانی حقوق اسلامی
کارشناسی ارشدمهدی خداییعلی جهانخواه1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
شاپوری، مریمجایگاه محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق با محوریت آراء امام خمینیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدمحمد ابراهیمی ورکیانیطیبه عارف نیا1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری
شادالویی، حمیرا جایگاه قرآن دراندیشه امام خمینی و علامه طباطبایی(ره) علوم قرآن و حدیثکارشناسی ارشدبابک فرزانهمحمد مهدی مظاهریدانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
شادباش، مصطفیبررسی فقهی اختیارات ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی و آیت الله خویی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانفقه و مبانیکارشناسی ارشدامان الله علیمرادی بردسیریدر حال دفاعدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات سیرجان
شادباش، مصطفی بررسی فقهی اختیارات ولی فقیه از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) و آیت الله خویی با تاكید بر قانون اساسی جمهوری اسلامیفقه و مبانی حقوقکارشناسی ارشد امان الله علیمردی بردسیریدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات سیرجان
شاکر، محمد علیسیره امام خمینی در مدیریت دفاع مقدسشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدکمال خواجه پورسید حیدر میر فخرالدینی1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
شاکری نیا، پروانه
سیمای پیامبران در دیوان امام خمینی (ره)زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد1395دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت
شانژاد، ابوالفضلانسان كامل از دیدگاه امام خمینیعرفان اسلامیکارشناسی ارشدچوگانیان1387دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور
شجاعی، حسین بررسی تطبیقی آراء امام خمینی(ره) و مرتضی مطهری در خصوص عدالتعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
ش‍ری‍ف‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ [خ‍م‍ی‍ن‍ی‌] (ره‌)روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر اف‍روزدک‍ت‍ر غ‍ب‍اری‌۷۶-۱۳۷۵دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
شریفی ، علیرضامقایشه تطبیقی اندیشه های سیاسی امام خمینی (ره ) ونلسون ماندلاعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت
شعبانی ساروئی، رمضان بررسی اصول وشیوه مبارزاتی امام خمینی (ره) درپیدایش وپیروزی انقلاب اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشددکتردوست محمدیدکترعیوضی1379دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
شکریان، سمیهبررسی مبانی فقهی قیام امام حسین(ع) با رویکردی بر نظرات امام خمینی(ره) و شهید مطهریفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدابوالحسن مجتهد سلیمانیمهدی خدایی1390دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د کرج
شکورلی، ابراهیمترجمه و تحقیق مبحث جهاد از کتاب السرائر و مقایسه آن با آراء امام خمینی (ره)فقه و مبانی حقوقکارشناسی ارشد1394دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ش‍ه‍رری‌
شم آبادی، علی بررسی مبانی فقهی قاعده ی نفی سبیل با تکیه بر آرای فقهی امام خمینیفقه ومبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار
شمس باغبادرانی، مهریولایت فقیه از دیدگاه آیت الله نائینی و امام خمینیتاریخ ایران دوره اسلامیکارشناسی ارشدفیض الله بوشاسب گوشه1394دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
شمسایی، مریممردم سالاری و حكومت دینی در اندیشه امام خمینی
(ره)
علوم سیاسیکارشناسی ارشد علی شیخ موحدبی تادانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
شمسعلی، فاطمهبررسی مبانی انسان شناختی تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدعلی ستاری1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم
شمسی پور دهکردی، داودجایگاه قراردادهای خصوصی در عقد نکاح با رویردی بر نظرات امام خمینیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدرضا عباسیانسیدمحمد هادی مهدوی1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
شهابی، سیدفریدالدینبررسی مفهومی محدوده ولایت فقیه از نظر شیخ انصاری و امام خمینیفقه و مبانیکارشناسی ارشدمسعود همتدانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا
شهرانی، شهنازبررسی ماهیت، شرایط و احکام شفعه و اخذ به شفعه با رویکردی به آراء امام خمینیفقه و مبانیکارشناسی ارشدعلی محمد برنا1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
شیخ حسنی، فهیمهانسان کامل از دیدگاه امام خمینی و عزیز الدین نسفیفلسفهکارشناسی ارشدعلی شیخ الاسلامیصمد موحد1380-1381دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ش‍ی‍خ‍ی‌، ف‍ی‍روزب‍ررس‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‍ت‌ و اس‍لام‍ی‍ت‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا س‍ب‍زی‍ان‌ م‍وس‍ی‌ آب‍ادی‌دک‍ت‍ر ب‍ه‍رام‌ م‍ن‍ت‍ظری‌1383دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ش‍ه‍رض‍ا
شیرعلیزاده، عسگربررسی و مقایسه عملکرد جنبش اخوان المسلمین و جنبش روحانیت ایران به رهبری امام خمینی از بدو تشکیل جنبش تا به دست گرفتن قدرت سیاسیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدحبیب اله کمالی1392دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د زنجان
شیرازی، محمد حسنسیری در اندیشه های عرفانی امام خمینی (ره)عرفان اسلامیکارشناسی ارشدمیر هادی موسوی نیا1381دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار
ش‍ی‍راوژن‌، رض‍اک‍لام‌ از دی‍دگ‍اه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ک‍لام‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دن‍ادع‍ل‍ی‌ ع‍اش‍وری‌رح‍م‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌1382دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ن‍ج‍ف‌آب‍اد
ش‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍دس‍ی‍ری‌ در ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ و ری‍ش‍ه‌ه‍ای‌ آن‌فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ح‍م‍درض‍ا آی‍ت‍ی‌م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ گ‍رج‍ی‍ان‌1375دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
ش‍ی‍ری‍ن‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ در ن‍گ‍اه‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌دک‍ت‍ری‌دک‍ت‍ر غ‍لام‍رض‍ا اع‍وان‍ی‌دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍خ‌الاس‍لام‍ی‌1384دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
ش‍ی‍ری‍ن‌پ‍ور، م‍ه‍دی‌ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍رات‌ از خ‍ودب‍ی‍گ‍ان‍گ‍ی‌ در ن‍ظام‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ای‍ران‌ دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ ب‍راس‍اس‌ روی‍ک‍رده‍ای‌ ن‍ظری‌ ان‍دی‍ش‍م‍ن‍دان‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ا ت‍أک‍ی‍د ب‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دح‍ج‍ت‌الاس‍لام‌ و ال‍م‍س‍ل‍م‍ی‍ن‌ دک‍ت‍ر س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ث‍ق‍ف‍ی‌دک‍ت‍ر ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌۸۲-۱۳۸۱دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
صابریان، محمد ابراهیم سفرهای چهار گانه عرفانی از دیدگاه امام خمینی(ره)ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍یکارشناسی ارشدخلیل بهرامی1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان
صادقی حسین آباد، حسن روش شناسی فقه پویا با رویکردی بر نظریات حضرت امام خمینی (ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد1393دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د لاه‍ی‍ج‍ان‌
صادقی گوغری، روح اللهبررسی تطبیقی آزادی در اندیشه سیاسی امام خمینی و مقام معظم رهبریعلوم سیاسیکارشناسی ارشدحسین معین آبادی1393دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد بافت
ص‍ادق‍ی‌، ح‍ش‍م‍ت‌ق‍اع‍ده‌ لاض‍رر از دی‍دگ‍اه‌ ش‍ی‍خ‌ ان‍ص‍اری‌، آخ‍ون‍د خ‍راس‍ان‍ی‌، ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دح‍س‍ی‍ن‌ ن‍م‍ازی‌ف‍رم‍خ‍ت‍ار ام‍ی‍ن‍ی‍ان‌1382دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د لاه‍ی‍ج‍ان‌
صادقی، زهراتبیین تربیت عاطفی از دیدگاه امام خمینی (ه)تعلیم و تربیت اسلامیکارشناسی ارشد رضاعلی نوروزی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)
صافي، سيدعلي تحليل و بررسي نامه هاي عرفاني امام خميني (ره)زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشدمحمدرضا سنگري غلامحسين مدني1380دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول
صالحی رزوه، اعظممقایسه دیدگاه امام خمینی و مکتب تفکیک در مساله عقلفلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی ارشدسیدهاشم گلستانیمحسن نقد علی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
صبور، درویشعلیبررسی احکام دفاع از دیدگاه امام خمینیفقه وحقوق
کارشناسی ارشدعلیرضا فیضعلی مهدیزاده1377دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
صحیحی، شبنمعشق و عرفان در دیوان حضرت امام خمینی (ره)زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدقاسم انصاریقدمعلی سرامی 1380دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان
ص‍درال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، رض‍ات‍ک‍وی‍ن‌ ولای‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در ای‍ران‌ (م‍ؤل‍ف‍ه‌ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌)ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دای‍رج‌ ذوق‍ی‌ص‍ادق‌ زی‍ب‍اک‍لام‌1377دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ص‍درائ‍ی‌، رق‍ی‍ه‌م‍ب‍ان‍ی‌ ع‍رف‍ان‌ و ت‍ص‍وف‌ در دی‍وان‌ اش‍ع‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍خ‌الاس‍لام‍ی‌دک‍ت‍ر ف‍اطم‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌۸۳-۱۳۸۲دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
صدری خراسانلو، راضیهبررسی مبانی فقهی مصلحت در اندیشه حضرت امام خمینی(ره)الهیات(فقه و مبانی)کارشناسی ارشدمهدی خداییابراهیم صدیقی1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
صدیقی دیلمده، مهدیتحلیل محتوای صحیفه حضرت امام خمینی(ره) با محوریت صدور انقلاب و بیداری اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمحسن اعلائی بوسجین1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خلخال
صفایی، اعظمبررسی الگوی های گفتاری امام خمینی(ره) و مبانی آن در قرآن و حدیث علوم قرآن وحدیثکارشناسی ارشددل آرا نعمتی پیر علیفیض الله اکبریدستک1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
صفایی، سهیلا ماهیت غنا و بررسی فقهی حكم غنا با رویكردی بر نظر حضرت امام خمینی(ره)فقه ومبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد احمد باقرییدالله نصیریان1383دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
صفر زاده، عزتحد و مرز ازادی از منظر حکما و اندیشمندان مسلمان (فارابی، صدرا، امام خمینی )فلسفهکارشناسی ارشدمهین عربیونس یاریجان1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
صفری رودبار، قدمعلی بررسی تطبیقی مولفه های اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی امام خمینی و شریعتیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
صفوی، عفتشریعت، طریقت، حقیقت در آثار و آراء عرفانی امام خمینی (ره)عرفان اسلامیکارشناسی ارشدهادی وکیلیاسماعیل منصوری لاریجانی1384-85داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
ص‍م‍دی‌ خ‍ادم‌، ع‍ب‍اس‌هنر شاعری در دیوان امام خمینی (ره)[ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌]ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د (M.A)دک‍ت‍ر ت‍ورج‌ ع‍ق‍دای‍ی‌اس‍ت‍اد ع‍ل‍ی‌ ه‍ش‍ت‍رودی‌1381دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د زن‍ج‍ان‌
صمدی عباسی،علیبررسی جنبه‌های عرفانی در دیوان اشعار حضرت امام خمینی (ره)زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدپرویز محمدیرحیم عبداللهی1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد
صمدی قوچانی، اعظمكاربرد قواعد فقهی از دیدگاه امام خمینی(ره)فقه ومبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدزهرا گواهی1387دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار
صمدیان، نسرین بررسی جایگاه فقه و اخلاق و رابطه آن از دو منظر امام خمینی(ره) و شهید مطهری و آیت الله جوادی آملیفقه و مبانیکارشناسی ارشدمحمد رضا حبیبی مهر1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج
صوفی زاده ، محمد حسین بررسی مواضع و روش فقهای چهارگانه ( آیات عظام بروجردی، گلپایگانی، مرعشی نجفی و امام خمینی ) در قبال سیاستهای محمدرضا پهلوی ( سالهای ۱۳۲۰-‎۱۳۵۷) علوم سیاسیکارشناسی ارشدمحمد جعفری هرندیمحمد ابراهیمی1385دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
صیادی، فاطمه انسان از دیدگاه عرفانی امام خمینی (ره)عرفان اسلامیکارشناسی ارشد1394دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د لاه‍ی‍ج‍ان‌
ضیاالدینی، نازازدواج در عده با تاکيد بر تحرير الوسيله امام خميني(ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد1395دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرمان
طاهری، قاسمشناخت و بررسی الگوی مدیریت بحران سیاسی و امنیتی امام خمینی (ره )علوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
طاهری، محسنبررسی اندیشه های امام خمینی (ره) راجع به تفوق قوه مقننه بر سایر قوا و تطبیق آن با اصول و نظریات حاکم بر تفکیک قواحقوقک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دمحسن ملک افضلیعلی مشهدی1392دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
طباخی ممقانی، جوادعلل و دستاوردهای انقلاب دوم(تسخیر لانه جاسوسی آمریکا) با تاکید بر زمینه ها و پیامدها از دیدگاه امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدبخشایشی اردستانیدوست محمدی1382دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
طباطبایی ، میرحبیببررسی مقایسه ای دموکراسی در اندیشه سیاسی آخوند خراسانی و امام خمینی ( ره)اندیشه سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاكستان
طباطبایی راد، سید ایمانبررسی صیغ عقد نکاح و طلاق در فقه امامیه با رویکردی بر آراء امام خمینی (ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاكستان
طب‍اطب‍ای‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌ش‍رح‍ی‌ ب‍ر ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌دکتریاس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ح‍اک‍م‍ی‌ع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍خ‌ال‍اس‍لام‍ی‌1372دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
طباطبائیپور، رضا عیوب مجوز فسخ نکاح و بررسی توسعه آن بر اساس ملاک با رویکردی بر نظرات امام خمینی “ره”فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدجواد سرخوشمحمد صادق موسوی1383-84داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
طلابی، حسینفرصت ها و تهدیدهای فرهنگی جمهوری اسلامی از منظر امام خمینیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدکمال خواجه پورابوالقاسم عاصی1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
طوقانی، مهدی خدا شناسی و انسان شناسی از دیدگاه امام خمینی (ره) و ابن عربیعرفان اسلامیکارشناسی ارشدعلیرضا ابراهیم1391دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
ظفر نوایی، خسرو ترجمه و شرح تعلیقات حضرت امام خمینی (ره) بر فصوص‌الحکم ابن عربیعرفان اسلامیدکتریعلی شیخ الاسلامیابراهیمی دینانی1384دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
عابدی کارشک، زهرابررسی تطبیقی غزلیات امام خمینی با غزلیات حافظ در قلمرو عشقادیانکارشناسی ارشدعبدالرضا مظاهریهادی وکیلی1379دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ع‍ارفی م‍ن‍ش،‌ س‍عیدح‍دود م‍ع‍اش‍رت‌ ب‍ا ن‍ام‍ح‍رم‌ از دیدگ‍اه‌ ف‍ق‍ه‌ ام‍امیه‌ ب‍ا رویک‍ردی ب‍ه‌ آرای ام‍ام‌ خ‍مینی (ره‌ )

فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشداح‍م‍د ح‍سین‌ ف‍لاحی

1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
عباس پور، زهرهنقش عرفان امام خمینی(ره) در سیاست ایشانع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍یکارشناسی ارشدعبد الرحیم عناقه1387دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍س‍ع‍ودب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) و م‍اک‍ی‍اول‍ی‌ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ن‍ص‍ور م‍ی‍راح‍م‍دی‌ن‍ج‍ف‌ ل‍ک‌زای‍ی‌1385دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی، واحد‌ قم
عبدالهی، علیبررسی مباحث اجزاء از دیدگاه امام خمینی و آخوند خراسانیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدمیثم تار1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت
عبدی باوندی پوری، نسرینبررسی نشوز زوجین در فقه و حقوق با رویکردی به نظرات امام خمینیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدسید محمد موسوی بجنوردیمریم ابن تراب1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
ع‍ب‍دی‌، غ‍لام‍رض‍ات‍روری‍س‍م‌ از دی‍دگ‍اه‌ ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د (M.A)دک‍ت‍ر س‍ی‍د ب‍اق‍ر س‍ی‍دی‌دک‍ت‍ر رح‍ی‍م‌ وک‍ی‍ل‌زاده‌1386دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی،‌ واح‍د ب‍ن‍اب‌‌
عدالت خواه، رمضانعلیامر به معروف و نهی از منكر از دیدگاه امام خمینی(رضوان الله علیه)و حضرت آیت الله العظمی محمد حسین نائینی(ره)فقه ومبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدحسین احمری1387دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار
عراقی نسب، افسانهبررسی مبانی مصلحت در فقه و حقوق با رویکرد نظرات امام خمینیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدمریم ابن ترابفهیمه ملک زاده1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
عربی قریه علی، معصومهرابطه عرفان و تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشد اعظم اعتمادی فراحمد صادقیان1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
عرفاتی، علی جایگاه اسماء الهی در عرفان اسلامی از منظر ابن‌عربی و امام خمینیعرفان اسلامیدکتریمحمد تقی فعالیهادی وکیلی، عزت الله دهقان1385-86دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
عسکری، ابراهیمادله حجیت استصحاب با رویکردی بر نظریات امام خمینیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشداصغر عربیانمنصور درخشنده1391دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
عسکری، وحیدمقایسه گفتمان های مشروطه شیخ فضل الله نوری و ولایت فقیه امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمحمد رحیم عیوضیاحمد بخشایشی اردستانی1394دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
عسگرپور، علیامام خمینی (ره) در شعر دفاع مقدسزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدبرات محمدی1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه
عسگرپورکبیر، محمود تاریخ و تحلیل آراء تربیتی امام خمینی و ملااحمد نراقی تعلیم و تربیت اسلامیکارشناسی ارشدحسین واعظیاعظم رجالی1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)
عطائی، مهردادمولفه های جامعه شناختی موثر در حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران از منظر امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمصطفی کواکبیانمحمد توحید فام1394دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
علوی، نورالدین معرفت عقلانی از نظر امام خمینی و ابن سیناتاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت اسلامیکارشناسی ارشدمریم براتعلی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)
علی اکبری تیر، اصغر بررسی مقایسه‌ای حکومت اسلامی در اندیشه علامه نائینی وامام خمینی اندیشه سیاسیکارشناسی ارشددکتر اشرفیدکتر ایزدی1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌، ن‍س‍ری‍ن‌ن‍گ‍رش‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ ب‍ر ن‍ق‍ش‌ ع‍اق‍ل‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ ج‍زای‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ر ن‍ظری‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ف‍ق‍ه‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍داحمد باقریمحمد رضا آیتی1384دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
علی بیکی، صادق نسبت بینش عرفانی و منش سیاسی امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
علی پور، صلاح الدینبازتاب اندیشه امام خمینی در تحول فقه سیاسی شیعهعلوم سیاسیکارشناسی ارشدجلال درخشهاکبر اشرفی1390دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
علی پور، کامران جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سبک زندگی اسلامی از دیدگاه امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
ع‍ل‍ی‌ ق‍زوی‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍اب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍ق‍د ف‍ض‍ول‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دجور ابراهیمیان وزی‍ری‌1381دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
علی محمدی، مصطفیآزادی سیاسی در اندیشه امام خمینی(ره)علوم سیاسیکارشناسی ارشدجلال درخشهرامین پورسعید1391-92دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
علی مرادی، مریم سیمای امام خمینی(ره) در تصویرپردازی های شاعرانه در شعر انقلاب اسلامیادبیات فارسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد
ع‍ل‍ی‌ ن‍ژاد، س‍م‍ی‍راهم اندیشی عارفانه ی امام خمینی (ره)باحافظ ومولانازب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دناهید عزیزی1389دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ب‍روج‍رد
عمو قولی میر آخوری، نرگسبررسی حقوق شهروندی در اسلام با رویكردی به نظرات حضرت امام فقه وحقوقکارشناسی ارشدسید محمد صادق موسویمحمد علوی1389دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
عموزاد مهدیریجی، پرویز بررسی مفهوم نخبگی و مولفه های آن از دیدگاه امام خمینی ( ره )علوم سیاسیکارشناسی ارشد1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
عموزاده، علی رضا نقش قیام عاشورا در تکوین اندیشه سیاسی امام خمینیاندیشه سیاسیکارشناسی ارشد دکتر ایزدیدکتر اشرفی1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
عیسی خانی، زهرا احکام فقهی و حقوقی مالکیت معدن با تاکید بر آراء امام خمینیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدمحمدرضا هدایتیرامین پور سعید1388-1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
عینی، مجیدجایگاه امر به معروف و نهی از منكر در حكومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشداصغر عربیانمهدی خدایی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
غ‍ف‍وری‌، م‍ن‍ص‍ورب‍ررس‍ی‌ دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌) در م‍ورد وس‍ای‍ل‌ ارت‍ب‍اط ج‍م‍ع‍ی‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ج‍ه‍ت‌ده‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ارت‍ب‍اطات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ن‍اص‍ر ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ ه‍م‍ای‍ون‌1378دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌
غ‍ف‍وری‍ان‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌ب‍ررس‍ی‌ ب‍ن‍ی‍ان‍ه‍ای‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ در چ‍ش‍م‌ان‍داز ع‍رف‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ابوالحسن ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌ک‍ل‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا1374دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
غ‍ی‍اث‍ون‍د، اع‍ظم‌ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ح‍دی‍ث‌ و ش‍ی‍وه‌ ارزی‍اب‍ی‌ آن‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د (M.A)دک‍ت‍ر م‍ج‍ی‍د م‍ع‍ارف‌دک‍ت‍ر م‍ح‍س‍ن‌ ج‍اب‍ری‌1381دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌
فتاحی، رمضاننقش امام خميني در روند پيروزي انقلاب اسلامي ايرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1395دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شوشتر
فتحی مقدم، فاطمه بررسی ویژگی های خانواده موفق از دیدگاه حضرت امام خمینیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدشهربانو مهینیاعظم اعتمادی فرد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
فتحی، بابا الهدموکراسی در اندیشه سیاسی امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشداصغر پرتوییمحمد موسوی1386دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان
فتحي زاده، فردين مباني و سرچشمه ي انديشه هاي عرفاني در ديوان اشعار امام خميني(ره)زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرمان
فخرآبادی، حسین ساده زیستی از منظر امام خمینی (ره) و تاثیر آن در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشداحمد صادقیانکمال خواجه پور1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
ف‍دای‌ ح‍س‍ی‍ن‌، زه‍ره‌ت‍أث‍ی‍ر زم‍ان‌ و م‍ک‍ان‌ ب‍ر اس‍ت‍ن‍ب‍اط اج‍ت‍ه‍ادی‌ ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر آراء ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ح‍م‍د م‍وس‍وی‌ ب‍ج‍ن‍وردی‌ی‍دال‍ل‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ری‍ان‌1386دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌
فرازی، فرزادفرصت ها و تهدیدهای اقتصادی از منظر امام خمینیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدسید حمید شمع ریزیجلیل توتونچیدانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
فرامرزی، قربانعلیفاصله روشنفکران از حکومت پهلوی دوم و وقوع انقلاب اسلامی ‎۱۳۵۷علوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
ف‍ره‍ادی‌، م‍ح‍م‍دب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍س‍ی‍ج‌ م‍ردم‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دب‍اق‍ر س‍اروخ‍ان‍ی‌ع‍ل‍ی‍رض‍ا ک‍ل‍دی‌۷۷-‎۱۳۷۶دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
فرهنگ فلاح، علیاصلاح الگو مصرف با رویكردی بر نظر امام خمینی(ره) فقه وحقوق اسلامیکارشناسی ارشدمحمد حسن برهانی فر1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
فشخورانی، شمسیانفال و فیء در حکومت اسلامی با رویکردی بر نظرات امام خمینی فقه ومبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدهادی عظیمی گرکانییدالله نصیریان1387دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د کرج
ف‍ص‍ی‍ح‌ رام‍ن‍دی‌، م‍ن‍ص‍وره‌خ‍س‍ارت‌ ع‍دم‌ ن‍ف‍ع‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ب‍ه‌ دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر ام‍رال‍ل‍ه‌ ن‍ی‍ک‍وم‍ن‍ش‌دک‍ت‍ر ه‍ادی‌ ع‍ظی‍م‍ی‌ گ‍رک‍ان‍ی‌1387دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی
فلاح علیدوست زارع ، محمد جهاد از دیدگاه امام خمینی ( رضوان اله تعالی علیه)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد1388دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د لاه‍ی‍ج‍ان‌
فلاح، حسینبررسی تاثیرات اعتقادی و سیاسی امام خمینی بر شکل گیری و موفقیت های حزب الله لبنانعلو م سیاسیکارشناسی ارشدعبدالله حاجی صادقی دهاقانی89دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد شهرضا
ف‍لاح‌ن‍ژاد، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍دم‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ ولای‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ک‍لام‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍داح‍م‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ح‍س‍ن‌ اف‍ت‍خ‍ارزاده‌1382دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ک‍رج‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ی‌، زه‍رات‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ رس‍ال‍ه‌ ت‍ق‍ی‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍ی‍ض‌دک‍ت‍ر س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ح‍ج‍ت‍ی‌، دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ه‍دی‍زاده‌1373دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌
فیروزی، ابوالفضلمبانی و مباحث عرفانی نظری در آثار و اشعار حضرت امام خمینی (ره)عرفان اسلامیکارشناسی ارشداسماعیل منصوری لاریجانیهادی وکیلی1381-82داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
قارونی دورانی، حمیدهاحکام غایب مفقودالاثر با رویکردی بر نظرات امام خمینی (ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدجواد سرخوشعلیرضا فیض1383دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
قاری پور، مهرانگیزجایگاه عقل و نقل در آثار امام خمینیفلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشدناد علی عاشوری تلوکیاحمد تویسرکانی1382دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
قاسمی همامی، زهراعوامل عینی و نظری موثر بر نحوه ی نگرش امام خمینی به نظام بین المللعلو م سیاسیکارشناسی ارشدمجتبی عطارزادهبی تادانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا
قاسمی، زهرامقایسه مبانی فكری نظریه بین الملل در مكتب وابستگی
و اندیشه سیاسی امام خمینی
علوم سیاسیکارشناسی ارشدحمیدرضا
حقیقت
1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
قاضی محسنی، حبیبمبانی و مولفه های تربیت سیاسی از دیدگاه امام خمینی (ره )علوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
قائم محمدی، سید عبدالمجیدقانون گرایی و آثار آن در اندیشه امام خمینیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدمحمدرضا ابوییکمال خواجه پور1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
قدسی، مرضیهعوامل و موانع خودباوری مبتنی بر اندیشه های امام خمینی (ره)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشداعظم اعتمادی فرمحمدرضا ابویی1395دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
قربانی، الهه بررسی راه های مبارزه با نفس اماره در سه دفتر اول مثنوی معنوی مولانا و مقایسه ی آن با کلام حضرت امام خمینی (ره) در صحیفه ی نورزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول
قربانی، راسمتحلیل گفتمانی وصیت نامه امام خمینی (ره)علوم سیاسیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاكستان
قریشی، سید روح اله بررسی فقهی و حقوق دفاع مشروع در سیره علمی و عملی امام خمینی (ره )فقه ومبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار
قنبری، عصمتمبانی نظری مشروعیت حکومت از منظر فارابی و امام خمینیفلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی ارشدحسین والهکاظم قاضی زاده1388-89داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
قندهاری، ابوالفضلبررسی تطبیقی تعصب و آثار آن از دیدگاه قرآن و امام خمینی ( ره )الهیاتکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
قهرمانی، محمودصدور انقلاب اسلامی از دیدگاه رهبران نسل اول(امام خمینی آیت اله منتظری مهندس مهدی بازرگان)علوم سیاسیکارشناسی ارشدحمید رضا حقیقت1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
کابلی،علیبررسی تطبیقی ربادرفقه امامیه واهل سنت بامحوریت نظرات امام خمینی رهفقه و مبانیکارشناسی ارشد1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل
کاظمی (رهنورد)، زهره (زهرا)دولت اسلامی (با الهام از اندیشه سیاسی امام خمینی)علوم سیاسیدکتریملک یحی صلاحیفرهنگ رجایی1374دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
کاظمی بیدک، سید محمد یوسفبررسی تطبیقی اندیشه سیاسی امام خمینی و آیت الله سید محمد باقر صدرعلوم سیاسیکارشناسی ارشداحمد دوست محمدیمحمد جواد حق شناس1387دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
کاظمی مومن سرایی، سعیدآزادی و حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی و علامه نائینیفلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی ارشدمهدی نجفی افرا عزیزالله افشارکرمانی1383-84دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
کاظمیان سورکی، ابوذرانسان کامل از دیدگاه ملامحسن فیض کاشانی و امام خمینیادیان و عرفانکارشناسی ارشدعبدالرضا مظاهری1393دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
کاوندی، علیجایگاه مجلس در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)علوم سیاسیکارشناسی ارشدسید محمد موسوی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاكستان
کبری بابایی، مهرانهمولفه های جامعه شناختی موثر در حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران از منظر امام خمینی (ره)علوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات آیت ا… آملی
کدخدائي، مهديهشرايط مراتب و احکام امر به معروف ونهي از منکر از ديدگاه امام خميني و سيد کاظم طباطباييفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد1395دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرمان
کردی، عباسبررسی تطبیقی دیدگاههای سید جمال الدین اسدآبادی، اقبال لاهوری و حضرت امام خمینی (ره) در مقوله بیداری اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
کرمی بلداجی، نریمانجایگاه شریعت در اندیشه عرفانی امام خمینیعرفانکارشناسی ارشدحمید محمودیان1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان
کرمی، صادق مطالعه رهبری امام خمینی (ره)باتئوری رهبری کاریزماتیک ماکس وبرعلوم سیاسیکارشناسی ارشداکبر اشرفیعباسعلی رهبر1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
کرمی، فاطمهولایت مادر با توجه به عناصر زمان و مکان از دیدگاه امام خمینیفقه وحقوق
کارشناسی ارشدفهرستیکاویانی فرد1383دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ک‍ری‍م‍ی‍ان‌ راون‍دی‌، م‍ه‍دی‌ب‍ررس‍ی‌ آرا و ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍د م‍ج‍ت‍ه‍د ش‍ب‍س‍ت‍ری‌ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ق‍ص‍ود رن‍ج‍ب‍رع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍رخ‍ان‍ی‌1388دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ق‍م‌
کريم زاده، حميد بررسي واژه حجاب در اشعار ابن عربي و امام خميني (ره) با توجه به آيات قران و رواياتعلوم قرآن و حدیثکارشناسی ارشد1395دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرمان
کشاورز اصلی ، مخدره نوآوری های امام خمینی (ره) در اصول علمیهفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاكستان
کشاورز، محمد مسعودمبانی فقهی و قانونی حقوق ملت در پرتواندیشه های امام خمینی ( قدس سره) ومنویات امام خامنه ای ( مدظله العالی)حقوق عمومیکارشناسی ارشد1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
کشیشیان سیرکی، کارینهمطالعه مقایسه ای مفهوم مشروعیت سیاسی در اندیشه های سیاسی امام خمینی و یورگن هابرماسعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمحمدرحیم عیوضیتوحید فام1388دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ک‍ف‍اش‌ م‍ح‍م‍دی‌، ش‍ه‍ره‌ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ارن‍ی‌ آرای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ و ش‍ی‍خ‌ ان‍ص‍اری‌ در ش‍رای‍ط م‍ت‍ع‍اق‍دی‍ن‌ در ع‍ق‍د ب‍ی‍ع‌ فقه وحقوقک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍داح‍م‍د ب‍اق‍ری‌ع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍ی‍ض‌1380دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌
کلانتر نژادیان، محمد صادقنقش و جایگاه تهذیب نفس از زذایل در شکل گیری عرفان امام خمینیادیان و عرفانکارشناسی ارشدسید محمد بنی هاشمیخسرو ظفر نوایی1391دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
کلانتری، طیبه بررسی حیات طیبه از منظر امام خمینی (ره)، عوامل و موانع آنشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشداعظم اعتمادی فرداحمد طباطبایی1395دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
ک‍ل‍ی‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ن‍ظام‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در اس‍لام‌ ب‍ا ت‍أک‍ی‍د ب‍ر ن‍ظری‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ل‍ک‌ ی‍ح‍ی‍ی‌ ص‍لاح‍ی1369دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د علوم و تحقیقات ت‍ه‍ران‌
کماندار مبارکه، اکرمتحول فرهنگی از منظر امام خمینیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدابوالقاسم عاصیشهربانو مهینی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
کوثری صدر،محمدرضا تعادل دراندیشه‌سیاسیامام خمینیباتاکید بروصیت‌نامهعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1378-1379دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
کوثری فر، پرویزجامعه مدنی در اندیشه سیاسی فقهای معاصر شیعه در ایران از مشروطیت تاکنون مطالعه موردی ( امام خمینی ره و آیت الله نائینی ره )علوم سیاسیکارشناسی ارشدجلال درخشهشاهین پهنادایان1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
کوهساری، حمید مطالعه تطبیقی وجوه حکومت دینی در آرای امام خمینی(ره) و مهدی بازرگانمطالعات منطقه ایکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
ک‍ه‍ری‍زی‌، م‍ه‍وش‌ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ و خ‍لاف‍ت‌ ان‍س‍ان‌ ک‍ام‍ل‌ از دی‍دگ‍اه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ح‍ک‍م‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍داح‍م‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍ی‍ض‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ه‍دی‍زاده‌1374دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌
ک‍ی‍وان‍ی‌ ب‍روج‍ن‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ب‍رداش‍ت‍ه‍ای‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ از آی‍ات‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ در دی‍وان‌ ح‍اف‍ظ و دی‍وان‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د (MA)دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍درض‍ا ن‍ص‍ر اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌دک‍ت‍ر خ‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ه‍رام‍ی‌ ق‍ص‍ر چ‍م‍ی‌1386دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ده‍اق‍ان‌
کياني، حسين بررسي وتبيين چهره ي حضرت امام خميني(ره) در آيينه ي شعر انقلاب اسلامي ايرانزبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشد جعفر ثامنيمنوچهر تشکري1384دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول
كردی، فاطمهقصاص و احكام آن از نظر امام خمینی(ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدمحمد علی صفا1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت
گرگین، بتولبررسی تطبیقی دیدگاه شیخ طوسی و امام خمینی در باب رضاعفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدجمشید معصومیامرالله نیکومنش1386-1387دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
گروسی، ناصرجمهوریت در اندیشه سیاسی امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدسیف زاده بیگدلی1382دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
گلیجانی مقدم، نسرینمبانی قرآنی حدیثی دشمن شناسی از دیدگاه امام خمینی(ره)الهیاتکارشناسی ارشدمحمد علی لسانی فشاركیسوسن آل رسول1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
گ‍ودرزون‍د چ‍گ‍ی‍ن‍ی‌، م‍ه‍ردادب‍ررس‍ی‌ ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ان‍گ‍ی‍زش‍ی‌ در اس‍لام‌ ب‍ا ت‍أک‍ی‍د ب‍ر ب‍ی‍ان‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌) خ‍طاب‌ ب‍ه‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍ردم‍ی‌م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍داص‍غ‍ر م‍ش‍ب‍ک‍ی‌ج‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌ خ‍ش‍ن‍ود1376دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
گودرزی، سیدحامد ترجمه و تحقیق رساله عدالت شیخ انصاری (ره) و مقایسه آن با نظرات امام خمینی (ره) فقه و مبانی حقوقکارشناسی ارشد1393دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ش‍ه‍رری‌
لاری حسین آبادی ، مهدی تحلیل ابعـاد سیاسی شخصیت امـام خمینی (ره)علوم سیاسیکارشناسی ارشدجلال درخشهمحمد جعفری هرندی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
لسانی، محسنمبانی فقهی قضاوت شورایی با تاکید بر نظر امام خمینیفقه و مبانی حقوق اسلامیدکتریمحمد علی حیدریاحمد رضا توکلی1395دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
لطفیزاده، لیلانقش حکومت در حرمت و حلیت غناء از دیدگاه امام خمینی (ره) و آیت‌الله خویی (ره)
فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدابوالقاسم نقیبیمرتضی چیت سازیان1389داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
لهراسبی، مرتضی بررسی الگوهای تربیتی مطلوب از دیدگاه امام خمینی (ره )علوم تربیتیکارشناسی ارشد دواییسعیدی1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
متین، حجت اللهنقش سیاسی توده مردم در پیروزی انقلاب اسلامی با تکیه بر دیدگاه امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدسید عباس فروغی؛ نعمت اللهی1393دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد بافت
م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌، اص‍غ‍رب‍ررس‍ی‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ (ت‍اری‍خ‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌)ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دع‍زت‌ال‍ل‍ه‌ ن‍ادری‌م‍ری‍م‌ س‍ی‍ف‌ ن‍راق‍ی‌1377دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
مجیدی، محمدحسین بررسی اندیشه های تعلیمی و اخلاقی در دیوان امام خمینی ( ره)زبان و ادبیات فارسیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دمحمد رضا زمان احمدیمحمد رضا قاری1391دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
محسنی، عرفان ترجمه و تحقیق مبحث انفال و صدقات از کتب غنایم الایام میرزای قمی و مقایسه آن با نظرات شیخ طوسی از کتاب المبسوط و نظرات حضرت امام خمینیفقه ومبانی حقوقکارشناسی ارشد1394دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ش‍ه‍رری‌
محسنی، محمد تقیشرط اشتغال زوجه ضمن عقد نکاح با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره) و آیت الله سیستانیالهیاتکارشناسی ارشدصدیقه مصدق صدیقیفروزان علائی نوین1391دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د کرج
محسنی، منصور نقش امام خمینی در جنبش های شیعی عراق علوم سیاسیکارشناسی ارشدمعصومیحسنی باقری1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت
محفوظی موسوی، وفاءتطبیق آراء حضرت امام خمینی و حضرت آیت‌الله خوئی درباره محاربهفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد1378-88دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد دوست ،ابراهیمتاثیر اندیشه غرب بر گفتمانهای وحدت اسلامی روحانیت شیعه معاصر (مطالعه موردی سید جمال الدین اسد آبادی ،آیت الله بروجردی ،امام خمینی) علوم سیاسیکارشناسی ارشدجلال درخشهحسین شفیعی1387دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
محمد نظری، غلامرضابررسی روشهای تربیت جوانان از دیدگاه علمای امامیه با تأکید بر نظریات امام خمینیفلسه تعلیم و تربیتک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دعلی محمد دهقانیمحمد هدائی1382دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
محمدپناه، علی اکبرمولفه های فرهنگ دینی از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشداعظم اعتمادی فرداحمد طباطبایی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌، آس‍ی‍ه‌ان‍س‍ان‌ ک‍ام‍ل‌ و م‍ص‍ادی‍ق‌ آن‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ادی‍ان‌ و ع‍رف‍ان‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دخ‍س‍رو ظف‍رن‍وای‍ی‌م‍ه‍دی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌ اف‍را1387دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ش‍ه‍رری‌
محمدعلی، زهرهدیدگاههای امام‌خمینی رضوان الله تعالی علیه درمورد زن و مشارکت اودرجامعهعلوم ارتباطاتکارشناسی ارشدمحمددادگران
بیژن نفیسی ۷۸-‎۱۳۷۷دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
محمدنژاد ، مرجان بررسی فقهی حقوقی مالکیت معنوی در اسلام با تاکید بر نظر امام خمینی ( ره )فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدعلي چهکندي نژادحسن غوث1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند
محمدی پور، روشندختبررسی تطبیقی ارای امام خمینی و امام خامنه ای درباره آداب حضور زنان در عرصه سیاسی و اجتماعی با تاکید بر فقه اسلامیمطالعات زنان(گرایش زن و خانواده)کارشناسی ارشدسید رضا موسوی1393دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد بافت
محمدی دوگاهه ، محمد علی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) در باب عدالت بر تمركز بر مقوله نهاد سازیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدغلامرضا نقوی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاكستان
محمدی، محمدنقش امام خمینی (ره) در پیروزی انقلاب اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدملک یحی صلاحیسید علیرضا ازقندی1384-85داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
محمدی، مهدیحدود و اختیارات حکومت نسبت به جامعه و افراد از دیدگاه امام خمینی (ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد1393دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ش‍ه‍رری‌
محمدی، هانیبررسی دیدگاههای سید جمال الدین اسد آبادی و امام خمینی (ره ) درباره بیداری اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
محمودی، ماشاءاللهنقش رهبری امام خمینی(ره) بر نحوه مدیریت بحران های دهه اول انقلاب علوم سیاسیکارشناسی ارشدمهدی حسنی باقری1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت
محمودی، مجید
بررسی دانش بدیع در دیوان شعر امام خمینی (ره)زبان و ادبیات فارسیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دمجید عزیزیمحمد رضا قاری1393دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
محمودی، محمد حسنولایت انسان کامل در اندیشه سیاسی امام خمینی ( رة )علوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
محمودیان،افروز بررسی آثار قبض در عقد بیع با تاکید بر نظرات امام خمینیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدعلی جهانخواهصدیقه مصدق1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
مختاریان راد، رحیمه بررسی تطبیقی راهکارهای گرایش جوانان به معنویت از دیدگاه امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) و امام خمینی (ره)الهیاتکارشناسی ارشد1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
م‍دام‍ی‌ م‍ل‍وم‍ه‌، روح‌ال‍ل‍ه‌م‍ع‍اد از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ح‍ک‍م‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د (M.A)دک‍ت‍ر ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌ اف‍ش‍ار ک‍رم‍ان‍ی‌دک‍ت‍ر م‍ه‍دی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌ اف‍را1386دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
مرادقلی، ابراهیمنقش دانشجو در تحولات اجتماعی از دیدگاه امام‌خمینی رهجامعه شناسیکارشناسی ارشددکتر تنهایی محمد فرشباف ثقفی ۷۷-‎۱۳۷۶دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
مرادی، فریدهبررسی تطبیقی تعامل مردم با حاكم از دیدگاه امام خمینی(ره) وامام محمد غزالیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمحمد رضا حبیبی مهر1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج
مرتضی، سید اصغرواکاوی شیوه‌های تربیت سیاسی امام خمینی (ره) و تاثیر آن بر مشی نیروهای انقلابی از سال ۱۳۶۸-‎۱۳۴۲اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدسید مهدی ساداتی نژادفرهاد زیویار1389-90داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
مرد علی، اصغرمطالعه تطبیقی اصلاحات در اندیشه سیاسی امام خمینی و سیدجمال الدین اسدآبادیاندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدمحمد رحیم عیوضی1394دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
مرزبان،نازنینمطالعه تطبیقی مولفه های حکمرانی خوب در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) و علامه نائینیاندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدعیوضی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
مریدی، ابوطالب اسرار عرفانی نماز بر اساس سه اثر اسرار الصلاه شهید ثانی (ره)، ملکی تبریزی (ره)، امام خمینی (ره)عرفان اسلامیدکتریابراهیمی دینانیشیخ الاسلامی1374-75دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
مزرعه شاهی، اعظمتوبه و نقش آن در سقوط مجازات با رویكردی بر نظرات امام خمینی(ره)فقه ومبانی حقوقکارشناسی ارشداحمد باقریمحمد موسوی بجنوردی1383دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
مسعودی ، محمدحسینمبانی نظام اسلامی با تأکید بر مفهوم منافع و امنیت ملی در آراء و اندیشه های حضرت امام خمینی (ره)علوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
مشهدی، محمد رضا نسبت سركوب روحانیون و طرح مفاهیم آزادی و نفی استبداد در اندیشه های امام خمینی(ره) بین سالهای 1341-57 علوم سیاسیکارشناسی ارشدرحیم خستوسید محمد موسوی1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
مصحف،مریمتاثیر اندیشه فقهی حضرت امام خمینی(ره) در تحول فقه فقه و حقوقکارشناسی ارشدعلی علی آبادیاحمد باقری1384دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
مصلائی، مصطفیمبانی مصلحت نظام اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدسید حمید شمع ریزیاحمد صادقیان1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
مطهری فرد، سید شرمت اللهبررسی سیاست خارجی پیامبر و مقایسه آن با سیاست خارجی امام خمینیعلو م سیاسیکارشناسی ارشدمرتضی اباذری91دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا
مظفری خسروی، محمودمبانی آزادی اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقایسه با آزادی لیبرالیسمیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشداحمد صادقیانکمال خواجه پور1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
مظلومی رودپشتی، زهرابررسی فقهی بیت المال از دیدگاه امام علی(ع) و امام خمینیفقه و مبانیکارشناسی ارشدرضا سیمبر1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات گیلان
م‍ع‍ص‍وم‌زاده‌، طاه‍ره‌ت‍أث‍ی‍ر م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ ع‍ب‍ادت‌ و س‍ل‍وک‌ از ن‍ظر ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ادی‍ان‌ و ع‍رف‍ان‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر ف‍اطم‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌دک‍ت‍ر ه‍ادی‌ وک‍ی‍ل‍ی‌1383دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ش‍ه‍رری‌
مقدس، مسلم مفهوم شناسی نظام سلطه در اندیشه‌های سیاسی امام خمینی (ره )علوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
مقدس،حسين توصيف وتصوير شهيدوشهادت درپيام مکتوب امام خمينيادبیات فارسیکارشناسی ارشد1390دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ساوه
مقصودی، محمدرضابررسی کاربرد مفهوم وصل در آثار عرفانی حضرت امام خمینی (ره)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدمحمدرضا ابویی ابوالقاسم عاصی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
م‍لائ‍ک‍ه‌، ح‍س‍ن‌ن‍ظارت‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ ب‍ر ح‍اک‍م‍ان‌ (ب‍ا ت‍أک‍ی‍د ب‍ر ن‍ظر ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌))ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دای‍رج‌ ذوق‍ی‌م‍ش‍اور رح‍م‍ان‍ی‌1374دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌
ملجائی، محمد مهدیمقام رضا در آثار عرفانی امام خمینیعرفان اسلامیکارشناسی ارشدعبدالرحیم عناقه1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان
ملک زاده مروستی، اکرمبررسی قاعده تحذیر با رویکردی به دیدگاه امام خمینی فقه و مبانی حقوقکارشناسی ارشددکتر پور منوچهری
دکتر نیکومنش
1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
م‍ل‍ک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ازان‍دی‍ش‍ی‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ ان‍ق‍لاب‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دن‍ج‍ف‌ ل‍ک‌زای‍ی‌م‍ص‍طف‍ی‌ م‍ل‍ک‍وت‍ی‍ان‌1383دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ق‍م‌
ملکی، مرضیهترجمه و تحقیق مباحث اجتماع امر و نهی كتاب معالم الدین و مقایسه آن با آراء امام خمینی(ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدحسین كوكانی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری
ملك محمدی، علیرضابررسی آداب و اسرار نماز از نظر امام محمد غزالی و امام خمینی(ره)عرفان اسلامیکارشناسی ارشدمحمد ابوالحسنی1385دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان
ممبینی، احمدبررسی احکام کیفری اطفال در فقه امامیه با رویکردی به نظرات امام خمینی (ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدمحمد حسن مرعشیمحمد رضا آیتی1383دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
ممشلو، غلامرضا برسی نقش امام خمینی در بیداری اسلامیالهیاتکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر
مناف زاده، ولیفقه پویا در دیدگاه امام خمینیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدصدیقه مصدق صدقمهدی خدایی1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
منتظری، سید مجتبیمصلحت در اندیشه سیاسی امام خمینیاندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشداحمد بخشایشی اردستانیاکبر اشرفی1391دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
منتظری، علیرضا آخرت گرایی در اندیشه و سیره امام خمینی (ره)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشداحمد طباطباییمحمد رضا ابویی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
منصوری، اعظمشناخت اندیشه های امام خمینی در رابطه با انحطاط جامعهجامعه شناسیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دحسین هادویمعصومه مطلق1392دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
منصوری، محسنبررسی مقایسه سیلست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی نژاد باتوجه به دیدگاه امام خمینیعلو م سیاسیکارشناسی ارشدعلیرضا گلشنی91دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا
منقوش، محمودرضا بررسی تطبیقی مبانی مشروعیت نظام اسلامی از نگاه علامه نایینی، امام خمینی(ره) و شهید مطهریعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
م‍وح‍دی‌ س‍اوج‍ی‌، ان‍س‍ی‍ه‌ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ اج‍ت‍ه‍اد و ت‍ق‍ل‍ی‍د از ک‍ت‍اب‌ رس‍ائ‍ل‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (رح‍م‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌)فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍ی‍ض‌م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ح‍ج‍ت‍ی‌1379دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌
موسوی ، مصطفینسبت اخلاق و سیاست در اندیشه امام خمینی(ره) علوم سیاسیکارشناسی ارشدجلال درخشهمحمد جعفری هرندی1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
موسوی راد، سید مجتبی عرفان عملی از منظر امام خمینیعرفان اسلامیکارشناسی ارشدقنبری1387دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور
موسوی، رضا تبیین اندیشه های دفاعی امام خمینی (ره)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدابوالقاسم عاصیکمال خواجه پور1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
موسوی، مهدیمقایسه تطبیقی ولایت عرفانی و ختم آن در اندیشه های ابن عربی و حضرت امام خمینی (ره)ادیان و عرفانکارشناسی ارشد1389دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ش‍ه‍رری‌
موسوی، یحییضرورت حفظ حکومت اسلامی با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدغلامحسین الهاممحمد علی فتح الهی1390-91داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
موسی پور ساهجل، محمدجایگاه سیاسی و اجتماعی زنان از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)مطالعات زنانکارشناسی ارشدابراهیم خراسانی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت
مولانا، سعیده ساداتالگوهای رفتاری امام خمینی و تطبیق آن با مبانی قرآنی-حدیثی(با تکیه بر آثار مکتوب)علوم قرآن و حدیثکارشناسی ارشدفیض الله اکبری دستکمنیره سیدمظهری1390دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د کرج
مومنی، عبداللهمبانیمشروعیت‌ حکومت‌ اسلامی از دیدگاه‌ حضرت‌ امام‌ خمینی(ره )علوم سیاسیکارشناسی ارشدبخشایشی اردستانی دوست محمدی1382دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
مومنی، مصطفیبررسی الگوی رهبری حضرت امام خمینی به منظور ارائه الگویی برای رهبری سازمانمدیریتکارشناسی ارشدعلی رضائیان1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد
مومنی، مهدیسرّ عرفانی طهارت از منظر امام خمینی (س) و قاضی سعید قمی (ره)الهیات و فلسفهکارشناسی ارشدفاطمه سادات طباطبایینجفقلی حبیبی، هادی وکیلی1390داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
مویدی، ص‍ف‍ی‍ه‌ت‍رب‍ی‍ت‌ اخ‍لاق‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ت‍اری‍خ‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ پ‍ورگ‍ل‌اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ م‍ه‍ری‌ن‍ژاد1380دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
مهدوی، یعقوبچشمه سار عرفان عملی از دیدگاه حضرت امام خمینیالهیاتکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر
م‍ه‍دوی‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دع‍ل‍ی‌ م‍ح‍ام‍دم‍ح‍م‍دک‍اظم‌ ش‍اک‍ر1377دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
مهران پور، طیبهبررسی نقش خانواده در تربیت کودک از دیدگاه امام خمینی (ره )تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش
کارشناسی ارشدکردستانیعصاره1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
مهرداديان، جوادجايگاه مردم در نظام اسلامي از منظر امام خميني (ره)علوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرمان
میر قیصری، سید امیر حسینمطالعه تطبیقی ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی و آیت الله خوییاندیشه سیاسیکارشناسی ارشدمحمد رحیم عیوضیاکبر اشرفی1393دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
میرجلیلی، سپیدهمقایسه مواضع امام خمینی در برابر آمریکا و شورویعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمحمد صادق کوشکیسید مصطفی ابطحی1390-91داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
میررسولی، فاطمه سادات بررسی اشعار امام خمینی (ره) از نظر موضوع و محتوازبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول
میرزا حسینی،مریم‌الساداتسیاست‌خارجی جمهوریاسلامیایران ازمنظر امام خمینی(ره) روابط بین‌المللکارشناسی ارشد1378-79دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
میرزائی، حسینقاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و قلمرو آن از دیدگاه امام خمینی (ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدسید صادق موسویسید محمد بجنوردی1382-83داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
میرعرب، خدادادبررسی الگوی مدیریتی – رهبردی امام خمینی در خنثی سازی دخالت قدرت های اروپایی در دفاع مقدسعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
میری، حسینجایگاه مصلحت در حکومت اسلامی در عصر غیبت با تاید بر اندیشه سیاسی امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمحمد جعفری هرندیمحمد موسوی1389دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د کرج
میزاده كوهشاهی، علیرضابررسی نظریه مقایسه مفهوم عدالت از دیدگاه امام خمینی وسید قطبعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمجید معصومی1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت
ناجی، حسینمقایسه ولایت در اندیشه ی امام خمینی و حضرت علامه طباطبایی ادیان وعرفانکارشناسی ارشددکتر بنی هاشمیدکتر مظاهری1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ن‍ادری‌، ش‍ب‍ن‍م‌ب‍ازخ‍وان‍ی‌ آراء س‍ی‍اس‍ی‌ و ح‍ک‍وم‍ت‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر س‍ی‍د م‍ص‍طف‍ی‌ اب‍طح‍ی‌دک‍ت‍ر ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ ره‍ب‍ر۸۴-۱۳۸۳دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز
نادری، علی مقایسه تطبیقی میان شرح دعای سحر امام خمینی (ره) با شرح دعای سحر ملا حبیب الله کاشانی و شرح دعای سحر سید ابوالحسن رفیعی قزوینیادیان و عرفانکارشناسی ارشدعبدالرضا مظاهریپرویز عباسی داکانی1390دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ن‍اص‍ری‌، م‍ص‍طف‍ی‌ج‍ای‍گ‍اه‌ م‍ج‍ل‍س‌ از ن‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دای‍رج‌ ذوق‍ی‌ع‍ل‍ی‌ ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌1377دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
نامدار، عابدین آسیب شناسی خواص سیاسی ایران از دیدگاه امام خمینی (ره)اندیشه سیاسیکارشناسی ارشدقربانعلی قربانزادهمحمد علی فتح الهی1384دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
نریمانی، سمیهحقوق اجتماعی زنان از دیدگاه امام خمینی(ره)الهیات(علوم قرآن و حدیث)کارشناسی ارشدرامین پور سعیدصدیقه مصدق صدقی1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
نصیری، پریسا مقایسه اربعین حدیث حضرت امام خمینی (ره) و مرحوم شیخ بهائیعرفان اسلامیکارشناسی ارشددهقانوکیلی1382-83داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
نظارت، محمدرضاراهبردهای امام خمینی درباره جهان عاری از خشونتاندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدمحمد رحیم عیوضی1394دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ن‍ظرآه‍اری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍اب‍ررس‍ی‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ در س‍ازم‍ان‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ اس‍لام‍ی‌ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍داب‍وال‍ق‍اس‍م‌ طاه‍ری‌ه‍وش‍ن‍گ‌ م‍ق‍ت‍در1371دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌
نظری خانقاه، غنی امام خمینی در شعر معاصر عربزبان و ادبیات عربکارشناسی ارشدهوشنگ زندیمحمود شکسب1381-82دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
نظری شیرزی، زهرابدعت و مصادیق آن با رویكردی به نظرات امام خمینی(ره) فقه ومبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدابوالحسن مجتهد سلیمانیاصغر عربیان1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
ن‍ق‍اب‍ی‌، م‍ه‍دی‌ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ اخ‍لاص‌ از دی‍دگ‍اه‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ر و ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ک‍لام‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر ول‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ م‍ل‍ک‍وت‍ی‌ف‍ردک‍ت‍ر م‍ح‍م‍درض‍ا ارش‍ادی‌ ن‍ی‍ا1384دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د س‍ب‍زوار
نقی زاده موسوی، سید عزت اللهگزارش آرایه های ادبی در غزلیات امام خمینیادبیات فارسیکارشناسی ارشد1381دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد
نورانیان، مرتضیبررسی تطبیقی نظریه ولایت فقیه از دیدگاه محقق کرکی و امام خمینیاندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشداکبر اشرفیاحمد بخشایشی1393دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
نوروزی، محمد طاهربررسی تطبیقی بیداری اسلامی در اندیشه سیدقطب و امام خمینی روابط بین المللکارشناسی ارشداشرفیرادمهر1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
نوری منفرد، دانیالبررسی تطبیقی اندیشه های شهید نواب صفوی و امام خمینی در باب حکومت اسلامی اندیشه سیاسیکارشناسی ارشدبخشایشی اردستانیدارابی1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
نیرو، نیلوفربررسی مقارنی آرای امام خمینی وشیخ انصاری درباب خیارات درعقدبیعفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشداحمد باقریعلیرضا فیض1380دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
والی، محمد صادقبررسی نقش و جایگاه آزادی مدنی در اندیشه های سیاسی امام خمینیاندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشد امینی جلالی1392دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
واهب، فاطمهصادر اول با تاکید بر اندیشه های فلسفی و عرفانی امام خمینیفلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی ارشدعلی ملک زادهاکبر گلی1391دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
وثیق، شایستهمقارنه اراءفقهی امام خمینی درمبحث ضمان بامذاهب اربعهفقه و حقوقکارشناسی ارشدجواد سرخوشاحمد باقری1380دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
وفائی نژاد، منیرهبررسی فقهی استطاعت ونیابت در حج با تاکیدبر فتاوای امام خمینی (ره ) وآیه اله العظمی خامنه ایفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدمریم آقایی بجستانی1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان
هادی گلیجان، فریباروح و نفس در آثار مولانا و امام خمینیادیان و عرفانکارشناسی ارشدعبدالرضا مظاهریپرویز عباسی داکانی1390دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
هادی، عبداللهبررسی مبانی فقهی وحدت اسلامی با رویكردی بر نظر امام خمینی(ره) فقه وحقوق اسلامیکارشناسی ارشدابراهیم صدیقیمهدی خدایی1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
هاشمی، سید علیبررسی دیدگاه های امام خمینی در خصوص حقوق بشر اسلامیروابط بین المللکارشناسی ارشدیحیی فوزیفاطمه کیهانلو1389-90دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج
همامی، حامدتبیین اسماء و صفات جمالیه و جلالیه در آثار عرفانی امام خمینیادیان و عرفانکارشناسی ارشدخسرو ظفر نواییسید محمد بنی هاشمی1392دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
همتی، رضا بررسی نقش مشارکت عمومی در نظام سیاسی، اجتماعی اسلام از منظر امام خمینی (ره)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدسید حمید شمع ریزیابوالقاسم عاصی1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
یزدانی، علیرضابررسی تطبیقی روابط مسلمانان با اهل کتاب در آراء شهید ثانی، شیخ انصاری و امام خمینیفقه و حقوقکارشناسی ارشدهرمز اسدی کوه آبادیسیدمحمدهادی مهدوی1389دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
یغمائی، ولیبررسی تاثیر اندیشه های امام خمینی در بیداری اسلامیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدسید حمید شمع ریزیمحمد رضا ابوئی مهریزیدانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
یوسفی، فاطمهاسماء و صفات حق از دیدگاه محی الدین عربی و امام خمینیعرفان اسلامیکارشناسی ارشدعبدالرضا مظاهری1387دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
اسديان تراکمه، مهدي
عدالت در قانون اساسي ايران و نظريات مقام معظم رهبريعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1384-85 دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تهران مرکزي
اسکندرزاده افشار ،زهره
بررسي سبک زندگي از ديدگاه حصرت آيت الله خامنه ايمطالعات زنانکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامي – واحد بافت
اميني، عليرضا
بررسي فرصت‌ها و چالش‌هاي ايجاد وحدت در سايه بيداري اسلامي با تکيه بر ديدگاه مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه‌اي (مدظله العالي)اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدموسی نجفیفرهاد زیویار91-92دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
انديشمند، فاطمه
مباني فقهي حفظ نظام اسلامي در انديشه سياسي امام (ره) و مقام معظم رهبري (مدظله العالي)
اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامي – واحد سبزوار
ايرانپور ، سارهجايگاه سياسي اجتماعي زنان ازديدگاه آيت الله خامنه اي
مطالعات زنانکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامي – واحد بافت
جانلو ، قربانعلي محمود
آسيب شناسي مديريت سياسي در ايران از ديدگاه مقام معظم رهبري
علوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
حامد نژاد، مصطفي
تجلي عرفان در خطابات عمومي(مردمي) مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي
عرفان اسلامیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامي – واحد اهواز
حسين زاده ، جوادتحليل گفتمان پيامهاي حج مقام معظم رهبري (آيت الله خامنه اي ) از سال ‎۲۰۰۷ ميلادي تا ‎۲۰۱۲ با محوريت وحدتعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تاکستان
خسروي ، تقيبررسي مقوله روشنفکري در منظومه فکري مقام معظم رهبريعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
رمضاني،سعيدبررسي گفتمان عدالت و پيشرفت در دهه چهارم انقلاب اسلامي از منظور مقام معظم رهبري
علوم سیاسیکارشناسی ارشداردستانياشرفي1391 دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تهران مرکزي
سعيدي ،مهديمشروعيت نظام مردمسالاري ديني ازمنظرحضرت آيت الله خامنه اي
اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشداشرفي
محمودي1387دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تهران مرکزي
شاهرخي ، ابراهيم بررسي تطبيقي عدالت اجتماعي از ديدگاه آيت الله خامنه اي و استاد مرتضي مطهريعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامي – واحد بافت
صالحي، سيد رضاضرورت ها و شيوه هاي تحقيق نظريه کرسي آزاد انديشي از ديدگاه آيت الله خامنه ايعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394 دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
عباسپور، روح‌اللهجايگاه اخلاق سياسي در حکومت اسلامي با تکيه بر ديدگاه حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري (مدظله العالي)
اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدموسی نجفیفرهاد زیویار1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
عسگري ، زهرا
نقش و جايگاه بصيرت در قرآن و روايات و کلام مقام معظم رهبري
الهیاتکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
عليمرادي ، هدي
بررسي جايگاه خانواده وکارکردهاي آن ازديدگاه مقام معظم رهبريمطالعات زنانکارشناسی ارشد1393 دانشگاه آزاد اسلامي – واحد بافت
عمادي ، روح الهشاخص هاي حقوق عمومي مردم از ديدگاه مقام معظم رهبريحقوق عمومیکارشناسی ارشد1389-90 دانشگاه آزاد اسلامي – واحد مرودشت
عيني ، مجيدجايگاه امر به معروف و نهي از منکر در حکومت اسلامي از ديدگاه امام خميني (ره) و مقام معظم رهبريفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدعربيان ، اصغرخدايي ، مهدي
1394دانشگاه آزاد اسلامي – واحد کرج
فيروزگاه ،مصطفيمولفه هاي بيداري اسلامي در انديشه سياسي مقام معظم رهبرياندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشددرخشه ،جلالجعفري هرندي ،محمد
1392دانشگاه آزاد اسلامي – واحد کرج
کشتکارملکي ، حبيب‌الهنوانديشي‌ ديني‌ ديدگاه‌ حضرت‌ آيت‌ الله‌ سيدعلي‌ خامنه‌اي (مقام‌معظم‌رهبري)
اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشد1384-85 دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تهران مرکزي
گرگاني فيروزجاه، عباسبررسي تطبيقي اهميت امور دفاعي در انديشه امام خميني (ره) و مقام معظم رهبرياندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشد1395  دانشگاه آزاد اسلامي – واحد علوم و تحقيقات آيت ا… آملي
مراديان، اميرحسينعناصر قدرت و مولفه هاي تمدن سازي از ديدگاه مقام معظم رهبريروابط بين المللکارشناسی ارشدشيرزادي، رضا
افشين زرگر
1394دانشگاه آزاد اسلامي – واحد کرج
معصومي اصل، منصورهتحليل قراني روايي سخنان مقام معظم رهبري در ارتباط با سبک زندگي اسلاميعلو قرآن وحديثکارشناسی ارشدمحمد حسين تواناييتهمينه پارسايي1394دانشگاه آزاد اسلامي – واحد کرج
معين زاده ميرحسيني، نداالساداتبررسي مباني فقهي حضور زنان در اجتماع از ديدگاه مقام معظم رهبريفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد1394 دانشگاه آزاد اسلامي – واحد کرمان 
ممشلو، غلامرضا بررسي نقش امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري در بيداري اسلاميالهیاتکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
موسوي چوبه سيدرسول بررسي مباني توسعه بومي از منظر حضرت آيت الله خامنه اياندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدرهبرمحمدعلي خسروي1389دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تهران مرکزي
موسوي، سيدمحمدعليتعامل اخلاق وسياست درانديشه وعمل آيت الله خامنه اي
اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشداشرفي
بخشايشي اردستاني
1391دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تهران مرکزي
مهدي يي، مرتضيديپلماسي عمومي در انديشه هاي امام خامنه اي
علوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
نامداري، عليرضا
بازنمايي ابعاد سازمان نماز جمعه در فرمايشات مقام معظم رهبري (تحليل محتواي موضوعي)
علوم اجتماعيکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامي – واحد گناباد
نصيري ، رضارويکرد مقام معظم رهبري به سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران با تاکيد بر تاکتيک مذاکره و مفهوم نرمش قهرمانانهعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تاکستان
هاشمي، محسن
جايگاه مقابله با تهاجم فرهنگي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران با تأکيد بر مطالبات مقام معظم رهبري
علوم سیاسیکارشناسی ارشد1395  دانشگاه آزاد اسلامي – واحد علوم و تحقيقات آيت ا… آملي
يوسفي،حجتماهيت غرب از ديدگاه حضرت آيت الله خامنه اي
اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدرهبررشيدي1393دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تهران مرکزي

نویسندهعنوانرشتهمقطعاستاد راهنمااستاد مشاورسال دفاعمشخصات واحد دانشگاهی
صادقي پري، مهينبررسي مقايسه‌اي تصوير زن در روزنامه‌هاي تخصصي زنان (زن روز ) در دوران قبل و بعد از انقلاب روانشناسي و علوم اجتماعيکارشناسی ارشدساروخانيفرشباف ثقفي1379-80دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
غلامحسين تهراني، مهرنازبررسي مطبوعاتي سينمايي از ابتداي انقلاب اسلامي تا به‌حال روانشناسي و علوم اجتماعيکارشناسی ارشدسلطاني فرطاهري1378دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
باقرنژاد، اميرحسينتحليل محتواي وصيت‌نامه سياسي،الهي رهبر کبير انقلاب اسلامي و بنيانگذارجمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني قدس سره علوم اجتماعیکارشناسی ارشددادگرانمحمدسلطاني فر1377-78دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
بختياري هفت لنگي ، راضيهبررسي تطبيقي نشريات ويژه بانوان در دو مقطع قبل و بعد از انقلاب اسلامي ايران(سالهاي ۱۳۵۵-‎۱۳۷۵) علوم اجتماعیکارشناسی ارشددادگراننفيسي1375-76دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
جعفري ، مهديبررسي وضعيت ترکمنها قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران علوم اجتماعیکارشناسی ارشدبی تادانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
جهان تيغ ، مسعودبررسي نقش زنان در انقلاب اسلامي علوم اجتماعیکارشناسی ارشدبی تادانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
رحمانپور ، سعيدبررسي وضعيت ترکمنها بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران علوم اجتماعیکارشناسی ارشدبی تادانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
رونقي نوتاش، مهنازبررسي وضعيت مطبوعات ايران در صدر انقلاب علوم اجتماعیکارشناسی ارشدبهزاديرنجبر1372-73دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
سديدي ، زهرامطالعه تطبيقي جايگاه زن در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي علوم اجتماعیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
عمراني،حبيب اللهبررسي ساست هاي اشتغال دولت در قبال گروه هاي قومي مذهبي در ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي علوم اجتماعیکارشناسی ارشدمقصوديخسروی1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
غروي آشتياني ، الهاممقايسه تاريخ روند شکل‌گيري انقلاب کبير فرانسه با انقلاب اسلامي ايران علوم اجتماعیکارشناسی ارشدگلشن فومنيسپهر1382-83دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
غفاري ، اسماعيلبررسي تاريخ سياسي اجتماعي انقلاب اسلامي ايران علوم اجتماعیکارشناسی ارشدبی تادانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
قرباني ساوجي ، الهامشادي و تفکر ديني در ايران پس از انقلاب اسلامي علوم اجتماعیکارشناسی ارشدمحدثي گيلوائي1392دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
قنبري، داودبررسي تطبيقي کارکرد ارتش در نهضت ملي و انقلاب اسلامي ايران علوم اجتماعیکارشناسی ارشدکلديآشفته تهراني1378-79دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
مجيدزاده ، صونابررسي و ارزيابي داستانهاي مجلات نوجوانان بعد از پيروزي انقلاب اسلامي علوم اجتماعیکارشناسی ارشدبهزادي رنجبر1372-73دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
هاشمي، عزيزبررسي نقش (طبقه متوسط شهري) در پيروزي انقلاب اسلامي ‎۵۷ علوم اجتماعیکارشناسی ارشدسپهرفربد1379دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
علوي خواه ابوالفضلانقلاب اسلامي ازديدگاه شاعران عربادبیات عربکارشناسی ارشدتبرائيانحریرچی1380دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
امير شريفي ، نرگسمعرفي انجمن هاي ادبي و بررسي مجله هاي ادبي از مشروطه تا انقلاب اسلاميادبیات فارسیکارشناسی ارشدموذني ، علي محمدعقدايي ، تورج1393دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
دواتگر ، مليحهشاعران شهر همدان از عهد قاجار تا پيروزي انقلاب اسلاميادبیات فارسیکارشناسی ارشدمحمدي ، احمد1380دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
عدالت منش ، محمودهاد و شهادت در ادبيات معاصر ( انقلاب اسلامي تا کنون ) با تاثير از قرآن و حديثادبیات فارسیکارشناسی ارشدموذني ، علي محمدسادات ، پروانه1390دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
يوسفي ، خالدبررسي ادبيات کودکان و نوجوانان به زبان کردي در دوره قبل و بعد از انقلاب اسلاميادبیات فارسیکارشناسی ارشد1378دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تهران شمال
خسرو مژدهيبررسي استراتژي دولت در بازرگاني خارجي پس از پيروزي انقلاب اسلامياقتصادکارشناسی ارشدمحمد علي خطيبمهدي صحرائيان1377دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
تقوي گلنشيني ، سيده فضهبازتاب انقلاب اسلامي ايران بر روي گروههاي شيعي در بحرينالهیاتکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
حسيني ، محبوبه ساداتآسيب شناسي مفاهيم ديني حج و انتظار پس از پيروزي انقلاب اسلاميالهیاتکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
دلداده مهربان، فاطمهنقش مساجد در پيروزي انقلاب اسلاميالهیاتکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
قرباني ، عباسعليتاثير فرهنگ عاشورا بر انقلاب اسلامي ايرانالهیاتکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
ميردار ، حسنبررسي شرايط سياسي ، اجتماعي و فرهنگي شهرستان گنبد کاوس در دوران انقلاب اسلاميالهیاتکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
فخرآبادي، حسينساده زيستي از منظر امام خميني (ره) و تاثير آن در پيشبرد اهداف انقلاب اسلاميالهیاتکارشناسی ارشداحمد صادقیانکمال خواجه پور1394دانشگاه آزاد اسلامي – واحد يزد
بهرام متقیانارتباط هویت ملی ایرانی اسلامی با قیام عاشورا و تاثیر این قیام بر انقلاب اسلامی و تداوم اناندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشددکتر فرهاد زیویار94دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
سیروس حاجی زادهجایگاه نظریه ی انقلاب اسلامی در اندیشه ی امام خمینیاندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدعمیدذاکر اصفهانی84دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
علیرضا اعتمادیانسیر تحول نظریه های وحدت اسلامی پس از انقلاب اسلامیاندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدنجفیحدادعادل89دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
متین محجوبفهم انديشه‌ي انقلاب اسلامي در بستر فلسفه‌ي تاريخاندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدموسی نجفیمسعود صادقی88-89دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
محمد محمدحسيني تختينسبت معنويت به سياست در شکل گيري انقلاب اسلامي ايران
اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدمحمد علی فتح اللهیموسی نجفی84-85دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
محمد مهدی شیر محمدیمنزلت انقلاب اسلامي در بازآفريني تمدن اسلامي
اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدموسی نجفیمظفر نامدار طالشانی84-85دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
بيگي مياندواب فرانکنقش وجايگاه تبريزدرروندشکل گيري وپيروزي انقلاب اسلاميتاریخکارشناسی ارشدمحمد علي اکبريشعباني1381دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
توده زارع منوچهرنقش مردم درپيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني (ره) از سال 1357- ‎1342تاریخکارشناسی ارشدصفاکيش 1395دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
حسين عبدا… ، پروانهرابطه سياسي ايران و آمريکا از سال ‎۱۳۳۲تا‎۱۳۵۷( ازکودتاي ‎۲۸ مردادتا وقوع انقلاب اسلامي )تاریخکارشناسی ارشدتکميل همايون نقیب زاده1378دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
قلي پور ، حسينعليتحولات سياسي و اجتماعي بجنورد از مشروطيت تا پيروزي انقلاب اسلاميتاریخکارشناسی ارشدمشعوف متولي حقيقي1380دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
محمدي،رامين
زمينه‌هاي اجتماعي انقلاب اسلامي در ايرانتاریخکارشناسی ارشدصالحي پناهيکریم یانس1383دانشگاه آزاد اسلامي – واحد شبستر
مرادي نيا ، محمد جوادرخدادهاي انقلاب اسلامي در خمين سالهاي ‎۱۳۴۰۱۳۵۵تاریخکارشناسی ارشدشعباني بیات1375دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
معيني ، اسدا…تاريخنگاري در ايران بعد از انقلاب اسلاميتاریخکارشناسی ارشدصادق زيبا کلاممحمد رضا قنادي1379دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
منجيري ، محمدآزاددوانقلاب مقايسه انقلاب کبير فرانسه و انقلاب اسلامي ايرانتاریخکارشناسی ارشدپرکاري رازنهان1382دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
وافي ، حسنسير تحليلي انقلاب اسلامي (‎۱۳۴۱۶۸)تاریخکارشناسی ارشدشعبانيبیات1376دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
انصاري، مهديتاثير هجرت امام خميني (ره) از عتبات عاليات به پاريس در پيروزي انقلاب اسلاميتاریخکارشناسی ارشد1380دانشگاه آزاد اسلامي – واحد يادگار امام خميني (ره)
تاجيک، محسنانديشه هاي سياسي، مذهبي آيت الله سيد محمود طالقاني و نقش و تاثير آن بر جريانات انقلاب اسلامي ايرانتاریخکارشناسی ارشد1390دانشگاه آزاد اسلامي – واحد يادگار امام خميني (ره)
خاکباز، فريدهنقش مدارس ديني دوره پهلوي دوم در انقلاب اسلامي ايرانتاریخکارشناسی ارشد1390دانشگاه آزاد اسلامي – واحد يادگار امام خميني (ره)
نوراني حسنبررسي و معرفي گروههاي سياسي مذهبي و مسلح اهواز در روند پيروزي انقلاب اسلاميتاریخکارشناسی ارشد1381دانشگاه آزاد اسلامي – واحد نجف آباد
مجيدي، سيدمحمودنقش تبريز در تحقق انقلاب اسلامي ايرانتاریخکارشناسی ارشدصالحي پناهقره داغی1388دانشگاه آزاد اسلامي – واحد شبستر
پورميرزا محمد،احمدرضانقش جنبش دانشجويي در پيروزي انقلاب اسلاميتاریخکارشناسی ارشدنوروزیصدری1385دانشگاه آزاد اسلامي – واحد شبستر
بالاگر، حسننقش قيام ‎۲۹ بهمن تبريز در شکل گيري انقلاب اسلاميتاریخکارشناسی ارشداصفهانيان1393دانشگاه آزاد اسلامي – واحد شبستر
صدیقه اکبریجلال آل احمد و انقلاب اسلاميتاریخ ایران دوره اسلامیکارشناسی ارشدرضا شعبانیعطاالله حسنی82-83دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
طاهري خلوص ،عليبررسي واثبات اينکه انقلاب اسلامي مردم ايران ‎۱۳۵۷ انقلاب ايدئولوژيک بودياطبقه متوسطجامعه شناسیکارشناسی ارشدعلي طاهري خلوص1385-86دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
عظيمي ، محمدتصوير زن در ترانه هاي عامه پسند قبل و بعد از انقلاب اسلامي (مورد مطالعه ترانه هاي عامه پسند دهه ‎۴۰ و دهه ‎۸۰)جامعه شناسیکارشناسی ارشدمعدنيمرادی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
فرناز فرهادیانمطالعه تاثير انقلاب اسلامي بر آرا و افکار روشنفکران ديني در ايران با تاکيدي بر: آراء عبدالکريم سروش، مهدي بازرگان و محمد مجتهد شبستريجامعه شناسیکارشناسی ارشدمهرداد نوابخشسیف اله سیف اللهی89-90دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
مرزبان، معصومهبررسي ابعاد اجتماعي انقلاب اسلامي سال ‎۱۳۵۷ در ايرانجامعه شناسیکارشناسی ارشدحسین هادویمحمد عارف1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک
مهدی کریمی راددین در نظرگاه گروه های سیاسی از مشروطه تا انقلاب اسلامیجامعه شناسیکارشناسی ارشدمحدثیگلدی93دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
مهدی محسنیانانقلاب و دگرگونی ارزشهاجامعه شناسیدکتریدکتر کاظم معتمد نژاددکتر علامعباس توسلی -دکتر حمید مولانا70دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
نظري،حسنعامليت انساني و گفتمان انقلاب اسلامي ايران تبيين جامعه شناختي عامليت انساني و تحولات معنايي آن از خرداد ‎76 تا خرداد ‎89جامعه شناسیکارشناسی ارشد1391دانشگاه آزاد اسلامي – واحد رودهن
رقیه میرزاییتاثیر انقلاب اسلامی بر استراتژی های جهانیجغرافیای سیاسیکارشناسی ارشدعزتیپیشگاهی فرد84-85دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
انامي منامن ،محسنآدم ربايي قبل و بعد از انقلاب اسلاميحقوقکارشناسی ارشدگلدوزیانخویینی1392دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
رودکي، احمدبررسي جايگاه فرهنگي و حقوقي شوراي عالي انقلاب فرهنگيحقوقکارشناسی ارشدرودکي1380-81دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
خالقي ،پرويزتاثير انقلاب اسلامي برروابط ايران و عربستان سعودي (طي دودهه‎۱۹۸۰ و‎۱۹۹۰)روابط بين المللکارشناسی ارشد1383-84دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
سرمدي ،سعيدروابط خارجي ايران وقطر بعداز انقلاب اسلامي ايرانروابط بين المللکارشناسی ارشد1380-81دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
گلزاري ، ابوالفضلنقش جنبش دانشجويي در پيروزي انقلاب اسلاميروابط بين المللکارشناسی ارشد1385دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
موذني ، سيامکتاثير انقلاب اسلامي ايران برروابط ايران و عربستان سعودي ۲۰۰۰ -‎۱۹۷۹روابط بين المللکارشناسی ارشد1380-81دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
روحانی، محمد رضابررسي تاثير انقلاب اسلامي بر روابط جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي (۸۰ – ‎۱۳۵۷)روابط یبن المللکارشناسی ارشدطاهری، ابوالقاسمازغندی، علیرضا1381دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
محمدي ،افلاطونتاثير انقلاب اسلامي ايران بر شيعيان لبنان (‎۶۱ تا ‎۱۳۸۲)بر حزب الله لبنانروابط یبن المللکارشناسی ارشددرخشه، جلالمرشدی زاده1384دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
مقدم فر،محمدبرسي تاثير انقلاب اسلامي ايران در سياست خارجي ايالت متحده آمريکا در منطقه ي خاورميانهروابط یبن المللکارشناسی ارشدپرويز امامزاده فردطاهره ابراهيمي فرد1392دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
احمد رضا زارعياننقد و بررسي شعر مقاومت شامل (شهيد و شهادت) در ادبيات انقلاب اسلاميزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدحاکمیجلیل تجلیل78-79دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
ايزديار ، محسنآزادانديشي در شعر فارسي از مشروطيت تا انقلاب اسلاميزبان و ادبیات فارسیدکتری گذشتيحسني رنجبر هرمزآبادي1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
بيکي، حسين
انديشه هاي انقلاب اسلامي در شعر معاصرزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامي – واحد فردوس
رضائي فاطمهغزل در انقلاب اسلامي ايرانزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشداسماعيل حاکميروح الله هادي1376دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
زارعي محبوبهسيماي زن در شعر انقلاب اسلاميزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدمير عابدينيامین پور1378دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
قرباني پور زهراتحليل وطبقه بندي کتاب شناسي فردوسي ازاغاز انقلاب اسلامي تاکنونزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدصادقيبهزادي1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
کاکائي ، عبدالجباربررسي شعر انقلاب در دهه شصتزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشداسماعيل حاکمي والاجليل تجليل1373دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
پاليزبان، کبريتحليل ساختاري و محتوايي رمان هاي برگزيده انقلاب اسلامي دهه ي ۶۰-‎۷۰زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدبرات محمدیآب برین1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه
بهار لويي، کتايونبررسي طنز در شعر انقلاب اسلامي با تکيه بر شعر ابوالفضل زروئي و ناصر فيضزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدمدرسیخان محمدی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه
مژگان کائيدبازتاب اخلاق و تربيت اسلامي در شعر کودک و نوجوان پس از انقلاب اسلاميزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد1392 دانشگاه آزاد اسلامي – واحد بروجرد
نوشين دهنيت کاربررسي و تحليل اسطوره ها در شعر شاعران پس از انقلاب اسلاميزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد1392 دانشگاه آزاد اسلامي – واحد بروجرد
وحيد درويشيتاثير انقلاب اسلامي بر تحولات فکري شاعران و بازتاب آن در شعر آنهازبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد1391 دانشگاه آزاد اسلامي – واحد بروجرد
ندا مهردادزيباشناسي در شعر دوره ي انقلاب اسلامي بر اساس آثار (عليرضا قزوه،فاطمه راکعي وعبدالجبارکاکايي)زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد1391 دانشگاه آزاد اسلامي – واحد بروجرد
مريم علي مراديسيماي امام خمــيني(ره) در تصويرپردازي هاي شاعرانه در شعر انقلاب اسلاميزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد1394 دانشگاه آزاد اسلامي – واحد بروجرد
فاطمه احمدي چگنيشهادت و تصويرپردازي شاعرانه با آن در شعر انقلاب اسلاميزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد1394 دانشگاه آزاد اسلامي – واحد بروجرد
فرهادپور، فاطمهمناقب علوي در شعر شاعران انقلاب اسلاميزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدخزاعي وفامریم صائب1391دانشگاه آزاد اسلامي – واحد بيرجند
طيبي ، فريباتحليل ساختاري – محتواي رمان هاي بادرون مايه انقلاب اسلاميزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدعبدالحسین فرزاد1391دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تهران جنوب
کياني، حسينبررسي وتبيين چهره ي حضرت امام خميني(ره) در آيينه ي شعر انقلاب اسلامي ايرانزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدجعفر ثامنيمنوچهر تشکري1384دانشگاه آزاد اسلامي – واحد دزفول
شيخي، محمدرضابررسي جايگاه عاشورا در ادبيات منظوم انقلاب اسلاميزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدمحمدرضا سنگريمرتضي بدخشان1384دانشگاه آزاد اسلامي – واحد دزفول
بن سعيد، حاتمبررسي و تحليل دو بيتي در شعر انقلاب اسلاميزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدصالحي مازندرانيسواعدی1391دانشگاه آزاد اسلامي – واحد دزفول
هاشميان سيد بيگلو،کاظمبررسي تاثير قانون اساسي بر سطح مشارکت سياسي زنان بعد از پيروزي انقلاب اسلاميشيرزادي،رضاکارشناسی ارشدشيرزادي،رضاشاهسوند،پريچهر1390دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
نعيمي ، علي اصغرتاثير گذاري لابي برر روابط آمريکا با ايران پس از انقلاب اسلاميطاهري ، ابوالقاسمکارشناسی ارشدرشيد کردستاني ، محمد رضا1385دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
فاطمه حیراننقش وسايل ارتباط جمعي بين الملل بر روند پيروزي انقلاب اسلامي ايران مطالعه موردي: بررسي نقش و عملکرد راديو بي‌بي‌سيعلوم ارتباطاتکارشناسی ارشدطاهریسلطانی فر77-78دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
ابراهیمی،‌علیاصلاحات اجتماعي و تاثير آن بر روند انقلاب اسلامي با تاکيد بر اصلاحات ارضي ۱۳۴۰-‎۱۳۵۷علوم سیاسیکارشناسی ارشدخوان زنجاني ،داريوششاهسوند،پريچهر1378دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
ابراهيمي ، علينوسازي محمد رضا شاه : اصطلاحات اقتصادي اجتماعي و تاثير آن در روند انقلاب اسلامي با تاکيد بر اصلاحات ارضي سالهاي ۱۳۵۷-‎۱۳۴۰علوم سیاسیکارشناسی ارشداخوان زنجاني ، داريوش1378دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
احمدي ، حميد رضاعلل رخ ندادن انقلاب اسلامي و تاسيس حکومت اسلامي در منطقه خاورميانهعلوم سیاسیکارشناسی ارشداحمدي ، حميدشاهسوند ، پريچهره1386دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
اصغرلک،علي، نويسنده تاثير انقلاب اسلامي ايران بر جابگاه و فعاليت هاي سياسي شيعيان بحرينعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمحمد جعفري هرنديرحيم خستو1393دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
اکبريان ، عزيزتاثير انقلاب اسلامي ايران بر توسعه با تاکيد بر قانون اساسيعلوم سیاسیکارشناسی ارشددرخشه ، جلالشيرزادي ، رضا1388دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
آثاري ، جوادتاثير انقلاب اسلامي بر جنبشهاي اسلامي اهل تسننعلوم سیاسیکارشناسی ارشدکمالي اردکاني ، علي اکبردرخشه،جلال1387دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
آثاري ،سيد جوادتاثير انقلاب اسلامي ايران بر جنبشهاي اهل تسنن دهه (۱۳۵۸-‎۱۳۶۸)علوم سیاسیکارشناسی ارشدکمالي اردکاني،علي اکبردرخشه،جلال1387دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
آقا محمدي ، مهنازجهاني شدن و مهاجرت نيروي کار ، مطالعه موردي ايران بعد از انقلاب اسلاميعلوم سیاسیکارشناسی ارشدشيرازدي ، رضاشير خاني ، محمد علي1387دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
آقابیگی،حسنفرهنگ سياسي و تاثير آن بر مشارکت سياسي در ايران(پس از پيروزي انقلاب اسلامي)علوم سیاسیکارشناسی ارشدطاهري، ابوالقاسمشاهسوند،پريچهر1379دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
باقري هره دشت ، وجه ا…ررسي نقش وقوع انقلاب اسلامي در شروع جنگ ايران و عراقعلوم سیاسیکارشناسی ارشداحمدي ، حميدسجادس،‌فرهاد1384دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
برومند نيا، سپيدهسرمايه اجتماعي و توسعه اجتماعي ايران پس از انقلاب اسلاميعلوم سیاسیکارشناسی ارشدشيرزادي، رضازکيخاني، صادق1393دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
بهبد امامی لنگرودیعلل وقوع انقلاب اسلامی ایران بر اساس نظریه ی راهبرد و سیاست سرزمینی جامعه ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشدرکن ابادیازغندی93-94دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
پور دهقان ، سعيدپيامد هاي صدور انقلاب اسلامي بر ساختار امنيت منطقه خليج فارسعلوم سیاسیکارشناسی ارشداحمدي ، حميدکردستاني ، محمد رضا1387دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
پير زاده ، محمدبازار و بسيج سياسي در انقلاب اسلامي ايرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشدحسینی، احمدخستو ، رحيم1393دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
جعفر ساساننقش مساجد به عنوان هسته بسیج سیاسی و سازماندهی مردم در انقلاب اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدازغندیذاکریان85-86دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
جعفری،سمیهبررسي موارد حزب توده از پيروزي انقلاب اسلامي تا انحلالعلوم سیاسیکارشناسی ارشدبنی جمالی، احمدخستو ، رحيم1391دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
جعفري،حسينبررسی عوامل نارضایتی در دانشجویان در دوران پیش از انقلابعلوم سیاسیکارشناسی ارشدنبوي،عبدالاميرحافظيان،محمد حسين1388دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
جمشید شجاعي‌فرنقش روشنفکري ملکم خان و دکتر علي شريعتي در تئوري پردازي انقلاب مشروطيت و انقلاب اسلاميعلوم سیاسیکارشناسی ارشدزیبا کلامابطحی91دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
حسن رحیمیتاثیر ایدئولوژی بر سیاست امنیتی ایران پس از انقلاب اسلامیعلوم سیاسیدکتریطاهریساعی89-90دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
حسيني زاده، سيد عليبررسي تطبيقي عملکرد مخالفان غير مذهبي و مذهبي در روند شکل گيري انقلاب اسلامي ايران بين سالهايعلوم سیاسیکارشناسی ارشددرخشه، جلالکمالي اردکاني1386دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
حمید سلطانیانبررسی توسعه شناختی رابطه دین و دولت پس از انقلاب سلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدحمید احمدیملک یحیی صلاحی86-87دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
خلج، شاهينررسي نقش وقوع انقلاب اسلامي در شروع جنگ ايران و عراقعلوم سیاسیکارشناسی ارشداخوان زنجاني، داريوشعسگرخاني ، ابو محمد1379دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
رسول ملکی رادنقش اندیشه های دکترعلی شریعتی در شکل گیری انقلاب اسلامیعلوم سیاسیدکتریذاکریاناحمدی85-86دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
رضا سعادتیجامعه ی روحانیت مبارز تهران و نقش ان در انقلاب اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدابطحیتوسلی93دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
رضایی نجار، منصوربررسي شکل‌گيري کميته‌هاي انقلاب اسلامي و تاثير آن بر عملکرد دولت موقتعلوم سیاسیکارشناسی ارشدشاهين پهنادايانسعيد مقيمي1394دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
زرگر، مهدیبررسي تاثيرايدئولوژي برسياستهاي ملي دولت بعدازانقلاب ۸۴-‎۱۳۷۰علوم سیاسیکارشناسی ارشداحمدي ‎,حميدحافظيان‎,محمدحسين1390دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
شیوا جلال پورتاثیر نظام سلطانی پهلوی دوم بر شکل گیری انقلاب اسلامی ایرانعلوم سیاسیدکتریطاهریساعی90-91دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
صفاريان طوسي ، هاديررسي نقش وقوع انقلاب اسلامي در شروع جنگ ايران و عراقعلوم سیاسیکارشناسی ارشدسيف زاده ،سيد حسينقادری، حاتم1377دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
طهماسبي ، مريممطالعه توصيفي گفتمان هاي زنان پس از انقلاب اسلاميعلوم سیاسیکارشناسی ارشدکسرائي ، محمد سالارموسوي ، محمد1393دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
عباس مرادیهویت ملی در گفتمان سنت گرای ایدئولوژیک انقلاب اسلامیعلوم سیاسیدکتریابطحیصلاحی94دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
عباسپور زنجير آباد ،صيادتوسعه سياسي تمرکز قدرت در ايران (بعد از انقلاب اسلامي تا سال ‎۱۳۸۰)علوم سیاسیکارشناسی ارشدساعي ، احمدمرتضویان، علی1383دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
عزيزي ، حسنتاثير انقلاب اسلامي بر توسعه جامعه مدني ايرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشدتاثير انقلاب اسلامي بر توسعه جامعه مدني ايران1379دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
علیزاده، محسنتاثير انقلاب اسلامي ايران بر شيعيان پاکستانعلوم سیاسیکارشناسی ارشددرخشه، جلالصادقی1384دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
علي احمدي،محمودبررسي نقش اقتصادي و ايدئولوژيک هيات موتلفه اسلامي در پيروزي انقلاب اسلامي طي سال هاي ۱۳۴۲-‎۱۳۵۷علوم سیاسیکارشناسی ارشدخستو، رحیمشمسيني غياثوند،حسن1390دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
فتاحي مجلج ،مهر افروزبررسي مهم ترين درونمايه هاي رمان نويسان زن ايراني پس از انقلاب اسلامي با رويکرد فمينيستيعلوم سیاسیکارشناسی ارشدفرزاد ، عبدالحسينمير عابديني ، ابوطالب1386دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
فدايي‌شجاعي ، حسنتاثير طبقه متوسط جديد در پيدايش انقلاب اسلامي ايرانعلوم سیاسیشاهسوند، پريچهرساعي، احمد1379دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
فیاضی، عبدالناصرانقلاب اسلامي سال ‎۵۷ ايرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشداحمدی،‌حمید1378دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
فیروزه احدیببرسی روابط هویتی ایران و آمریکا در دوران پسا انقلاب اسلامی لز نقطه نظر تئوری سازنده گراییعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمحمدامجدذاکریان85-86دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
کديور ،مجيدنقش مديريت اصلاحات ارضي بر شکل گيري انقلاب اسلامي بين سال هاي ۱۳۵۷-‎۱۳۴۰علوم سیاسیکارشناسی ارشدانصاري ،منصورشيرزادي ،رضا1386دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
کيائي پور ،علي اکبرنقش و کنش نيروهاي روستايي در انقلاب اسلامي ايرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشدخستو، رحیمسجادس،‌فرهاد1392دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
مجيد لک،محمد، نويسندهتاثير انقلاب اسلامي برجايگاه و فعاليت هاي سياسي شيعيان عربستانعلوم سیاسیکارشناسی ارشددرخشه، جلالمحمدجعفری هرندی1393دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
محمد مجيدتاثير انقلاب اسلامي ايران بر جايگاه و فعاليت هاي سياسي شيعيان عربستانعلوم سیاسیکارشناسی ارشددرخشه، جلالمحمدجعفری هرندی1393دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
محمد محمدینقش امام خميني (ره) در پيروزي انقلاب اسلاميعلوم سیاسیکارشناسی ارشدملک یحیی صلاحیازغندی84-85دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
محمد نقی فرزادتاثیر انقلاب سیاسی ایران بر شیعیان افغانستانعلوم سیاسیکارشناسی ارشداحمدیذاکریان86دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
محمدي سيرايي ، حسينبررسي تاثير جايگاه ژئوپليتيک تنگه هرمز بر روابط بين ايران و عمان (پس از انقلاب اسلامي )علوم سیاسیکارشناسی ارشدميرزايي ، محمد مهديملکي ، محمد رضا1391دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
محمدي فرد ،محمدبررسي تاثير ساختار انديشه مذهبي بر حرکت هاي سياسي اجتماعي ايران از استقرار صفويه‌تا پيروزي انقلابعلوم سیاسیکارشناسی ارشدشاهسوند ، پريچهرهرندي ، محمد جعفر1388دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
مصطفی ابطحیعلل تفوق ايدئولوژي سياسي اجتماعي شيعه بر ايدئولوژي‌هاي ديگر در انقلاب اسلامي ايرانعلوم سیاسیدکتریازغندیعلی دوانی78-79دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
مقدم فر ، محمدبررسي تاثير انقلاب اسلامي ايران در سياست خارجي ايالات متحده امريکا در منطقه خاورميانهعلوم سیاسیکارشناسی ارشدامامزاده فرد ، پرويزابراهيمي فر ، طاهره1392دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
ناصری، مجتبیبررسي مقايسه اي مولفه هاي جنبش هاي مصر و تونس با انقلاب اسلامي ايرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشدجلیلوند، محسنملکی، محمدرضا1391دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
نسرین مصفانتایج انقلاب اسلامی ایران در پرتو نظریات توسعه سیاسی و مشارکت سیاسی زنانعلوم سیاسیدکتریقوامبشیریه74دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
نقوي، غلامرضابررسي و سنجش نظريه انقلاب تدا اسکاچ پل: با کاربرد آن در تبيين انقلاب اسلامي ايرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشدامجد، محمداخوان زنجاني ، داريوش1379دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
ولی زاده، علیبررسي مقايسه اي نقش اقشار اجتماعي در انقلاب اسلامي ايران و انقلاب مشروطهعلوم سیاسیکارشناسی ارشدشاهسوند ،پريچهرهازغندی، علیرضا1386دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
هادی رجبیانقلاب اسلامی و چالشهای جهانی شدنعلوم سیاسیکارشناسی ارشددکتر ابراهیم برزگردکتر سید مصطفی ابطحی82-83دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
صادقي ، عليبررسي تطبيقي انقلاب ‎۲۰۱۱ مصر با انقلاب اسلامي ايران ‎۱۹۷۹علوم سیاسیکارشناسی ارشد1392 دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تاکستان
صادقي آبي سفلي ، محسنبررسي انتقادي رهيافت آزادي در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و جبهه مشارکت ايران اسلاميعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1391 دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تاکستان
اشفاق ، علي اکبربررسي مقايسه اي موقعيت سرحدي امام خميني (ره) با شخصيت رواني پهلوي دوم با کاربرد آن در تعيين روانشناختي انقلاب اسلامي ايرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394 دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تاکستان
حاجي اميدي، رحيمتاثيرپذيري جنبش هاي شيعي از قيام امام حسين (ع) با تاکيد بر انقلاب اسلامي ايرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1391 دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تاکستان
مهدوي منش ، ابوالفضلچالش هاي فکري – سياسي داخلي انقلاب اسلامي ايران در دهه چهارمعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1395 دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تاکستان
رحماني ، سعيدنقش احزاب اسلامي در پيروزي انقلاب اسلامي ايران با تاکيد بر هيئت موتلفه اسلاميعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394 دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تاکستان
رمضان فتاحينقش امام خميني در روند پيروزي انقلاب اسلامي ايرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1395دانشگاه آزاد اسلامي – واحد شوشتر
ابراهيمي، اسماعيلبررسي مقايسه اي انقلاب اسلامي ايران و جنبشهاي اخير عربي ( مصر )علوم سياسيکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
احساني ، محمدبازتاب انقلاب اسلامي بر نظريه هاي انقلاب با تاکيد بر نظريه هاي فرهنگيعلوم سياسيکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
احمد نژادطهراني ،ميثمتاثير فقه سياسي شيعه برانقلاب اسلامي ايرانعلوم سياسيکارشناسی ارشداشرفيرهبر1389دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
احمدي ، رمضانعليبررسي نقش نيروهاي منطقه اي و فرامنطقه اي در خشونت هاي ضدشيعي در عراق پس از انقلاب اسلامي ايرانعلوم سياسيکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
احمدي سميهتبيين انقلاب اسلامي ايران بارهيافت فرهنگي -ايدئولوژيکعلوم سياسيکارشناسی ارشداشرفيرشيدي1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
اخلي ، محمدعليتاثير بازتاب انقلاب اسلامي ايران بر گروههاي سياسي در لبنان مطالعه موردي جنبش املعلوم سياسيکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
ادهمي ، فاطمهنقش نخبگان‌سياسي – فکري در انقلاب اسلاميعلوم سياسيکارشناسی ارشد1380-81دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
استوار ، مجيدنقش قدرت نمادين در پيروزي انقلاب اسلاميعلوم سياسيکارشناسی ارشدنقيب زادهمعين الديني1388-89دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
اميدي ، عيسيهويت سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و نقش آن در صدور انقلابعلوم سياسيکارشناسی ارشدشکوهي آذرسنايي1392دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
اميدي ، عين الهبررسي نقش علماي مازندران در پيروزي انقلاب اسلامي ايرانعلوم سياسيکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
آب خضر،اصغربررسي جامعه شناختي جشن هاي پيروزي انقلاب اسلاميعلوم سياسيکارشناسی ارشدمعين الدينيشیرازی1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
آذرمگين سعيدهجايگاه بازاربه عنوان نيروي اجتماعي موثردرپيروزي انقلاب اسلاميعلوم سياسيکارشناسی ارشدسلطانلوسلطاني1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
بابازاده مقدم ، حسينانقلاب اسلامي ايران و نظريه ترميدورعلوم سياسيکارشناسی ارشد1390دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
برزو ، خليلبازتاب انقلاب اسلامي بر روي گروه هاي شيعي افغانستانعلوم سياسيکارشناسی ارشد1391دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
بياني ، علي اصغرتبيين انقلاب اسلامي ايران براساس نظزيه انقلابهاي اجتماعي جهان سوم گرايانه جان قورانعلوم سياسيکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
بي‌تا، کريمآسيب‌شناسي سياسي و فرهنگي انقلاب اسلامي ايران از ديدگاه امام‌خميني (ره)علوم سياسيکارشناسی ارشد1380-81دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
پاوند،فرج ا…بررسي تطبيقي نقش روحانيون درنهضت ملي نفت وانقلاب اسلاميعلوم سياسيکارشناسی ارشداشرفيرشيدي1386-87دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
تجري ، عليبازتاب انقلاب اسلامي ايران بر گروههاي شيعي ، قبل و بعد از فروپاشي صدام ( مطالعه موردي مجلس اعلامي عراق )علوم سياسيکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
توکلي رودي ، اميرتاثير انديشه مردم سالاري بين دو انقلابعلوم سياسيکارشناسی ارشدقرباني 1385-86دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
جعفري آناهيتابررسي روابط سياسي- اجتماعي ايران وهندبعداز انقلاب اسلامي (باتاکيدبادهه اول انقلاب )علوم سياسيکارشناسی ارشدبخشايشي اردستاني
توحيدفام1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
جعفري کلوکن ، حسننقش جريانهاي سياسي ( ۱۳۵۷-‎۱۳۲۰ )در پيروزي انقلاب اسلاميعلوم سياسيکارشناسی ارشد1390دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
جنتي عطايي ، مهدينقش دفاع مقدس در تثبيت آرمانهاي انقلاب اسلامي ايرانعلوم سياسيکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
چمني شهنازبررسي ساختار حقوقي واجتماعي قدرت درجمهوري اسلامي ايران وتحولات آن دردهه اول انقلابعلوم سياسيکارشناسی ارشدشکوهي آذزاميني1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
حاجي محمدي‌پور،رجبروابط چالشهاي ايران و آمريکا از دهه ‎۳۰ شمسي تا پيروزي انقلاب…علوم سياسيکارشناسی ارشد1378-79دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
حجتي ،عبداللهجايگاه ونقش‌عربستان‌سعودي‌درمنطقه‌خاورميانه‌بعدازپيروزي انقلاب اسلامي ايرانعلوم سياسيکارشناسی ارشد1379-78دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
حسيني ، سيد موسيکاربست نظريه پخش در تبيين صدور انقلاب اسلامي در کشورهاي حاشيه خليج فارسعلوم سياسيکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
حسيني ، سيدعليبررسي بازتاب انقلاب اسلامي بر هويت شيعي در لبنان بويژه جنبش امل و حزب اللهعلوم سياسيکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
حصاري ، غلامرضاناتوي فرهنگي عليه انقلاب اسلامي با تاکيد بر عملکرد سياسي سينماي هاليوود بعداز انقلاب ‎۱۳۵۷علوم سياسيکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
حکاکان، ابراهيمبررسي پيوندهاي ارتباطي ايران و امريکا از ابتدا تا انقلاب اسلاميعلوم سياسيکارشناسی ارشدمحمدتقي رضويانابوترابيان1375دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
حمزه شلمزاري قدرت اللهبررسي انقلاب اسلامي ايران برخاورميانه باتاکيد بر بحرينعلوم سياسيکارشناسی ارشدکاظم جلاليدارابي
1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
حيدري ،فاطمهتاثيرانقلاب اسلامي برارتقاسرمايه اجتماعي درجمهوري اسلامي ايران سالهاي ( ۶۸-‎۵۸ )علوم سياسيکارشناسی ارشدميرطيب موسويملک تاج خسروي1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
حيدري فاطمهتاثيرانقلاب اسلامي برارتقاج سرمايه اجتماعي در جمهوري اسلامي ايران (۶۸-‎۱۳۵۸)علوم سياسيکارشناسی ارشدموسويملک تاج خسروي1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
خندستاني، زاهدبررسي جامعه‌شناختي انديشه اصلاح طلبي ديني در نظر متفکران شيعي از سال ‎۱۳۴۲ تا انقلاب اسلامي ايرانعلوم سياسيکارشناسی ارشدتوسليثقفي1375-76دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
داوري دولت آبادي مهديمولفه هاي قدرت نرم انقلاب اسلامي وتاثيرآن برشيعيان لبنانعلوم سياسيکارشناسی ارشدمحموديعيوضي1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
دهقاني ،عبدالسعيددستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران در ابعاد اقتصادي ،فرهنگي ،سياسي ،امنيتي ونظامي در تعامل با نظام بين المللعلوم سياسيکارشناسی ارشدمعين الدينيشيرازي1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ديناروند،علي عباسانقلاب اسلامي ايران و شيعيان جنوب لبنانعلوم سياسيکارشناسی ارشد1379دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
رحماني خليلي،محمودبررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر توسعه سياسي در ايران پس از انقلاب اسلاميعلوم سياسيکارشناسی ارشدجلالي1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
رضائي نظري ،معصومهنقش زنان در فرايند انقلاب اسلامي ايرانعلوم سياسيکارشناسی ارشد1379دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
رمرودي ، زهرامقايسه انقلاب اسلامي ايران با انقلابهاي کبير فرانسه واکتبر ‎۱۹۱۷ روسيهعلوم سياسيکارشناسی ارشدبی تادانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
رمضاني،سعيدبررسي گفتمان عدالت و پيشرفت در دهه چهارم انقلاب اسلامي از منظور مقام معظم رهبريعلوم سياسيکارشناسی ارشداردستاني
اشرفي1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
رنجبران محمدحسينانقلاب اسلامي ايران وتاثير آن برتجديدحيات تمدن اسلاميعلوم سياسيکارشناسی ارشدبخشايش اردستانياشرفي1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
روحاني، مهدينقش و رابطه متقابل فضاي باز سياسي و مطبوعات در پيروزي انقلاب اسلامي ايرانعلوم سياسيکارشناسی ارشدزيباکلامنوابخش1370-80دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
رياحي ؛ محمد رضانقش آيت الله سيد محمد باقرصدر در تاثير و بازتاب انقلاب اسلامي ايران درعراقعلوم سياسيکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
ريگي درخشان محمدبررسي تطبيقي زمينه هاي سياسي بروز انقلاب مشروطه و انقلاب سياسيعلوم سياسيکارشناسی ارشدتفضليزرگر1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
زماني ،زهراتحولات سياسي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي از منظر هنر عکاسي ۱۳۷۶-‎۱۳۵۷علوم سياسيکارشناسی ارشدمقصوديتفضلي1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
سادات ، سيد محمدبازتاب انقلاب اسلامي ايران بر شيعيان ترکيهعلوم سياسيکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
ستاري دستنائي ، بهرامنقش انقلاب اسلامي ايران درمنطقه خاورميانه با تاکيد برمسائل لبنان وحزب اللهعلوم سياسيکارشناسی ارشدبخشايشي اردستانياشرفي 1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ستاري دستنائي ،بهرامنقش انقلاب اسلامي ايران درمنطقه خاورميانه باتاکيدبرمسائل لبنان وحزب اللهعلوم سياسيکارشناسی ارشدبخشايشياشرفي1387دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
سلامي،محمدرضابررسي جامعه‌شناختي احزاب وتشکل‌هاي سياسي دودهه بعدازپيروزي انقلاب اسلامي (۷۷-‎۵۷)علوم سياسيکارشناسی ارشدپيشه ورنوابخش1380دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
سلطانعلي ، سمانهبررسي تاثير انقلاب مشروطه بر انقلاب اسلامي ‎۱۳۵۷علوم سياسيکارشناسی ارشد1390دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
سليمي ،قاسمرمزماندگاري وپويايي انقلاب اسلامي ايران بعدازسه دههعلوم سياسيکارشناسی ارشدعيوضيبخشايشي اردستاني
1388-89دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
سليمي قاسمرمز ماندگاري و پويايي انقلاب اسلامي ايران بعد از سه دههعلوم سياسيکارشناسی ارشدعيوضيبخشايشي اردستاني
1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
سميعي ، خسروبررسي تاثير اقتدار فرهمندي ( کاريزمايي ) امام خميني (ره) بر پيشبرد تحولات دهه‌ي اول انقلاب اسلامي ايرانعلوم سياسيکارشناسی ارشد1389دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
سينه سپهر، گل عليبررسي عوامل‌سياسي و ايدئولوژيکي سقوط حکومت‌پهلوي و انقلاب‌اسلامي ايرانعلوم سياسيکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
شادمهر حسينبررسي تطبيقي انقلاب اسلامي ايران ومصرعلوم سياسيکارشناسی ارشدبخشايشي اردستانيتوحيدفام1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
شعباني ساروئي ،رمضانبررسي اصول وشيوه مبارزاتي امام خميني (ره) درپيدايش وپيروزي انقلاب اسلاميعلوم سياسيکارشناسی ارشددوست محمديعيوضي1379دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
شهروني ،عليراديکاليسم درانقلاب اسلامي بانگرش به نظريه بازيها ( ۱۳۵۷ – ‎۱۳۶۸)علوم سياسيکارشناسی ارشدامينيبشیریه1387-86دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
شياري ، علينقش روشنفکري درپيروزي انقلاب اسلامي دودهه‎۵۰و‎۴۰علوم سياسيکارشناسی ارشد1379دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
صادق سليمان زاده ديزجيدشمن شناسي از منظر رهبران انقلاب اسلاميعلوم سياسيکارشناسی ارشداشرفي1395دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
صادقي زاده ، عليبررسي نقش انقلاب اسلامي در بکارگيري تحريم آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايرانعلوم سياسيکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
صادقيان مجتبيتاثيرانديشه هاوعملکرد آيت الله طالقاني درفرآيند انقلاب اسلاميعلوم سياسيکارشناسی ارشدملک تاج خسرويحق شناس1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
صفرپور فليان ، محمد عليکاربست رويکرد کارکرد گرايي ساختاري در تبيين انقلاب اسلامي ايران با تاکيد بر ظريه چالمرز جانسونعلوم سياسيکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
صفري ،وحدت
بررسي تاثير وقوع انقلاب اسلامي بر تئوري هاي انقلاب
علوم سياسيکارشناسی ارشدتوحيدفامتفضلي1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
صفي الحسيني ، سيد جليلبررسي تاثيرات انقلاب اسلامي ايران بر اسلام سياسي در پاکستان ( با تاکيد بر ديدگاه جان اسپوزيتو )علوم سياسيکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
صلبي ، حميد رضابازتاب انقلاب اسلامي بر کشورهاي آفريقايي ( مطالعه موردي تونس )علوم سياسيکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
صيادي ، ابوالقاسمانقلاب اسلامي وچالش‌هاي جهاني شدن فرهنگعلوم سياسيکارشناسی ارشد1381دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
طباخي ممقاني ،جوادعلل ودستاوردهاي انقلاب دوم (تسخيرلانه جاسوسي آمريکا)باتاکيدبرزمينه هاوپيامدهاازديدگاه امام خمينيعلوم سياسيکارشناسی ارشددوست محمديبخشايشي اردستاني
1382-83دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
طباخي ممقاني،جوادعلل ودستاوردهاي انقلاب دوم (تسخيرلانه جاسوسي آمريکا)باتاکيدبرزمينه هاوپيامدهاازديدگاه امام خميني (ره)علوم سياسيکارشناسی ارشدبخشايشي اردستاني
دوست محمدي1382دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
عابديني، ناصربررسي علت دشمني و اختلاف نظر آمريکا با ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايرانعلوم سياسيکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
عارفي ، سمانهبررسي تطبيقي نقش رهبري ايدئولوژي و توده در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي ايرانعلوم سياسيکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
فدايي ، فريدونتبيين تئوريک انقلاب اسلامي ايران با بهره گيري از نظريه محروميت نسبي تدرابرت گارعلوم سياسيکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
فرامرزي ، جوادانقلاب اسلامي و تحول در فقه سياسي شيعهعلوم سياسيکارشناسی ارشد1391دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
فرزانه صيفوريبررسي رويکرد دو روزنامه واشنگتن پست و نيويورک تايمز نسبت به تحولات انقلاب اسلامي ايران در دولت خاتميعلوم سياسيکارشناسی ارشدعيوضيحق شناس1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
فلاحي سيف الدين ،عليعلل شکل گيري انقلاب اسلامي و چالش هاي پيش روي آن از ديدگاه واقع گرايي انتقادي
علوم سياسيدکتریاشرفيدرخشه1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
فياضي ، عبدالناصرانقلاب اسلامي سال ‎۵۷ ايرانعلوم سياسيکارشناسی ارشداحمدي1378دانشگاه آزاد اسلامي – واحد کرج
قاليچي، سارانقش روشنفکري ديني و شکل گيري و پيروزي انقلاب اسلامي ايران با تاکيد بر انديشه هاي علي شريعتي و مرتضي مطهريعلوم سياسيکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
قزلجايي ، فيروزمذهب و نشانگان مذهبي در فرهنگ سياسي ايران پس از انقلاب اسلاميعلوم سياسيکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
کارگر حميدکارآمدي فقه سياسي شيعه درفضاي جهاني شدن (باتاکيدبر انقلاب اسلامي ايران)علوم سياسيکارشناسی ارشدتوحيدفاماشرفي1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
کاظم زاده انسيهمقايسه انقلاب ايران با انقلاب فرانسه با تکيه بر پيام اين دو انقلابعلوم سياسيکارشناسی ارشدامينيشکوهي آذر1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
کريمان، عليتبيين اقتصادي انقلاب اسلامي براساس نظريات چارلز کورزمنعلوم سياسيکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
گل محمدزاده محمدعليمطالعه تطبيقي انقلاب اسلامي ايران با جنبش هاي اخير در منطقه ( باتاکيد بر جنبش انقلابي مصر)علوم سياسيکارشناسی ارشدتوحيدفامپاک نيا1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
گلچين ، غلام حسينکاربست نظريه بسيج منابع در تبيين انقلاب اسلاميعلوم سياسيکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
ليلا صادقي يامبررسي رابطه سياست و فوتبال در دوران پس از وقوع انقلاب اسلامي ايرانعلوم سياسيکارشناسی ارشدعيوضيشیرازی1388-89دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
متقي ،محرابتاثيرگفتمان چپ (مارکسيسم ) برانقلاب اسلامي دردهه ‎۱۳۵۰ ه – شعلوم سياسيکارشناسی ارشدرتفضليسنايي1387دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
متوليان ، سيدعليبررسي و تحليل زمينه ها و علل تطويل دوران گذار در ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي بر مبناي الگوي ….علوم سياسيکارشناسی ارشدتوحيد فام1385-86دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
محمدي زهراتاثير قيام ‎۱۵خرداد بر مباني فکري انقلاب اسلامي ايرانعلوم سياسيکارشناسی ارشدسلطانلوخسروی1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
مرادي ، سيف الدينبررسي نقش نخبگان فکري درپيروزي انقلاب اسلامي ايرانعلوم سياسيکارشناسی ارشد1388دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
مرتضوي ، معصومهتاثير انقلاب اسلامي ايران برروند جريان آزاد اطلاعات از ديدگاه اساتيد علوم سياسي و علوم ارتباطاتعلوم سياسيکارشناسی ارشد صادق زيبا کلاممحمد سلطاني فر1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
مرتضوي ،معصومهتاثيرانقلاب اسلامي ايران برروندجريان آزاداطلاعاتعلوم سياسيکارشناسی ارشدزيباکلامسلطاني فر1387-88دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
مسن‌آبادي،مرجان
متغيرهاي‌ فرهنگي ‌موثر بر ظهور انقلاب‌ اسلامي ‌ايرانعلوم سياسيکارشناسی ارشدخسرويحق شناس1383دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
معتمدي نيا حسينپيامدهاي ژئو پلتيکي انقلاب اسلامي ايران در خاورميانهعلوم سياسيکارشناسی ارشدمحمد اخباري غلامحسن حيدري1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
معززي ، بيژنبازتاب انقلاب اسلامي در حوزه نظريه‌هاي جامعه شناسي سياسي مطالعه موردي جامعه شناسي فرانسهعلوم سياسيکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
معلمي ،محموداستراتژي آمريکادرقبال جمهوري اسلامي ايران ازمقطع انقلاب اسلامي تاايان ‎۱۳۸۵ هجري شمسيعلوم سياسيکارشناسی ارشدطباطبائي پناهايوبي1386-85دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
مقصودي زينبتاثيرانقلاب اسلامي برمشارکت سياسي واجتماعي زنان ايرانعلوم سياسيکارشناسی ارشدتفضليملک تاج خسروي1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
منوچهري ، محد نقيبررسي تطبيقي تفاوت جايگاه ارتش در پيروزي انقلاب اسلامي ايران و در تحولات ‎2011 مصرعلوم سياسيکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
مير ، عليانقلاب اسلامي و ژئوپليتيک مقاومت در سياست بين الملليعلوم سياسيکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
ميرحسيني،سيد مجتبيتاثير اقدامات سکولاريستي پهلوي دوم در زمينه سازي انقلاب اسلاميعلوم سياسيکارشناسی ارشدشيرازيمقصودي1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ميري ،معصومهتاثر انقلاب اسلامي ايران در ظهور و گسترش اسلام سياسي( مطالعه موردي فلسطين )علوم سياسيکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
ناظر، محمدانقلاب اسلامي ايران و بازتاب آن در کشور اندونزيعلوم سياسيکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
نوري ، محمودتبيين انقلاب اسلامي ايران با بهره گيري از نظريه جيمز ديويسعلوم سياسيکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
نوري بازو ، يوسف عليبررسي نقش فرهنگ سياسي شيعه در پيدايش انقلاب اسلامي ايرانعلوم سياسيکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
وحدت صفريبررسي تاثير وقوع انقلاب اسلامي بر تئوري هاي انقلابعلوم سياسيکارشناسی ارشدتوحيدفامتفضلي1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
وطن‌پرست ،بهروزنهضت‌آزادي و انقلاب اسلامي ايرانعلوم سياسيکارشناسی ارشد1382-83دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
هداوند خاني،خسروروشنفکران ديني ونقش‌آنان در پيروزي انقلاب اسلاميعلوم سياسيکارشناسی ارشد1381-82دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
هزارجريبي، ابراهيمکاربست نظريه توسعه نامتوازن هانتينگتون در تبيين انقلاب اسلاميعلوم سياسيکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
هوشمند فرزانهجريان شناسي جنبش زنان در ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي (۱۳۸۸-‎۱۳۵۷)علوم سياسيکارشناسی ارشدزرگرنيري1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
يارمحمدي فيروزنقش انقلاب مشروطه درتوسعه سياسي ايرانعلوم سياسيکارشناسی ارشدتفضليحق شناس1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ياشين ،مريمبررسي سينماي سياسي پس از انقلاب اسلامي ايران دهه ‎۱۳۶۰و‎۱۳۷۰علوم سياسيکارشناسی ارشدمقصوديبالازاده1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
حسيني، ابوالفضلجنگ رواني در قرآن با تکيه بر نهضت پيامبر اسلام (ص) و انقلاب اسلامي ايرانعلوم قرآن و حدیثکارشناسی ارشدشمع ریزیطباطبائي1395دانشگاه آزاد اسلامي – واحد يزد
حسین حسینی نثارانقلاب اسلامی ایران در ایینه داستانهای کودکان و نوجوانان از سال 1357-77علوم کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسی ارشددکتر علی شکوئیدکتر زهره میرحسینی78-79دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
حسيني، سيده فاطمهبررسي جامعه شناختي ارتباط دينداري نهادمند شده در دوران پس از انقلاب اسلامي و دينداري شخصيمدیریتکارشناسی ارشدحميد پوريوسفي1394تهران شمال
سخائي ، سيدباقربررسي تحولات اداري واستخدامي بعداز پيروزي انقلاب اسلاميمدیریتکارشناسی ارشدغلامعلي رمزگويان1376دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
تارا دشت بزرگآسیب شناسی مسائل فرهنگی زنان در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و ارائه راهبردهای مدیریتی مناسبمدیریت امور فرهنگیکارشناسی ارشددکتر محمدرضا مقدمدکتر سیدرضا صالحی امیری86-87دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
حسین فلاح دلاورشاخص های فرهنگی دولت سازی در دکترین انقلاب اسلامیمدیریت فرهنگیکارشناسی ارشدعزیزابادی94دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
ناجي ، سيد عمادالدينبررسي نشانه شناختي مولفه هاي مورد تاکيد در آثارممنوعه ي سينماي ايران در دوران پس از انقلاب اسلاميمطالعات رسانهکارشناسی ارشدميرفخراييحسن درزيان رستمي1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ترابي سياه چناري ، فاطمهجريان شناسي جنبش هاي شيعيان در عربستان و تاثير انقلاب اسلامي ايران بر اين جنبشهامطالعات منطقه ايکارشناسی ارشد1391دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
حجي زاده ، نعمت اللهتاثيرات انقلاب اسلامي ايران بر انقلاب يمنمطالعات منطقه ايکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
حسين زاده ، حامدبررسي تاثيرات متقابل انقلاب اسلامي ايران و ژئوپليتيک شيعه در خاورميانه
مطالعات منطقه ايکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
حسيني، فاطمه ساداتبررسي تاثير انقلاب اسلامي ايران در بلوک بندي قدرت نظاممطالعات منطقه ايکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
رحيمي ، علي اصغربررسي نگاه حوزه نخبگان مصر به انقلاب اسلامي‌و بازتاب جهاني آنمطالعات منطقه ايکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
رمرودي ، احمد عليبررسي تاثير انقلاب اسلامي ايران بر کشور بحرين ( با تاکيد بر تحولات اخير )مطالعات منطقه ايکارشناسی ارشد1391دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
غفاري ، رضابررسي عوامل شکا گيري و استمرار تحريم جمهوري اسلامي ايران در سياست خارجي آمريکا بعد از انقلاب اسلامي ايرانمطالعات منطقه ايکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
کوهستان نجفي ،حامدتاثيرانقلاب سفيدبرشکل گيري انقلاب اسلاميمطالعات منطقه ايکارشناسی ارشدنادرپورحق شناس1387-88دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
گلاب زايي ، عباسبررسي تطبيقي بازتاب مفهومي ،عملي و چالشي انقلاب اسلامي ايران در خاورميانه عربي با تاکيد بر دو کشور مصر و لبنانمطالعات منطقه ايکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
مزرعه ، محمدبررسي تطبيقي روابط سياسي ايران و عمان قبل و بعد از انقلاب اسلاميمطالعات منطقه ايکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
ميرصادقي ، سيد داودانقلاب اسلامي و نقش حضرت امام در توليد قدرت نرممطالعات منطقه ايکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
نجفي محمدصادقتاثيرانقلاب اسلامي ايران بربيداري اسلامي کشورهاي خاورميانه مطالعه موردي کشور بحرينمطالعات منطقه ايکارشناسی ارشدبلنديانخسروي1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
يزدي ، محمودبازتاب انقلاب اسلامي بر روابط ايران و مالزي ( با تاکيد بر سالهاي زمامداران دکتر ماها تير محمدي )مطالعات منطقه ايکارشناسی ارشد1391دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
يوري ، عبدالغفوربررسي چالش هاي موجود در ايجاد يک سيستم امنيتي پايدار در منطقه خليج فارس پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايرانمطالعات منطقه ايکارشناسی ارشد1391دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
يوسفي ، حليمهبررسي بازتاب انقلاب اسلامي بر مبارزات ملت فلسطين با تاکيد بر جنبش حماسمطالعات منطقه ايکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آزادشهر
آرتا،طنازبررسي و ارزيابي جنبش سقاخانه پس از انقلابهنرکارشناسی ارشدشاهرودي 1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
رعايتي ، زهرهبررسي سير تحول تئاتر کمدي ايران بعد از انقلاب اسلاميهنرکارشناسی ارشدرحمت امينيمسعود دلخواه1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
شکوري ، کبريتحليل نشانه شناختي حضور کودک در سينماي پس از انقلاب اسلاميهنرکارشناسی ارشدفرزان سجوديمحمد حسين همافر1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
محمدي ، شرارهتحليل وبررسي مستند نگاري انقلاب ايران به روايت عکاسان داخلي و خارجيهنرکارشناسی ارشدغلامعلي حاتممحمد رضا شريف زاده1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ميريان ، فاطمهبررسي نقاشي ديواري انقلاب ايران و مکزيکهنرکارشناسی ارشد1385-86دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی