پایان نامه های دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه های دانشگاه آزاد اسلامی

پدید آورندهعنوانرشته تحصیلیمقطع تحصیلیاستاد راهنمااستاد مشاورسال تحصیلمحل تحصیل
اب‍راه‍ی‍م‌آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍اب‍ررس‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ از ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ن‍ظارت‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ در س‍ی‍ره‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر ح‍س‍ن‌ ع‍اب‍دی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌دک‍ت‍ر ه‍اش‍م‌ ن‍ی‍ک‍وم‍رام‌۸۰-۱۳۷۹دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
ابراهیمی، شبنم اخذ اجرت بر واجبات از دیدگاه شیخ طوسی-شیخ انصاری- امام خمینی(ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدمحمد حسن برهانیمحسن جابری عربلو1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ف‍ری‍ب‍اب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ع‍ش‍ق‌ از م‍ن‍ظر ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) و م‍ول‍وی‌ادی‍ان‌ و ع‍رف‍ان‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د (MA)دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ص‍ائ‍ی‍ن‍ی‌دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر اف‍راس‍ی‍اب‌پ‍ور1386دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د زن‍ج‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌
احمدی، کاظم بررسی آرء امام خمینی و ملا احمد نراقی و شیخ فضل الله نوری در باب ولایت فقیه فقه ومبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشداصغر عربیانمهدی خدایی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
اح‍م‍دی، م‍ج‍ت‍بیب‍ررسی م‍ب‍انی ف‍ق‍هی ولایت‌ پ‍درن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ازدواج‌ ب‍اک‍ره‌ رشیده‌ درف‍ق‍ه‌ ام‍امیه‌ ب‍ارویک‍ردی ب‍ر آراء ام‍ام‌ خ‍مینی

فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدح‍س‍ن‌ رض‍ا خ‍ل‍جی1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
اخزری، مصطفی ولایت در عرفان با تکیه بر آراء صدرالدین قونوی و حضرت امام خمینی (ره)عرفان اسلامیکارشناسی ارشد1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز
اخلاقی، حمید تداوم و تحول اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) درباره حکومت از کشف الاسرار تا شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدجلال درخشهمحمد جعفری هرندی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
اخلاقی، سودابهتجلی قرآن وعترت در اندیشه های سیاسی اجتماعی، فرهنگی امام خمینی(ره)علوم قرآن و حدیثکارشناسی ارشدمحمد مهدی مظاهریبابک فرزانهدانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
اخ‍وان‌ زن‍ج‍ان‍ی‌، م‍ه‍ن‍ازپژوهش دو آثارعرفانی حضرت امام خمینی (ره)ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ گ‍ذش‍ت‍ی‌ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ه‍زادی‌ ان‍دوه‍ج‍ردی‌1378دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
اردو، طاهرهجامعه مدنی در پیامدهای امام خمینی (ره)جامعه شناسیکارشناسی ارشدناصرتکمیل همایون حسین ابوترابیان ۷۸-‎۱۳۷۷دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ازک، محسن تاثیر افکار امام خمینی بر حزب الله جنوب لبنانعلوم سیاسی کارشناسی ارشد13۸۸، ‎۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز
اژدرن‍ی‍ا، ش‍ه‍روزب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) ب‍ا ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ن‍م‍ازق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دی‍دال‍ل‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ری‍ان‌دل‌آرا ن‍ع‍م‍ت‍ی‌ پ‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌1385دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ک‍رج‌
اس‍ح‍اق‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ان‍س‍ان‌ ک‍ام‍ل‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د (MA)دک‍ت‍ر خ‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ه‍رام‍ی‌ ق‍ص‍ر چ‍م‍ی‌دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‍ی‌1385دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ده‍اق‍ان‌
اسدی، اکبرتربیت از دیدگاه حضرت امام خمینیفلسفه تعلیم و تربیتک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دمنصور خوشخوییمحمد رضا فریدونی1387دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
اس‍دی‌، ش‍م‍س‍ی‌ح‍ض‍ان‍ت‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ و م‍ق‍ارن‍ه‌ آن‌ ب‍ا ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ر ن‍ظرات‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ال‍ه‍ی‍ات‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دآی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ س‍ی‍د م‍ح‍م‍د م‍وس‍وی‌ ب‍ج‍ن‍وردی‌دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍ی‍ض‌1383دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
اسفندیاری پلنگ، غزاله ابعاد جمهوریت در اندیشه سیاسی امام خمینی ( ره )علوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
اسفهبدی، خسروبررسی احکام فقهی و حقوقی ارتداد و تطبیق آن با نظریات امام خمینی(ره)فقه ومبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدعباسعلی سلطانی1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار
اسکندری نسب، علیارمقایسه اندیشه سیاسی علامه نائینی و امام خمینی در باب تشکیل حکومت اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمهدی حسنی باقریمجید معصومی1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت
اسلامی، مجید تبیین جایگاه مومن از منظر امام خمینی (رحمه الله علیه)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدابوالقاسم عاصیشهربانو مهینی1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
اسماعیل نیا بالف، محسنبررسی تلمیحات دردیوان امام خمینی (ره)زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدبهرام خشنودیسیدحسن سید ترابی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت
اسماعیلی فرد ،ملیحه الساداتحقوق مخالفان در نظام اسلامی با تاکید بر آرا و سیره امام خمینیالهیات (فقه و مبانی)کارشناسی ارشدخلیل الله احمدوندخدیجه مرادی1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
اش‍راف‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌ت‍ح‍ول‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دن‍ورال‍ل‍ه‌ ق‍ی‍ص‍ری‌م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ ال‍ه‍ی‌م‍ن‍ش‌1386دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ق‍م‌
اش‍رف‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ر دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دع‍ل‍ی‍رض‍ا ازغ‍ن‍دی‌پ‍ی‍ش‍ه‌ور1374دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
اشرفی، محمد علی نقش نظام فرهنگی در تعامل اجتماعی با تاکید بر اندیشه امام خمینی(ره)اندیشه سیاسیکارشناسی ارشدعبد الرحیم عناقه1379دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان
اشفاق ، علی اکبربررسی مقایسه ای موقعیت سرحدی امام خمینی (ره) با شخصیت روانی پهلوی دوم با کاربرد آن در تعیین روانشناختی انقلاب اسلامی ایران
علوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان
اصالتی، رضاجایگاه و کارکردهای روحانیت و دانشگاهیان در اندیشه امام‌خمینی و رهبریعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
اصفهانی ، محسنمقایسه روشهای تربیت اسلامی از دیدگاه امام خمینی ( ره) وعلامه طباطباییتعلیم و تربیت اسلامیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن
اطمینان قوچانی، شیمابررسی مبانی فقهی و حقوقی طلاق با تاکید بر آراء شهید ثانی و امام خمینیحقوقکارشناسی ارشدغلامحسن دلاور1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
اعتدال، عصمتفلسفه تربیت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدابوالقاسم عاصیاحمد صادقیان1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
اعتمادیان، علیرضاسیر تحول نظریه‌های وحدت اسلامی پس از انقلاب اسلامی (با تاکید بر آراء امام خمینی و آیت الله خامنه‌ای)اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدموسی نجفیفریدالدین حداد عادل1389داننشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
اعظم پور، صغری نقش زن در توسعه فرهنگی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)علوم سیاسیکارشناسی ارشدسید عباس فروغیمعصومی1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت
افشار، کبری بررسی تطبیقی انسان کامل از دیدگاه عزیز الدین فلسفی و امام خمینی(ره)فلسه و حکمتکارشناسی ارشدغلامعلی آریا1392دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
اقبالی زارچ، اسماعیلبررسی فقهی و حقوقی کنوانسیون معاملات کالا(بخش شروط فسخ معامله) با محوریت نظرات امام خمینیفقه و حقوقکارشناسی ارشدمجید وزیریعلی بهرامی نژاد1391دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
اکبری تیر،اصغرعلی بررسی مقایسه‌ای حکومت اسلامی دراندیشه علامه نائینی وامام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد اکبراشرفیجهانبخش ایزدی1387-1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ال‍ک‍ائ‍ی‌، ق‍رب‍ان‍ع‍ل‍ی‌ن‍ق‍ش‌ زم‍ان‌ و م‍ک‍ان‌ در اج‍ت‍ه‍اد و ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ آن‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(رض‍وان‌ ال‍ل‍ه‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌)فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دعلیرضا فیضعلی مهدیزاده1376دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌.
ال‍ل‍ه‌ ب‍خ‍ش‌، س‍ع‍ی‍دم‍ع‍اد از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ای‍ران‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دح‍م‍ی‍درض‍ا م‍ل‍ک‌ م‍ح‍م‍دی‌ع‍ل‍ی‌ ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌1383دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ق‍م‌
ال‍ل‍ه‍ی‍اری‌، م‍ج‍ی‍دع‍رف‍ان‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ال‍ه‍ی‍ات‌ (ادی‍ان‌ و ع‍رف‍ان‌)ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر م‍ه‍دی‍زاده‌دک‍ت‍ر آری‍ا۷۸-۱۳۷۷دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ش‍ه‍رری‌
امامی، زهرانفد فمینیسم با تاکید بر آراء امام خمینی و مرتضی مطهریاندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدمحمد رحیم عیوضی1394دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ام‍ان‍ی‌ف‍ر، ح‍ی‍درم‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ت‍س‍اه‍ل‌ و ت‍س‍ام‍ح‌ (ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ آراء ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌))ف‍ق‍ه‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دراغ‍ب‍ی‌م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌ گ‍رج‍ی‍ان‌1379دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
امیر، زهراعلل تغییر رویکرد امام خمینی از تعامل با نظام پهلوی تا لزوم براندازی آناندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشداکبر اشرفیارسلان قربانی شیخ نشین1393دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
امیری ابراهیم محمدی، وحید تطبیق اندیشه های امام خمینی (ره) راجع به نقد حاکم و حکومت با اصول حقوق عمومیحقوق عمومیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دحسین هادوی1393دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
ام‍ی‍ری‌، ع‍ی‍س‍ی‌ب‍ررس‍ی‌ اه‍داف‌، روش‍ه‍ا و م‍ح‍ت‍وای‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر م‍ح‍س‍ن‌ خ‍ادم‍ی‌دک‍ت‍ر ش‍اپ‍ور ام‍ی‍ن‌ ش‍ای‍ان‌۷۵-۱۳۷۴دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ش‍ی‍راز
امین الرعایا، مرآتبررسی و تبیین مفهوم انسان کامل در اندیشه امام خمینیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدشهربانو مهینیاعظم اعتمادی فرد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
امین، حسن بررسی تطبیقی احوال و مقامات عرفانی در دیوان حضرت امام خمینی و خواجه حافظشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدعزیزالله توکلیهادی حیدری نیا1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
امینی زاده، فاطمهتولی و تبری در اندیشه امام خمینی (ره)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدمحمد مهدی خواجه پور شمع ریزی، حمید1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
انصاری، رضابازخوانی و تحلیل بر خیار شرط از کتاب البیع امام خمینی (ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دعباسعلی حیدرییونس واحد یاریجان1389دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
انصاری، علی سیر و سلوک عرفانی از دیدگاه امام خمینی(ره)ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍یکارشناسی ارشدعبد الرحیم عناقه1386دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان
ان‍ص‍اری‌، م‍ه‍دی‌ت‍أث‍ی‍ر ه‍ج‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) از ع‍ت‍ب‍ات‌ ع‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ه‌ پ‍اری‍س‌ در پ‍ی‍روزی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ت‍اری‍خ‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌دک‍ت‍ر س‍ع‍ی‍دی‍ان‌1380دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی،‌ واح‍د ش‍ه‍رری‌
انصاری،محمد مهدی بررسی تطبیقی نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) و آیت الله ملا احمد نراقی(ره)علوم سیاسیکارشناسی ارشد بخشایش اردستانیجلالی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
اولادقباد، محسن بررسی اندیشه های آخوند خراسانی و امام خمینی (ره) در باره حکومت اسلامی با تکیه بر ولایت فقیهفقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دعلی اکبر گرجیحسین جوان آراسته1390دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
ایرانمنش، هما نقش زن در تکامل معنوی خانواده و جامعه از دیدگاه امام خمینی(ره) مطالعات زنانکارشناسی ارشدابراهیم خراسانی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت
ایروانی غفاری، راضیهدیدگاه عالمان شیعه ایران معاصر: امام خمینی (س) و استاد مطهری (ره) در مورد “حقوق سیاسی زنان”علوم سیاسیکارشناسی ارشدابراهیم برزگرملک یحی صلاحی1385دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
ایزدی اغجه کهل، یحیی تحلیل رهبری سیاسی امام خمینی بر مبنای الگوهای استراتژیکعلوم سیاسی کارشناسی ارشدجهانگیر باقری بی تادانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز
آبگول، فاطمه حقوق بشر از دیدگاه امام خمینی(ره)فقه ومبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدعباسعلی سلطانی1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار
آخوندی، حسینمبانی نظری دفاع از فلسطین در اندیشه امام خمینیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشداحمد صادقیان شهربانو مهینی1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
آذر پیکان، حدیثقاعده لاضرر از دیدگاه امام خمینی و تطبیق آن با مبحث سوءاستفاده از حقفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشداحمد رضا توکلی1394دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
آذری، محمد رضا مساله ربا و حیله های شرعی آن از دیدگاه امام خمینی و آیت الله خوییفقه ومبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدرضا افتخاری1387دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار
آریان پور، سعید جرم سیاسی از منظر حقوق عمومی با تاکید بر دوران خلافت امام علی (ع )و دیدگاههای امام خمینی (ره )حقوقکارشناسی ارشددکتر توجهی1382-1383دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
آزاد فر، محمد جواد تاثیر امام خمینی(ره) بر جنبش شیعیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمهدی حسنی باقری1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت
آزادی کناری، رضانقش امام خمینی در فرآیند دولت سازی ایران پس از انقلاب اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات آیت ا… آملی
آسیابانی، حسینبررسی مفهوم عشق در آثار عرفانی امام خمینیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدمحمدرضا ابوئیشهربانو مهینی1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
آقاجانی، محمود تحقیق و ترجمه رساله الجتهاد و التقلید حضرت امام خمینی(ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدعلی نکونام1380دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت
آل‍ب‍اش‌ ب‍اوی‍ل‌، م‍ری‍م‌م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ح‍ض‍ور زن‍ان‌ در اج‍ت‍م‍اع‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر زه‍را ف‍ه‍رس‍ت‍ی‌دک‍ت‍ر ه‍ادی‌ ع‍ظی‍م‍ی‌ گ‍رک‍ان‍ی‌1383دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
آئینه نگینی ،قدمعلیمطالعه تطبیقی مفهوم آزادی ازدیدگاه امام خمینی (ره)ودکترعلی شریعتیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت
بارانی بیرانوند، ابراهیم تبیین وحدت و کثرت وجود در فلسفه اسلامی با مقایسه دیدگاه‌های حاجی سبزواری (ره)، علامه طباطبایی (ره) و امام خمینی (ره)فلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی ارشدبیوک علی زادهاحمد بهشتی1388-89دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
بازمانده قرائی، زهره بررسی قائده لاضرر با رویکردی به نظرات حضرت امام خمینیفقه و مبانیکارشناسی ارشدسید مصطفی محقق احمد آبادی1390دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
بازیار، احمد جایگاه تفاسیر فقهی امام خمینی(ره) بر نوسازی سیاسی ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمحمد موسویرحیم خستو1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
باطنی، فاطمههویت اسلامی از منظر امام خمینیروابط بین المللکارشناسی ارشدمحمد توحید فام پاک نیا1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ب‍اق‍رن‍ژاد، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وای‌ وص‍ی‍ت‌ن‍ام‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ال‍ه‍ی‌ ره‍ب‍ر ک‍ب‍ی‍ر ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ق‍دس‌ س‍ره‌)روانشناسی و علوم اجتماعیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ح‍م‍د دادگ‍ران‌م‍ح‍م‍د س‍ل‍طان‍ی‌ف‍ر1378-1377دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
ب‍اق‍رن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍درض‍اال‍ه‍ام‌گ‍ی‍ری‌ ق‍ی‍ام‌ و م‍ب‍ارزات‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (رح‍م‍هال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌) از ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌ال‍ه‍ی‍ات‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ح‍ج‍ت‍ی‌م‍ش‍اور م‍ه‍دی‌زاده‌1376دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
باقری طادی، حدیثامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه شیخ انصاری، ملا احمد نراقی و امام
خمینی( ره)
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت اسلامیکارشناسی ارشدهاشم گلستانی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)
باقری، مهردادجایگاه مصلحت در فقه سیاسی شیعه با تاکید بر دیدگاه های امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر
باقریان، فاطمهبررسی نقش زن در تحولات سیاسی و اجتماعی از منظر امام خمینیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدشهربانو مهینیاعظم اعتمادی فر1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
باهار ناز، محسننسبت شناسی تفرد و حضور در تفکر غرب و اندیشه اسلامی با مطالعه موردی تطبیق اندیشه تربیتی کانت با امام خمینیفلسفه غربکارشناسی ارشدمحمد اکوان1391دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ب‍خ‍ش‍ی‌، ج‍وادام‍ر ب‍ه‌ م‍ع‍روف‌ و ن‍ه‍ی‌ از م‍ن‍ک‍ر (م‍ق‍ای‍س‍ه‌ دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) ب‍ا س‍ای‍ر ف‍ق‍ه‍ا)فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌ م‍وس‍وی‌دک‍ت‍ر س‍ی‍د اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ن‍ق‍ی‍ب‍ی‌۸۵-۱۳۸۴دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
بخشیان، مهدیمفهوم نرمش قهرمانانه در مبانی اسلام و اندیشه سیاسی امام خمینی و اندیشه سیاسی مقام معظم رهبریاندیشه سیاسیکارشناسی ارشدمسعود جعفری نژاددانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا
براتلو، زهرا تقیه در حج با رویکردی بر نظرات امام خمینی(ره) فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدابراهیم صدیقیعلی اصغر نراقی1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
براتی، فریدون آزادی سیاسی از دیدگاه امام خمینی و دکتر شریعتیاندیشه سیاسیکارشناسی ارشدرضا باقی زاده1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان
ب‍رزگ‍ر، م‍ح‍س‍ن‌ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ دول‍ت‌ م‍درن‌ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ص‍طف‍ی‌ م‍ل‍ک‍وت‍ی‍ان‌ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر م‍ص‍دق‌1383دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ق‍م‌
برزگرمنش، عبدالرضاالگوی رهبری امام خمینی و نقش آن در پیروزی انقلاب اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدعلیرضا سبزیان موسی آبادیدانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا
برزگری، محمداندیشه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدکمال خواجه پورسید حمید شمع ریزیدانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
برنده ، عهدیهتکالیف دولت از دیدگاه فارابی و امام خمینی (ره)علوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
بشری، محمدرضاامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امامیه با نگرش بر آراء امام خمینیفقه و مبانی حقوقکارشناسی ارشدحسن رضا خلجی1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
بلوکی، غلامحسین طریقت از دیدگاه سید حیدر آملی و امام خمینیعرفان اسلامیکارشناسی ارشدقنبری1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور
بنده خدایزدی، حسینجایگاه توسعه سیاسی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی با تاکید بر اندیشه های سیاسی امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدرهبرمحمودی1386دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
بنی اسدی، مسعودبررسی توسعه سیاسی در ایران از دیدگاه امام خمینیاندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشداکبر اشرفیحسین تفضلی1386دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
بنی کریمی، سیدمحمد نقش نظریه وعمل سیاسی امام خمینی درشکل گیری نظام ارزشی عقلانی جمهوری اسلامی ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
بنی هاشم، میرخلیلبررسی تطبیقی اندیشه متفکرین مذهبی در مورد حکومت اسلامی(امام خمینی، مصباح و سروش)علوم سیاسیکارشناسی ارشدمحمد موسوی1388دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د زنجان
بنیعلی، عبدالرضا ذات و صفات الهی از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقایسه آن با آراء علامه طباطبایی (ره)فلسفه و حکمت کارشناسی ارشدحسن ابراهیمیصدر الدین طاهری1386دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
بوستانی، حشمت اله بررسی اجماع با تاکید بر نظر امام خمینی(ره) و محقق اردبیلیفقه و مبانیکارشناسی ارشدمحمد رضا حبیبی مهر1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج
بهزادی، محمد حسین نظم جهانی مطلوب از دیدگاه امام خمینی (ره)علوم سیاسی کارشناسی ارشدمحمد کاظم کاوه پیشقدم1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
بهشتی، محمدصادقمقایسه تطبیقی اندیشه سیاسی میرزای نائینی و امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدسید مصطفی ابطحیمجید توسلی رکن آبادی1390-91داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
بهلولی، اکرمسیمای اهل بیت (علیهم السلام) از دیدگاه عرفانی امام خمینی (ره)عرفان اسلامیکارشناسی ارشد1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز
بیات، قاسم مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه در مقایسه با نظرات آخوند خراسانی و امام خمینی(ره)فقه و مبانیکارشناسی ارشدرضا باقی زادهدانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان
ب‍ی‍ات‌، م‍ح‍م‍دب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)فلسفه تعلیم و تربیتک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر ح‍س‍ی‍ن‌ ت‍اج‌آب‍ادی‌دک‍ت‍ر م‍ه‍رداد ن‍ورب‍خ‍ش‌1380دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
ب‍ی‍اد، ف‍رام‍رزم‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر س‍وره‌ ح‍م‍د ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) ب‍ا ت‍ف‍اس‍ی‍ر م‍ع‍اص‍ر س‍ن‍ی‌ و ش‍ی‍ع‍ی‌ادی‍ان‌ و ع‍رف‍ان‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د (M.A)دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ص‍ائ‍ی‍ن‍ی‌دک‍ت‍ر ق‍دم‍ع‍ل‍ی‌ س‍رام‍ی‌1386دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د زن‍ج‍ان‌
ب‍ی‌ت‍ا، ک‍ری‍م‌آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ق‍دس‌ س‍ره‌)ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ح‍م‍دب‍اق‍ر خ‍رم‍ش‍ادح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌1381دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
بیدکی، زهرا توکل، تسلیم و رضا از دیدگاه امام خمینی (ره) و محیالدین عربیعرفان اسلامیکارشناسی ارشدهادی وکیلیاسماعیل منصوری لاریجانی1383-84دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
بیگی ابهری، محسنتاثیر الگوهای پیامبران الهی بر مبارزات سیاسی امام خمینی با تاکید بر الگو حضرت موسیاندیشه سیاسیکارشناسی ارشدحبیب الله ابوالحسن شیرازیاحمد بخشایشی اردستانی1393دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
پاکپور، اعظم تأثیر سبک عراقی بر شعر امام خمینی ( ره )زبان و ادبیات فارسیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دمحمد رضا زمان احمدیجلیل مشیدی1379دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
پالیزگیر، عبداللهتوسعه سیاسی در آثار و اندیشه های امام خمینیالهیاتکارشناسی ارشدرضا شیرزادیمحمد جعفری هرندی1391دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د کرج
پ‍روی‍ن‌، ک‍ل‍ث‍وم‌ف‍ن‍ون‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ ادب‍ی‌ در غ‍زل‍ی‍ات‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ رض‍ای‍ی‌ح‍ب‍ی‍ب‌ ت‍ب‍را1388دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ب‍وش‍ه‍ر
پروین‌زاد، مهدی

بررسی دیدگاه انتقادی امام‌خمینی (ره) درباره رسانه‌ها در دوران پهلوی باتاکید بر مطبوعاتارت‍ب‍اطات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌کارشناسی ارشد احمد پیشه ورمحمد سلطانی فر۸۰-‎۱۳۷۹دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
پژوهش نیا، هادیمقایسه باطن قرآن از دیدگاه امام خمینی و علامه طباطبایی با سایر مفسرینقرآن‌وحدیثکارشناسی ارشدمحمد مهدی پور گل1382-1383دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
پ‍ن‍اه‍ی‌، س‍ج‍ادب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍ی‍اس‍ی‌ رض‍ا ش‍اه‌ و آت‍ات‍ورک‌ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دع‍ل‍ی‌ ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌ع‍ب‍دال‍ام‍ی‍ر ج‍رف‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ش‍اه‍ک‍ار1382دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ش‍ی‍راز
پور سیاهجل، محمد موسی جایگاه سیاسی و اجتماعی زنان از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)مطالعات زنانکارشناسی ارشدخراسانیجلالیدانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت
پوردهقانی، عباسعلیشجاعت و ظلم ستیزی حضرت امام خمینی (ره) و تاثیر آن بر پیروزی و بقاء انقلاب اسلامی ایرانشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشداحمد طباطباییابوالقاسم عاصی1395دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
پورکاوه، زهراجایگاه صمت و سکوت در عرفان اسلامی با تکیه بر آراء عرفای مشهور(امام خمینی، علامه حسن زاده آملی و خواجه عبدالله انصاری)عرفان اسلامیکارشناسی ارشد1391 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز
پ‍وی‍ا، ت‍ورج‌ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ض‍ع‍ف‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و س‍ی‍اس‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌ در ع‍ص‍ر ح‍اض‍ر در دی‍دگ‍اه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌(ره‌)ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دع‍ب‍اس‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌اص‍غ‍ر م‍ن‍ت‍ظر ال‍ق‍ائ‍م‌1376دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ش‍ه‍رض‍ا
پهلوان نصیر، لالهحاکمیت عدالت اجتماعی در نهج البلاغه و سیره امام خمینی (رحمه الله علیه)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشد اعظماعتمادی فر ابوالقاسم عاصی1395دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
تاجدینی، محمد عیسیرابطه اخلاق و سیاست در اندیشه و رفتار سیاسی امام خمینیاندیشه سیاسیکارشناسی ارشدرشیدیسهرابی1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
تامینی لیچائی، علیخطابات فقهی و قانونی در اندیشه حضرت امام خمینیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد1391دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د لاه‍ی‍ج‍ان‌
تقی پور، لطف الله بررسی مبانی فقهی وکلامی نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) و آخوند خراسانی و شیخ انصارالهیاتکارشناسی ارشدقباد محمدی1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج
ت‍ل‍ه‌ج‍ردی‌، ح‍س‍ن‌ گ‍ودرزش‍رح‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ب‍ح‍ث‌ ارت‍داد از ک‍ت‍اب‌ ت‍ح‍ری‍رال‍وس‍ی‍ل‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ال‍ه‍ی‍ات‌، گ‍رای‍ش‌ فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دآی‍ت‍ی‌م‍ه‍دی‌زاده‌1377دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
ت‍وران‍ی‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ع‍رف‍ان‌ ح‍م‍اس‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د (M.Sc)دک‍ت‍ر ش‍ی‍خ‌ الاس‍لام‍ی‌دک‍ت‍ر ف‍اطم‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، دک‍ت‍ر م‍ن‍ص‍وری‌ لاری‍ج‍ان‍ی‌1382دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
توسلی، رضاتحلیل محتوای فرهنگی پیام ها و نامه های امام خمینی(ره)مدیریت امور فرهنگیکارشناسی ارشدرضا اسماعیلی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)
ت‍وف‍ی‍ق‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ان‍ق‍ش‌ زم‍ان‌ و م‍ک‍ان‌ در اج‍ت‍ه‍اد و ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ آن‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(رض‍وان‌ ال‍ل‍ه‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌)فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌ گ‍رج‍ی‍ان‌ع‍ل‍ی‍رض‍ا ص‍اب‍ری‍ان‌1381دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
توکلی، احمدرضانظریه‌ی «خطاب های قانونی» امام خمینی (ره) و آثار عملی آنفقه و مبانی حقوق اسلامیدکتریعلیرضا امینی، محمد کاظم رحمان ستایشسید محمد رضا آیتی1391داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
تونئی، مجتبیجایگاه مصلحت در فقه و نظام قانون گذاری ایران با تاکید بر دیدگاه امام خمینیفقه و مبانی حقوقکارشناسی ارشدحسن رضا خلجی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
ثقفی، سیمابررسی تطبیقی تهذیب نفس از دیدگاه ملا مهدی زاقی و امام خمینیفلسفهکارشناسی ارشدقاسمعلی کوچانی1381دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ج‍ع‍ف‍رزاده‌ ی‍زدی‌، اح‍م‍دع‍رف‍ان‌ در ش‍ع‍ر ام‍ام‌ [خ‍م‍ی‍ن‍ی‌] (ره‌) (ب‍ررس‍ی‌ م‍ض‍ام‍ی‍ن‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ و ص‍ور خ‍ی‍ال‌ در ش‍ع‍ر ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌))زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر اح‍م‍د ک‍راب‍ی‌دک‍ت‍ر س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ع‍ل‍وی‌ م‍ق‍دم‌1383دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د س‍ب‍زوار
جعفری، احمدنقش رسانه های جمعی در تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی(ره) علوم تربیتیکارشناسی ارشدجمشید صدری1387دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان
ج‍ع‍ف‍ری‌، اص‍غ‍رت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) در دف‍اع‌ از م‍ل‍ل‌ اس‍لام‍ی‌ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر اح‍م‍د دوس‍ت‌ م‍ح‍م‍دی‌دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌۷۹-۱۳۷۸دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
جعفری، الهه بررسی احکام فقهی غنا و مصادیق آن از نظر امام خمینی(ره) و آیت الله بهجتفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدفروزان علایی نوینجمال رضایی حسن آبادی۹۳-‎۹۲
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
جعفری، عباس تبیین جایگاه تربیتی حجاب و نقش آن در پیشگیری از آسیب های اجتماعی از منظر امام خمینی (ره) و امام خامنه ای (مدظله)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدشهربانو مهینی1395دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
جعفری، عبدالخالقاخلاق مدیریتی از منظر امام خمینیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدابوالقاسم عاصیاحمد صادقیان1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
ج‍ع‍ف‍ری‌، ق‍اس‍م‌ مبانی فقهی نظارت شهروندان بر حاکمان (با تاکید بر نظر امام خمینی (ره))فقه و مبانی حقوق اسلامیدک‍ت‍ری‌سید مصطفی محقق دامادکاظم قاضی زاده1385-86دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
جعفری، سید یاسین حقوق و تکالیف زوجین با توجه به نظر جمع امام خمینی و آیت الله خوییفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد1395دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
جلالی، زهرا تبیین اندیشه های حفاظتی امنیتی امام خمینی (ره)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشداعظم اعتمادی فراحمد صادقیان1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
جلالی، لیلا مبانی الگوهای رفتاری امام خمینی درآثارمکتوب وتطبیق آن باقرآن کریم علوم قرآن و حدیثکارشناسی ارشدمحمد حسین تواناییسیمیندخت شاکری1387دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
جلیلوند، مرتضیشروط ضمن عقد نکاح و آثار تخلف آن در فقه شیعه و قوانین با تاکید بر آراء امام خمینیحقوقکارشناسی ارشدذبیح الله مطهری خواه1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
ج‍لیلی،‌ م‍ه‍دیج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای ب‍لاغی و زب‍انی در اش‍ع‍ار ام‍ام‌ خ‍مینی (ره‌)زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشده‍ادی خ‍دیور1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
جمالی پاپکیاده، کبرینوآوری های اصولی امام خمینی (ره)
فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد1392دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د لاه‍ی‍ج‍ان‌
ج‍وان‍ی‌ م‍طل‍ق‌، رق‍ی‍ه‌ح‍ق‌ اش‍ت‍غ‍ال‌ زن‍ان‌ ب‍ا ت‍أک‍ی‍د ب‍ر دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د (MA)دک‍ت‍ر اح‍م‍د ب‍اق‍ری‌دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ام‍ی‍ن‍ی‌۸۶-۱۳۸۵دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
جور شریفی، صالح تجلی قرآن در آثار عرفانی و ادبی امام خمینی(ره)علوم قرآن و حدیثکارشناسی ارشدسیاوش رودگر کوهپرمنیر السادات پورطولمی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
ج‍وه‍ری‌، س‍ل‍طن‍ت‌م‍ب‍ان‍ی‌، اص‍ول‌ و ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ آم‍وزگ‍ارع‍ل‍ی‌ ق‍ائ‍م‍ی‌ ام‍ی‍ری‌1379دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
جهان تیغ، محمودبررسی ودیعه از دیدگاه شهیدین و امام خمینی و تطبیق آن با حقوق مدنیفقه وحقوقکارشناسی ارشدجعفری هرندیفخاریان1380-81دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
جهانگیری، اکرم انسان کامل از منظر امام خمینی(ره) و شهید مرتضی مطهری
عرفان اسلامیکارشناسی ارشدمیر هادی موسوی نیا
1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار
چ‍ال‍وئ‍ی‌، ص‍دی‍ق‍ه‌م‍ج‍س‍م‍ه‌س‍ازی‌ و ن‍ق‍اش‍ی‌ در ف‍ق‍ه‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ر ن‍ظر ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د سید ابوالقاسم نقیبیاحمد علی قانع1384دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
چ‍ق‍ای‍ی‌، م‍ه‍دی‌ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ت‍ئ‍وری‍ک‌ دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) در ب‍راب‍ری‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ع‍دال‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌اق‍ت‍ص‍ادک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر م‍ح‍م‍د خ‍وش‌چ‍ه‍ره‌دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ص‍اب‍ری‍ان‌1381دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
چهار لنگ،بهنامبررسی فقهی وحقوقی حریم خصوصی وجایگاه ان در امنیت اجتماعی با تاکید بر آرائ امام خمینی(ره)فقه ومبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدجمال رضایی حسین ابادیمهدی خدایی1394دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د کرج
حاتمی میری، نرگساندیشه های فلسفی و کلامی امام خمینیفلسفهکارشناسی ارشداحمد بهشتیدکتر نجفی افرا
1381دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
حاتمیان، رمضانعلیمدیریت خانواده در اندیشه و سیره حضرت امام خمینی (ره)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدابوالقاسم عاصیشهربانو مهینی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
حاجی بابائیان امیری، سید فاطمهتجلی دین و عرفان در آثار امام خمینی ادبیات فارسیکارشناسی ارشدمحمد علی گذشتیبهزادی اندوهجری1387دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ح‍اج‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍اب‍ازت‍ف‍س‍ی‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ در ای‍ران‌ (ب‍ا ت‍أک‍ی‍د ب‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌))اندیشه سیاسیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر س‍ی‍د م‍ص‍طف‍ی‌ اب‍طح‍ی‌دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍د ع‍ی‍وض‍ی‌1380-81دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
حاجیان، حیدر
عرفان و امام خمینی در دیوان اشعارزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدسید احمد حسینی کازرونیسید جعفر
حمیدی
بی تادانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر
ح‍اج‍ی‌زاده‌، س‍ی‍روس‌ج‍ای‍گ‍اه‌ ن‍ظری‍ه‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در اس‍لام‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دآی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ دک‍ت‍ر ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ ع‍م‍ی‍د زن‍ج‍ان‍ی‌دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ذاک‍ر اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌1384دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
ح‍اج‍ی‌غ‍لام‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ام‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر س‍وره‌ ح‍م‍د ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) ب‍ا ت‍ف‍اس‍ی‍ر م‍ع‍اص‍ر س‍ن‍ی‌ و ش‍ی‍ع‍ی‌ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دی‍دال‍ل‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ری‍انع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د طال‍ب‌ ت‍اش‌1387دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ک‍رج‌
ح‍ام‍دی‌ ک‍ل‍ج‍اه‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ام‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ام‍ر ب‍ه‌ م‍ع‍روف‌ و ن‍ه‍ی‌ از م‍ن‍ک‍ر ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ راغ‍ب‍ی‌م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌ گ‍رج‍ی‍ان‌ ع‍رب‍ی‌1379دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
حبیب نژاد، رقیه تحلیل محتوای نامه های خانوادگی حضرت امام خمینی (ره)کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسی ارشدزهره میر حسینیزهرا اباذری1395دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
حبیبی تیله نویی، فاطمه بررسی زمینه ها و مضامین قرآنی وصیت نامه امام خمینی(ره) علوم قرآن و حدیثکارشناسی ارشدسید احمد میریان آکندیحمید محمد قاسمی1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
حبیبیان، احمد توحید خداوند و کثرت عالم از منظر امام خمینی (ره)فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشدبیوک علی زادهموسی طاهری1389-90دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
ح‍ج‍ازی‌، م‍ی‍ن‍اری‍ش‍ه‌ی‍اب‍ی‌ خ‍اس‍ت‍گ‍اه‍ ه‍ای‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) در رس‍ال‍ه‌ س‍رال‍ص‍ل‍وه از دی‍دگ‍اه‌ ق‍رآن‌ و روای‍ات‌ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دع‍ب‍اس‌ ه‍م‍ام‍ی‌م‍ح‍م‍د غ‍ف‍ران‍ی‌1380دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌
حسن زاده، رویا بررسی مبانی فقهی ارتداد با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(ره)فقه و مبانیکارشناسی ارشدسید محمد موسوی بجنوردی1383دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
حسن‌زاده کلیشمی، ابراهیم بررسی مشروعیت سیاسی از نظر امام خمینی (ره) و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدیاندیشه سیاسی اسلامکارشناسی ارشدفیروز اصلانیفرهاد زیویار1391-92دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
حسنی، محمد تجلی دانش معانی در دیوان حضرت امام خمینی ( ره )زبان و ادبیات فارسیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دشاهرخ حکمتمحمد رضا قاری1387دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
ح‍سین‌ زاده‌ چ‍م‌ گ‍ردانی، لیلاب‍ررسی م‍ب‍انی ف‍ق‍هی و ح‍ق‍وقی ع‍ق‍ود ب‍ان‍کی ب‍ا ت‍اکید ب‍ر آراء ام‍ام‌ خ‍مینی (ره‌)

فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدم‍رضیه‌ پیل‍ه‌ ور1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
حسین زاده، سمیه حقوق سیاسی زنان از دیدگاه امام خمینی (ره)علوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
حسینی حسن نوه، محمودعوامل مهجوریت قرآن و اهل بیت (ع) و راهکارهای رفع آن در اندیشه و سیره امام خمینی (ره)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشداحمد طباطباییکمال خواجه پور1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
حسینی خیرآبادی، عذراءاندیشه های فلسفی عرفانی امام خمینی در باب معرفت نفسفلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشدناد علی عاشوری تلوکیاصغر شمس سولاری1380دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ک‍م‍ال‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌م‍ب‍ان‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ – اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ح‍ج‌ از دی‍د گ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ح‍ج‍ت‍ی‌م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ل‍س‍ان‍ی‌ ف‍ش‍ارک‍ی‌1381دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ک‍رج‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ن‍ج‍ف‌آب‍ادی‌، ش‍ه‍ن‍ازن‍ف‍ق‍ه‌ زوج‍ه‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ر ن‍ظرات‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ال‍ه‍ی‍ات‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د (M.S)آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ س‍ی‍د م‍ح‍م‍د م‍وس‍وی‌ ب‍ج‍ن‍وردی‌دک‍ت‍ر س‍ی‍د م‍ح‍م‍درض‍ا آی‍ت‍ی‌1383دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
حسینی، احمدمطالعه تطبیقی مفهوم بازگشت به خویشتن در نگاه امام خمینی (ره) و دکتر علی شریعتیفلسفهکارشناسی ارشد1395دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات آیت ا… آملی
حسینی، زینب الساداتتاویلات عرفانی فلسفی امام خمینی از آیات قرآن کریمشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدابوالقاسم عاصیکمال خواجه پوردانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
حسینی، عبدالجلیلمبانی فقهی حضرت امام خمینی(ره) در خصوص امر به معروف و نهی از منکرشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدحسین ایوبیمحمدرضا شایق1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
حسینی، وحیده ساداتبررسی تطبیقی مفهوم مشروعیت از دیدگاه سید جمال الدین و امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر
حسینیان درونکلاء، اسماعیلبررسی تطبیقی دیدگاه امام خمینی و استاد مطهری در فقه اقتصادیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدسیاوش رودگر کوهپرمهدی خدایی1387دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د کرج
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌پ‍ور س‍ری‍زدی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ررس‍ی‌ آرای‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) و ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌ خ‍ادم‍ی‌ع‍ل‍ی‌ ق‍ائ‍م‍ی‌ ام‍ی‍ری‌1384دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
حمیدی، احمدرضاتحول مفهوم مالکیت خصوصی پس از انقلاب اسلامی از منظر اندیشه امام خمینی ( ره ) و قانون اساسیحقوق کارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد
حیدر آبادی، غلامعباس بررسی نظریه مقایسه مفهوم عدالت از دیدگاه امام خمینی و ابونصر فارابیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمهدی حسنی باقری1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت
حیدرزاده، ابوطالبمبانی حکومت اسلامی در نهج البلاغه با رویکردی بر نظر امام خمینی ( ره )الهیاتکارشناسی ارشدابراهیم عربیانابراهیم صدیقی1389دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د کرج
ح‍ی‍دری‌، اش‍رف‌ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ب‍ح‍ث‌ ح‍رم‍ت‌ غ‍ی‍ب‍ت‌ از ک‍ت‍اب‌ م‍ک‍اس‍ب‌ م‍ح‍رم‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍ی‍ض‌م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ح‍ج‍ت‍ی‌، علی م‍ه‍دی‍زاده‌1376دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌
حیدری، اکرمبررسی حقوق غیرمالی زوجه در فقه و حقوق اسلام با نگرشی بر اندیشه های امام خمینی فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدجمشید معصومیاحمد رضا خزائی1392دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
حیدری، مریمتحقیق وترجمه درموردکذب ازمکاسب محرمه امام خمینی (ره )فقه و مبانی حقوقکارشناسی ارشداحمد باقریعلی اصغر نراقی1379دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
حیدریان، سونیا بررسی فقهی ارتداد و حدود آن از منظر امام خمینی(ره) و فقهای معاصرفقه ومبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدابراهیم صدیقیمهدی خدایی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
حیدریان، فاطمه بررسی قائده تقیه در فقه و حقوق با رویکردی به نظرات امام خمینی(ره)فقه و مبانی حقوقکارشناسی ارشد سید محمود علوی1389دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
خادمی، فاطمهحقیقت حکم از دیدگاه امام خمینی و محقق خوییفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشداصغر عربیان1394دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
خ‍اک‍ی‌، ح‍ام‍دم‍س‍أل‍ه‌ ای‍م‍ان‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ق‍دس‌ س‍ره‌) ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر ع‍ب‍اس‌ گ‍وه‍ریدک‍ت‍ر خ‍س‍رو ظف‍رن‍وای‍ی‌۸۴-۱۳۸۳دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌‌
خانی جوی آباد، فاطمهمقایسه نظریه امام خمینی (ره) و شیخ انصاری (ره) در شرایط قضاءالهیات( گرایش فقه و مبانی حقوق)کارشناسی ارشدمحمد جعفری هرندیاصغر عربیان1389-90داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
خانی، مهدیهشرایط عمومی و اختصاصی اجرای حدود و موانع آن با رویکردی بر آرای امام خمینیفقه و مبانی حقوقکارشناسی ارشداحمد باقری1392دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د تهران شمال
خ‍ج‍س‍ت‍ه‌، م‍ه‍دی‌ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر و دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ (ره‌) درب‍اره‌ آن‌ح‍ق‍وق‌ ع‍م‍وم‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر س‍ی‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍وی‌دک‍ت‍ر س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ق‍اری‌ س‍ی‍د ف‍اطم‍ی‌، دک‍ت‍ر م‍ص‍طف‍ی‌ ت‍ق‍ی‌زاده‌ ان‍ص‍اری‌دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
خدابخشیان، عبدالله بررسی تطبیقی آراء امام خمینی و سیدجمال الدین اسدآبادی پیرامون مفهوم قدرتعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
خ‍دری‌، س‍ه‍ی‍لاب‍ررس‍ی‌ س‍ت‍م‌س‍ت‍ی‍زی‌ در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ از م‍ش‍روطی‍ت‌ ت‍ا ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در اش‍ع‍ار س‍ه‌ ت‍ن‌ از ش‍ع‍رای‌ م‍ع‍اص‍ر (م‍ل‍ک‌ ال‍ش‍ع‍رای‌ ب‍ه‍ار، م‍ح‍م‍د ف‍رخ‍ی‌ ی‍زدی‌، پ‍روی‍ن‌ اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌) ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر م‍ض‍ام‍ی‍ن‌ ش‍ع‍ری‌ آن‍ه‍ازب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍داح‍م‍د ک‍ازرون‍ی‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ رض‍ای‍ی‌1388دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ب‍وش‍ه‍ر
خرسندی، حمیدهبررسی اصطلاحات عرفانی دیوان امام خمینی(ره)عرفان اسلامیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار
خ‍س‍رو ش‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) و اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌ت‍اری‍خ‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د1380-81دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
خ‍س‍روی‌، اح‍م‍دع‍ل‍ی‌ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌) در ره‍ب‍ری‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ( ۱۳۵۷-۱۳۴۲ )ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دای‍رج‌ ذوق‍ی‌م‍ن‍ص‍ور رح‍م‍ان‍ی‌1378دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
خ‍س‍روی‌، پ‍روی‍زوج‍ودش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ از م‍ن‍ظر ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ ع‍ن‍اق‍ه‌دک‍ت‍ر خ‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ه‍رام‍ی‌ ق‍ص‍رچ‍م‍ی‌1386دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ده‍اق‍ان‌
خلیلی، عذار بررسی حکم قضاوت زنان در مکاتب فقهی با رویکردی بر نگرش حضرت امام خمینی (ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدعلیرضا فیضاحمد باقری1384دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
خ‍ن‍ج‍رخ‍ان‍ی‌، س‍ک‍ی‍ن‍ه‌ب‍ررس‍ی‌ ع‍ن‍ص‍ر ت‍ق‍ی‍ه‌ در ح‍دی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ه‌ ن‍ظرات‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر ام‍ی‍ر ت‍وح‍ی‍دی‌دک‍ت‍ر م‍ج‍ی‍د مع‍ارف‌1383دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
خنیفر، حسین امام خمینی (ره) و مدیریت تحولمدیریتکارشناسی ارشد نادر قلی قورچیان سید علی حسینی تاش1380دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول
خوش کلام ، امین وحدت و انسجام امت اسلامی در اندیشه امام خمینی ( ره) و مبانی آن در قران و حدیثالهیات(علوم قرآن و حدیث)کارشناسی ارشدمحمد حسین برهانی فرغنی افتخاری1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
خ‍ی‍رزاده‌، ف‍ری‍ب‍ات‍ق‍ری‍ب‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ح‍ج‍ت‍ی‌ع‍ل‍ی‌ م‍ه‍دی‌زاده‌1376دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
دارابی، حسننقش وسایل ارتباط جمعی در تغییر نگرش فرهنگی جامعه براساس دیدگاه امام خمینی( ره)الهیاتکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
دانش آموز، رحمت اللهبررسی تاثیر اندیشه امام خمینی بر همگرایی کشورهای اسلامیاندیشه سیاسی کارشناسی ارشدحسن ثقفیان92دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا
دانش، جهانفرتاثیر عدالت در اندیشه سیاسی امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشداکبر اشرفیمرتضی محمودی1393دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
دانش، سیما سادات بررسی قائده اتصاله لزوم عقود از نظر فقهی و قانون مدنی فرانسه با رویکردی بر نظر امام خمینیفقه و حقوق اسلامیکارشناسی ارشدسید محمد موسوی بجنوردی1382دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
داودی، حامدبررسی فقهی حقوقی مصادره اموال با تکیه بر آراء امام خمینیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدجمشید معصومی1394دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
داودی، حمیدرضانقش قانون گرایی در ارتقاء امنیت ملی از منظر امام خمینی اندیشه سیاسیکارشناسی ارشداکبر اشرفیبیژن نیری1390دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
داودی‌، گ‍ی‍ت‍ی‌ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ف‍ض‍ای‍ل‌ و رذای‍ل‌ از دی‍دگ‍اه‌ ارس‍طو و ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ک‍لام‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دق‍اس‍م‍ع‍ل‍ی‌ ک‍وچ‍ن‍ان‍ی‌اح‍م‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌1380دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
داوودی مطلق، مریمالهام پذیری وصیت نامه امام خمینی (ره) از قرآن کریم در بعد اعتقادیالهیات(علوم قرآن و حدیث)ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دعلیرضا طبیبی کیوان احسانی1390دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
درخشان، زهرهتهذیب نفس و روش خودسازی از منظر امام خمینیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدکمال خواجه پورابوالقاسم عاصی1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
درگاهی، کبری بررسی عیوب مجوز فسخ نکاح در فقه با رویکردی به نظر امام خمینی(ره) و مسائل مستدحثهفقه و مبانی حقوقکارشناسی ارشد ید اله نصیریان1383دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
درویش زاده، جلالجایگاه عدالت و آزادی در آرای فقهی و سیاسی امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدبهمن کشاورزحبیب الله کمالی1390دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د زنجان
درویش‌زاده، مهدیبررسی مفاهیم سیاسی جدید در اندیشه حضرت امام خمینی (ره) با تاکید بر جمهوریت نظام اسلامی و انتخاباتاندیشه سیاسیکارشناسی ارشدموسی نجفیفرهاد زیویار1390-91دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
دره زرشکی ، فهیمه مبانی و محدوده اختیارات ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی و آیت الله خوییفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدمهدی خداییعلی جهانخواه1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
دلشاد، کوروشبررسی نفقه زن در فقه و حقوق با تکیه بر نظرات فقهی امام خمینیفقه و حقوقکارشناسی ارشدمحمد علی حیدریاصغر پور شمس1388دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د نجف آباد
دوستدار، عفت بررسی تطبیقی قرض‌الحسنه در عملیات بانکداری بدون ربا با رویکردی به نظرات امام خمینی (ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشداحمد باقریمحمد رضا آیتی1381-82دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
دهسرائی ثابت، محمد حسینبررسی مال مشاع از دیدگاه شهید ثانی در شرح لمعه، تحریرالوسیله امام خمینی (ره) و حقوق ایرانفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدسید علی میر ابراهیمی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت
دهشیری، حسن نقش فرهنگ بسیجی در پیشبرد اهداف نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبریشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدمحمدرضا ابوییاحمد طباطبایی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
دهقان تفتی، ابوالقاسمسیره گفتاری امام خمینی در حوزه فردی و اجتماعیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشداحمد صادقیان ابوالقاسم عاصیبی تادانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
دهقان، ابوالقاسمتوسعه اقتصادی از منظر امام خمینی و نقش کارگزاران نظام در تحقق آنشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشداحمد صادقیان سید حمید شمع ریزی1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
دهقان، ناصر بررسی تلفیقی آراء و نظرات تربیتی شهید مطهری با اندیشه های تربیتی امام خمینی (ره)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدابوالقاسم عاصیاعظم اعتمادی فر1395دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
دهقانی، سمیرا بررسی تطبیقی جایگاه سیاسی اجتمایی زنان از دیدگاه حضرت امام خمینی وحضرت امام خامنه ایمطالعات زنانکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت
راد، حسینساخت قدرت سیاسی از منظر امام خمینی و آیت الله خامنه ای علوم سیاسیکارشناسی ارشدعیوضیدوست محمدی1387-1386دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
راشدی، اسداله اخلاق مسئولان در اندیشه امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ایاندیشه سیاسیکارشناسی ارشدفیروز اصلانیفرهاد زیویار1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
رامساردار، سیدرضا تامین اجتماعی و رفاه عمومی از منظر امام خمینیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدکمال خواجه پورمحمدرضا ابویی1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
راه‌چ‍م‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍اس‍ی‍م‍ای‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ در آی‍ی‍ن‍ه‌ ت‍ف‍ک‍رات‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (رح‍م‍هال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌)ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دع‍ل‍ی‌ ق‍ائ‍م‍ی‌ ام‍ی‍ری‌ک‍اظم‌ اک‍رم‍ی‌1376دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
راهنما، جواد مقایسه تطبیقی مسائل فقهی – عرفانی اربعین حدیث حضرت امام خمینی(ره) و شیخ بهایی(ره)الهیاتکارشناسی ارشدحسین بهروان1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار
رج‍ائ‍ی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍دب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ س‍ن‍ت‌ و م‍درن‍ی‍ت‍ه‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ و ع‍م‍ل‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دش‍ی‍رخ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌رن‍ج‍ب‍ر، م‍ق‍ص‍ود1388دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ق‍م‌
رجبعلینژاد،عبداللهنقد نسبت‌ بنیادگرائی اسلامی به‌ اندیشه‌ها وآراء امام خمینی(ره)علوم سیاسیکارشناسی ارشددوست محمدیبخشایشی اردستانی1382دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
رجبلو، عبدالرحیمتحقیق پیرامون انقلاب سفید با تکیه بر واکنش امام خمینی در برابر آنتاریخ کارشناسی ارشدنقیب زادهعلی بیگدلی
1382دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
رجبی، فاطمهمشروعیت و مقبولیت در اندیشه سیاسی امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمحمد رحیم عیوضیجواد معین الدینی1388دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
رجبی، فاطمهآرای سیاسی اجتماعی متفکران اسلامی فارابی، ابن خلدون و امام خمینیفلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشدنادعلی عاشوری تلوکیاصغر شمس سولاری1380دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
رجبی، منیژه عرف از دیدگاه فقهی امام خمینی (ره)و آیت الله مکارم شیرازی فقه و حقوق اسلامیکارشناسی ارشدصدیقه مصدق صدقجمال رضایی حسین آبادی1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
رحمانی فر، مهناز جریان شناسی اتحاد ملی و انسجام اسلامی با تاکید بر بیانات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبریعلوم سیاسیکارشناسی ارشد رضا باقی زاده1388دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد آشتیان
رحمانی، علی اکبرگفتمان مقاومت اسلامی از منظر امام خمینی و امام خامنه ایشناخت اندیشه های امام خمینیابوالقاسم عاصیاعظم اعتمادی فر1395دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
رح‍م‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍رب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍ام‍ه‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) در ج‍ری‍ان‌ ت‍س‍خ‍ی‍ر لان‍ه‌ ج‍اس‍وس‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ا ت‍ا آزاد ش‍دن‌ گ‍روگ‍ان‍ه‍اع‍ل‍وم‌ ارت‍ب‍اطات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، گ‍رای‍ش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ارت‍ب‍اطات‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر س‍ی‍د وح‍ی‍د ع‍ق‍ی‍ل‍ی‌دک‍ت‍ر ح‍س‍ن‌ ع‍اب‍دی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌1383دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
رحیم زادگان، زهراتاثیر نهضت امام خمینی و انقلاب اسلامی بر لبنانتاریخکارشناسی ارشدمحمد حسن رازنهانمجد1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
رحیمی، مهری وجود شناسی عرفانی از دیدگاه امام خمینی(ره)ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍یکارشناسی ارشدعبد الرحیم عناقه1386دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان
رحیم پور مرادی، هدایت اللهمبانی فقهی دیدگاه های امام خمینی در دفاع مقدسفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان
رزاقی، محمدمعرفت دینی در اندیشه امام خمینیفلسفهکارشناسی ارشدخسرو ظفرنوایی1385دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
رزاقی، مهینبررسی مقارنی آراء امام خمینی وشیخ انصاری در مبحث شروط در عقد بیعفقه و حقوقکارشناسی ارشداحمد باقریعلیرضا فیض1380دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
رسولی، امیر ابراهیممولفه‌های ثبات سیاسی جمهوری اسلامی در اندیشهی امام خمینی (ره)اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدمحمد علی فتح الهیفرید الدین حداد عادل1388-89داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
رس‍ولی،‌ سید م‍ص‍طفیاج‍رای ح‍دود در زم‍ان‌ غیب‍ت‌ از م‍ن‍ظر ف‍ق‍ه‍ای ام‍امیه‌ ب‍ا ت‍اکید ب‍ر ن‍ظر ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍مینی

فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدطیب‍ه‌ زارع‌ زاده‌1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
رسولی، سیدمحمودبررسی اندیشه سیاسی امام خمینی و آیت الله کاشانیاندیشه سیاسیکارشناسی ارشداشرفیامینی1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
رشیدی، بهروز چگونپگی رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه و رفتار سیاسی حضرت امام خمینی( به صورت استد مشاور)اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشد1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
رشیدی، صدیقه بیع از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدعلی نکونام1383دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت
رضایی، جواد بررسی تطبیقی ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی(ره) و شیخ مرتضی انصاریفقه و مبانیکارشناسی ارشدعطا الله اسماعیلی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات گیلان
رض‍ای‍ی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌م‍ؤل‍ف‍ه‌ه‍ای‌ م‍ن‍اف‍ع‌ م‍ل‍ی‌ در س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ (دوره‌ ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ آق‍ای‌ ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌ و دوره‌ اول‌ ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ آق‍ای‌ خ‍ات‍م‍ی‌)ح‍ق‍وق‌ ع‍م‍وم‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍خ‌ م‍وح‍دم‍ح‍م‍ده‍ای‌ ص‍ادق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ پ‍اک‌ ش‍ی‍ر1383دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ش‍ی‍راز
رض‍ای‍ی‌زاده‌، م‍ح‍م‍ودب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ خ‍رد م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ م‍دی‍ران‌ ارش‍د ن‍ظام‌ اداری‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ا خ‍رد م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌دک‍ت‍ری‌دک‍ت‍ر ح‍س‍ن‌ ع‍اب‍دی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌دک‍ت‍ر ال‍ه‍ه‌ ح‍ج‍ازی‌، دک‍ت‍ر ع‍ادل‌ آذر۸۳-۱۳۸۲دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
رضائی، احسان بررسی دیدگاههای فقهی آیت الله محمد هادی معرفت و مقایسه آن با دیدگاههای حضرت امام خمینی(ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد محمد باقر عامری نیاعلی پورجواهری1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج
رضوی، راضیه السادات معنا شناسی عرفانی از دیدگاه امام خمینی(ره)ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍یکارشناسی ارشدخلیل بهرامی1386دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان
رف‍ی‍ع‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌س‍ی‍ر و س‍ل‍وک‌ از دی‍دگ‍اه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ادی‍ان‌ و ع‍رف‍ان‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د (MA)دک‍ت‍ر ی‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ه‍م‍ن‍ی‌ م‍طل‍ق‌دک‍ت‍ر رس‍ول‌ چ‍ه‍ره‌ق‍ان‍ی‌ م‍ن‍ت‍ظر1385دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واحد زنجان
رمضانی آهودشتی، رضاقلیام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ و ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍داس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ح‍اک‍م‍ی‌غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ دی‍ن‍ان‍ی‌1376دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
رنگین کمان،فاطمهسوء استفاده از حق در فقه و حقوق با رویکردی بر نظرات امام خمینی(ره)فقه و حقوقکارشناسی ارشداحمد باقریمحمد موسوی بجنوردی1384دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
روح الامینی، خدابخشبررسی تطبیقی جایگاه سیاسی اجتماعی خانواده از دیدگاه امام خمینی و فمنیسممطالعات زنان کارشناسی ارشدابراهیم خراسانی پاریزی1393دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد بافت
روح الامینی، محمد تقی قاعده لاضرر و دیدگاه امام خمینی(ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدپرنده غیبی1385دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت
روحی پناه، مسلمبررسی ابعاد باطنی حج از دیدگاه امام خمینی (ره) و آیت الله جوادی آملیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدمحمدرضا ابوییاحمد صادقیان1395دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
ریاحی پور، معصومه مقایسه حکومت از دیدگاه افلاطون و فارابی با سیره سیاسی امام خمینی(ره)علوم سیاسیکارشناسی ارشدداود معماری1384دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار
ریحانی، سیدمصطفی اصول و قواعد حقوق بین الملل از دیدگاه، آثار و نظریات امام خمینی (ره)حقوقکارشناسی ارشدمحمدحسین فرهنگی1391-92دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ری‍ع‍ان‌، زه‍راآث‍ار و م‍ق‍اص‍د ب‍ع‍ث‍ت‌ ن‍ب‍ی‌ اک‍رم‌(ص‌) از دی‍دگ‍اه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ال‍ه‍ی‍ات‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌، گ‍رای‍ش‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ک‍لام‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍داح‍م‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ع‍ل‍ی‌ م‍ه‍دی‍زاده‌1377دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
رئوفی نیا، کاظم بررسی آسیب شناسی انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)علوم سیاسیکارشناسی ارشدمعصومیگل پرور1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت
زارع زاده، رضاراهکارهای محرومیت زدایی در اندیشه و سیره امام خمینی (ره) با رویکرد تشکیل کمیته امدادشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشداحمد طباطباییاحمد صادقیان1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
زارعزاده، رضیهمقام و منزلت زن از دیدگاه امام خمینیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدشهربانو مهینیاعظم اعتمادی فرد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
زارعکار، موسی بررسی دیدگاه های امام خمینی(ره) در موضع اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبانعلوم سیاسیکارشناسی ارشدعباس والیسید عبدالامیر نبوی1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
زارع‍ی‌ اق‍دم‌، م‍ری‍م‌ح‍ک‍وم‍ت‌ دی‍ن‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌) و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ع‍لام‍ه‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ک‍لام‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍داح‍م‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌م‍وس‍ی‌ م‍لای‍ری‌1381دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
زارعی، مجتبیبنیادهای نظریهی تجدد اول‌ وتجدد ثانی ‌دراندیشهی ‌امام‌ خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدنجفیایزدی1385دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
زارعییان، فرحناز هویت جمعی از دیدگاه امام خمینی(ره)جامعه شناسیکارشناسی ارشدکرامت راسخ1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم
زاهدی تجریشی، محمد مهدی تحلیل محتوای مضامین فرهنگی صحیفه امام خمینی(ره)عرفان اسلامیکارشناسی ارشد اکبر مجد الدین1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان
زاهدی، بهرام بررسی مقایسه ای تاثیر تعریف مفهوم عدات برتعیین نسبت میان اسلام و دموکراسی در اندیشه ی سیاسی امام خمینی ره و سید قطب علوم سیاسیکارشناسی ارشدحسن شفیعی جلال درخشه1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
زرندزاده، سیدمحمدرضا بررسی اندیشه ها و آثار تربیتی و فرهنگی امام خمینی (ره)علوم تربیتیکارشناسی ارشدعباس شکاریمحمدرضاسنگری1387دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول
زروانی، جواد مولفه های توسعه فرهنگی از منظر امام خمینی با تاکید بر آموزه های ملی و بومیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدحبیب الله ابوالحسن شیرازی رضا جلالی‎۱۳۹۰دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
زلفعلی فام، حسینبررسی دیدگاههای رهبری انقلاب امام خمینی درباره ایالات متحده امریکا و اسرائیل در تدوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از سال 1357تا 1368روابط بین المللکارشناسی ارشدعلیرضا محمد خانی 1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان
زمانی امیر آباد، خسرونقش وحدت در حکومت اسلامی با تاکید بر اندیشه امام خمینیاندیشه سیاسیکارشناسی ارشدخلیل بهرامیدانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا
زمانی اصل، مریم برخی از دیدگاه‌های عرفانی حضرت امام خمینی و مقایسه آن با دیدگاه‌های خواجه عبدالله انصاریعرفان اسلامیکارشناسی ارشدابراهیمی دینانیمحمود انوار1378دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
زنوزی اصل، هادی نقش امام خمینی (ه ) درمدیریت بحرانهای دهه نخست جمهوری اسلامی ایرانمطالعات منطقه ای
کارشناسی ارشد حبیب اله ابوالحسن شیرازی۸۶-‎۸۵دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
زیارتی، مرضیه بررسی ارتباط افراد وگروههای خارجی با حضرت امام خمینی (ره) روابط بین‌المللکارشناسی ارشد1377-78دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
س‍ادات‌ دان‍ش‌، س‍ی‍م‍اب‍ررس‍ی‌ ق‍اع‍ده‌ اص‍ال‍ه ال‍ل‍زوم‌ در ع‍ق‍ود از ن‍ظر ف‍ق‍ه‍ی‌ و ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ف‍ران‍س‍ه‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ر ن‍ظر ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د (MA)آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ س‍ی‍د م‍ح‍م‍د م‍وس‍وی‌ ب‍ج‍ن‍وردی‌دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍م‍ح‍م‍د م‍ک‍رم‍ی‌1382دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌
سادات رسول ، سیدمحمدجایگاه عقل در استنباط احکام شرعی از دیدگاه امام خمینی فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدابراهیم صدیقیمهدی خدایی1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
ساسانی، حمیدشرط ابتدایی با تاکید بر مقایسه آراء امام خمینی و مرحوم آیت الله خوییفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدعلیرضا امینیکاظم رحمان ستایش1389-90داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
ساسانی، شیما مبانی دفاع از بلاد اسلامی از دیدگاه امام خمینیالهیاتکارشناسی ارشدصدیقه مصدق صدقیفروزان علایی نوین 1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
س‍اع‍ی‌ب‍خ‍ش‌، ج‍وادب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ ش‍رط ب‍ن‍دی‌ و س‍ب‍ق‌ و رم‍ای‍ه‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍ی‍ض‌دک‍ت‍ر م‍ج‍ی‍د وزی‍ری‌1385دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌،
سالاری، مصطفی تبیین الگوی خدمتگزاری کارگزاران نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشداحمد طباطباییاعظم اعتمادی فر1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
سامت، سید احسان مقایسه تاویل آیات الهی از دیدگاه امام خمینی و مولویعلوم قرآن و حدیثکارشناسی ارشدقنبری1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، رض‍ام‍ف‍ه‍وم‌ ع‍دال‍ت‌ و ب‍ازت‍اب‌ آن‌ در م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا س‍ب‍زی‍ان‌ م‍وس‍ی‌ آب‍ادی‌دک‍ت‍ر ب‍ه‍رام‌ م‍ن‍ت‍ظری‌1381دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ش‍ه‍رض‍ا
سبقت الهی، زهرهشناسایی مؤلفه‌های فرهنگی نقش و منزلت زن در اندیشه امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای برنامه ریزی امور فرهنگیکارشناسی ارشدامیرحسین بانکی پور فردحمید دوازده امامی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)
سترگ، طیبه مبانی فقهی قاعده ” اهم و مهم” با رویکردی بر آرا حضرت امام خمینی (ره)فقه و مبانی حقوقکارشناسی ارشد1390دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ش‍ه‍رری‌
سرافراز، فرشته بررسی مقارنی آرای امام خمینی وشیخ انصاری درمفهوم عقدبیع واحکام مربوط به آنفقه و حقوقکارشناسی ارشداحمد باقریعلیرضا فیض1383دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
س‍ع‍ادت‍ی‌، س‍ع‍ی‍داص‍لاح‌طل‍ب‍ی‌ دی‍ن‍ی‌ در ای‍ران‌ ب‍ا ت‍أک‍ی‍د ب‍ر دی‍دگ‍اه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) (از ج‍ن‍ب‍ش‌ ت‍ن‍ب‍اک‍و ت‍ا رح‍ل‍ت‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) )ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر خ‍رم‍ش‍اددک‍ت‍ر س‍ی‍د م‍ص‍طف‍ی‌ اب‍طح‍ی‌1385دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
سلطانی نژاد، تابنده مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر با توجه به دیدگاه امام خمینی(ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدعلیرضا فیض1379دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت
سلیمی، فریبرزمشروعیت قدرت در اندیشه سیاسی اسلام (شیعی) از منظر امام خمینی و از دیدگاه لیبرال دمکراسی (توماس هابز)اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدداود مهدوی زادگانموسی نجفی1389-90داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
سلیمی، مهدیبررسی تطبیقی آرای امام خمینی و صاحب جواهر در باب ولایت فقیهفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدمرتضی طبیبی جبلیهرمز اسدی کوه آباد1390دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
سمائی صحنه سرایی، مرضیه مطالعه تطبیقی نظریهی مصلحت در فقه سیاسی امام خمینی و ابواسحاق شاطبیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدجلال درخشهرحیم خستو1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
سمیعی شوره دل، فریبا بررسی تغیر جنسیت در فقه و حقوق با رویکردی بر نظرات امام خمینی(ره)فقه و مبانی حقوقکارشناسی ارشدسید محمد موسوی بجنوردی1389دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
سمیعی، خسروتاثیر اقتدار فرهمندی امام خمینی بر پیشبرد تحولات دهه اول انقلابعلوم سیاسیکارشناسی ارشدعیسی کیانی1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
سنچولی، مریمبررسی تطبیقی نظریه ولایت فقیه در انیشه امام خمینی و آیت الله خوییعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر
سهرابی، مهیندختاستطاعت در حج با رویکردی بر نظرات امام خمینیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدمحمد علی صفاسید عزیز الله حسینی1388دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د جیرفت
سهیلی، لیلی حقوق بیماران ترانس – سکشوال در فقه امامیه با رویکردی به نظریات امام خمینی ( ره )الهیات(فقه و مبانی حقوق اسلامی)کارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان
سیامی تکمه داش،پریسابررسی فقهی جبران کاهش قدرت خرید در اثر تورم با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره) و آیت الله مکارم شیرازیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدفروزان علایی نوینمحسن جابری عربلو1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
سیدناصری، شهرزاد بررسی مقارنی ارای امام خمینی وشیخ انصاری در شروط عوضین درعقد بیعفقه و حقوقکارشناسی ارشداحمد باقریعلیرضا فیض1380دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
سیدین، نرجس السادات بررسی تطبیقی ولایت از نظر امام خمینی (ره) و ابن عربیع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍یکارشناسی ارشدعبد الرحیم عناقه1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان
سیفی، علی بررسی عقود اسلامی در بانکداری از منظر فقهی امام خمینی(ره)فقه و مبانی حقوق اسلامی
کارشناسی ارشدمهدی خداییعلی جهانخواه1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
شاپوری، مریمجایگاه محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق با محوریت آراء امام خمینیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدمحمد ابراهیمی ورکیانیطیبه عارف نیا1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری
شادالویی، حمیرا جایگاه قرآن دراندیشه امام خمینی و علامه طباطبایی(ره) علوم قرآن و حدیثکارشناسی ارشدبابک فرزانهمحمد مهدی مظاهریدانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
شادباش، مصطفیبررسی فقهی اختیارات ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی و آیت الله خویی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانفقه و مبانیکارشناسی ارشدامان الله علیمرادی بردسیریدر حال دفاعدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات سیرجان
شادباش، مصطفی بررسی فقهی اختیارات ولی فقیه از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) و آیت الله خویی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامیفقه و مبانی حقوقکارشناسی ارشد امان الله علیمردی بردسیریدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات سیرجان
شاکر، محمد علیسیره امام خمینی در مدیریت دفاع مقدسشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدکمال خواجه پورسید حیدر میر فخرالدینی1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
شاکری نیا، پروانه
سیمای پیامبران در دیوان امام خمینی (ره)زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد1395دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت
شانژاد، ابوالفضل انسان کامل از دیدگاه امام خمینیعرفان اسلامیکارشناسی ارشدچوگانیان1387دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور
شجاعی، حسین بررسی تطبیقی آراء امام خمینی(ره) و مرتضی مطهری در خصوص عدالتعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
ش‍ری‍ف‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ [خ‍م‍ی‍ن‍ی‌] (ره‌)روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر اف‍روزدک‍ت‍ر غ‍ب‍اری‌۷۶-۱۳۷۵دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
شریفی ، علیرضامقایشه تطبیقی اندیشه های سیاسی امام خمینی (ره ) ونلسون ماندلاعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت
شعبانی ساروئی، رمضان بررسی اصول وشیوه مبارزاتی امام خمینی (ره) درپیدایش وپیروزی انقلاب اسلامیعلوم سیاسی کارشناسی ارشددکتردوست محمدیدکترعیوضی1379دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
شکریان، سمیهبررسی مبانی فقهی قیام امام حسین(ع) با رویکردی بر نظرات امام خمینی(ره) و شهید مطهریفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدابوالحسن مجتهد سلیمانیمهدی خدایی1390دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د کرج
شکورلی، ابراهیمترجمه و تحقیق مبحث جهاد از کتاب السرائر و مقایسه آن با آراء امام خمینی (ره)فقه و مبانی حقوقکارشناسی ارشد1394دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ش‍ه‍رری‌
شم آبادی، علی بررسی مبانی فقهی قاعده ی نفی سبیل با تکیه بر آرای فقهی امام خمینیفقه ومبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار
شمس باغبادرانی، مهریولایت فقیه از دیدگاه آیت الله نائینی و امام خمینیتاریخ ایران دوره اسلامیکارشناسی ارشدفیض الله بوشاسب گوشه1394دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
شمسایی، مریم مردم سالاری و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی
(ره)
علوم سیاسی کارشناسی ارشد علی شیخ موحدبی تادانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
شمسعلی، فاطمهبررسی مبانی انسان شناختی تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدعلی ستاری1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم
شمسی پور دهکردی، داودجایگاه قراردادهای خصوصی در عقد نکاح با رویردی بر نظرات امام خمینیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدرضا عباسیانسیدمحمد هادی مهدوی1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
شهابی، سیدفریدالدینبررسی مفهومی محدوده ولایت فقیه از نظر شیخ انصاری و امام خمینیفقه و مبانیکارشناسی ارشدمسعود همتدانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا
شهرانی، شهنازبررسی ماهیت، شرایط و احکام شفعه و اخذ به شفعه با رویکردی به آراء امام خمینیفقه و مبانیکارشناسی ارشدعلی محمد برنا1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
شیخ حسنی، فهیمهانسان کامل از دیدگاه امام خمینی و عزیز الدین نسفیفلسفهکارشناسی ارشدعلی شیخ الاسلامیصمد موحد1380-1381دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ش‍ی‍خ‍ی‌، ف‍ی‍روزب‍ررس‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‍ت‌ و اس‍لام‍ی‍ت‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا س‍ب‍زی‍ان‌ م‍وس‍ی‌ آب‍ادی‌دک‍ت‍ر ب‍ه‍رام‌ م‍ن‍ت‍ظری‌1383دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ش‍ه‍رض‍ا
شیرعلیزاده، عسگربررسی و مقایسه عملکرد جنبش اخوان المسلمین و جنبش روحانیت ایران به رهبری امام خمینی از بدو تشکیل جنبش تا به دست گرفتن قدرت سیاسیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدحبیب اله کمالی1392دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د زنجان
شیرازی، محمد حسن سیری در اندیشه های عرفانی امام خمینی (ره)عرفان اسلامیکارشناسی ارشدمیر هادی موسوی نیا1381دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار
ش‍ی‍راوژن‌، رض‍اک‍لام‌ از دی‍دگ‍اه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ک‍لام‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دن‍ادع‍ل‍ی‌ ع‍اش‍وری‌رح‍م‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌1382دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ن‍ج‍ف‌آب‍اد
ش‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍دس‍ی‍ری‌ در ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ و ری‍ش‍ه‌ه‍ای‌ آن‌فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ح‍م‍درض‍ا آی‍ت‍ی‌م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ گ‍رج‍ی‍ان‌1375دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
ش‍ی‍ری‍ن‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ در ن‍گ‍اه‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌دک‍ت‍ری‌دک‍ت‍ر غ‍لام‍رض‍ا اع‍وان‍ی‌دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍خ‌الاس‍لام‍ی‌1384دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
ش‍ی‍ری‍ن‌پ‍ور، م‍ه‍دی‌ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍رات‌ از خ‍ودب‍ی‍گ‍ان‍گ‍ی‌ در ن‍ظام‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ای‍ران‌ دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ ب‍راس‍اس‌ روی‍ک‍رده‍ای‌ ن‍ظری‌ ان‍دی‍ش‍م‍ن‍دان‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ا ت‍أک‍ی‍د ب‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دح‍ج‍ت‌الاس‍لام‌ و ال‍م‍س‍ل‍م‍ی‍ن‌ دک‍ت‍ر س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ث‍ق‍ف‍ی‌دک‍ت‍ر ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌۸۲-۱۳۸۱دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
صابریان، محمد ابراهیم سفرهای چهار گانه عرفانی از دیدگاه امام خمینی(ره)ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍یکارشناسی ارشدخلیل بهرامی1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان
صادقی حسین آباد، حسن روش شناسی فقه پویا با رویکردی بر نظریات حضرت امام خمینی (ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد1393دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د لاه‍ی‍ج‍ان‌
صادقی گوغری، روح اللهبررسی تطبیقی آزادی در اندیشه سیاسی امام خمینی و مقام معظم رهبریعلوم سیاسیکارشناسی ارشدحسین معین آبادی1393دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد بافت
ص‍ادق‍ی‌، ح‍ش‍م‍ت‌ق‍اع‍ده‌ لاض‍رر از دی‍دگ‍اه‌ ش‍ی‍خ‌ ان‍ص‍اری‌، آخ‍ون‍د خ‍راس‍ان‍ی‌، ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دح‍س‍ی‍ن‌ ن‍م‍ازی‌ف‍رم‍خ‍ت‍ار ام‍ی‍ن‍ی‍ان‌1382دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د لاه‍ی‍ج‍ان‌
صادقی، زهراتبیین تربیت عاطفی از دیدگاه امام خمینی (ه)تعلیم و تربیت اسلامیکارشناسی ارشد رضاعلی نوروزی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)
صافی، سیدعلی تحلیل و بررسی نامه های عرفانی امام خمینی (ره)زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدمحمدرضا سنگری غلامحسین مدنی1380دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول
صالحی رزوه، اعظممقایسه دیدگاه امام خمینی و مکتب تفکیک در مساله عقلفلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی ارشدسیدهاشم گلستانیمحسن نقد علی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
صبور، درویشعلیبررسی احکام دفاع از دیدگاه امام خمینیفقه وحقوق
کارشناسی ارشدعلیرضا فیضعلی مهدیزاده1377دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
صحیحی، شبنمعشق و عرفان در دیوان حضرت امام خمینی (ره)زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدقاسم انصاری قدمعلی سرامی 1380دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان
ص‍درال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، رض‍ات‍ک‍وی‍ن‌ ولای‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در ای‍ران‌ (م‍ؤل‍ف‍ه‌ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌)ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دای‍رج‌ ذوق‍ی‌ص‍ادق‌ زی‍ب‍اک‍لام‌1377دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ص‍درائ‍ی‌، رق‍ی‍ه‌م‍ب‍ان‍ی‌ ع‍رف‍ان‌ و ت‍ص‍وف‌ در دی‍وان‌ اش‍ع‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍خ‌الاس‍لام‍ی‌دک‍ت‍ر ف‍اطم‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌۸۳-۱۳۸۲دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
صدری خراسانلو، راضیه بررسی مبانی فقهی مصلحت در اندیشه حضرت امام خمینی(ره)الهیات(فقه و مبانی)کارشناسی ارشدمهدی خداییابراهیم صدیقی1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
صدیقی دیلمده، مهدی تحلیل محتوای صحیفه حضرت امام خمینی(ره) با محوریت صدور انقلاب و بیداری اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمحسن اعلائی بوسجین1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خلخال
صفایی، اعظم بررسی الگوی های گفتاری امام خمینی(ره) و مبانی آن در قرآن و حدیث علوم قرآن وحدیثکارشناسی ارشددل آرا نعمتی پیر علیفیض الله اکبریدستک1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
صفایی، سهیلا ماهیت غنا و بررسی فقهی حکم غنا با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی(ره)فقه ومبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد احمد باقرییدالله نصیریان 1383دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
صفر زاده، عزتحد و مرز ازادی از منظر حکما و اندیشمندان مسلمان (فارابی، صدرا، امام خمینی )فلسفهکارشناسی ارشدمهین عربیونس یاریجان1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
صفری رودبار، قدمعلی بررسی تطبیقی مولفه های اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی امام خمینی و شریعتیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
صفوی، عفتشریعت، طریقت، حقیقت در آثار و آراء عرفانی امام خمینی (ره)عرفان اسلامیکارشناسی ارشدهادی وکیلیاسماعیل منصوری لاریجانی1384-85داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
ص‍م‍دی‌ خ‍ادم‌، ع‍ب‍اس‌هنر شاعری در دیوان امام خمینی (ره)[ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌]ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د (M.A)دک‍ت‍ر ت‍ورج‌ ع‍ق‍دای‍ی‌اس‍ت‍اد ع‍ل‍ی‌ ه‍ش‍ت‍رودی‌1381دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د زن‍ج‍ان‌
صمدی عباسی،علیبررسی جنبه‌های عرفانی در دیوان اشعار حضرت امام خمینی (ره)زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدپرویز محمدیرحیم عبداللهی1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد
صمدی قوچانی، اعظم کاربرد قواعد فقهی از دیدگاه امام خمینی(ره)فقه ومبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدزهرا گواهی 1387دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار
صمدیان، نسرین بررسی جایگاه فقه و اخلاق و رابطه آن از دو منظر امام خمینی(ره) و شهید مطهری و آیت الله جوادی آملیفقه و مبانیکارشناسی ارشدمحمد رضا حبیبی مهر1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج
صوفی زاده ، محمد حسین بررسی مواضع و روش فقهای چهارگانه ( آیات عظام بروجردی، گلپایگانی، مرعشی نجفی و امام خمینی ) در قبال سیاستهای محمدرضا پهلوی ( سالهای ۱۳۲۰-‎۱۳۵۷) علوم سیاسیکارشناسی ارشدمحمد جعفری هرندیمحمد ابراهیمی1385دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
صیادی، فاطمه انسان از دیدگاه عرفانی امام خمینی (ره)عرفان اسلامیکارشناسی ارشد1394دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د لاه‍ی‍ج‍ان‌
ضیاالدینی، نازازدواج در عده با تاکید بر تحریر الوسیله امام خمینی(ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد1395دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان
طاهری، قاسمشناخت و بررسی الگوی مدیریت بحران سیاسی و امنیتی امام خمینی (ره )علوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
طاهری، محسنبررسی اندیشه های امام خمینی (ره) راجع به تفوق قوه مقننه بر سایر قوا و تطبیق آن با اصول و نظریات حاکم بر تفکیک قواحقوقک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دمحسن ملک افضلیعلی مشهدی1392دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
طباخی ممقانی، جوادعلل و دستاوردهای انقلاب دوم(تسخیر لانه جاسوسی آمریکا) با تاکید بر زمینه ها و پیامدها از دیدگاه امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدبخشایشی اردستانیدوست محمدی1382دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
طباطبایی ، میرحبیببررسی مقایسه ای دموکراسی در اندیشه سیاسی آخوند خراسانی و امام خمینی ( ره)اندیشه سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان
طباطبایی راد، سید ایمانبررسی صیغ عقد نکاح و طلاق در فقه امامیه با رویکردی بر آراء امام خمینی (ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان
طب‍اطب‍ای‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌ش‍رح‍ی‌ ب‍ر ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌دکتریاس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ح‍اک‍م‍ی‌ع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍خ‌ال‍اس‍لام‍ی‌1372دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
طباطبائیپور، رضا عیوب مجوز فسخ نکاح و بررسی توسعه آن بر اساس ملاک با رویکردی بر نظرات امام خمینی “ره”فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدجواد سرخوشمحمد صادق موسوی1383-84داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
طلابی، حسینفرصت ها و تهدیدهای فرهنگی جمهوری اسلامی از منظر امام خمینیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدکمال خواجه پورابوالقاسم عاصی1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
طوقانی، مهدی خدا شناسی و انسان شناسی از دیدگاه امام خمینی (ره) و ابن عربیعرفان اسلامیکارشناسی ارشدعلیرضا ابراهیم1391دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
ظفر نوایی، خسرو ترجمه و شرح تعلیقات حضرت امام خمینی (ره) بر فصوص‌الحکم ابن عربیعرفان اسلامیدکتریعلی شیخ الاسلامیابراهیمی دینانی1384دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
عابدی کارشک، زهرابررسی تطبیقی غزلیات امام خمینی با غزلیات حافظ در قلمرو عشقادیانکارشناسی ارشدعبدالرضا مظاهریهادی وکیلی1379دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ع‍ارفی م‍ن‍ش،‌ س‍عیدح‍دود م‍ع‍اش‍رت‌ ب‍ا ن‍ام‍ح‍رم‌ از دیدگ‍اه‌ ف‍ق‍ه‌ ام‍امیه‌ ب‍ا رویک‍ردی ب‍ه‌ آرای ام‍ام‌ خ‍مینی (ره‌ )

فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشداح‍م‍د ح‍سین‌ ف‍لاحی

1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
عباس پور، زهره نقش عرفان امام خمینی(ره) در سیاست ایشانع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍یکارشناسی ارشدعبد الرحیم عناقه1387دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍س‍ع‍ودب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) و م‍اک‍ی‍اول‍ی‌ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ن‍ص‍ور م‍ی‍راح‍م‍دی‌ن‍ج‍ف‌ ل‍ک‌زای‍ی‌1385دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی، واحد‌ قم
عبدالهی، علی بررسی مباحث اجزاء از دیدگاه امام خمینی و آخوند خراسانیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدمیثم تار1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت
عبدی باوندی پوری، نسرینبررسی نشوز زوجین در فقه و حقوق با رویکردی به نظرات امام خمینیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدسید محمد موسوی بجنوردیمریم ابن تراب1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
ع‍ب‍دی‌، غ‍لام‍رض‍ات‍روری‍س‍م‌ از دی‍دگ‍اه‌ ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د (M.A)دک‍ت‍ر س‍ی‍د ب‍اق‍ر س‍ی‍دی‌دک‍ت‍ر رح‍ی‍م‌ وک‍ی‍ل‌زاده‌1386دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی،‌ واح‍د ب‍ن‍اب‌‌
عدالت خواه، رمضانعلی امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی(رضوان الله علیه)و حضرت آیت الله العظمی محمد حسین نائینی(ره) فقه ومبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدحسین احمری1387دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار
عراقی نسب، افسانهبررسی مبانی مصلحت در فقه و حقوق با رویکرد نظرات امام خمینیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدمریم ابن ترابفهیمه ملک زاده1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
عربی قریه علی، معصومهرابطه عرفان و تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشد اعظم اعتمادی فراحمد صادقیان1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
عرفاتی، علی جایگاه اسماء الهی در عرفان اسلامی از منظر ابن‌عربی و امام خمینیعرفان اسلامیدکتریمحمد تقی فعالیهادی وکیلی، عزت الله دهقان1385-86دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
عسکری، ابراهیمادله حجیت استصحاب با رویکردی بر نظریات امام خمینیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشداصغر عربیانمنصور درخشنده1391دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
عسکری، وحیدمقایسه گفتمان های مشروطه شیخ فضل الله نوری و ولایت فقیه امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمحمد رحیم عیوضیاحمد بخشایشی اردستانی1394دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
عسگرپور، علیامام خمینی (ره) در شعر دفاع مقدسزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدبرات محمدی1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه
عسگرپورکبیر، محمود تاریخ و تحلیل آراء تربیتی امام خمینی و ملااحمد نراقی تعلیم و تربیت اسلامیکارشناسی ارشدحسین واعظیاعظم رجالی1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)
عطائی، مهردادمولفه های جامعه شناختی موثر در حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران از منظر امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمصطفی کواکبیانمحمد توحید فام1394دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
علوی، نورالدین معرفت عقلانی از نظر امام خمینی و ابن سینا تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت اسلامیکارشناسی ارشدمریم براتعلی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)
علی اکبری تیر، اصغر بررسی مقایسه‌ای حکومت اسلامی در اندیشه علامه نائینی وامام خمینی اندیشه سیاسیکارشناسی ارشددکتر اشرفیدکتر ایزدی1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌، ن‍س‍ری‍ن‌ن‍گ‍رش‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ ب‍ر ن‍ق‍ش‌ ع‍اق‍ل‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ ج‍زای‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ر ن‍ظری‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ف‍ق‍ه‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍داحمد باقریمحمد رضا آیتی1384دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
علی بیکی، صادق نسبت بینش عرفانی و منش سیاسی امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
علی پور، صلاح الدینبازتاب اندیشه امام خمینی در تحول فقه سیاسی شیعهعلوم سیاسیکارشناسی ارشدجلال درخشهاکبر اشرفی1390دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
علی پور، کامران جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سبک زندگی اسلامی از دیدگاه امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
ع‍ل‍ی‌ ق‍زوی‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍اب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍ق‍د ف‍ض‍ول‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دجور ابراهیمیان وزی‍ری‌1381دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
علی محمدی، مصطفیآزادی سیاسی در اندیشه امام خمینی(ره)علوم سیاسیکارشناسی ارشدجلال درخشهرامین پورسعید1391-92دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
علی مرادی، مریم سیمای امام خمینی(ره) در تصویرپردازی های شاعرانه در شعر انقلاب اسلامیادبیات فارسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد
ع‍ل‍ی‌ ن‍ژاد، س‍م‍ی‍راهم اندیشی عارفانه ی امام خمینی (ره)باحافظ ومولانازب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دناهید عزیزی1389دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ب‍روج‍رد
عمو قولی میر آخوری، نرگس بررسی حقوق شهروندی در اسلام با رویکردی به نظرات حضرت امام فقه وحقوقکارشناسی ارشدسید محمد صادق موسویمحمد علوی1389دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
عموزاد مهدیریجی، پرویز بررسی مفهوم نخبگی و مولفه های آن از دیدگاه امام خمینی ( ره )علوم سیاسیکارشناسی ارشد1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
عموزاده، علی رضا نقش قیام عاشورا در تکوین اندیشه سیاسی امام خمینیاندیشه سیاسیکارشناسی ارشد دکتر ایزدیدکتر اشرفی1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
عیسی خانی، زهرا احکام فقهی و حقوقی مالکیت معدن با تاکید بر آراء امام خمینیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدمحمدرضا هدایتیرامین پور سعید1388-1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
عینی، مجید جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشداصغر عربیانمهدی خدایی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
غ‍ف‍وری‌، م‍ن‍ص‍ورب‍ررس‍ی‌ دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌) در م‍ورد وس‍ای‍ل‌ ارت‍ب‍اط ج‍م‍ع‍ی‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ج‍ه‍ت‌ده‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ارت‍ب‍اطات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ن‍اص‍ر ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ ه‍م‍ای‍ون‌1378دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌
غ‍ف‍وری‍ان‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌ب‍ررس‍ی‌ ب‍ن‍ی‍ان‍ه‍ای‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ در چ‍ش‍م‌ان‍داز ع‍رف‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ابوالحسن ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌ ک‍ل‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا1374دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
غ‍ی‍اث‍ون‍د، اع‍ظم‌ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ح‍دی‍ث‌ و ش‍ی‍وه‌ ارزی‍اب‍ی‌ آن‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د (M.A)دک‍ت‍ر م‍ج‍ی‍د م‍ع‍ارف‌دک‍ت‍ر م‍ح‍س‍ن‌ ج‍اب‍ری‌1381دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌
فتاحی، رمضاننقش امام خمینی در روند پیروزی انقلاب اسلامی ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1395دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر
فتحی مقدم، فاطمه بررسی ویژگی های خانواده موفق از دیدگاه حضرت امام خمینیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدشهربانو مهینیاعظم اعتمادی فرد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
فتحی، بابا الهدموکراسی در اندیشه سیاسی امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشداصغر پرتوییمحمد موسوی1386دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان
فتحی زاده، فردین مبانی و سرچشمه ی اندیشه های عرفانی در دیوان اشعار امام خمینی(ره)زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان
فخرآبادی، حسین ساده زیستی از منظر امام خمینی (ره) و تاثیر آن در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشداحمد صادقیان کمال خواجه پور1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
ف‍دای‌ ح‍س‍ی‍ن‌، زه‍ره‌ت‍أث‍ی‍ر زم‍ان‌ و م‍ک‍ان‌ ب‍ر اس‍ت‍ن‍ب‍اط اج‍ت‍ه‍ادی‌ ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر آراء ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ح‍م‍د م‍وس‍وی‌ ب‍ج‍ن‍وردی‌ی‍دال‍ل‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ری‍ان‌1386دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌
فرازی، فرزادفرصت ها و تهدیدهای اقتصادی از منظر امام خمینیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدسید حمید شمع ریزیجلیل توتونچیدانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
فرامرزی، قربانعلیفاصله روشنفکران از حکومت پهلوی دوم و وقوع انقلاب اسلامی ‎۱۳۵۷علوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
ف‍ره‍ادی‌، م‍ح‍م‍دب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍س‍ی‍ج‌ م‍ردم‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دب‍اق‍ر س‍اروخ‍ان‍ی‌ع‍ل‍ی‍رض‍ا ک‍ل‍دی‌۷۷-‎۱۳۷۶دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
فرهنگ فلاح، علی اصلاح الگو مصرف با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره) فقه وحقوق اسلامیکارشناسی ارشدمحمد حسن برهانی فر1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
فشخورانی، شمسیانفال و فیء در حکومت اسلامی با رویکردی بر نظرات امام خمینی فقه ومبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدهادی عظیمی گرکانییدالله نصیریان 1387دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د کرج
ف‍ص‍ی‍ح‌ رام‍ن‍دی‌، م‍ن‍ص‍وره‌خ‍س‍ارت‌ ع‍دم‌ ن‍ف‍ع‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ب‍ه‌ دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر ام‍رال‍ل‍ه‌ ن‍ی‍ک‍وم‍ن‍ش‌دک‍ت‍ر ه‍ادی‌ ع‍ظی‍م‍ی‌ گ‍رک‍ان‍ی‌1387دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی
فلاح علیدوست زارع ، محمد جهاد از دیدگاه امام خمینی ( رضوان اله تعالی علیه)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد1388دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د لاه‍ی‍ج‍ان‌
فلاح، حسینبررسی تاثیرات اعتقادی و سیاسی امام خمینی بر شکل گیری و موفقیت های حزب الله لبنانعلو م سیاسیکارشناسی ارشدعبدالله حاجی صادقی دهاقانی89دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد شهرضا
ف‍لاح‌ن‍ژاد، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍دم‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ ولای‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ک‍لام‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍داح‍م‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ح‍س‍ن‌ اف‍ت‍خ‍ارزاده‌1382دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ک‍رج‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ی‌، زه‍رات‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ رس‍ال‍ه‌ ت‍ق‍ی‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍ی‍ض‌دک‍ت‍ر س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ح‍ج‍ت‍ی‌، دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ه‍دی‍زاده‌1373دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌
فیروزی، ابوالفضلمبانی و مباحث عرفانی نظری در آثار و اشعار حضرت امام خمینی (ره)عرفان اسلامیکارشناسی ارشداسماعیل منصوری لاریجانیهادی وکیلی1381-82داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
قارونی دورانی، حمیدهاحکام غایب مفقودالاثر با رویکردی بر نظرات امام خمینی (ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدجواد سرخوشعلیرضا فیض1383دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
قاری پور، مهرانگیزجایگاه عقل و نقل در آثار امام خمینیفلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشدناد علی عاشوری تلوکیاحمد تویسرکانی1382دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
قاسمی همامی، زهراعوامل عینی و نظری موثر بر نحوه ی نگرش امام خمینی به نظام بین المللعلو م سیاسیکارشناسی ارشدمجتبی عطارزادهبی تادانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا
قاسمی، زهرا مقایسه مبانی فکری نظریه بین الملل در مکتب وابستگی
و اندیشه سیاسی امام خمینی
علوم سیاسی کارشناسی ارشدحمیدرضا
حقیقت
1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
قاضی محسنی، حبیبمبانی و مولفه های تربیت سیاسی از دیدگاه امام خمینی (ره )علوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
قائم محمدی، سید عبدالمجیدقانون گرایی و آثار آن در اندیشه امام خمینیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدمحمدرضا ابوییکمال خواجه پور1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
قدسی، مرضیهعوامل و موانع خودباوری مبتنی بر اندیشه های امام خمینی (ره)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشداعظم اعتمادی فرمحمدرضا ابویی1395دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
قربانی، الهه بررسی راه های مبارزه با نفس اماره در سه دفتر اول مثنوی معنوی مولانا و مقایسه ی آن با کلام حضرت امام خمینی (ره) در صحیفه ی نورزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول
قربانی، راسمتحلیل گفتمانی وصیت نامه امام خمینی (ره)علوم سیاسیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان
قریشی، سید روح اله بررسی فقهی و حقوق دفاع مشروع در سیره علمی و عملی امام خمینی (ره )فقه ومبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار
قنبری، عصمتمبانی نظری مشروعیت حکومت از منظر فارابی و امام خمینیفلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی ارشدحسین والهکاظم قاضی زاده1388-89داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
قندهاری، ابوالفضلبررسی تطبیقی تعصب و آثار آن از دیدگاه قرآن و امام خمینی ( ره )الهیاتکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
قهرمانی، محمود صدور انقلاب اسلامی از دیدگاه رهبران نسل اول(امام خمینی آیت اله منتظری مهندس مهدی بازرگان)علوم سیاسیکارشناسی ارشدحمید رضا حقیقت1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
کابلی،علیبررسی تطبیقی ربادرفقه امامیه واهل سنت بامحوریت نظرات امام خمینی رهفقه و مبانیکارشناسی ارشد1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل
کاظمی (رهنورد)، زهره (زهرا)دولت اسلامی (با الهام از اندیشه سیاسی امام خمینی)علوم سیاسیدکتریملک یحی صلاحیفرهنگ رجایی1374دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
کاظمی بیدک، سید محمد یوسفبررسی تطبیقی اندیشه سیاسی امام خمینی و آیت الله سید محمد باقر صدرعلوم سیاسیکارشناسی ارشداحمد دوست محمدیمحمد جواد حق شناس1387دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
کاظمی مومن سرایی، سعیدآزادی و حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی و علامه نائینیفلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی ارشدمهدی نجفی افرا عزیزالله افشارکرمانی1383-84دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
کاظمیان سورکی، ابوذرانسان کامل از دیدگاه ملامحسن فیض کاشانی و امام خمینیادیان و عرفانکارشناسی ارشدعبدالرضا مظاهری1393دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
کاوندی، علیجایگاه مجلس در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)علوم سیاسیکارشناسی ارشدسید محمد موسوی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان
کبری بابایی، مهرانهمولفه های جامعه شناختی موثر در حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران از منظر امام خمینی (ره)علوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات آیت ا… آملی
کدخدائی، مهدیهشرایط مراتب و احکام امر به معروف ونهی از منکر از دیدگاه امام خمینی و سید کاظم طباطباییفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد1395دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان
کردی، عباسبررسی تطبیقی دیدگاههای سید جمال الدین اسدآبادی، اقبال لاهوری و حضرت امام خمینی (ره) در مقوله بیداری اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
کرمی بلداجی، نریمانجایگاه شریعت در اندیشه عرفانی امام خمینیعرفانکارشناسی ارشدحمید محمودیان1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان
کرمی، صادق مطالعه رهبری امام خمینی (ره)باتئوری رهبری کاریزماتیک ماکس وبرعلوم سیاسیکارشناسی ارشداکبر اشرفیعباسعلی رهبر1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
کرمی، فاطمهولایت مادر با توجه به عناصر زمان و مکان از دیدگاه امام خمینیفقه وحقوق
کارشناسی ارشدفهرستیکاویانی فرد1383دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ک‍ری‍م‍ی‍ان‌ راون‍دی‌، م‍ه‍دی‌ب‍ررس‍ی‌ آرا و ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍د م‍ج‍ت‍ه‍د ش‍ب‍س‍ت‍ری‌ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ق‍ص‍ود رن‍ج‍ب‍رع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍رخ‍ان‍ی‌1388دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ق‍م‌
کریم زاده، حمید بررسی واژه حجاب در اشعار ابن عربی و امام خمینی (ره) با توجه به آیات قران و روایاتعلوم قرآن و حدیثکارشناسی ارشد1395دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان
کشاورز اصلی ، مخدره نوآوری های امام خمینی (ره) در اصول علمیهفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان
کشاورز، محمد مسعودمبانی فقهی و قانونی حقوق ملت در پرتواندیشه های امام خمینی ( قدس سره) ومنویات امام خامنه ای ( مدظله العالی)حقوق عمومیکارشناسی ارشد1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
کشیشیان سیرکی، کارینهمطالعه مقایسه ای مفهوم مشروعیت سیاسی در اندیشه های سیاسی امام خمینی و یورگن هابرماسعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمحمدرحیم عیوضیتوحید فام1388دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ک‍ف‍اش‌ م‍ح‍م‍دی‌، ش‍ه‍ره‌ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ارن‍ی‌ آرای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ و ش‍ی‍خ‌ ان‍ص‍اری‌ در ش‍رای‍ط م‍ت‍ع‍اق‍دی‍ن‌ در ع‍ق‍د ب‍ی‍ع‌ فقه وحقوقک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍داح‍م‍د ب‍اق‍ری‌ع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍ی‍ض‌1380دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌
کلانتر نژادیان، محمد صادقنقش و جایگاه تهذیب نفس از زذایل در شکل گیری عرفان امام خمینیادیان و عرفانکارشناسی ارشدسید محمد بنی هاشمیخسرو ظفر نوایی1391دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
کلانتری، طیبه بررسی حیات طیبه از منظر امام خمینی (ره)، عوامل و موانع آنشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشداعظم اعتمادی فرداحمد طباطبایی 1395دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
ک‍ل‍ی‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ن‍ظام‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در اس‍لام‌ ب‍ا ت‍أک‍ی‍د ب‍ر ن‍ظری‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ل‍ک‌ ی‍ح‍ی‍ی‌ ص‍لاح‍ی1369دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د علوم و تحقیقات ت‍ه‍ران‌
کماندار مبارکه، اکرمتحول فرهنگی از منظر امام خمینیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدابوالقاسم عاصیشهربانو مهینی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
کوثری صدر،محمدرضا تعادل دراندیشه‌سیاسیامام خمینیباتاکید بروصیت‌نامهعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1378-1379دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
کوثری فر، پرویزجامعه مدنی در اندیشه سیاسی فقهای معاصر شیعه در ایران از مشروطیت تاکنون مطالعه موردی ( امام خمینی ره و آیت الله نائینی ره )علوم سیاسیکارشناسی ارشدجلال درخشهشاهین پهنادایان1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
کوهساری، حمید مطالعه تطبیقی وجوه حکومت دینی در آرای امام خمینی(ره) و مهدی بازرگانمطالعات منطقه ایکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
ک‍ه‍ری‍زی‌، م‍ه‍وش‌ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ و خ‍لاف‍ت‌ ان‍س‍ان‌ ک‍ام‍ل‌ از دی‍دگ‍اه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ح‍ک‍م‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍داح‍م‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍ی‍ض‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ه‍دی‍زاده‌1374دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌
ک‍ی‍وان‍ی‌ ب‍روج‍ن‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ب‍رداش‍ت‍ه‍ای‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ از آی‍ات‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ در دی‍وان‌ ح‍اف‍ظ و دی‍وان‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د (MA)دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍درض‍ا ن‍ص‍ر اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌دک‍ت‍ر خ‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ه‍رام‍ی‌ ق‍ص‍ر چ‍م‍ی‌1386دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ده‍اق‍ان‌
کیانی، حسین بررسی وتبیین چهره ی حضرت امام خمینی(ره) در آیینه ی شعر انقلاب اسلامی ایرانزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد جعفر ثامنیمنوچهر تشکری1384دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول
کردی، فاطمه قصاص و احکام آن از نظر امام خمینی(ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدمحمد علی صفا1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت
گرگین، بتولبررسی تطبیقی دیدگاه شیخ طوسی و امام خمینی در باب رضاعفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدجمشید معصومیامرالله نیکومنش1386-1387دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
گروسی، ناصرجمهوریت در اندیشه سیاسی امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدسیف زاده بیگدلی1382دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
گلیجانی مقدم، نسرین مبانی قرآنی حدیثی دشمن شناسی از دیدگاه امام خمینی(ره)الهیاتکارشناسی ارشدمحمد علی لسانی فشارکیسوسن آل رسول1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
گ‍ودرزون‍د چ‍گ‍ی‍ن‍ی‌، م‍ه‍ردادب‍ررس‍ی‌ ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ان‍گ‍ی‍زش‍ی‌ در اس‍لام‌ ب‍ا ت‍أک‍ی‍د ب‍ر ب‍ی‍ان‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌) خ‍طاب‌ ب‍ه‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍ردم‍ی‌م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍داص‍غ‍ر م‍ش‍ب‍ک‍ی‌ج‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌ خ‍ش‍ن‍ود1376دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
گودرزی، سیدحامد ترجمه و تحقیق رساله عدالت شیخ انصاری (ره) و مقایسه آن با نظرات امام خمینی (ره) فقه و مبانی حقوقکارشناسی ارشد1393دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ش‍ه‍رری‌
لاری حسین آبادی ، مهدی تحلیل ابعـاد سیاسی شخصیت امـام خمینی (ره)علوم سیاسیکارشناسی ارشدجلال درخشهمحمد جعفری هرندی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
لسانی، محسنمبانی فقهی قضاوت شورایی با تاکید بر نظر امام خمینیفقه و مبانی حقوق اسلامیدکتریمحمد علی حیدریاحمد رضا توکلی1395دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
لطفیزاده، لیلانقش حکومت در حرمت و حلیت غناء از دیدگاه امام خمینی (ره) و آیت‌الله خویی (ره)
فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدابوالقاسم نقیبیمرتضی چیت سازیان1389داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
لهراسبی، مرتضی بررسی الگوهای تربیتی مطلوب از دیدگاه امام خمینی (ره )علوم تربیتیکارشناسی ارشد دواییسعیدی1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
متین، حجت اللهنقش سیاسی توده مردم در پیروزی انقلاب اسلامی با تکیه بر دیدگاه امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدسید عباس فروغی؛ نعمت اللهی 1393دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد بافت
م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌، اص‍غ‍رب‍ررس‍ی‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ (ت‍اری‍خ‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌)ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دع‍زت‌ال‍ل‍ه‌ ن‍ادری‌م‍ری‍م‌ س‍ی‍ف‌ ن‍راق‍ی‌1377دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
مجیدی، محمدحسین بررسی اندیشه های تعلیمی و اخلاقی در دیوان امام خمینی ( ره)زبان و ادبیات فارسیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دمحمد رضا زمان احمدیمحمد رضا قاری1391دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
محسنی، عرفان ترجمه و تحقیق مبحث انفال و صدقات از کتب غنایم الایام میرزای قمی و مقایسه آن با نظرات شیخ طوسی از کتاب المبسوط و نظرات حضرت امام خمینیفقه ومبانی حقوقکارشناسی ارشد1394دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ش‍ه‍رری‌
محسنی، محمد تقیشرط اشتغال زوجه ضمن عقد نکاح با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره) و آیت الله سیستانیالهیاتکارشناسی ارشدصدیقه مصدق صدیقیفروزان علائی نوین 1391دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د کرج
محسنی، منصور نقش امام خمینی در جنبش های شیعی عراق علوم سیاسیکارشناسی ارشدمعصومیحسنی باقری1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت
محفوظی موسوی، وفاءتطبیق آراء حضرت امام خمینی و حضرت آیت‌الله خوئی درباره محاربهفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد1378-88دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد دوست ،ابراهیمتاثیر اندیشه غرب بر گفتمانهای وحدت اسلامی روحانیت شیعه معاصر (مطالعه موردی سید جمال الدین اسد آبادی ،آیت الله بروجردی ،امام خمینی) علوم سیاسیکارشناسی ارشدجلال درخشهحسین شفیعی1387دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
محمد نظری، غلامرضابررسی روشهای تربیت جوانان از دیدگاه علمای امامیه با تأکید بر نظریات امام خمینیفلسه تعلیم و تربیتک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دعلی محمد دهقانیمحمد هدائی1382دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
محمدپناه، علی اکبرمولفه های فرهنگ دینی از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشداعظم اعتمادی فرداحمد طباطبایی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌، آس‍ی‍ه‌ان‍س‍ان‌ ک‍ام‍ل‌ و م‍ص‍ادی‍ق‌ آن‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ادی‍ان‌ و ع‍رف‍ان‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دخ‍س‍رو ظف‍رن‍وای‍ی‌م‍ه‍دی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌ اف‍را1387دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ش‍ه‍رری‌
محمدعلی، زهرهدیدگاههای امام‌خمینی رضوان الله تعالی علیه درمورد زن و مشارکت اودرجامعهعلوم ارتباطاتکارشناسی ارشدمحمددادگران
بیژن نفیسی ۷۸-‎۱۳۷۷دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
محمدنژاد ، مرجان بررسی فقهی حقوقی مالکیت معنوی در اسلام با تاکید بر نظر امام خمینی ( ره )فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدعلی چهکندی نژادحسن غوث1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند
محمدی پور، روشندختبررسی تطبیقی ارای امام خمینی و امام خامنه ای درباره آداب حضور زنان در عرصه سیاسی و اجتماعی با تاکید بر فقه اسلامیمطالعات زنان(گرایش زن و خانواده)کارشناسی ارشدسید رضا موسوی1393دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد بافت
محمدی دوگاهه ، محمد علی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) در باب عدالت بر تمرکز بر مقوله نهاد سازیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدغلامرضا نقوی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان
محمدی، محمدنقش امام خمینی (ره) در پیروزی انقلاب اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدملک یحی صلاحیسید علیرضا ازقندی1384-85داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
محمدی، مهدیحدود و اختیارات حکومت نسبت به جامعه و افراد از دیدگاه امام خمینی (ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد1393دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ش‍ه‍رری‌
محمدی، هانیبررسی دیدگاههای سید جمال الدین اسد آبادی و امام خمینی (ره ) درباره بیداری اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
محمودی، ماشاءالله نقش رهبری امام خمینی(ره) بر نحوه مدیریت بحران های دهه اول انقلاب علوم سیاسیکارشناسی ارشدمهدی حسنی باقری1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت
محمودی، مجید
بررسی دانش بدیع در دیوان شعر امام خمینی (ره) زبان و ادبیات فارسیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دمجید عزیزیمحمد رضا قاری1393دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
محمودی، محمد حسنولایت انسان کامل در اندیشه سیاسی امام خمینی ( ره )علوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
محمودیان،افروز بررسی آثار قبض در عقد بیع با تاکید بر نظرات امام خمینی فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدعلی جهانخواهصدیقه مصدق1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
مختاریان راد، رحیمه بررسی تطبیقی راهکارهای گرایش جوانان به معنویت از دیدگاه امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) و امام خمینی (ره)الهیاتکارشناسی ارشد1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
م‍دام‍ی‌ م‍ل‍وم‍ه‌، روح‌ال‍ل‍ه‌م‍ع‍اد از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ح‍ک‍م‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د (M.A)دک‍ت‍ر ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌ اف‍ش‍ار ک‍رم‍ان‍ی‌دک‍ت‍ر م‍ه‍دی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌ اف‍را1386دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
مرادقلی، ابراهیمنقش دانشجو در تحولات اجتماعی از دیدگاه امام‌خمینی رهجامعه شناسی کارشناسی ارشددکتر تنهایی محمد فرشباف ثقفی ۷۷-‎۱۳۷۶دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
مرادی، فریده بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی(ره) وامام محمد غزالیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمحمد رضا حبیبی مهر1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج
مرتضی، سید اصغرواکاوی شیوه‌های تربیت سیاسی امام خمینی (ره) و تاثیر آن بر مشی نیروهای انقلابی از سال ۱۳۶۸-‎۱۳۴۲اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدسید مهدی ساداتی نژادفرهاد زیویار1389-90داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
مرد علی، اصغرمطالعه تطبیقی اصلاحات در اندیشه سیاسی امام خمینی و سیدجمال الدین اسدآبادیاندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدمحمد رحیم عیوضی1394دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
مرزبان،نازنینمطالعه تطبیقی مولفه های حکمرانی خوب در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) و علامه نائینیاندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدعیوضی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
مریدی، ابوطالب اسرار عرفانی نماز بر اساس سه اثر اسرار الصلاه شهید ثانی (ره)، ملکی تبریزی (ره)، امام خمینی (ره)عرفان اسلامیدکتریابراهیمی دینانیشیخ الاسلامی1374-75دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
مزرعه شاهی، اعظم توبه و نقش آن در سقوط مجازات با رویکردی بر نظرات امام خمینی(ره)فقه ومبانی حقوقکارشناسی ارشداحمد باقریمحمد موسوی بجنوردی1383دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
مسعودی ، محمدحسینمبانی نظام اسلامی با تأکید بر مفهوم منافع و امنیت ملی در آراء و اندیشه های حضرت امام خمینی (ره)علوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
مشهدی، محمد رضا نسبت سرکوب روحانیون و طرح مفاهیم آزادی و نفی استبداد در اندیشه های امام خمینی(ره) بین سالهای 1341-57 علوم سیاسیکارشناسی ارشدرحیم خستوسید محمد موسوی1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
مصحف،مریم تاثیر اندیشه فقهی حضرت امام خمینی(ره) در تحول فقه فقه و حقوقکارشناسی ارشدعلی علی آبادیاحمد باقری1384دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
مصلائی، مصطفیمبانی مصلحت نظام اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدسید حمید شمع ریزیاحمد صادقیان1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
مطهری فرد، سید شرمت اللهبررسی سیاست خارجی پیامبر و مقایسه آن با سیاست خارجی امام خمینیعلو م سیاسیکارشناسی ارشدمرتضی اباذری91دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا
مظفری خسروی، محمودمبانی آزادی اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقایسه با آزادی لیبرالیسمیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشداحمد صادقیان کمال خواجه پور1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
مظلومی رودپشتی، زهرابررسی فقهی بیت المال از دیدگاه امام علی(ع) و امام خمینیفقه و مبانیکارشناسی ارشدرضا سیمبر1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات گیلان
م‍ع‍ص‍وم‌زاده‌، طاه‍ره‌ت‍أث‍ی‍ر م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ ع‍ب‍ادت‌ و س‍ل‍وک‌ از ن‍ظر ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ادی‍ان‌ و ع‍رف‍ان‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر ف‍اطم‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌دک‍ت‍ر ه‍ادی‌ وک‍ی‍ل‍ی‌1383دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ش‍ه‍رری‌
مقدس، مسلم مفهوم شناسی نظام سلطه در اندیشه‌های سیاسی امام خمینی (ره )علوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
مقدس،حسین توصیف وتصویر شهیدوشهادت درپیام مکتوب امام خمینیادبیات فارسیکارشناسی ارشد1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه
مقصودی، محمدرضابررسی کاربرد مفهوم وصل در آثار عرفانی حضرت امام خمینی (ره)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدمحمدرضا ابویی ابوالقاسم عاصی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
م‍لائ‍ک‍ه‌، ح‍س‍ن‌ن‍ظارت‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ ب‍ر ح‍اک‍م‍ان‌ (ب‍ا ت‍أک‍ی‍د ب‍ر ن‍ظر ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌))ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دای‍رج‌ ذوق‍ی‌م‍ش‍اور رح‍م‍ان‍ی‌1374دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌
ملجائی، محمد مهدیمقام رضا در آثار عرفانی امام خمینیعرفان اسلامیکارشناسی ارشدعبدالرحیم عناقه1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان
ملک زاده مروستی، اکرمبررسی قاعده تحذیر با رویکردی به دیدگاه امام خمینی فقه و مبانی حقوقکارشناسی ارشددکتر پور منوچهری
دکتر نیکومنش
1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
م‍ل‍ک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ازان‍دی‍ش‍ی‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ ان‍ق‍لاب‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دن‍ج‍ف‌ ل‍ک‌زای‍ی‌م‍ص‍طف‍ی‌ م‍ل‍ک‍وت‍ی‍ان‌1383دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ق‍م‌
ملکی، مرضیهترجمه و تحقیق مباحث اجتماع امر و نهی کتاب معالم الدین و مقایسه آن با آراء امام خمینی(ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدحسین کوکانی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری
ملک محمدی، علیرضا بررسی آداب و اسرار نماز از نظر امام محمد غزالی و امام خمینی(ره)عرفان اسلامیکارشناسی ارشدمحمد ابوالحسنی1385دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان
ممبینی، احمدبررسی احکام کیفری اطفال در فقه امامیه با رویکردی به نظرات امام خمینی (ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدمحمد حسن مرعشیمحمد رضا آیتی1383دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
ممشلو، غلامرضا برسی نقش امام خمینی در بیداری اسلامیالهیاتکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر
مناف زاده، ولی فقه پویا در دیدگاه امام خمینیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدصدیقه مصدق صدقمهدی خدایی1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
منتظری، سید مجتبیمصلحت در اندیشه سیاسی امام خمینیاندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشداحمد بخشایشی اردستانیاکبر اشرفی1391دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
منتظری، علیرضا آخرت گرایی در اندیشه و سیره امام خمینی (ره)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشداحمد طباطباییمحمد رضا ابویی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
منصوری، اعظمشناخت اندیشه های امام خمینی در رابطه با انحطاط جامعهجامعه شناسیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دحسین هادویمعصومه مطلق1392دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
منصوری، محسنبررسی مقایسه سیلست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی نژاد باتوجه به دیدگاه امام خمینیعلو م سیاسیکارشناسی ارشدعلیرضا گلشنی91دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا
منقوش، محمودرضا بررسی تطبیقی مبانی مشروعیت نظام اسلامی از نگاه علامه نایینی، امام خمینی(ره) و شهید مطهریعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
م‍وح‍دی‌ س‍اوج‍ی‌، ان‍س‍ی‍ه‌ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ اج‍ت‍ه‍اد و ت‍ق‍ل‍ی‍د از ک‍ت‍اب‌ رس‍ائ‍ل‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (رح‍م‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌)فقه و مبانی حقوق اسلامیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍ی‍ض‌م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ح‍ج‍ت‍ی‌1379دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌
موسوی ، مصطفینسبت اخلاق و سیاست در اندیشه امام خمینی(ره) علوم سیاسیکارشناسی ارشدجلال درخشهمحمد جعفری هرندی1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
موسوی راد، سید مجتبی عرفان عملی از منظر امام خمینیعرفان اسلامیکارشناسی ارشدقنبری1387دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور
موسوی، رضا تبیین اندیشه های دفاعی امام خمینی (ره)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدابوالقاسم عاصیکمال خواجه پور1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
موسوی، مهدیمقایسه تطبیقی ولایت عرفانی و ختم آن در اندیشه های ابن عربی و حضرت امام خمینی (ره)ادیان و عرفانکارشناسی ارشد1389دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ش‍ه‍رری‌
موسوی، یحییضرورت حفظ حکومت اسلامی با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدغلامحسین الهاممحمد علی فتح الهی1390-91داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
موسی پور ساهجل، محمد جایگاه سیاسی و اجتماعی زنان از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)مطالعات زنانکارشناسی ارشدابراهیم خراسانی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت
مولانا، سعیده ساداتالگوهای رفتاری امام خمینی و تطبیق آن با مبانی قرآنی-حدیثی(با تکیه بر آثار مکتوب)علوم قرآن و حدیثکارشناسی ارشدفیض الله اکبری دستکمنیره سیدمظهری1390دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د کرج
مومنی، عبداللهمبانیمشروعیت‌ حکومت‌ اسلامی از دیدگاه‌ حضرت‌ امام‌ خمینی(ره )علوم سیاسی کارشناسی ارشدبخشایشی اردستانی دوست محمدی1382دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
مومنی، مصطفی بررسی الگوی رهبری حضرت امام خمینی به منظور ارائه الگویی برای رهبری سازمانمدیریتکارشناسی ارشدعلی رضائیان1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد
مومنی، مهدیسرّ عرفانی طهارت از منظر امام خمینی (س) و قاضی سعید قمی (ره)الهیات و فلسفهکارشناسی ارشدفاطمه سادات طباطبایینجفقلی حبیبی، هادی وکیلی1390داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
مویدی، ص‍ف‍ی‍ه‌ت‍رب‍ی‍ت‌ اخ‍لاق‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ت‍اری‍خ‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ پ‍ورگ‍ل‌اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ م‍ه‍ری‌ن‍ژاد1380دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
مهدوی، یعقوبچشمه سار عرفان عملی از دیدگاه حضرت امام خمینیالهیاتکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر
م‍ه‍دوی‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دع‍ل‍ی‌ م‍ح‍ام‍دم‍ح‍م‍دک‍اظم‌ ش‍اک‍ر1377دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌
مهران پور، طیبهبررسی نقش خانواده در تربیت کودک از دیدگاه امام خمینی (ره )تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش
کارشناسی ارشدکردستانیعصاره1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
مهردادیان، جوادجایگاه مردم در نظام اسلامی از منظر امام خمینی (ره)علوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان
میر قیصری، سید امیر حسینمطالعه تطبیقی ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی و آیت الله خوییاندیشه سیاسیکارشناسی ارشدمحمد رحیم عیوضیاکبر اشرفی1393دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
میرجلیلی، سپیدهمقایسه مواضع امام خمینی در برابر آمریکا و شورویعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمحمد صادق کوشکیسید مصطفی ابطحی1390-91داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
میررسولی، فاطمه سادات بررسی اشعار امام خمینی (ره) از نظر موضوع و محتوازبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول
میرزا حسینی،مریم‌الساداتسیاست‌خارجی جمهوریاسلامیایران ازمنظر امام خمینی(ره) روابط بین‌المللکارشناسی ارشد1378-79دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
میرزائی، حسینقاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و قلمرو آن از دیدگاه امام خمینی (ره)فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدسید صادق موسویسید محمد بجنوردی1382-83داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
میرعرب، خدادادبررسی الگوی مدیریتی – رهبردی امام خمینی در خنثی سازی دخالت قدرت های اروپایی در دفاع مقدسعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
میری، حسینجایگاه مصلحت در حکومت اسلامی در عصر غیبت با تاید بر اندیشه سیاسی امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمحمد جعفری هرندیمحمد موسوی1389دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د کرج
میزاده کوهشاهی، علیرضا بررسی نظریه مقایسه مفهوم عدالت از دیدگاه امام خمینی وسید قطبعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمجید معصومی1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت
ناجی، حسینمقایسه ولایت در اندیشه ی امام خمینی و حضرت علامه طباطبایی ادیان وعرفانکارشناسی ارشددکتر بنی هاشمیدکتر مظاهری1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ن‍ادری‌، ش‍ب‍ن‍م‌ب‍ازخ‍وان‍ی‌ آراء س‍ی‍اس‍ی‌ و ح‍ک‍وم‍ت‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر س‍ی‍د م‍ص‍طف‍ی‌ اب‍طح‍ی‌دک‍ت‍ر ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ ره‍ب‍ر۸۴-۱۳۸۳دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز
نادری، علی مقایسه تطبیقی میان شرح دعای سحر امام خمینی (ره) با شرح دعای سحر ملا حبیب الله کاشانی و شرح دعای سحر سید ابوالحسن رفیعی قزوینیادیان و عرفانکارشناسی ارشدعبدالرضا مظاهریپرویز عباسی داکانی1390دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ن‍اص‍ری‌، م‍ص‍طف‍ی‌ج‍ای‍گ‍اه‌ م‍ج‍ل‍س‌ از ن‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دای‍رج‌ ذوق‍ی‌ع‍ل‍ی‌ ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌1377دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
نامدار، عابدین آسیب شناسی خواص سیاسی ایران از دیدگاه امام خمینی (ره)اندیشه سیاسیکارشناسی ارشدقربانعلی قربانزادهمحمد علی فتح الهی1384دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
نریمانی، سمیهحقوق اجتماعی زنان از دیدگاه امام خمینی(ره)الهیات(علوم قرآن و حدیث)کارشناسی ارشدرامین پور سعیدصدیقه مصدق صدقی 1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
نصیری، پریسا مقایسه اربعین حدیث حضرت امام خمینی (ره) و مرحوم شیخ بهائیعرفان اسلامیکارشناسی ارشددهقانوکیلی1382-83داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌تهران
نظارت، محمدرضاراهبردهای امام خمینی درباره جهان عاری از خشونتاندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدمحمد رحیم عیوضی1394دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ن‍ظرآه‍اری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍اب‍ررس‍ی‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ در س‍ازم‍ان‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ اس‍لام‍ی‌ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍داب‍وال‍ق‍اس‍م‌ طاه‍ری‌ه‍وش‍ن‍گ‌ م‍ق‍ت‍در1371دانشگاه آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌
نظری خانقاه، غنی امام خمینی در شعر معاصر عربزبان و ادبیات عربکارشناسی ارشدهوشنگ زندیمحمود شکسب1381-82دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
نظری شیرزی، زهرابدعت و مصادیق آن با رویکردی به نظرات امام خمینی(ره) فقه ومبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدابوالحسن مجتهد سلیمانیاصغر عربیان1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
ن‍ق‍اب‍ی‌، م‍ه‍دی‌ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ اخ‍لاص‌ از دی‍دگ‍اه‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ر و ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ک‍لام‌ اس‍لام‍ی‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍ددک‍ت‍ر ول‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ م‍ل‍ک‍وت‍ی‌ف‍ردک‍ت‍ر م‍ح‍م‍درض‍ا ارش‍ادی‌ ن‍ی‍ا1384دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د س‍ب‍زوار
نقی زاده موسوی، سید عزت اللهگزارش آرایه های ادبی در غزلیات امام خمینیادبیات فارسیکارشناسی ارشد1381دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد
نورانیان، مرتضیبررسی تطبیقی نظریه ولایت فقیه از دیدگاه محقق کرکی و امام خمینیاندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشداکبر اشرفیاحمد بخشایشی1393دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
نوروزی، محمد طاهربررسی تطبیقی بیداری اسلامی در اندیشه سیدقطب و امام خمینی روابط بین المللکارشناسی ارشداشرفیرادمهر1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
نوری منفرد، دانیالبررسی تطبیقی اندیشه های شهید نواب صفوی و امام خمینی در باب حکومت اسلامی اندیشه سیاسیکارشناسی ارشدبخشایشی اردستانیدارابی1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
نیرو، نیلوفربررسی مقارنی آرای امام خمینی وشیخ انصاری درباب خیارات درعقدبیعفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشداحمد باقریعلیرضا فیض1380دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
والی، محمد صادقبررسی نقش و جایگاه آزادی مدنی در اندیشه های سیاسی امام خمینیاندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشد امینی جلالی1392دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
واهب، فاطمهصادر اول با تاکید بر اندیشه های فلسفی و عرفانی امام خمینیفلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی ارشدعلی ملک زادهاکبر گلی1391دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
وثیق، شایستهمقارنه اراءفقهی امام خمینی درمبحث ضمان بامذاهب اربعهفقه و حقوقکارشناسی ارشدجواد سرخوشاحمد باقری1380دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
وفائی نژاد، منیرهبررسی فقهی استطاعت ونیابت در حج با تاکیدبر فتاوای امام خمینی (ره ) وآیه اله العظمی خامنه ایفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدمریم آقایی بجستانی1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان
هادی گلیجان، فریباروح و نفس در آثار مولانا و امام خمینیادیان و عرفانکارشناسی ارشدعبدالرضا مظاهریپرویز عباسی داکانی1390دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
هادی، عبدالله بررسی مبانی فقهی وحدت اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره) فقه وحقوق اسلامیکارشناسی ارشدابراهیم صدیقیمهدی خدایی1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
هاشمی، سید علیبررسی دیدگاه های امام خمینی در خصوص حقوق بشر اسلامیروابط بین المللکارشناسی ارشدیحیی فوزیفاطمه کیهانلو1389-90دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
همامی، حامدتبیین اسماء و صفات جمالیه و جلالیه در آثار عرفانی امام خمینیادیان و عرفانکارشناسی ارشدخسرو ظفر نواییسید محمد بنی هاشمی1392دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
همتی، رضا بررسی نقش مشارکت عمومی در نظام سیاسی، اجتماعی اسلام از منظر امام خمینی (ره)شناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدسید حمید شمع ریزیابوالقاسم عاصی1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
یزدانی، علیرضابررسی تطبیقی روابط مسلمانان با اهل کتاب در آراء شهید ثانی، شیخ انصاری و امام خمینیفقه و حقوقکارشناسی ارشدهرمز اسدی کوه آبادیسیدمحمدهادی مهدوی1389دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
یغمائی، ولیبررسی تاثیر اندیشه های امام خمینی در بیداری اسلامیشناخت اندیشه های امام خمینیکارشناسی ارشدسید حمید شمع ریزیمحمد رضا ابوئی مهریزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
یوسفی، فاطمهاسماء و صفات حق از دیدگاه محی الدین عربی و امام خمینیعرفان اسلامیکارشناسی ارشدعبدالرضا مظاهری1387دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
اسدیان تراکمه، مهدی
عدالت در قانون اساسی ایران و نظریات مقام معظم رهبریعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1384-85 دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی
اسکندرزاده افشار ،زهره
بررسی سبک زندگی از دیدگاه حصرت آیت الله خامنه ایمطالعات زنانکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی – واحد بافت
امینی، علیرضا
بررسی فرصت‌ها و چالش‌های ایجاد وحدت در سایه بیداری اسلامی با تکیه بر دیدگاه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله العالی)اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدموسی نجفیفرهاد زیویار91-92دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
اندیشمند، فاطمه
مبانی فقهی حفظ نظام اسلامی در اندیشه سیاسی امام (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی – واحد سبزوار
ایرانپور ، سارهجایگاه سیاسی اجتماعی زنان ازدیدگاه آیت الله خامنه ای
مطالعات زنانکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی – واحد بافت
جانلو ، قربانعلی محمود
آسیب شناسی مدیریت سیاسی در ایران از دیدگاه مقام معظم رهبری
علوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
حامد نژاد، مصطفی
تجلی عرفان در خطابات عمومی(مردمی) مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای
عرفان اسلامیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی – واحد اهواز
حسین زاده ، جوادتحلیل گفتمان پیامهای حج مقام معظم رهبری (آیت الله خامنه ای ) از سال ‎۲۰۰۷ میلادی تا ‎۲۰۱۲ با محوریت وحدتعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تاکستان
خسروی ، تقیبررسی مقوله روشنفکری در منظومه فکری مقام معظم رهبریعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
رمضانی،سعیدبررسی گفتمان عدالت و پیشرفت در دهه چهارم انقلاب اسلامی از منظور مقام معظم رهبری
علوم سیاسیکارشناسی ارشداردستانیاشرفی1391 دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی
سعیدی ،مهدیمشروعیت نظام مردمسالاری دینی ازمنظرحضرت آیت الله خامنه ای
اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشداشرفی
محمودی1387دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی
شاهرخی ، ابراهیم بررسی تطبیقی عدالت اجتماعی از دیدگاه آیت الله خامنه ای و استاد مرتضی مطهریعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی – واحد بافت
صالحی، سید رضاضرورت ها و شیوه های تحقیق نظریه کرسی آزاد اندیشی از دیدگاه آیت الله خامنه ایعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394 دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
عباسپور، روح‌اللهجایگاه اخلاق سیاسی در حکومت اسلامی با تکیه بر دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدموسی نجفیفرهاد زیویار1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
عسگری ، زهرا
نقش و جایگاه بصیرت در قرآن و روایات و کلام مقام معظم رهبری
الهیاتکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
علیمرادی ، هدی
بررسی جایگاه خانواده وکارکردهای آن ازدیدگاه مقام معظم رهبریمطالعات زنانکارشناسی ارشد1393 دانشگاه آزاد اسلامی – واحد بافت
عمادی ، روح الهشاخص های حقوق عمومی مردم از دیدگاه مقام معظم رهبریحقوق عمومیکارشناسی ارشد1389-90 دانشگاه آزاد اسلامی – واحد مرودشت
عینی ، مجیدجایگاه امر به معروف و نهی از منکر در حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبریفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدعربیان ، اصغرخدایی ، مهدی
1394دانشگاه آزاد اسلامی – واحد کرج
فیروزگاه ،مصطفیمولفه های بیداری اسلامی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبریاندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشددرخشه ،جلالجعفری هرندی ،محمد
1392دانشگاه آزاد اسلامی – واحد کرج
کشتکارملکی ، حبیب‌الهنواندیشی‌ دینی‌ دیدگاه‌ حضرت‌ آیت‌ الله‌ سیدعلی‌ خامنه‌ای (مقام‌معظم‌رهبری)
اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشد1384-85 دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی
گرگانی فیروزجاه، عباسبررسی تطبیقی اهمیت امور دفاعی در اندیشه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبریاندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشد1395  دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات آیت ا… آملی
مرادیان، امیرحسینعناصر قدرت و مولفه های تمدن سازی از دیدگاه مقام معظم رهبریروابط بین المللکارشناسی ارشدشیرزادی، رضا
افشین زرگر
1394دانشگاه آزاد اسلامی – واحد کرج
معصومی اصل، منصورهتحلیل قرانی روایی سخنان مقام معظم رهبری در ارتباط با سبک زندگی اسلامیعلو قرآن وحدیثکارشناسی ارشدمحمد حسین تواناییتهمینه پارسایی1394دانشگاه آزاد اسلامی – واحد کرج
معین زاده میرحسینی، نداالساداتبررسی مبانی فقهی حضور زنان در اجتماع از دیدگاه مقام معظم رهبریفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد1394 دانشگاه آزاد اسلامی – واحد کرمان 
ممشلو، غلامرضا بررسی نقش امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در بیداری اسلامیالهیاتکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
موسوی چوبه سیدرسول بررسی مبانی توسعه بومی از منظر حضرت آیت الله خامنه ایاندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدرهبرمحمدعلی خسروی1389دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی
موسوی، سیدمحمدعلیتعامل اخلاق وسیاست دراندیشه وعمل آیت الله خامنه ای
اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشداشرفی
بخشایشی اردستانی
1391دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی
مهدی یی، مرتضیدیپلماسی عمومی در اندیشه های امام خامنه ای
علوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
نامداری، علیرضا
بازنمایی ابعاد سازمان نماز جمعه در فرمایشات مقام معظم رهبری (تحلیل محتوای موضوعی)
علوم اجتماعیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی – واحد گناباد
نصیری ، رضارویکرد مقام معظم رهبری به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر تاکتیک مذاکره و مفهوم نرمش قهرمانانهعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تاکستان
هاشمی، محسن
جایگاه مقابله با تهاجم فرهنگی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر مطالبات مقام معظم رهبری
علوم سیاسیکارشناسی ارشد1395  دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات آیت ا… آملی
یوسفی،حجتماهیت غرب از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای
اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدرهبررشیدی1393دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی

نویسندهعنوانرشتهمقطعاستاد راهنمااستاد مشاورسال دفاعمشخصات واحد دانشگاهی
صادقی پری، مهینبررسی مقایسه‌ای تصویر زن در روزنامه‌های تخصصی زنان (زن روز ) در دوران قبل و بعد از انقلاب روانشناسی و علوم اجتماعیکارشناسی ارشدساروخانیفرشباف ثقفی1379-80دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
غلامحسین تهرانی، مهرنازبررسی مطبوعاتی سینمایی از ابتدای انقلاب اسلامی تا به‌حال روانشناسی و علوم اجتماعیکارشناسی ارشدسلطانی فرطاهری1378دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
باقرنژاد، امیرحسینتحلیل محتوای وصیت‌نامه سیاسی،الهی رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی قدس سره علوم اجتماعیکارشناسی ارشددادگرانمحمدسلطانی فر1377-78دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
بختیاری هفت لنگی ، راضیهبررسی تطبیقی نشریات ویژه بانوان در دو مقطع قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران(سالهای ۱۳۵۵-‎۱۳۷۵) علوم اجتماعیکارشناسی ارشددادگراننفیسی1375-76دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
جعفری ، مهدیبررسی وضعیت ترکمنها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران علوم اجتماعیکارشناسی ارشدبی تادانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
جهان تیغ ، مسعودبررسی نقش زنان در انقلاب اسلامی علوم اجتماعیکارشناسی ارشدبی تادانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
رحمانپور ، سعیدبررسی وضعیت ترکمنها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران علوم اجتماعیکارشناسی ارشدبی تادانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
رونقی نوتاش، مهنازبررسی وضعیت مطبوعات ایران در صدر انقلاب علوم اجتماعیکارشناسی ارشدبهزادیرنجبر1372-73دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
سدیدی ، زهرامطالعه تطبیقی جایگاه زن در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی علوم اجتماعیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
عمرانی،حبیب اللهبررسی ساست های اشتغال دولت در قبال گروه های قومی مذهبی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی علوم اجتماعیکارشناسی ارشدمقصودیخسروی1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
غروی آشتیانی ، الهاممقایسه تاریخ روند شکل‌گیری انقلاب کبیر فرانسه با انقلاب اسلامی ایران علوم اجتماعیکارشناسی ارشدگلشن فومنیسپهر1382-83دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
غفاری ، اسماعیلبررسی تاریخ سیاسی اجتماعی انقلاب اسلامی ایران علوم اجتماعیکارشناسی ارشدبی تادانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
قربانی ساوجی ، الهامشادی و تفکر دینی در ایران پس از انقلاب اسلامی علوم اجتماعیکارشناسی ارشدمحدثی گیلوائی1392دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
قنبری، داودبررسی تطبیقی کارکرد ارتش در نهضت ملی و انقلاب اسلامی ایران علوم اجتماعیکارشناسی ارشدکلدیآشفته تهرانی1378-79دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
مجیدزاده ، صونابررسی و ارزیابی داستانهای مجلات نوجوانان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی علوم اجتماعیکارشناسی ارشدبهزادی رنجبر1372-73دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
هاشمی، عزیزبررسی نقش (طبقه متوسط شهری) در پیروزی انقلاب اسلامی ‎۵۷ علوم اجتماعیکارشناسی ارشدسپهرفربد1379دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
علوی خواه ابوالفضلانقلاب اسلامی ازدیدگاه شاعران عربادبیات عربکارشناسی ارشدتبرائیانحریرچی1380دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
امیر شریفی ، نرگسمعرفی انجمن های ادبی و بررسی مجله های ادبی از مشروطه تا انقلاب اسلامیادبیات فارسیکارشناسی ارشدموذنی ، علی محمدعقدایی ، تورج1393دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
دواتگر ، ملیحهشاعران شهر همدان از عهد قاجار تا پیروزی انقلاب اسلامیادبیات فارسیکارشناسی ارشدمحمدی ، احمد1380دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
عدالت منش ، محمودهاد و شهادت در ادبیات معاصر ( انقلاب اسلامی تا کنون ) با تاثیر از قرآن و حدیثادبیات فارسیکارشناسی ارشدموذنی ، علی محمدسادات ، پروانه1390دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
یوسفی ، خالدبررسی ادبیات کودکان و نوجوانان به زبان کردی در دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامیادبیات فارسیکارشناسی ارشد1378دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران شمال
خسرو مژدهیبررسی استراتژی دولت در بازرگانی خارجی پس از پیروزی انقلاب اسلامیاقتصادکارشناسی ارشدمحمد علی خطیبمهدی صحرائیان1377دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
تقوی گلنشینی ، سیده فضهبازتاب انقلاب اسلامی ایران بر روی گروههای شیعی در بحرینالهیاتکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
حسینی ، محبوبه ساداتآسیب شناسی مفاهیم دینی حج و انتظار پس از پیروزی انقلاب اسلامیالهیاتکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
دلداده مهربان، فاطمهنقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامیالهیاتکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
قربانی ، عباسعلیتاثیر فرهنگ عاشورا بر انقلاب اسلامی ایرانالهیاتکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
میردار ، حسنبررسی شرایط سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهرستان گنبد کاوس در دوران انقلاب اسلامیالهیاتکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
فخرآبادی، حسینساده زیستی از منظر امام خمینی (ره) و تاثیر آن در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامیالهیاتکارشناسی ارشداحمد صادقیانکمال خواجه پور1394دانشگاه آزاد اسلامی – واحد یزد
بهرام متقیانارتباط هویت ملی ایرانی اسلامی با قیام عاشورا و تاثیر این قیام بر انقلاب اسلامی و تداوم اناندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشددکتر فرهاد زیویار94دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
سیروس حاجی زادهجایگاه نظریه ی انقلاب اسلامی در اندیشه ی امام خمینی اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدعمیدذاکر اصفهانی84دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
علیرضا اعتمادیانسیر تحول نظریه های وحدت اسلامی پس از انقلاب اسلامیاندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدنجفیحدادعادل89دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
متین محجوبفهم اندیشه‌ی انقلاب اسلامی در بستر فلسفه‌ی تاریخاندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدموسی نجفیمسعود صادقی88-89دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
محمد محمدحسینی تختینسبت معنویت به سیاست در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران
اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدمحمد علی فتح اللهیموسی نجفی84-85دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
محمد مهدی شیر محمدیمنزلت انقلاب اسلامی در بازآفرینی تمدن اسلامی
اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدموسی نجفیمظفر نامدار طالشانی84-85دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
بیگی میاندواب فرانکنقش وجایگاه تبریزدرروندشکل گیری وپیروزی انقلاب اسلامیتاریخکارشناسی ارشدمحمد علی اکبریشعبانی1381دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
توده زارع منوچهرنقش مردم درپیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) از سال 1357- ‎1342تاریخکارشناسی ارشدصفاکیش 1395دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
حسین عبدا… ، پروانهرابطه سیاسی ایران و آمریکا از سال ‎۱۳۳۲تا‎۱۳۵۷( ازکودتای ‎۲۸ مردادتا وقوع انقلاب اسلامی )تاریخکارشناسی ارشدتکمیل همایون نقیب زاده1378دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
قلی پور ، حسینعلیتحولات سیاسی و اجتماعی بجنورد از مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامیتاریخکارشناسی ارشدمشعوف متولی حقیقی1380دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
محمدی،رامین
زمینه‌های اجتماعی انقلاب اسلامی در ایرانتاریخکارشناسی ارشدصالحی پناهیکریم یانس1383دانشگاه آزاد اسلامی – واحد شبستر
مرادی نیا ، محمد جوادرخدادهای انقلاب اسلامی در خمین سالهای ‎۱۳۴۰۱۳۵۵تاریخکارشناسی ارشدشعبانی بیات1375دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
معینی ، اسدا…تاریخنگاری در ایران بعد از انقلاب اسلامیتاریخکارشناسی ارشدصادق زیبا کلاممحمد رضا قنادی1379دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
منجیری ، محمدآزاددوانقلاب مقایسه انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب اسلامی ایرانتاریخکارشناسی ارشدپرکاری رازنهان1382دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
وافی ، حسنسیر تحلیلی انقلاب اسلامی (‎۱۳۴۱۶۸)تاریخکارشناسی ارشدشعبانی بیات1376دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
انصاری، مهدیتاثیر هجرت امام خمینی (ره) از عتبات عالیات به پاریس در پیروزی انقلاب اسلامیتاریخکارشناسی ارشد1380دانشگاه آزاد اسلامی – واحد یادگار امام خمینی (ره)
تاجیک، محسناندیشه های سیاسی، مذهبی آیت الله سید محمود طالقانی و نقش و تاثیر آن بر جریانات انقلاب اسلامی ایرانتاریخکارشناسی ارشد1390دانشگاه آزاد اسلامی – واحد یادگار امام خمینی (ره)
خاکباز، فریدهنقش مدارس دینی دوره پهلوی دوم در انقلاب اسلامی ایرانتاریخکارشناسی ارشد1390دانشگاه آزاد اسلامی – واحد یادگار امام خمینی (ره)
نورانی حسنبررسی و معرفی گروههای سیاسی مذهبی و مسلح اهواز در روند پیروزی انقلاب اسلامیتاریخکارشناسی ارشد1381دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نجف آباد
مجیدی، سیدمحمودنقش تبریز در تحقق انقلاب اسلامی ایرانتاریخکارشناسی ارشدصالحی پناهقره داغی1388دانشگاه آزاد اسلامی – واحد شبستر
پورمیرزا محمد،احمدرضانقش جنبش دانشجویی در پیروزی انقلاب اسلامیتاریخکارشناسی ارشدنوروزیصدری1385دانشگاه آزاد اسلامی – واحد شبستر
بالاگر، حسننقش قیام ‎۲۹ بهمن تبریز در شکل گیری انقلاب اسلامیتاریخکارشناسی ارشداصفهانیان1393دانشگاه آزاد اسلامی – واحد شبستر
صدیقه اکبریجلال آل احمد و انقلاب اسلامیتاریخ ایران دوره اسلامیکارشناسی ارشدرضا شعبانیعطاالله حسنی82-83دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
طاهری خلوص ،علیبررسی واثبات اینکه انقلاب اسلامی مردم ایران ‎۱۳۵۷ انقلاب ایدئولوژیک بودیاطبقه متوسطجامعه شناسیکارشناسی ارشدعلی طاهری خلوص1385-86دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
عظیمی ، محمدتصویر زن در ترانه های عامه پسند قبل و بعد از انقلاب اسلامی (مورد مطالعه ترانه های عامه پسند دهه ‎۴۰ و دهه ‎۸۰)جامعه شناسیکارشناسی ارشدمعدنیمرادی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
فرناز فرهادیانمطالعه تاثیر انقلاب اسلامی بر آرا و افکار روشنفکران دینی در ایران با تاکیدی بر: آراء عبدالکریم سروش، مهدی بازرگان و محمد مجتهد شبستریجامعه شناسیکارشناسی ارشدمهرداد نوابخشسیف اله سیف اللهی89-90دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
مرزبان، معصومهبررسی ابعاد اجتماعی انقلاب اسلامی سال ‎۱۳۵۷ در ایرانجامعه شناسیکارشناسی ارشدحسین هادویمحمد عارف1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک
مهدی کریمی راددین در نظرگاه گروه های سیاسی از مشروطه تا انقلاب اسلامیجامعه شناسیکارشناسی ارشدمحدثی گلدی93دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
مهدی محسنیانانقلاب و دگرگونی ارزشهاجامعه شناسیدکتریدکتر کاظم معتمد نژاددکتر علامعباس توسلی -دکتر حمید مولانا70دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
نظری،حسنعاملیت انسانی و گفتمان انقلاب اسلامی ایران تبیین جامعه شناختی عاملیت انسانی و تحولات معنایی آن از خرداد ‎76 تا خرداد ‎89جامعه شناسیکارشناسی ارشد1391دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رودهن
رقیه میرزاییتاثیر انقلاب اسلامی بر استراتژی های جهانی جغرافیای سیاسیکارشناسی ارشدعزتیپیشگاهی فرد84-85دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
انامی منامن ،محسنآدم ربایی قبل و بعد از انقلاب اسلامیحقوقکارشناسی ارشدگلدوزیانخویینی1392دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
رودکی، احمدبررسی جایگاه فرهنگی و حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگیحقوق کارشناسی ارشدرودکی1380-81دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
خالقی ،پرویزتاثیر انقلاب اسلامی برروابط ایران و عربستان سعودی (طی دودهه‎۱۹۸۰ و‎۱۹۹۰)روابط بین المللکارشناسی ارشد1383-84دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
سرمدی ،سعیدروابط خارجی ایران وقطر بعداز انقلاب اسلامی ایرانروابط بین المللکارشناسی ارشد1380-81دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
گلزاری ، ابوالفضلنقش جنبش دانشجویی در پیروزی انقلاب اسلامیروابط بین المللکارشناسی ارشد1385دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
موذنی ، سیامکتاثیر انقلاب اسلامی ایران برروابط ایران و عربستان سعودی ۲۰۰۰ -‎۱۹۷۹روابط بین المللکارشناسی ارشد1380-81دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
روحانی، محمد رضابررسی تاثیر انقلاب اسلامی بر روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی (۸۰ – ‎۱۳۵۷)روابط یبن المللکارشناسی ارشدطاهری، ابوالقاسمازغندی، علیرضا1381دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
محمدی ،افلاطونتاثیر انقلاب اسلامی ایران بر شیعیان لبنان (‎۶۱ تا ‎۱۳۸۲)بر حزب الله لبنانروابط یبن المللکارشناسی ارشددرخشه، جلالمرشدی زاده1384دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
مقدم فر،محمدبرسی تاثیر انقلاب اسلامی ایران در سیاست خارجی ایالت متحده آمریکا در منطقه ی خاورمیانهروابط یبن المللکارشناسی ارشدپرویز امامزاده فردطاهره ابراهیمی فرد1392دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
احمد رضا زارعیاننقد و بررسی شعر مقاومت شامل (شهید و شهادت) در ادبیات انقلاب اسلامیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدحاکمیجلیل تجلیل78-79دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
ایزدیار ، محسنآزاداندیشی در شعر فارسی از مشروطیت تا انقلاب اسلامیزبان و ادبیات فارسیدکتری گذشتیحسنی رنجبر هرمزآبادی1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
بیکی، حسین
اندیشه های انقلاب اسلامی در شعر معاصرزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی – واحد فردوس
رضائی فاطمهغزل در انقلاب اسلامی ایرانزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشداسماعیل حاکمیروح الله هادی1376دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
زارعی محبوبهسیمای زن در شعر انقلاب اسلامیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدمیر عابدینیامین پور1378دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
قربانی پور زهراتحلیل وطبقه بندی کتاب شناسی فردوسی ازاغاز انقلاب اسلامی تاکنونزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدصادقیبهزادی1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
کاکائی ، عبدالجباربررسی شعر انقلاب در دهه شصتزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشداسماعیل حاکمی والاجلیل تجلیل1373دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
پالیزبان، کبریتحلیل ساختاری و محتوایی رمان های برگزیده انقلاب اسلامی دهه ی ۶۰-‎۷۰زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدبرات محمدیآب برین1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه
بهار لویی، کتایونبررسی طنز در شعر انقلاب اسلامی با تکیه بر شعر ابوالفضل زروئی و ناصر فیضزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدمدرسیخان محمدی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه
مژگان کائیدبازتاب اخلاق و تربیت اسلامی در شعر کودک و نوجوان پس از انقلاب اسلامیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد1392 دانشگاه آزاد اسلامی – واحد بروجرد
نوشین دهنیت کاربررسی و تحلیل اسطوره ها در شعر شاعران پس از انقلاب اسلامیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد1392 دانشگاه آزاد اسلامی – واحد بروجرد
وحید درویشیتاثیر انقلاب اسلامی بر تحولات فکری شاعران و بازتاب آن در شعر آنهازبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد1391 دانشگاه آزاد اسلامی – واحد بروجرد
ندا مهردادزیباشناسی در شعر دوره ی انقلاب اسلامی بر اساس آثار (علیرضا قزوه،فاطمه راکعی وعبدالجبارکاکایی)زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد1391 دانشگاه آزاد اسلامی – واحد بروجرد
مریم علی مرادیسیمای امام خمــینی(ره) در تصویرپردازی های شاعرانه در شعر انقلاب اسلامیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد1394 دانشگاه آزاد اسلامی – واحد بروجرد
فاطمه احمدی چگنیشهادت و تصویرپردازی شاعرانه با آن در شعر انقلاب اسلامیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد1394 دانشگاه آزاد اسلامی – واحد بروجرد
فرهادپور، فاطمهمناقب علوی در شعر شاعران انقلاب اسلامیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدخزاعی وفامریم صائب1391دانشگاه آزاد اسلامی – واحد بیرجند
طیبی ، فریباتحلیل ساختاری – محتوای رمان های بادرون مایه انقلاب اسلامیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدعبدالحسین فرزاد1391دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران جنوب
کیانی، حسینبررسی وتبیین چهره ی حضرت امام خمینی(ره) در آیینه ی شعر انقلاب اسلامی ایرانزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدجعفر ثامنیمنوچهر تشکری1384دانشگاه آزاد اسلامی – واحد دزفول
شیخی، محمدرضابررسی جایگاه عاشورا در ادبیات منظوم انقلاب اسلامیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدمحمدرضا سنگریمرتضی بدخشان1384دانشگاه آزاد اسلامی – واحد دزفول
بن سعید، حاتمبررسی و تحلیل دو بیتی در شعر انقلاب اسلامیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدصالحی مازندرانیسواعدی1391دانشگاه آزاد اسلامی – واحد دزفول
هاشمیان سید بیگلو،کاظمبررسی تاثیر قانون اساسی بر سطح مشارکت سیاسی زنان بعد از پیروزی انقلاب اسلامیشیرزادی،رضاکارشناسی ارشدشیرزادی،رضاشاهسوند،پریچهر1390دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
نعیمی ، علی اصغرتاثیر گذاری لابی برر روابط آمریکا با ایران پس از انقلاب اسلامیطاهری ، ابوالقاسمکارشناسی ارشدرشید کردستانی ، محمد رضا1385دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
فاطمه حیراننقش وسایل ارتباط جمعی بین الملل بر روند پیروزی انقلاب اسلامی ایران مطالعه موردی: بررسی نقش و عملکرد رادیو بی‌بی‌سیعلوم ارتباطاتکارشناسی ارشدطاهریسلطانی فر77-78دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
ابراهیمی،‌علیاصلاحات اجتماعی و تاثیر آن بر روند انقلاب اسلامی با تاکید بر اصلاحات ارضی ۱۳۴۰-‎۱۳۵۷علوم سیاسیکارشناسی ارشدخوان زنجانی ،داریوششاهسوند،پریچهر1378دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
ابراهیمی ، علینوسازی محمد رضا شاه : اصطلاحات اقتصادی اجتماعی و تاثیر آن در روند انقلاب اسلامی با تاکید بر اصلاحات ارضی سالهای ۱۳۵۷-‎۱۳۴۰علوم سیاسیکارشناسی ارشداخوان زنجانی ، داریوش1378دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
احمدی ، حمید رضاعلل رخ ندادن انقلاب اسلامی و تاسیس حکومت اسلامی در منطقه خاورمیانهعلوم سیاسیکارشناسی ارشداحمدی ، حمیدشاهسوند ، پریچهره1386دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
اصغرلک،علی، نویسنده تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر جابگاه و فعالیت های سیاسی شیعیان بحرینعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمحمد جعفری هرندیرحیم خستو1393دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
اکبریان ، عزیزتاثیر انقلاب اسلامی ایران بر توسعه با تاکید بر قانون اساسیعلوم سیاسیکارشناسی ارشددرخشه ، جلالشیرزادی ، رضا1388دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
آثاری ، جوادتاثیر انقلاب اسلامی بر جنبشهای اسلامی اهل تسننعلوم سیاسیکارشناسی ارشدکمالی اردکانی ، علی اکبردرخشه،جلال1387دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
آثاری ،سید جوادتاثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبشهای اهل تسنن دهه (۱۳۵۸-‎۱۳۶۸)علوم سیاسیکارشناسی ارشدکمالی اردکانی،علی اکبردرخشه،جلال1387دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
آقا محمدی ، مهنازجهانی شدن و مهاجرت نیروی کار ، مطالعه موردی ایران بعد از انقلاب اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدشیرازدی ، رضاشیر خانی ، محمد علی1387دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
آقابیگی،حسنفرهنگ سیاسی و تاثیر آن بر مشارکت سیاسی در ایران(پس از پیروزی انقلاب اسلامی)علوم سیاسیکارشناسی ارشدطاهری، ابوالقاسمشاهسوند،پریچهر1379دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
باقری هره دشت ، وجه ا…ررسی نقش وقوع انقلاب اسلامی در شروع جنگ ایران و عراقعلوم سیاسیکارشناسی ارشداحمدی ، حمیدسجادس،‌فرهاد1384دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
برومند نیا، سپیدهسرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی ایران پس از انقلاب اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدشیرزادی، رضازکیخانی، صادق1393دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
بهبد امامی لنگرودیعلل وقوع انقلاب اسلامی ایران بر اساس نظریه ی راهبرد و سیاست سرزمینی جامعه ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشدرکن ابادی ازغندی93-94دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
پور دهقان ، سعیدپیامد های صدور انقلاب اسلامی بر ساختار امنیت منطقه خلیج فارسعلوم سیاسیکارشناسی ارشداحمدی ، حمیدکردستانی ، محمد رضا1387دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
پیر زاده ، محمدبازار و بسیج سیاسی در انقلاب اسلامی ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشدحسینی، احمدخستو ، رحیم1393دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
جعفر ساساننقش مساجد به عنوان هسته بسیج سیاسی و سازماندهی مردم در انقلاب اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدازغندیذاکریان85-86دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
جعفری،سمیهبررسی موارد حزب توده از پیروزی انقلاب اسلامی تا انحلالعلوم سیاسیکارشناسی ارشدبنی جمالی، احمدخستو ، رحیم1391دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
جعفری،حسینبررسی عوامل نارضایتی در دانشجویان در دوران پیش از انقلابعلوم سیاسیکارشناسی ارشدنبوی،عبدالامیرحافظیان،محمد حسین1388دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
جمشید شجاعی‌فرنقش روشنفکری ملکم خان و دکتر علی شریعتی در تئوری پردازی انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدزیبا کلامابطحی91دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
حسن رحیمیتاثیر ایدئولوژی بر سیاست امنیتی ایران پس از انقلاب اسلامیعلوم سیاسیدکتریطاهریساعی89-90دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
حسینی زاده، سید علیبررسی تطبیقی عملکرد مخالفان غیر مذهبی و مذهبی در روند شکل گیری انقلاب اسلامی ایران بین سالهایعلوم سیاسیکارشناسی ارشددرخشه، جلالکمالی اردکانی1386دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
حمید سلطانیانبررسی توسعه شناختی رابطه دین و دولت پس از انقلاب سلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدحمید احمدیملک یحیی صلاحی86-87دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
خلج، شاهینررسی نقش وقوع انقلاب اسلامی در شروع جنگ ایران و عراقعلوم سیاسیکارشناسی ارشداخوان زنجانی، داریوشعسگرخانی ، ابو محمد1379دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
رسول ملکی رادنقش اندیشه های دکترعلی شریعتی در شکل گیری انقلاب اسلامی علوم سیاسیدکتریذاکریاناحمدی85-86دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
رضا سعادتیجامعه ی روحانیت مبارز تهران و نقش ان در انقلاب اسلامی علوم سیاسیکارشناسی ارشدابطحیتوسلی93دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
رضایی نجار، منصوربررسی شکل‌گیری کمیته‌های انقلاب اسلامی و تاثیر آن بر عملکرد دولت موقتعلوم سیاسیکارشناسی ارشدشاهین پهنادایانسعید مقیمی1394دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
زرگر، مهدیبررسی تاثیرایدئولوژی برسیاستهای ملی دولت بعدازانقلاب ۸۴-‎۱۳۷۰علوم سیاسیکارشناسی ارشداحمدی ‎,حمیدحافظیان‎,محمدحسین1390دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
شیوا جلال پورتاثیر نظام سلطانی پهلوی دوم بر شکل گیری انقلاب اسلامی ایرانعلوم سیاسیدکتریطاهریساعی90-91دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
صفاریان طوسی ، هادیررسی نقش وقوع انقلاب اسلامی در شروع جنگ ایران و عراقعلوم سیاسیکارشناسی ارشدسیف زاده ،سید حسینقادری، حاتم1377دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
طهماسبی ، مریممطالعه توصیفی گفتمان های زنان پس از انقلاب اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدکسرائی ، محمد سالارموسوی ، محمد1393دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
عباس مرادیهویت ملی در گفتمان سنت گرای ایدئولوژیک انقلاب اسلامیعلوم سیاسیدکتریابطحیصلاحی94دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
عباسپور زنجیر آباد ،صیادتوسعه سیاسی تمرکز قدرت در ایران (بعد از انقلاب اسلامی تا سال ‎۱۳۸۰)علوم سیاسیکارشناسی ارشدساعی ، احمدمرتضویان، علی1383دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
عزیزی ، حسنتاثیر انقلاب اسلامی بر توسعه جامعه مدنی ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشدتاثیر انقلاب اسلامی بر توسعه جامعه مدنی ایران1379دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
علیزاده، محسنتاثیر انقلاب اسلامی ایران بر شیعیان پاکستانعلوم سیاسیکارشناسی ارشددرخشه، جلالصادقی1384دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
علی احمدی،محمودبررسی نقش اقتصادی و ایدئولوژیک هیات موتلفه اسلامی در پیروزی انقلاب اسلامی طی سال های ۱۳۴۲-‎۱۳۵۷علوم سیاسیکارشناسی ارشدخستو، رحیمشمسینی غیاثوند،حسن1390دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
فتاحی مجلج ،مهر افروزبررسی مهم ترین درونمایه های رمان نویسان زن ایرانی پس از انقلاب اسلامی با رویکرد فمینیستیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدفرزاد ، عبدالحسینمیر عابدینی ، ابوطالب1386دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
فدایی‌شجاعی ، حسنتاثیر طبقه متوسط جدید در پیدایش انقلاب اسلامی ایرانعلوم سیاسیشاهسوند، پریچهرساعی، احمد1379دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
فیاضی، عبدالناصرانقلاب اسلامی سال ‎۵۷ ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشداحمدی،‌حمید1378دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
فیروزه احدیببرسی روابط هویتی ایران و آمریکا در دوران پسا انقلاب اسلامی لز نقطه نظر تئوری سازنده گراییعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمحمدامجدذاکریان85-86دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
کدیور ،مجیدنقش مدیریت اصلاحات ارضی بر شکل گیری انقلاب اسلامی بین سال های ۱۳۵۷-‎۱۳۴۰علوم سیاسیکارشناسی ارشدانصاری ،منصورشیرزادی ،رضا1386دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
کیائی پور ،علی اکبرنقش و کنش نیروهای روستایی در انقلاب اسلامی ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشدخستو، رحیمسجادس،‌فرهاد1392دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
مجید لک،محمد، نویسندهتاثیر انقلاب اسلامی برجایگاه و فعالیت های سیاسی شیعیان عربستانعلوم سیاسیکارشناسی ارشددرخشه، جلالمحمدجعفری هرندی1393دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
محمد مجیدتاثیر انقلاب اسلامی ایران بر جایگاه و فعالیت های سیاسی شیعیان عربستانعلوم سیاسیکارشناسی ارشددرخشه، جلالمحمدجعفری هرندی1393دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
محمد محمدینقش امام خمینی (ره) در پیروزی انقلاب اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدملک یحیی صلاحیازغندی84-85دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
محمد نقی فرزادتاثیر انقلاب سیاسی ایران بر شیعیان افغانستانعلوم سیاسیکارشناسی ارشداحمدیذاکریان86دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
محمدی سیرایی ، حسینبررسی تاثیر جایگاه ژئوپلیتیک تنگه هرمز بر روابط بین ایران و عمان (پس از انقلاب اسلامی )علوم سیاسیکارشناسی ارشدمیرزایی ، محمد مهدیملکی ، محمد رضا1391دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
محمدی فرد ،محمدبررسی تاثیر ساختار اندیشه مذهبی بر حرکت های سیاسی اجتماعی ایران از استقرار صفویه‌تا پیروزی انقلابعلوم سیاسیکارشناسی ارشدشاهسوند ، پریچهرهرندی ، محمد جعفر1388دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
مصطفی ابطحیعلل تفوق ایدئولوژی سیاسی اجتماعی شیعه بر ایدئولوژی‌های دیگر در انقلاب اسلامی ایرانعلوم سیاسیدکتریازغندیعلی دوانی78-79دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
مقدم فر ، محمدبررسی تاثیر انقلاب اسلامی ایران در سیاست خارجی ایالات متحده امریکا در منطقه خاورمیانهعلوم سیاسیکارشناسی ارشدامامزاده فرد ، پرویزابراهیمی فر ، طاهره1392دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
ناصری، مجتبیبررسی مقایسه ای مولفه های جنبش های مصر و تونس با انقلاب اسلامی ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشدجلیلوند، محسنملکی، محمدرضا1391دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
نسرین مصفانتایج انقلاب اسلامی ایران در پرتو نظریات توسعه سیاسی و مشارکت سیاسی زنان علوم سیاسیدکتریقوامبشیریه74دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
نقوی، غلامرضابررسی و سنجش نظریه انقلاب تدا اسکاچ پل: با کاربرد آن در تبیین انقلاب اسلامی ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشدامجد، محمداخوان زنجانی ، داریوش1379دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
ولی زاده، علیبررسی مقایسه ای نقش اقشار اجتماعی در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب مشروطهعلوم سیاسیکارشناسی ارشدشاهسوند ،پریچهرهازغندی، علیرضا1386دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج
هادی رجبیانقلاب اسلامی و چالشهای جهانی شدنعلوم سیاسیکارشناسی ارشددکتر ابراهیم برزگردکتر سید مصطفی ابطحی82-83دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
صادقی ، علیبررسی تطبیقی انقلاب ‎۲۰۱۱ مصر با انقلاب اسلامی ایران ‎۱۹۷۹علوم سیاسیکارشناسی ارشد1392 دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تاکستان
صادقی آبی سفلی ، محسنبررسی انتقادی رهیافت آزادی در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1391 دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تاکستان
اشفاق ، علی اکبربررسی مقایسه ای موقعیت سرحدی امام خمینی (ره) با شخصیت روانی پهلوی دوم با کاربرد آن در تعیین روانشناختی انقلاب اسلامی ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394 دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تاکستان
حاجی امیدی، رحیمتاثیرپذیری جنبش های شیعی از قیام امام حسین (ع) با تاکید بر انقلاب اسلامی ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1391 دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تاکستان
مهدوی منش ، ابوالفضلچالش های فکری – سیاسی داخلی انقلاب اسلامی ایران در دهه چهارمعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1395 دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تاکستان
رحمانی ، سعیدنقش احزاب اسلامی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران با تاکید بر هیئت موتلفه اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394 دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تاکستان
رمضان فتاحینقش امام خمینی در روند پیروزی انقلاب اسلامی ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1395دانشگاه آزاد اسلامی – واحد شوشتر
ابراهیمی، اسماعیلبررسی مقایسه ای انقلاب اسلامی ایران و جنبشهای اخیر عربی ( مصر )علوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
احسانی ، محمدبازتاب انقلاب اسلامی بر نظریه های انقلاب با تاکید بر نظریه های فرهنگیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
احمد نژادطهرانی ،میثمتاثیر فقه سیاسی شیعه برانقلاب اسلامی ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشداشرفیرهبر1389دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
احمدی ، رمضانعلیبررسی نقش نیروهای منطقه ای و فرامنطقه ای در خشونت های ضدشیعی در عراق پس از انقلاب اسلامی ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
احمدی سمیهتبیین انقلاب اسلامی ایران بارهیافت فرهنگی -ایدئولوژیکعلوم سیاسیکارشناسی ارشداشرفیرشیدی1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
اخلی ، محمدعلیتاثیر بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر گروههای سیاسی در لبنان مطالعه موردی جنبش املعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
ادهمی ، فاطمهنقش نخبگان‌سیاسی – فکری در انقلاب اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1380-81دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
استوار ، مجیدنقش قدرت نمادین در پیروزی انقلاب اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدنقیب زادهمعین الدینی1388-89دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
امیدی ، عیسیهویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در صدور انقلابعلوم سیاسیکارشناسی ارشدشکوهی آذرسنایی1392دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
امیدی ، عین الهبررسی نقش علمای مازندران در پیروزی انقلاب اسلامی ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
آب خضر،اصغربررسی جامعه شناختی جشن های پیروزی انقلاب اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمعین الدینیشیرازی1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
آذرمگین سعیدهجایگاه بازاربه عنوان نیروی اجتماعی موثردرپیروزی انقلاب اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدسلطانلوسلطانی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
بابازاده مقدم ، حسینانقلاب اسلامی ایران و نظریه ترمیدورعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1390دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
برزو ، خلیلبازتاب انقلاب اسلامی بر روی گروه های شیعی افغانستانعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1391دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
بیانی ، علی اصغرتبیین انقلاب اسلامی ایران براساس نظزیه انقلابهای اجتماعی جهان سوم گرایانه جان قورانعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
بی‌تا، کریمآسیب‌شناسی سیاسی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه امام‌خمینی (ره)علوم سیاسیکارشناسی ارشد1380-81دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
پاوند،فرج ا…بررسی تطبیقی نقش روحانیون درنهضت ملی نفت وانقلاب اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشداشرفیرشیدی1386-87دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
تجری ، علیبازتاب انقلاب اسلامی ایران بر گروههای شیعی ، قبل و بعد از فروپاشی صدام ( مطالعه موردی مجلس اعلامی عراق )علوم سیاسیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
توکلی رودی ، امیرتاثیر اندیشه مردم سالاری بین دو انقلابعلوم سیاسیکارشناسی ارشدقربانی 1385-86دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
جعفری آناهیتابررسی روابط سیاسی- اجتماعی ایران وهندبعداز انقلاب اسلامی (باتاکیدبادهه اول انقلاب )علوم سیاسیکارشناسی ارشدبخشایشی اردستانی
توحیدفام1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
جعفری کلوکن ، حسننقش جریانهای سیاسی ( ۱۳۵۷-‎۱۳۲۰ )در پیروزی انقلاب اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1390دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
جنتی عطایی ، مهدینقش دفاع مقدس در تثبیت آرمانهای انقلاب اسلامی ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
چمنی شهنازبررسی ساختار حقوقی واجتماعی قدرت درجمهوری اسلامی ایران وتحولات آن دردهه اول انقلابعلوم سیاسیکارشناسی ارشدشکوهی آذزامینی1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
حاجی محمدی‌پور،رجبروابط چالشهای ایران و آمریکا از دهه ‎۳۰ شمسی تا پیروزی انقلاب…علوم سیاسیکارشناسی ارشد1378-79دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
حجتی ،عبداللهجایگاه ونقش‌عربستان‌سعودی‌درمنطقه‌خاورمیانه‌بعدازپیروزی انقلاب اسلامی ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1379-78دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
حسینی ، سید موسیکاربست نظریه پخش در تبیین صدور انقلاب اسلامی در کشورهای حاشیه خلیج فارسعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
حسینی ، سیدعلیبررسی بازتاب انقلاب اسلامی بر هویت شیعی در لبنان بویژه جنبش امل و حزب اللهعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
حصاری ، غلامرضاناتوی فرهنگی علیه انقلاب اسلامی با تاکید بر عملکرد سیاسی سینمای هالیوود بعداز انقلاب ‎۱۳۵۷علوم سیاسیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
حکاکان، ابراهیمبررسی پیوندهای ارتباطی ایران و امریکا از ابتدا تا انقلاب اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمحمدتقی رضویانابوترابیان1375دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
حمزه شلمزاری قدرت اللهبررسی انقلاب اسلامی ایران برخاورمیانه باتاکید بر بحرینعلوم سیاسیکارشناسی ارشدکاظم جلالیدارابی
1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
حیدری ،فاطمهتاثیرانقلاب اسلامی برارتقاسرمایه اجتماعی درجمهوری اسلامی ایران سالهای ( ۶۸-‎۵۸ )علوم سیاسیکارشناسی ارشدمیرطیب موسویملک تاج خسروی1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
حیدری فاطمهتاثیرانقلاب اسلامی برارتقاج سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران (۶۸-‎۱۳۵۸)علوم سیاسیکارشناسی ارشدموسویملک تاج خسروی1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
خندستانی، زاهدبررسی جامعه‌شناختی اندیشه اصلاح طلبی دینی در نظر متفکران شیعی از سال ‎۱۳۴۲ تا انقلاب اسلامی ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشدتوسلیثقفی1375-76دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
داوری دولت آبادی مهدیمولفه های قدرت نرم انقلاب اسلامی وتاثیرآن برشیعیان لبنانعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمحمودیعیوضی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
دهقانی ،عبدالسعیددستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در ابعاد اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ،امنیتی ونظامی در تعامل با نظام بین المللعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمعین الدینیشیرازی1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
دیناروند،علی عباسانقلاب اسلامی ایران و شیعیان جنوب لبنانعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1379دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
رحمانی خلیلی،محمودبررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدجلالی1394دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
رضائی نظری ،معصومهنقش زنان در فرایند انقلاب اسلامی ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1379دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
رمرودی ، زهرامقایسه انقلاب اسلامی ایران با انقلابهای کبیر فرانسه واکتبر ‎۱۹۱۷ روسیهعلوم سیاسیکارشناسی ارشدبی تادانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
رمضانی،سعیدبررسی گفتمان عدالت و پیشرفت در دهه چهارم انقلاب اسلامی از منظور مقام معظم رهبریعلوم سیاسیکارشناسی ارشداردستانی
اشرفی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
رنجبران محمدحسینانقلاب اسلامی ایران وتاثیر آن برتجدیدحیات تمدن اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدبخشایش اردستانیاشرفی1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
روحانی، مهدینقش و رابطه متقابل فضای باز سیاسی و مطبوعات در پیروزی انقلاب اسلامی ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشدزیباکلامنوابخش1370-80دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
ریاحی ؛ محمد رضانقش آیت الله سید محمد باقرصدر در تاثیر و بازتاب انقلاب اسلامی ایران درعراقعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
ریگی درخشان محمدبررسی تطبیقی زمینه های سیاسی بروز انقلاب مشروطه و انقلاب سیاسیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدتفضلیزرگر1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
زمانی ،زهراتحولات سیاسی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی از منظر هنر عکاسی ۱۳۷۶-‎۱۳۵۷علوم سیاسیکارشناسی ارشدمقصودیتفضلی1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
سادات ، سید محمدبازتاب انقلاب اسلامی ایران بر شیعیان ترکیهعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
ستاری دستنائی ، بهرامنقش انقلاب اسلامی ایران درمنطقه خاورمیانه با تاکید برمسائل لبنان وحزب اللهعلوم سیاسیکارشناسی ارشدبخشایشی اردستانیاشرفی 1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ستاری دستنائی ،بهرامنقش انقلاب اسلامی ایران درمنطقه خاورمیانه باتاکیدبرمسائل لبنان وحزب اللهعلوم سیاسیکارشناسی ارشدبخشایشیاشرفی1387دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
سلامی،محمدرضابررسی جامعه‌شناختی احزاب وتشکل‌های سیاسی دودهه بعدازپیروزی انقلاب اسلامی (۷۷-‎۵۷)علوم سیاسیکارشناسی ارشدپیشه ورنوابخش1380دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
سلطانعلی ، سمانهبررسی تاثیر انقلاب مشروطه بر انقلاب اسلامی ‎۱۳۵۷علوم سیاسیکارشناسی ارشد1390دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
سلیمی ،قاسمرمزماندگاری وپویایی انقلاب اسلامی ایران بعدازسه دههعلوم سیاسیکارشناسی ارشدعیوضیبخشایشی اردستانی
1388-89دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
سلیمی قاسمرمز ماندگاری و پویایی انقلاب اسلامی ایران بعد از سه دههعلوم سیاسیکارشناسی ارشدعیوضیبخشایشی اردستانی
1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
سمیعی ، خسروبررسی تاثیر اقتدار فرهمندی ( کاریزمایی ) امام خمینی (ره) بر پیشبرد تحولات دهه‌ی اول انقلاب اسلامی ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1389دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
سینه سپهر، گل علیبررسی عوامل‌سیاسی و ایدئولوژیکی سقوط حکومت‌پهلوی و انقلاب‌اسلامی ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
شادمهر حسینبررسی تطبیقی انقلاب اسلامی ایران ومصرعلوم سیاسیکارشناسی ارشدبخشایشی اردستانیتوحیدفام1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
شعبانی ساروئی ،رمضانبررسی اصول وشیوه مبارزاتی امام خمینی (ره) درپیدایش وپیروزی انقلاب اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشددوست محمدیعیوضی1379دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
شهرونی ،علیرادیکالیسم درانقلاب اسلامی بانگرش به نظریه بازیها ( ۱۳۵۷ – ‎۱۳۶۸)علوم سیاسیکارشناسی ارشدامینیبشیریه1387-86دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
شیاری ، علینقش روشنفکری درپیروزی انقلاب اسلامی دودهه‎۵۰و‎۴۰علوم سیاسیکارشناسی ارشد1379دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
صادق سلیمان زاده دیزجیدشمن شناسی از منظر رهبران انقلاب اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشداشرفی1395دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
صادقی زاده ، علیبررسی نقش انقلاب اسلامی در بکارگیری تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
صادقیان مجتبیتاثیراندیشه هاوعملکرد آیت الله طالقانی درفرآیند انقلاب اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدملک تاج خسرویحق شناس1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
صفرپور فلیان ، محمد علیکاربست رویکرد کارکرد گرایی ساختاری در تبیین انقلاب اسلامی ایران با تاکید بر ظریه چالمرز جانسونعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
صفری ،وحدت
بررسی تاثیر وقوع انقلاب اسلامی بر تئوری های انقلاب
علوم سیاسیکارشناسی ارشدتوحیدفامتفضلی1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
صفی الحسینی ، سید جلیلبررسی تاثیرات انقلاب اسلامی ایران بر اسلام سیاسی در پاکستان ( با تاکید بر دیدگاه جان اسپوزیتو )علوم سیاسیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
صلبی ، حمید رضابازتاب انقلاب اسلامی بر کشورهای آفریقایی ( مطالعه موردی تونس )علوم سیاسیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
صیادی ، ابوالقاسمانقلاب اسلامی وچالش‌های جهانی شدن فرهنگعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1381دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
طباخی ممقانی ،جوادعلل ودستاوردهای انقلاب دوم (تسخیرلانه جاسوسی آمریکا)باتاکیدبرزمینه هاوپیامدهاازدیدگاه امام خمینیعلوم سیاسیکارشناسی ارشددوست محمدیبخشایشی اردستانی
1382-83دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
طباخی ممقانی،جوادعلل ودستاوردهای انقلاب دوم (تسخیرلانه جاسوسی آمریکا)باتاکیدبرزمینه هاوپیامدهاازدیدگاه امام خمینی (ره)علوم سیاسیکارشناسی ارشدبخشایشی اردستانی
دوست محمدی1382دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
عابدینی، ناصربررسی علت دشمنی و اختلاف نظر آمریکا با ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
عارفی ، سمانهبررسی تطبیقی نقش رهبری ایدئولوژی و توده در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
فدایی ، فریدونتبیین تئوریک انقلاب اسلامی ایران با بهره گیری از نظریه محرومیت نسبی تدرابرت گارعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
فرامرزی ، جوادانقلاب اسلامی و تحول در فقه سیاسی شیعهعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1391دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
فرزانه صیفوریبررسی رویکرد دو روزنامه واشنگتن پست و نیویورک تایمز نسبت به تحولات انقلاب اسلامی ایران در دولت خاتمیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدعیوضیحق شناس1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
فلاحی سیف الدین ،علیعلل شکل گیری انقلاب اسلامی و چالش های پیش روی آن از دیدگاه واقع گرایی انتقادی
علوم سیاسیدکتریاشرفیدرخشه1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
فیاضی ، عبدالناصرانقلاب اسلامی سال ‎۵۷ ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشداحمدی1378دانشگاه آزاد اسلامی – واحد کرج
قالیچی، سارانقش روشنفکری دینی و شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ایران با تاکید بر اندیشه های علی شریعتی و مرتضی مطهریعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
قزلجایی ، فیروزمذهب و نشانگان مذهبی در فرهنگ سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
کارگر حمیدکارآمدی فقه سیاسی شیعه درفضای جهانی شدن (باتاکیدبر انقلاب اسلامی ایران)علوم سیاسیکارشناسی ارشدتوحیدفاماشرفی1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
کاظم زاده انسیهمقایسه انقلاب ایران با انقلاب فرانسه با تکیه بر پیام این دو انقلابعلوم سیاسیکارشناسی ارشدامینیشکوهی آذر1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
کریمان، علیتبیین اقتصادی انقلاب اسلامی براساس نظریات چارلز کورزمنعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
گل محمدزاده محمدعلیمطالعه تطبیقی انقلاب اسلامی ایران با جنبش های اخیر در منطقه ( باتاکید بر جنبش انقلابی مصر)علوم سیاسیکارشناسی ارشدتوحیدفامپاک نیا1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
گلچین ، غلام حسینکاربست نظریه بسیج منابع در تبیین انقلاب اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
لیلا صادقی یامبررسی رابطه سیاست و فوتبال در دوران پس از وقوع انقلاب اسلامی ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشدعیوضیشیرازی1388-89دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
متقی ،محرابتاثیرگفتمان چپ (مارکسیسم ) برانقلاب اسلامی دردهه ‎۱۳۵۰ ه – شعلوم سیاسیکارشناسی ارشدرتفضلیسنایی1387دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
متولیان ، سیدعلیبررسی و تحلیل زمینه ها و علل تطویل دوران گذار در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر مبنای الگوی ….علوم سیاسیکارشناسی ارشدتوحید فام1385-86دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
محمدی زهراتاثیر قیام ‎۱۵خرداد بر مبانی فکری انقلاب اسلامی ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشدسلطانلوخسروی1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
مرادی ، سیف الدینبررسی نقش نخبگان فکری درپیروزی انقلاب اسلامی ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1388دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
مرتضوی ، معصومهتاثیر انقلاب اسلامی ایران برروند جریان آزاد اطلاعات از دیدگاه اساتید علوم سیاسی و علوم ارتباطاتعلوم سیاسیکارشناسی ارشد صادق زیبا کلاممحمد سلطانی فر1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
مرتضوی ،معصومهتاثیرانقلاب اسلامی ایران برروندجریان آزاداطلاعات علوم سیاسیکارشناسی ارشدزیباکلامسلطانی فر1387-88دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
مسن‌آبادی،مرجان
متغیرهای‌ فرهنگی ‌موثر بر ظهور انقلاب‌ اسلامی ‌ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشدخسرویحق شناس1383دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
معتمدی نیا حسینپیامدهای ژئو پلتیکی انقلاب اسلامی ایران در خاورمیانهعلوم سیاسیکارشناسی ارشدمحمد اخباری غلامحسن حیدری1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
معززی ، بیژنبازتاب انقلاب اسلامی در حوزه نظریه‌های جامعه شناسی سیاسی مطالعه موردی جامعه شناسی فرانسهعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
معلمی ،محموداستراتژی آمریکادرقبال جمهوری اسلامی ایران ازمقطع انقلاب اسلامی تاایان ‎۱۳۸۵ هجری شمسیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدطباطبائی پناهایوبی1386-85دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
مقصودی زینبتاثیرانقلاب اسلامی برمشارکت سیاسی واجتماعی زنان ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشدتفضلیملک تاج خسروی1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
منوچهری ، محد نقیبررسی تطبیقی تفاوت جایگاه ارتش در پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در تحولات ‎2011 مصرعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
میر ، علیانقلاب اسلامی و ژئوپلیتیک مقاومت در سیاست بین المللیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1394دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
میرحسینی،سید مجتبیتاثیر اقدامات سکولاریستی پهلوی دوم در زمینه سازی انقلاب اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدشیرازیمقصودی1393دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
میری ،معصومهتاثر انقلاب اسلامی ایران در ظهور و گسترش اسلام سیاسی( مطالعه موردی فلسطین )علوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
ناظر، محمدانقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن در کشور اندونزیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
نوری ، محمودتبیین انقلاب اسلامی ایران با بهره گیری از نظریه جیمز دیویسعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
نوری بازو ، یوسف علیبررسی نقش فرهنگ سیاسی شیعه در پیدایش انقلاب اسلامی ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
وحدت صفریبررسی تاثیر وقوع انقلاب اسلامی بر تئوری های انقلابعلوم سیاسیکارشناسی ارشدتوحیدفامتفضلی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
وطن‌پرست ،بهروزنهضت‌آزادی و انقلاب اسلامی ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1382-83دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
هداوند خانی،خسروروشنفکران دینی ونقش‌آنان در پیروزی انقلاب اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1381-82دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
هزارجریبی، ابراهیمکاربست نظریه توسعه نامتوازن هانتینگتون در تبیین انقلاب اسلامیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
هوشمند فرزانهجریان شناسی جنبش زنان در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی (۱۳۸۸-‎۱۳۵۷)علوم سیاسیکارشناسی ارشدزرگرنیری1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
یارمحمدی فیروزنقش انقلاب مشروطه درتوسعه سیاسی ایرانعلوم سیاسیکارشناسی ارشدتفضلیحق شناس1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
یاشین ،مریمبررسی سینمای سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران دهه ‎۱۳۶۰و‎۱۳۷۰علوم سیاسیکارشناسی ارشدمقصودیبالازاده1388دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
حسینی، ابوالفضلجنگ روانی در قرآن با تکیه بر نهضت پیامبر اسلام (ص) و انقلاب اسلامی ایرانعلوم قرآن و حدیثکارشناسی ارشدشمع ریزیطباطبائی1395دانشگاه آزاد اسلامی – واحد یزد
حسین حسینی نثارانقلاب اسلامی ایران در ایینه داستانهای کودکان و نوجوانان از سال 1357-77علوم کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسی ارشددکتر علی شکوئیدکتر زهره میرحسینی78-79دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
حسینی، سیده فاطمهبررسی جامعه شناختی ارتباط دینداری نهادمند شده در دوران پس از انقلاب اسلامی و دینداری شخصیمدیریتکارشناسی ارشدحمید پوریوسفی1394تهران شمال
سخائی ، سیدباقربررسی تحولات اداری واستخدامی بعداز پیروزی انقلاب اسلامیمدیریتکارشناسی ارشدغلامعلی رمزگویان1376دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
تارا دشت بزرگآسیب شناسی مسائل فرهنگی زنان در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و ارائه راهبردهای مدیریتی مناسبمدیریت امور فرهنگیکارشناسی ارشددکتر محمدرضا مقدمدکتر سیدرضا صالحی امیری86-87دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
حسین فلاح دلاورشاخص های فرهنگی دولت سازی در دکترین انقلاب اسلامیمدیریت فرهنگیکارشناسی ارشدعزیزابادی94دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
ناجی ، سید عمادالدینبررسی نشانه شناختی مولفه های مورد تاکید در آثارممنوعه ی سینمای ایران در دوران پس از انقلاب اسلامیمطالعات رسانهکارشناسی ارشدمیرفخراییحسن درزیان رستمی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
ترابی سیاه چناری ، فاطمهجریان شناسی جنبش های شیعیان در عربستان و تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر این جنبشهامطالعات منطقه ایکارشناسی ارشد1391دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
حجی زاده ، نعمت اللهتاثیرات انقلاب اسلامی ایران بر انقلاب یمنمطالعات منطقه ایکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
حسین زاده ، حامدبررسی تاثیرات متقابل انقلاب اسلامی ایران و ژئوپلیتیک شیعه در خاورمیانه
مطالعات منطقه ایکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
حسینی، فاطمه ساداتبررسی تاثیر انقلاب اسلامی ایران در بلوک بندی قدرت نظاممطالعات منطقه ایکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
رحیمی ، علی اصغربررسی نگاه حوزه نخبگان مصر به انقلاب اسلامی‌و بازتاب جهانی آنمطالعات منطقه ایکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
رمرودی ، احمد علیبررسی تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشور بحرین ( با تاکید بر تحولات اخیر )مطالعات منطقه ایکارشناسی ارشد1391دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
غفاری ، رضابررسی عوامل شکا گیری و استمرار تحریم جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی آمریکا بعد از انقلاب اسلامی ایرانمطالعات منطقه ایکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
کوهستان نجفی ،حامدتاثیرانقلاب سفیدبرشکل گیری انقلاب اسلامیمطالعات منطقه ایکارشناسی ارشدنادرپورحق شناس1387-88دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
گلاب زایی ، عباسبررسی تطبیقی بازتاب مفهومی ،عملی و چالشی انقلاب اسلامی ایران در خاورمیانه عربی با تاکید بر دو کشور مصر و لبنانمطالعات منطقه ایکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
مزرعه ، محمدبررسی تطبیقی روابط سیاسی ایران و عمان قبل و بعد از انقلاب اسلامیمطالعات منطقه ایکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
میرصادقی ، سید داودانقلاب اسلامی و نقش حضرت امام در تولید قدرت نرممطالعات منطقه ایکارشناسی ارشد1392دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
نجفی محمدصادقتاثیرانقلاب اسلامی ایران بربیداری اسلامی کشورهای خاورمیانه مطالعه موردی کشور بحرینمطالعات منطقه ایکارشناسی ارشدبلندیانخسروی1391دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
یزدی ، محمودبازتاب انقلاب اسلامی بر روابط ایران و مالزی ( با تاکید بر سالهای زمامداران دکتر ماها تیر محمدی )مطالعات منطقه ایکارشناسی ارشد1391دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
یوری ، عبدالغفوربررسی چالش های موجود در ایجاد یک سیستم امنیتی پایدار در منطقه خلیج فارس پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایرانمطالعات منطقه ایکارشناسی ارشد1391دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
یوسفی ، حلیمهبررسی بازتاب انقلاب اسلامی بر مبارزات ملت فلسطین با تاکید بر جنبش حماسمطالعات منطقه ایکارشناسی ارشد1393دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر
آرتا،طنازبررسی و ارزیابی جنبش سقاخانه پس از انقلابهنرکارشناسی ارشدشاهرودی 1389دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
رعایتی ، زهرهبررسی سیر تحول تئاتر کمدی ایران بعد از انقلاب اسلامیهنرکارشناسی ارشدرحمت امینیمسعود دلخواه1392دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
شکوری ، کبریتحلیل نشانه شناختی حضور کودک در سینمای پس از انقلاب اسلامیهنرکارشناسی ارشدفرزان سجودیمحمد حسین همافر1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
محمدی ، شرارهتحلیل وبررسی مستند نگاری انقلاب ایران به روایت عکاسان داخلی و خارجیهنرکارشناسی ارشدغلامعلی حاتممحمد رضا شریف زاده1390دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
میریان ، فاطمهبررسی نقاشی دیواری انقلاب ایران و مکزیکهنرکارشناسی ارشد1385-86دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی