معرفی فصلنامه های حوزه اندیشه امام خمینی و انقلاب اسلامی

حوزه تخصصی محل   و مسئول انتشار نام فصلنامه علوم سیاسی/ انقلاب اسلامی دانشگاه معارف قم فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی علوم سیاسی/ تاریخ انقلاب اسلامی دانشگاه امام صادق فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی فقه و حقوق و علوم سیاسی/امام خمینی- انقلاب اسلامی پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی فصلنامه متین تاریخ انقلاب / جامعه شناسی انقلاب و … بیشتر بخوانیدمعرفی فصلنامه های حوزه اندیشه امام خمینی و انقلاب اسلامی