آیا حقیقت دارد: امام خمینی (ره)، در مورد ریاست جمهوری روحانیت گفتند: « ما از سر ناچاری چون آدم نداشتیم به ورود یکی از روحانیون به عرصه اجرایی، رای دادیم ! وگرنه هر زمانی که آدم صالح و مورد اعتمادی پیدا کنیم، ایشان باید به جایگاه اصلی اش یعنی مسجد بازگردد»؟

آیا صحیح است که امام خمینی (ره) در جواب خبرنگاران در فرانسه که از او پرسیدند که شما به دنبال چه نوع حکومتی هستید ؟ فرمودند: جمهوری که ما به دنبال آن هستیم، یک جمهوری دموکراتیک است مثل فرانسه؟؟؟