لیست شبهات و سؤالات پاسخ داده شده

در صورتیکه شبهه مورد نظر شما در این لیست موجود نبود می توانید با استفاده از قسمت "طرح سؤال و شبهه" ، سؤال خود را برای ما ارسال نمائید.

[14 ] احکام اسلامی ، قضایای حقیقیه اند و برای همه زمان ها پاسخگو می باشند و از اینرو ، مردم مسلمان از نظر قانون الهی رها نشده اند تا نیازمند قانونی از سوی حکومت اسلامی باشند و از این جهت ، تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد.

پاسخ دین اسلام بر اساس « الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا » و بر اساس آنکه دین و شریعت

ادامه ...

[6] با توجه به آیات قرآن کریم مانند « یزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة » ، « لیقوم الناس بالقسط » ، « لا اکراه فی الدین » ، « ما انت علیهم بجبار » ، « لست علیهم بمصیطر » ، وظیفه پیامبران ، تعلیم و تربیت انسان ها به وسیله « تشویق » است و چنین هدفی ، با زور و حکومت حاصل نمی شود و بنابراین ، کار تشکیل حکومت ، با خود مردم است نه با پیامبران.

پاسخ تشکیل حکومت ، به معنای تحمیل کردن دین بر مردم نیست ، بلکه برای تعلیم و تزکیه نمودن مردمی است که دین و حکومت

ادامه ...