لیست شبهات و سؤالات پاسخ داده شده

در صورتیکه شبهه مورد نظر شما در این لیست موجود نبود می توانید با استفاده از قسمت "طرح سؤال و شبهه" ، سؤال خود را برای ما ارسال نمائید.

[6] با توجه به آیات قرآن کریم مانند « یزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه » ، « لیقوم الناس بالقسط » ، « لا اکراه فی الدین » ، « ما انت علیهم بجبار » ، « لست علیهم بمصیطر » ، وظیفه پیامبران ، تعلیم و تربیت انسان ها به وسیله « تشویق » است و چنین هدفی ، با زور و حکومت حاصل نمی شود و بنابراین ، کار تشکیل حکومت ، با خود مردم است نه با پیامبران.

ادامه ...