[4] آیا « اسلام » در حوزه اجتماع و سیاست ، خطوط کلی را داده یا جزئیات را نیز فرموده است ؟ خطوط اصلی اسلام درباره سیاست کدامند ؟

پاسخ اسلام ، در عبادات و احکام که صبغه تعبدی آنها زیاد است و عقل متعارف از ادراک خصوصیات آنها عاجز است ، هم کلیات را فرموده وهم جزئیات را ؛ ولی در اقتصاد ، سیاست ، کشاورزی ، دامداری ، امور نظامی و مانند آن ، فقط خطوط کلی را بیان فرموده و اجتهاد … بیشتر بخوانید[4] آیا « اسلام » در حوزه اجتماع و سیاست ، خطوط کلی را داده یا جزئیات را نیز فرموده است ؟ خطوط اصلی اسلام درباره سیاست کدامند ؟