[7] اگر تشکیل حکومت و اجرای دین وظیفه انبیاء الهی باشد ، حس مسؤولیت مردم از بین می رود؟

پاسخ در صورتی که انبیاء الهی به تنهایی بتوانند چنین وظیفه ای را انجام دهند و مردم نقش اساسی در این امر نداشته باشند ، چنین سخنی درست است ؛ ولی اگر حکومت دینی ، حکومت امام و امت است و اولین شرط تحقق آن ، حضور مردم و نقش آفرینی آنان است ، رهبری … بیشتر بخوانید[7] اگر تشکیل حکومت و اجرای دین وظیفه انبیاء الهی باشد ، حس مسؤولیت مردم از بین می رود؟