معرفی اعضاء

1- دکتر فرزاد جهان بین – رئیس کمیته دستگاهی 2- دکتر اکبر اشرفی – دبیر و رئیس دبیرخانه کمیته 3- دکتر محمد حسین باقری خوزانی – عضو حقوقی کمیته 4- دکتر محد رحیم عیوضی – عضو حقیقی 5- دکتر محمد جواد هراتی – عضو حقیقی 6- دکتر یحیی فوزی – عضو حقیقی 7- دکتر مسعود … بیشتر بخوانیدمعرفی اعضاء