بنی صدر در جایی ادعا کرده سخنان امام خمینی در پاریس، منعکس کننده نظرات خود ایشان نبوده و حرف هایی بوده که برایش می نوشتیم و در هنگام مصاحبه ها آن طور که لازم بود، برای خبرنگاران ترجمه می کردیم. آیا چنین ادعایی صحت دارد؟