[12 ] اگر دین بخواهد قانونی اجرایی و حکومتی وضع کند ، خود آن قانون نیز قانونی اجرایی می خواهد و تسلسل پیش می آید.

پاسخ   قانونی که اجرایی است ، شامل خودش نیز می شود و لذا تسلسل پیش نمی آید . برای اجراء ، چیزی جز قیام به قسط و صلاح عمومی و عزم ملی لازم نیست و لذا اساسا محذور تسلسل مطرح نیست .   نقل از فصل هفتم کتاب ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت تالیف … بیشتر بخوانید[12 ] اگر دین بخواهد قانونی اجرایی و حکومتی وضع کند ، خود آن قانون نیز قانونی اجرایی می خواهد و تسلسل پیش می آید.