[7] اگر تشکیل حکومت و اجرای دین وظیفه انبیاء الهی باشد ، حس مسؤولیت مردم از بین می رود؟

پاسخ در صورتی که انبیاء الهی به تنهایی بتوانند چنین وظیفه ای را انجام دهند و مردم نقش اساسی در این امر نداشته باشند ، چنین سخنی درست است ؛ ولی اگر حکومت دینی ، حکومت امام و امت است و اولین شرط تحقق آن ، حضور مردم و نقش آفرینی آنان است ، رهبری … بیشتر بخوانید[7] اگر تشکیل حکومت و اجرای دین وظیفه انبیاء الهی باشد ، حس مسؤولیت مردم از بین می رود؟

[6] با توجه به آیات قرآن کریم مانند « یزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه » ، « لیقوم الناس بالقسط » ، « لا اکراه فی الدین » ، « ما انت علیهم بجبار » ، « لست علیهم بمصیطر » ، وظیفه پیامبران ، تعلیم و تربیت انسان ها به وسیله « تشویق » است و چنین هدفی ، با زور و حکومت حاصل نمی شود و بنابراین ، کار تشکیل حکومت ، با خود مردم است نه با پیامبران.

پاسخ تشکیل حکومت ، به معنای تحمیل کردن دین بر مردم نیست ، بلکه برای تعلیم و تزکیه نمودن مردمی است که دین و حکومت دینی را حق دانسته و پذیرفته اند و بدون شک ، تعلیم و تزکیه ، با تشویق و ترغیب و با اختیار آگاهانه انسان ها صورت می گیرد که حکومت … بیشتر بخوانید[6] با توجه به آیات قرآن کریم مانند « یزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه » ، « لیقوم الناس بالقسط » ، « لا اکراه فی الدین » ، « ما انت علیهم بجبار » ، « لست علیهم بمصیطر » ، وظیفه پیامبران ، تعلیم و تربیت انسان ها به وسیله « تشویق » است و چنین هدفی ، با زور و حکومت حاصل نمی شود و بنابراین ، کار تشکیل حکومت ، با خود مردم است نه با پیامبران.