گفته می شود که ابتدا نظر امام و انقلابیون، این بود که رژیم شاه براساس قانون و شرع عمل کند، ولی چون شاه از راه خود بازنگشت، راه انهدام رژیم را پیش گرفتند. آیا این سخن صحیح است؟ و اگر آری، از چه زمانی نظر امام از اصلاح رژیم، به انهدام رژیم تغییر یافت؟