[13] عقل بشر ، برای قانونگذاری کافی است و نیازی به تقنین الهی نیست.

پاسخ بهترین دلیل نبوت عامه این است که خود عقل فتوا می دهد که من انسان ، من در قلمرو زندگی مادی و معنوی خود با همه موجودات ارتباط دارم و در عین حال ، نسبت به بسیاری از امور جاهل هستم و معلومات من ، قابل قیاس با مجهولاتم نیست و لذا برای رسیدن … بیشتر بخوانید[13] عقل بشر ، برای قانونگذاری کافی است و نیازی به تقنین الهی نیست.