معرفي فصلنامه هاي حوزه انديشه امام خميني و انقلاب اسلامي

حوزه تخصصي محل   و مسئول انتشار نام فصلنامه علوم سياسي/ انقلاب اسلامي دانشگاه معارف قم فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي علوم سياسي/ تاريخ انقلاب اسلامي دانشگاه امام صادق فصلنامه رهيافت انقلاب اسلامي فقه و حقوق و علوم سياسي/امام خميني- انقلاب اسلامي پژوهشكده امام خميني(ره) و انقلاب اسلامي فصلنامه متين تاريخ انقلاب / جامعه شناسي انقلاب و … بیشتر بخوانیدمعرفي فصلنامه هاي حوزه انديشه امام خميني و انقلاب اسلامي