فراخوان مقاله دومین همایش ملی دولت پژوهی دولت جمهوری اسلامی ایران:بنیان ، آسیب،چشم انداز

محورهای همایش—————— مبانی نظری و اندیشه‌ایِ دولت جمهوری اسلامی – ماهیت دولت در جمهوری اسلامی – تبیینِ نظری و نقد نظریه‌های دولت جمهوری اسلامی – انقلاب اسلامی و تحول در ساختِ قدرتِ دولت – نقش نظریه‌پردازی در تاسیسِ دولت جمهوری اسلامی – نظریه‌های رقیبِ دولت جمهوری اسلامی – مطالعۀ تطبیقی تاریخِ دولت در ایرانِ معاصر … بیشتر بخوانیدفراخوان مقاله دومین همایش ملی دولت پژوهی دولت جمهوری اسلامی ایران:بنیان ، آسیب،چشم انداز