[3] آیا « دین » به عنوان یک هدف مستقل به « سیاست » پرداخته است یا در حد ضرورتی که زمینه سعادت اخروی باشد ؟

پاسخ هدف مطلق و نهایی دین ، نورانی شدن انسان ها و رسیدن آنان به شهود و لقاء الله و دارالقرار است و از این رو ، قیام مردم به قسط و عدل : « لیقوم الناس بالقسط » و حتی عبادات ، همگی اهداف نسبی و متوسط دین هستند . مسائل عبادی و سیاسی … بیشتر بخوانید[3] آیا « دین » به عنوان یک هدف مستقل به « سیاست » پرداخته است یا در حد ضرورتی که زمینه سعادت اخروی باشد ؟