کارنامه شهید سلیمانی سراسر پیروزی و موفقیت است.

مدعیان سازش لااقل یک پیروزی در کارنامه خود نشان دهند. کارنامه شهید سلیمانی سراسر پیروزی و موفقیت است.