چارت سازمانی

رئیس مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی نام و نام خانوادگی: دکتر اکبر اشرفی رشته تحصیلی: علوم سیاسی مدیر کل علمی پژوهشی: نام و نام خانوادگی: دکتر فاضل فیضی رشته تحصیلی: روابط بین الملل مدیرکل مطالعات راهبردی و برنامه ریزی بودجه نام و نام خانوادگی: رشته تحصیلی: اداره فرهنگی و ارتباطات نام … بیشتر بخوانیدچارت سازمانی