ساختار مرکز

اهداف و استرات‍ژی های سازمانی تعیین کننده نوع سازمان و ساختار آن است. مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی،‌ سازمانی پژوهشی، آموزشی و فرهنگی در خصوص اندیشه امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی می باشد و لذا بر اساس ماموریت، اهداف و وظایف مشخص شده در اساسنامه مرکز و طبق بند 1 از … بیشتر بخوانیدساختار مرکز