سردار رونده : حاج قاسم حماس را به جریان مقاومت بازگرداند

سردار سلیمانی در بیست سال آخر عمر شریف خود دوستی و رفاقت عمیقی با مقام معظم رهبری داشت و در سایه ولایت تربیت شد، آنچنان که امام خامنه ای او را رفیق خوشبخت ما یاد میکند.