[2] آیا مقوله سیاست و تشکیل حکومت ، امری « عقلایی » است که دین آن را امضا کرده و یا امری « تاسیسی » و ره آورد خود دین است ؟

پاسخ اصل حکومت ، امری است عقلی که ضرورت آن را عقل به خوبی ادراک می کند و عقلاء نیز به استناد ضرورت عقلی ، آن را می پذیرند و چیزی که برهان معتبر عقلی بر آن اقامه شود ، حکم شرعی خواهد بود از سوی دیگر ، و دلیل نقلی نیز آن را امضا … بیشتر بخوانید[2] آیا مقوله سیاست و تشکیل حکومت ، امری « عقلایی » است که دین آن را امضا کرده و یا امری « تاسیسی » و ره آورد خود دین است ؟