باید قوی شویم تا دشمن مأیوس شود

قوی شدن کشور، تنها راه برطرف کردن دشمنی‌هادشمنی‌شان با ما هم به خاطر این است که ما سلطه‌ی ظالمانه‌ی آنها را به رسمیّت نشناخته‌ایم؛ یعنی چون زیر بار آنها نرفته‌ایم، چون سیاستهای آنها را در منطقه قبول نکرده‌ایم، چون سیاستشان نسبت به فلسطین را رد کرده‌ایم، چون سیاستهای ظالمانه‌ی آنها را قبول نکرده‌ایم، اینها با … بیشتر بخوانیدباید قوی شویم تا دشمن مأیوس شود