آیا حقیقت دارد: امام خمینی (ره)، در مورد ریاست جمهوری روحانیت گفتند: « ما از سر ناچاری چون آدم نداشتیم به ورود یکی از روحانیون به عرصه اجرایی، رای دادیم ! وگرنه هر زمانی که آدم صالح و مورد اعتمادی پیدا کنیم، ایشان باید به جایگاه اصلی اش یعنی مسجد بازگردد»؟