انسان شناسی عرفانی امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی

“انسان شناسی عرفانی امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی”

ناشر: چاپ و نشر عروج (وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س))

مولف: مصطفی خلیلی

تاریخ نشر: 95

محل نشر: تهران

کتاب انسان شناسی عرفانی امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی در سال 1395 به قلم آقای مصطفی خلیلی روانه بازار نشر گردید. نویسنده در این کتاب مسئله انسان شناسی را از دیدگاه این دو اندیشمند که از بزرگترین عالمان ربانی  معاصر هستند، مورد بحث و بررسی قرار داده است.

کتاب انسان شناسی عرفانی امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی در چهار فصل نگاشته شده و محقق در فصل نخست کتاب کلیات و مفاهیمی از جمله اهمیت بحث، روش تحقیق، انسان در عرفان، انسان در قرآن، معناشناسی عرفان، مبانی انسان شناسی عرفانی و…  را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

فصل دوم به موضوعات مربوط به امام خمینی(ره) و انسان شناسی اختصاص یافته و در فصل سوم نیز به موضوع علامه طباطبایی و انسان شناسی عرفانی پرداخته شده است. در نهایت در فصل پایانی  نظرات عرفانی امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.