[11 ] لازمه حکومت داشتن دین ، دنیایی کردن دین است که با زلالی و قداست دین نمی سازد.

(عرفی شدن دین) پاسخ پاسخ این اشکال هم به طور ضمنی در پاسخ به اشکال قبل بازگو شد که دین هرگز تک بعدی و یک ضلعی و ناقص نیست . دین ، وقتی کامل است که برای تعلیم و تزکیه انسان باشد و انسان نیز حقیقتی سائر و سالک است که از نشئه « تراب … بیشتر بخوانید[11 ] لازمه حکومت داشتن دین ، دنیایی کردن دین است که با زلالی و قداست دین نمی سازد.