آیا صحیح است که امام خمینی (ره) در جواب خبرنگاران در فرانسه که از او پرسیدند که شما به دنبال چه نوع حکومتی هستید ؟ فرمودند: جمهوری که ما به دنبال آن هستیم، یک جمهوری دموکراتیک است مثل فرانسه؟؟؟