کمیته دستگاهی کرسی های تخصصی و ترویجی در حوزه مطالعاتی امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و انقلاب اسلامی در مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی راه اندازی گردید

کمیته دستگاهی کرسی های تخصصی و ترویجی حوزه ی مطالعاتی اندیشه ها و سیره امام خمینی(ره)، امام خامنه ای(دام عزه) و انقلاب اسلامی بر اساس مجوز دبیرخانه حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره وابسته به شورای انقلاب فرهنگی در مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی تاسیس گردید. در این … بیشتر بخوانیدکمیته دستگاهی کرسی های تخصصی و ترویجی در حوزه مطالعاتی امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و انقلاب اسلامی در مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی راه اندازی گردید