دومین همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

محورهای دومین همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هدف اصلی همایش: بازنمایی ماهیت، دستاوردها و آرمان های انقلاب اسلامی در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مبتنی بر بیانیه گام دوم اهداف فرعی:توسعه ادبیات علمی- تخصصی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی تبیین نقش و کارکرد موزه انقلاب اسلامی و … بیشتر بخوانیددومین همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی